Kassaatiovalitus hallintomenettelyssä - milloin sitä sovelletaan?

Palvelus

Hallintooikeus on Puolan laajin ja monimutkaisin oikeusala. Kaikki, mikä ei ole siviili- tai rikosasia, on hallinnollinen asia. Jokainen toimielimen päätös on hallinnollinen päätös - onko kyseessä kunnan valituslautakunta, kaupunginjohtaja, verohallintokamarin johtaja tai yliopiston rehtori. Kuhunkin päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, josta voi sitten valittaa läänin hallinto-oikeuteen. Tässä artiklassa määritellään korkein hallintoviranomainen, kuka ja missä määräajassa voi tehdä kassaatiovalituksen, mihin se voi perustua. Lisäksi ilmoitetaan hallinnollisessa menettelyssä kuhunkin kassaatiovalitukseen sisältyvät pakolliset tiedot. Artikkeli koskee osapuolen tekemiä valituksia.

Kassaatiovalituksen vireillepano

Kassaatiovalitus on muutoksenhaku voivodikunnan hallintotuomioistuimien asiassa antamiin tuomioihin tai päätöksiin, joilla päätetään asian käsittely. Tuomioistuin, joka käsittelee nämä valitukset, on Varsovassa sijaitseva korkein hallinto-oikeus. Tätä laitosta koskevat määräykset löytyvät hallinto-oikeudessa käsittelystä annetun lain IV §:stä.

Se ei ole yhtä ainutlaatuinen toimenpide kuin kassaatiovalitus siviilioikeudenkäynnissä, mutta sillä on myös omat erilliset määräykset ja vaatimukset.

Milloin hallintomenettelyssä ei voi hakea kassaatiovalitusta?

Kassaatiovalitusta ei saa hakea voivodikunnan hallinto-oikeuden tuomiosta tai päätöksestä, joka:

 • toteaa, että kanne nostettiin sen nostamisen määräajan umpeutumisen jälkeen;

 • panee merkille, että valituksen muodollisia puutteita ei ole korjattu säädetyssä määräajassa;

 • toteaa, että samojen osapuolten välisen valituksen kohteena oleva asia on vireillä tai se on jo laillisesti ratkaistu;

 • keskeyttää menettelyn, koska kantelija peruutti valituksen onnistuneesti;

 • keskeyttää oikeudenkäynnin asianosaisen kuoltua ja oikeudenkäynnin kohteena oli vain kuolleeseen läheisesti liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia - esimerkiksi stipendin saaminen, ellei henkilö ilmoita osallistumisesta joiden oikeudelliseen etuun menettelyn tulos vaikuttaa;

 • keskeyttää menettelyn, koska ne tulivat tarpeettomiksi.

Näitä tilanteita lukuun ottamatta jokaisesta tuomiosta ja määräyksestä, jolla asian käsittely päätetään, voidaan tehdä kassaatiovalitus.

Kuka ja missä määräajassa voi tehdä kassaatiovalituksen?

 • Kassaatiovalituksen voi hakea:

 • osapuoli, joka ei ole samaa mieltä tehdystä päätöksestä;

 • syyttäjä;

 • Oikeusasiamies;

 • lasten oikeuksien valtuutettu;

 • Pienten ja keskisuurten yritysten tiedottaja.

Kuten siviilioikeudenkäynnissä, asianosainen ei voi toimia yksin, vaan valituksen tekee asianajaja, asianajaja, veroneuvoja tai patenttiasiamies (neuvojan tai asianajajan toimesta vain, jos valitukset liittyvät heidän tehtäviinsä ja toimintaansa). Valittaja ei saa esiintyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa yksin tai asianajajan välityksellä.

Asianajajan välityksellä toimivaa asianosaista sitovan valituksen jättämisen määräaika on 30 päivää tuomion julistamisesta perusteluineen. Vasta sitten tämä aikaraja alkaa kulua. Jopa yhden päivän myöhästyminen johtaa kuitenkin valituksen hylkäämiseen - sitä ei tutkita asiasisällöltään ja se hylätään muotopuutteiden vuoksi. Tärkeää on, että kassaatiovalitus tehdään korkeimpaan hallinto-oikeuteen valituksenalaisen tuomion tai päätöksen antaneen voivodikunnan hallinto-oikeuden kautta.

On syytä lisätä, että kassaatiovalitus on maksettava - maksun suuruus voidaan tarkistaa

16. joulukuuta 2003 annetussa ministerineuvoston asetuksessa hallintotuomioistuimissa käydyn menettelyn merkinnän määrästä ja perintäsäännöistä.

Kassaatiovalituksen perusteet

Kassaatiovalituksen perusteena hallintomenettelyssä voi olla:

 • Aineellisen oikeuden rikkominen virheellisen tulkinnan tai virheellisen soveltamisen kautta - esimerkiksi jättämällä huomiotta verovapautta koskevat määräykset ja asettamalla osapuolelle määräysten vastainen verovelvollisuus;

 • Menettelyn määräysten rikkominen, jos epäonnistumisella voisi olla merkittävä vaikutus asian lopputulokseen - esimerkiksi rakennusoikeudellisissa asioissa tämän alan asiantuntijan nimeämättä jättäminen voi johtaa siihen, että asiaa ei selvitetä riittävästi, koska Tuomioistuin tekee ratkaisun puutteellisten todisteiden perusteella ilman erityistä tietämystä. On tärkeää, että tällä rikkomuksella voi olla merkittävä vaikutus päätöslauselmaan.

Tämä on suljettu syytösluettelo, ei ole mahdollista viitata esimerkiksi faktavirheeseen - tämä on väite, jonka mukaan tuomioistuin totesi X:n tapahtuneen, vaikka uskomme, että niin ei tapahtunut tai jotain muuta tapahtui.

Kassaatiovalituksen osatekijät

Jokaisen kassaatiovalituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

 • sen päätöksen nimeäminen, jota vastaan ​​se on saatettu, sekä maininta siitä, riitautetaanko se kokonaan vai osittain;

Esimerkki 1.

Valitan Lublinin hallinto-oikeuden 20.6.2019 antamasta tuomiosta asiassa: I SA / Lu 50/19 kokonaisuudessaan / osittain ...

 • maininta kassaatioperusteista ja niiden perusteluista - edellä kohdassa mainittu;

 • esitys päätöksen kumoamisesta tai kumoamisesta ja muuttamisesta, jossa täsmennetään pyydetyn peruuttamisen tai muuttamisen laajuus;

Esimerkki 2.

Edellä esitetyn perusteella pyydän, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja asia palautetaan valituksenalaisen tuomion antaneeseen tuomioistuimeen.

 • Hakemus asian saattamiseksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen tai ilmoitus käsittelystä luopumisesta.

Esimerkki 3.

Haen asian käsittelyä suullisessa käsittelyssä / Ilmoitan, että luovun käsittelyn määräämisestä tässä asiassa ja pyydän, että asia käsitellään suljetuin ovin.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Voiko voivodikunnan hallinto-oikeus hyväksyä kassaatiovalituksen?

Jos korkeimpaan hallinto-oikeuteen tehdyssä kassaatiovalituksessa syytetään valituksenalaista tuomiota oikeudenkäynnin pätemättömyydestä tai jos sen perustelut ovat ilmeisen perusteltuja, voivodikunnan hallinto-oikeus voi ennen kassaatiovalituksen jättämistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen kumota valituksenalaisen päätöksen taikka tuomiota ja harkitse asiaa. Tällöin samassa oikeusasteessa voidaan saada myönteinen tulos, eikä kassaatiovalitusta anneta korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltäväksi. Tätä tapahtuu kuitenkin hyvin harvoin, ja leijonanosa kassaatiovalituksista viedään korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset

Korkein hallinto-oikeus voi:

 • hylätä suljetussa istunnossa kassaatiovalitus, jos voivodikunnan hallinto-oikeus on hylännyt sen muotopuutteiden vuoksi - sen laatiminen sellaisen asianosaisen toimesta, jota ei edusta asianajaja, kantelun maksamatta jättäminen, valituksen jättäminen takaraja;

 • hylätä kassaatiovalituksen, jos sen tutkittavaksi ottamiseen ei ole perusteltua syytä tai jos valituksenalainen tuomio on virheellisistä perusteista huolimatta lain mukainen;

 • hyväksyy kassaatiovalituksen ja kumoaa valituksenalaisen päätöksen kokonaan tai osittain ja saattaa asian voivodikunnan hallinto-oikeuteen uudelleen käsiteltäväksi;

Voivodikunnan hallintotuomioistuimella on asiaa uudelleen käsitellessään oltava eri kokoonpanossa. Jos sitä ei voida tunnustaa eri kokoonpanossa - asia siirretään toisen voivodikunnan hallinto-oikeuteen;

 • ottaa kassaatiovalitus tutkittavaksi, kumota valituksenalainen tuomio ja käsitellä valitus, jos se katsoo, että asian ydin on riittävästi selvitetty - tämä koskee tilannetta, jossa kaikki merkitykselliset ja tarpeelliset todisteet on toimitettu ja voivodikunnan hallintotuomioistuin käsittelee virheellisesti soveltanut aineellisen oikeuden säännöksiä ja tämä rikkomus voi oikaista oma-aloitteisesti Korkein hallinto-oikeus.