MDR-verojärjestelmät - tietojen toimittamisen määräajan pidentäminen!

Palveluvero

Veroasetuksen 11a luvun III pykälän säännökset, jotka ovat voimassa 1.1.2019 alkaen, asettavat tiedotusvelvollisuuksia verojärjestelmien alalla, joka tunnetaan yleisesti nimellä MDR (Pakolliset tiedonantosäännöt). Tarve raportoida MDR-järjestelmiä otettiin käyttöön 25. toukokuuta 2018 annetulla neuvoston direktiivillä (EU) 2018/822, jolla muutetaan direktiiviä 2011/16 / EU siltä osin kuin on kyse pakollisesta automaattisesta tiedonvaihdosta verotuksen alalla liittyen raportoitaviin ristiin rajajärjestelyt. Tässä artikkelissa esittelemme sovellettavat verojärjestelmät.

Verojärjestelmät - tyypit ja ilmoitusvelvollisuus

MDR-säännökset erottavat kolmen tyyppiset järjestelmät, joihin sovelletaan ilmoitusvelvollisuutta:

 • verojärjestelmä,
 • standardoitu verojärjestelmä,
 • rajat ylittävä verojärjestelmä.

Verojärjestelmien takautuvan raportoinnin velvoitteen vuoksi on tarpeen analysoida menneitä tosiasioita sen jälkeen, kun:

 • 25. kesäkuuta 2018 - rajat ylittäville järjestelmille ja
 • 1. marraskuuta 2018 - ei-rajat ylittäville järjestelmille.

Verojärjestelmä järjestelynä

Art. Verolain 86 a §:n 1 momentin 10 kohdan mukaan verojärjestelmä on järjestely, joka:

 1. täyttää päähyötykriteerin ja sillä on yleinen tunnusmerkki,
 2. on erityinen tunnusmerkki tai
 3. on toinen erityinen tunnusmerkki.

Jotta voidaan puhua verojärjestelmästä, on siis olemassa jokin seuraavista:

 • Tapaus 1: täsmäytys täyttää päähyötykriteerin ja sillä on yleinen tunnusmerkki - yhdysviivan "ja" käyttö tarkoittaa, että molemmat edellä mainitut ehdot on täytettävä yhdessä;
 • Tapaus 2: sovituksella on erityinen tunnusmerkki (tässä tilanteessa päähyötykriteerin ei tarvitse täyttyä);
 • Tapaus 3: Täsmennyksellä on toinen erityinen tunnusmerkki (tässä tilanteessa päähyötykriteerin ei tarvitse täyttyä).

Pääedun kriteeri katsotaan täyttyvän, jos vallitsevien olosuhteiden ja tosiasioiden perusteella voidaan olettaa, että kohtuudella toimiva yhteisö, joka pyrkii muihin laillisiin tavoitteisiin kuin veroedun saamiseen, voisi kohtuudella valita toisenlaisen toimintatavan. jotka eivät kohtuudella liittyisi järjestelyn toteuttamisesta odotettavissa olevan tai johtuvan veroedun saamiseen, ja veroetu on pääasiallinen tai yksi tärkeimmistä eduista, jonka yhteisö odottaa saavansa järjestelyn toteuttamisesta.

Yleinen leima ja toinen erityinen leima olisi ymmärrettävä useiksi mahdollisiksi lainsäätäjän ilmoittamiksi kriteereiksi. Esimerkki yleiskatsauksesta ja muista erityisistä tunnusmerkeistä löytyy valtiovarainministeriön veroselvityksestä, joka on saatavilla osoitteessa MDR veroselvitykset

Standardoitu ja rajat ylittävä verojärjestelmä

Standardoitu verojärjestelmä on järjestelmä, joka voidaan toteuttaa tai saattaa useamman kuin yhden käyttäjän saataville ilman, että sen olennaisia ​​oletuksia tarvitsee muuttaa, erityisesti mitä tulee verojärjestelmän mukaisiin tai suunniteltuihin toimiin. Standardoitu verojärjestelmä voi olla sekä muu kuin rajat ylittävä verojärjestelmä että rajat ylittävä verojärjestelmä.

Rajat ylittävä verojärjestelmä on järjestely, joka täyttää:
Tapaus 1:
rajat ylittävä kriteeri i
tärkein hyötykriteeri ja
jolla on jokin taiteessa mainituista yleisistä tunnusmerkeistä. 86 a § 1 alakohta 6 lit. Verolain a – h;
Tapaus 2:
rajat ylittävä kriteeri ja
on erityinen tunnusmerkki.

MDR-säännösten mukaista tiedonantovelvollisuutta ei synny, jos pätevän käyttäjän kriteeri ei täyty (eli yhteisön tuotot / kulut / varat eivät ylitä 10 miljoonan euron zlotya ja sopimuksen kohteen arvo ei yli 2,5 miljoonaa euroa) ja samalla se ei täytä rajat ylittävää kriteeriä.

Raportointivelvolliset tahot

Seuraavien on annettava tiedot verojärjestelmästä:

 1. promoottorit (veroneuvoja, asianajaja, oikeudellinen neuvonantaja, pankin tai muun rahoituslaitoksen työntekijä),
 2. käyttäjä (veronmaksaja) ja
 3. tuki (lakitarkastaja, notaari, kirjanpitopalveluja tarjoava henkilö, kirjanpitäjä tai talousjohtaja, pankki tai muu rahoituslaitos sekä heidän työntekijänsä).

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tietoja verojärjestelmästä

Lainsäätäjä, taiteen käytettävissä. Verolain 86f §:n 1 momentissa luetellaan tiedot, jotka verojärjestelmään tulisi sisällyttää:

 • maininta syistä tietyn järjestelyn tunnustamiselle verojärjestelmäksi;
 • tiivistelmä verojärjestelmän muodostavan järjestelyn kuvauksesta, järjestelyn nimi, jos sellainen on, kuvaus liiketoiminnasta, johon verojärjestelmää sovelletaan, paljastamatta esimerkiksi liike-, ammatti- tai tuotantosalaisuuksien kattamia tietoja;
 • tyhjentävä kuvaus verotusjärjestelmän muodostavasta järjestelystä sekä ilmoitus näiden toimintojen kohteiden arvosta, järjestelyn oletuksista, järjestelyn osana suoritetuista toimista ja niiden aikajärjestyksestä sekä toisiinsa liittyvien yksiköiden välisistä suhteista;
 • maininta kommunikaattorin tiedossa olevista tarkoituksista, joiden toteuttamista järjestelmän tulee palvella;
 • verolain säännökset, jotka tiedot antavan henkilön tietämyksen mukaan ovat sovellettavissa verojärjestelmässä;
 • verohyödyn arvioitu arvo tai likimääräinen laskennallisen veron arvo, jos sellainen on, ja tiedot antava yhteisö tietää tai on mahdollista arvioida;
 • maininta suoritetuista toimista, jotka johtivat verojärjestelmää koskevien tietojen toimittamiseen, sekä niiden suorittamispäivämäärät;
 • maininta muista tiedossa olevista tahoista, jotka ovat velvollisia antamaan tietoja verojärjestelmästä, jos sellaisia ​​on;

Lisäksi tiedoissa tulee olla tiedot antavan henkilön ja sen käyttäjän tunnistetiedot, jolle verojärjestelmä on saatettu saataville, mukaan lukien tiedot yrityksestä tai etu- ja sukunimi, syntymäaika ja -paikka, verotunnus, verotuspaikka. asuinpaikka, kotipaikka tai johto, ja jos kyseessä on henkilö, joka ei ole Puolan tasavallan alueella Puolan asuinpaikka tai yhteisö, jolla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa tai hallintoneuvostoa Puolan tasavallan alueella - passin tai muun henkilöllisyyden vahvistavan asiakirjan numero ja sarja tai muu tunnistenumero, jos henkilöllä ei ole verotunnusta ja jos järjestely koskee henkilöitä, jotka ovat promoottoriin tai käyttäjiin liittyviä yhteisöjä.

1.7.2020 alkaen tietopiiriä on laajennettu kattamaan:

 • Tunnistetietojen merkintä (vastaavasti edellä):
  • Ilmoittajan tiedossa olevat osallistuvat yhteisöt, jotka osallistuvat verojärjestelmään tai joihin verojärjestelmä voi vaikuttaa, sekä maat ja alueet, joissa näillä yksiköillä on asuinpaikka, kotipaikka tai johto tai joihin järjestelmä voi Käytä;
  • muut tahot, jotka ovat velvollisia antamaan tietoja tietojen toimittajan tiedossa olevasta verojärjestelmästä, jos sellainen on;
 • sähköpostiosoite, johon toimitetaan vahvistus NSP:n ja muiden kirjeiden lähettämisestä pykälän säännösten soveltamiseen liittyvässä laajuudessa. Verolain 86g-86i, jossa tämän osoitteen ilmoittaminen rinnastetaan suostumukseen niiden toimittamiseen vain sähköisessä viestinnässä;
 • maininta toisen Euroopan unionin jäsenvaltion rajat ylittävään verojärjestelmään osoittamasta NSP:stä - jos toinen Euroopan unionin jäsenvaltio on osoittanut NSP:n tähän järjestelmään.

Esimerkkejä toiminnoista, joita ei tarvitse raportoida:

 • kirjanpito ja veroilmoitusten laatiminen asiakkaalta saatujen tietojen perusteella;
 • alentaa tai nostaa poistoprosentteja;
 • arvonlisäverotuksen valinta (vapautuksesta luopuminen) kiinteistöjä myytäessä;
 • hakemusten valmistelu yksittäistä verotulkintaa varten, kun hakemus koskee menneitä ja päättyneitä tosiasioita;
 • verosovitusten tarkastelut, menneiden tilikausien verotarkastukset;
 • toimet rekisteröidessään kotimaisia ​​tai ulkomaisia ​​yhteisöjä Puolassa.

Sisäinen menettely

Oikeushenkilöt ja organisaatioyksiköt, joilla ei ole oikeushenkilöllisyyttä ja jotka ovat johtajia, jotka palkkaavat johtajia tai todella maksavat heille palkkiota ja joiden kirjanpitosäännösten mukaiset kirjanpitokirjan perusteella määritetyt tulot tai kulut ylittivät 8 000 000 zlotya vastaavan summan. tilikautta edeltävänä vuonna ottamaan käyttöön ja soveltamaan sisäistä menettelyä, jolla estetään verotusjärjestelmiä koskevan tiedonantovelvollisuuden noudattamatta jättäminen.

Sisäisen menettelyn toimeenpanoon velvollinen saa sakon, jonka suuruus on:
- 2 miljoonaa zlotya - jos MDR-raportoinnin puuttumisen estävää menettelyä koskevia velvoitteita ei noudateta;
- 10 miljoonaa zlotya - jos tuomio, jossa todetaan kielletyt toimet, jotka koskevat verotusjärjestelmiä koskevien tietojen antamista koskevia velvoitteita, tulee lainvoimaiseksi.

Uudet määräajat MDR-tietojen ja -ilmoitusten toimittamiselle

Veroasetuslain III §:n 11a luvussa säädetyt määräajat - kaikki määräajat eivät ala, kun ne ovat alkaneet - keskeytyvät. Tämä on ollut voimassa tämän vuoden maaliskuun 31 päivästä lähtien. kunnes epidemiauhkatilanne ja koronavirusepidemian tila perutaan, mutta enintään:

 • 30.6.2020 asti - rajat ylittävien verojärjestelmien raportoinnissa
 • 30. päivään mennessä COVID-19:n yhteydessä ilmoitetun epidemian uhan ja epidemian tilan kumoamispäivästä - kun on kyse muista kuin rajat ylittävistä verojärjestelmistä.

Yllä oleva koskee erityisesti määräaikoja, jotka koskevat siirtoa:

 • tiedot verojärjestelmästä (MDR-1),
 • tiedot verojärjestelmästä (MDR-3),
 • neljännesvuosittaiset tiedot standardoidun verojärjestelmän (MDR-4) tarjoamisesta
 • verojärjestelmäilmoitus (MDR-2).

Suunnitelmissa on myös pidentää rajat ylittävistä verojärjestelmistä ilmoittamisen määräaikoja.