Ulkomailta ostettu auto ja maksu käteisellä

Verkkosivusto

Autot ovat yksi yleisimmin käytetyistä käyttöomaisuudesta liiketoiminnassa. Rikkaiden ja laajojen automarkkinoiden ansiosta yrittäjät voivat ostaa niitä paitsi kotimaassa myös ulkomailta. Yli 15 000 zlotyn maksutapahtumien pankkimaksuille käyttöön otettujen rajoitusten yhteydessä on syytä pohtia, miten näitä säännöksiä sovelletaan ulkomailta ostetun auton käteismaksuihin.

Uudet maksusäännöt

Vuoden 2017 alusta alkaen ovat olleet voimassa uudet säännöt yli 15 000 zlotyn arvoisten kertaluonteisten maksujen suorittamisesta. Art. PIT-lain 22p § ja vastaavasti Arvoverolain 15 d §:n mukaan verovelvolliset, jotka harjoittavat muuta kuin maataloutta taloudellista toimintaa, eivät sisällytä kulua siihen osaan, jossa maksu liittyy 15 §:ssä tarkoitettuun toimeen. Elinkeinoelämän vapaudesta 2. heinäkuuta 2004 annetun lain 22 §:n mukaan tehtiin ilman maksutilin käyttöä. Jos meno on luokiteltu verotuksessa vähennyskelpoiseksi siinä osassa, jossa maksu edellä mainituista liiketoimista on suoritettu ilman maksutiliä, muuta kuin maataloustoimintaa harjoittavat verovelvolliset:

  • vähentää myös verotuksessa vähennyskuluja

  • jos ei ole mahdollista vähentää verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia - ne lisäävät tuloja

- sinä kuukautena, jolloin maksu suoritettiin ilman maksutiliä.

Seuraavaksi on viitattava suoraan artiklan sisältöön. Elinkeinotoiminnan vapaudesta annetun lain 22 §:n mukaan harjoitettuun taloudelliseen toimintaan liittyvien maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen tapahtuu yrittäjän maksutilin kautta aina, kun:

  • maksun tuloksena olevan kaupan osapuoli on toinen yrittäjä ja

  • kertaluonteinen tapahtumaarvo, riippumatta siitä aiheutuvien maksujen määrästä, ylittää 15 000 PLN:n, kun taas ulkomaan valuutoissa tehdyt tapahtumat muunnetaan zlotyiksi Puolan keskuspankin viimeksi ilmoittaman ulkomaan valuutan keskikurssin mukaan. tapahtumapäivää edeltävä arkipäivä.

Ensinnäkin on huomattava, että yllä oleva säännös koskee yrittäjien välisiä liiketoimia ja vain tällaisiin ostoihin sovelletaan yli 15 000 PLN:n pankkimaksujen rajaa. Koska elinkeinotoiminnan vapaudesta annettu laki käyttää omaa, erillistä taloudellisen toiminnan määritelmää ja yrittäjän määritelmää, niitä kannattaa tässä lainata. Kuten Art. Lain 4 §:n mukaan yrittäjä on luonnollinen henkilö, oikeushenkilö ja organisaatioyksikkö, joka ei ole oikeushenkilö, jolle erillisellä lailla oikeuskelpoisuus - joka harjoittaa taloudellista toimintaa omaan lukuunsa.

Kuitenkin art. Lain 2 §:n mukaan taloudellinen toiminta on organisoidusti ja jatkuvasti harjoitettua ansiotoimintaa tuottavaa tuotantoa, rakentamista, kauppaa, palvelutoimintaa sekä mineraalien etsintä, tunnistaminen ja talteenotto esiintymistä sekä ammattitoimintaa.

Ulkomailta ostetun auton maksukulujen kirjaamisperiaatteet

Edellä mainittujen säännösten valossa ulkomailta ostetun auton maksamiseen tulee harkita kahta hypoteettista vaihtoehtoa.

Ensinnäkin yrittäjä voi ostaa auton ulkomailta toiselta yrittäjältä. Tässä tapauksessa sovelletaan käteismaksurajoja koskevia sääntöjä. Säännösten analyysi ei osoita, että sääntöjä, jotka koskevat yli 15 000 zlotyn pankkimaksujen suorittamista, sovelletaan vain puolalaisten sopimuspuolten välisiin suhteisiin. Tämän seurauksena puolalaisen veronmaksajan tulee muistaa ostaessaan auton ulkomaiselta yrittäjältä, että käteismaksu ei saa ylittää 15 000 zlotya. Muussa tapauksessa tällaista liiketoimea ei kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Veronmaksajien tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että tilanteessa, jossa liiketoimen kertaluonteinen arvo ylittää 15 000 zlotya ja siitä maksetaan kokonaan tai osittain käteisellä, ei koko maksun määrää voida hyväksyä verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, ei vain 15 000 zlotyn ylijäämä.

Esimerkki 1.

Puolalainen veronmaksaja osti henkilöauton tšekkiläiseltä urakoitsijalta. Auton arvo on 20 000 zlotya. Maksu suoritettiin kokonaan käteisellä. Tämän seurauksena puolalainen veronmaksaja ei voi kirjata tämän liiketoimen arvoa verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin, koska se on rikkonut urakoitsijoiden välisiä maksuja koskevia säännöksiä.

Meillä on kuitenkin erillinen tilanne, kun puolalainen veronmaksaja omistaa ulkomailta ostetun auton luonnolliselta henkilöltä, joka ei harjoita liiketoimintaa. Tässä versiossa emme käsittele kahden yrittäjän välistä suhdetta, mikä tarkoittaa, että käteismaksujen raja ei koske.

Esimerkki 2.

Puolalainen veronmaksaja osti 25 000 zlotyn arvoisen henkilöauton Saksassa asuvalta yksityishenkilöltä. Maksu suoritettiin käteisellä. Koska osto tapahtui yhteisöltä, joka ei ole yrittäjä, käteismaksurajaa ei sovelleta. Tämän seurauksena puolalainen veronmaksaja voi kirjata liiketoimen koko arvon verokuluihin.