Kiinteän hinnan pitää myös säilyttää ostolaskuja!

Palveluvero

Kirjattujen tulojen kertasummalle on ominaista, että siinä ei oteta huomioon verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja, vaan vero lasketaan tuloista. Mitä kiinteämääräisen maksajan tulee näin ollen tehdä kululaskuille? Pitäisikö hänen silti säilyttää ne?

Ostolaskut kiinteällä maksulla

Kiinteämääräinen maksu vaaditaan myös ostolaskujen tallentamisesta pykälässä säädetyllä tavalla. Kiinteämääräisen tuloverolain 15 §. Näiden määräysten mukaan kertasuorituksena maksavan verovelvollisen tulee hallita ja säilyttää tavaroiden ostotositteita, pitää kirjaa käyttöomaisuudesta ja aineettomasta hyödykkeestä sekä verovuodelta erikseen tuloluettelo. Näitä asiakirjoja on säilytettävä toimipaikassa tai kirjanpidosta vastaavassa tilitoimistossa. Edelleen laista löytyy säännös, että ostotositteena on ymmärrettävä laskuja, kuitteja, ostolaskuja, kuvauksia vastaanotetuista tavaroista ja sisäisiä todisteita.

Kiinteä hinta ja varasto

Edellä mainitussa laissa määrätään selvästi, että kiinteämääräisellä verovelvollisella on oltava tavaran ostoa koskevat asiakirjat. Niiden perusteella laadittiin fyysinen inventaario. Fyysisessä inventaariossa kiinteämääräiseen maksuun sisältyi vastaavasti:

  • materiaalit, perus- ja apuraaka-aineet,
  • puolivalmiita tuotteita,
  • pula ja hukka,
  • kaupalliset tavarat,
  • valmiit tuotteet ja keskeneräiset työt.

Luonnonvaraisuus laadittiin toiminnan alkamispäivänä ja kunkin verovuoden lopussa sekä yhtiöjärjestyksen tai yhtiömiehen vaihtuessa tai yrityksen purkautuessa.

Vuodesta 2019 alkaen fyysisen inventaarion laatimis- ja työntekijätulokortin säilytysvelvollisuus ei koske rekisteröidyn kertasumman maksavia verovelvollisia. Lisäksi he eivät ole velvollisia pitämään laitekirjanpitoa, joten heidän ei tarvitse tarkastaa kalustokirjanpidon yhteensopivuutta todellisen tilan kanssa vuoden lopussa ja selittää mahdollisia poikkeavuuksia. Huolimatta fyysisen inventaarion laatimisvelvollisuuden puuttumisesta, inventointi kannattaa tehdä vapaaehtoisesti valvontatarkoituksiin. Siitä voi olla apua myös verotarkastuksessa myytyjen tavaroiden marginaalin määrittämisessä.

Miten kiinteä maksu hinnoittelee tavarat ja palvelut?

Kiinteähintaiset ostolaskut ovat hyödyllisiä myös tavaroiden ja muiden komponenttien arvostuksessa. Perussääntönä on käyttää ostohintoja ja asiakirjojen puuttuessa tietyn komponentin markkinahintoja.

Kannattaa muistaa, että kiinteämääräinen maksu voi olla myös aktiivinen arvonlisäveron maksaja ja maksaa arvonlisäveron kuukausittain tai neljännesvuosittain. Tällaisessa tilanteessa ostolaskut ovat ostoihin sisältyvän arvonlisäveron vähennysperuste.