Korvauksen kurssierot - miten määritellään?

Verkkosivusto

Urakoitsijoiden välisten keskinäisten velvoitteiden ja saamisten selvitys voi olla yleensä käteistä tai muuta kuin käteistä. Yksi usein käytetyistä ei-käteisselvitysmuodoista on korvaus. Korvauksen soveltaminen laskuissa Puolan valuutassa näyttää itsestään selvältä, mutta mitä pitäisi tehdä, jos laskujen arvot on ilmoitettu ulkomaan valuutassa ja yritykset ovat velvollisia laskemaan valuuttakurssierot erillisten määräysten perusteella ? Katsotaan kuinka kurssierot selvitetään kuittauksen yhteydessä!

Selvityskorvaus - mitä se on ja milloin sitä voidaan soveltaa?

Voimme käsitellä korvauksia, kun kaksi henkilöä on yhtä aikaa velallisia ja velkoja. Korvaus on helppo tapa hoitaa keskinäiset velat ja saatavat ilman käteistä. Se koostuu siitä, että kumpikin osapuoli vähentää saatavansa toisen osapuolen saatavista. Tämän mahdollistamiseksi Art. 498 kappale. Siviililain 1 §:n mukaan seuraavat ehdot on täytettävä:

 • molempien väitteiden kohde on raha tai samanlaatuiset tavarat, jotka on merkitty vain lajin mukaan,

 • molemmat vaatimukset erääntyvät,

 • molemmat vaatimukset voidaan esittää tuomioistuimessa tai muussa valtion viranomaisessa.

Kuittauksen seurauksena saamiset lunastavat toisiaan saamisen pienempään määrään asti.

Esimerkki 1.

Dominika on yhden vähittäiskauppaketjun franchising-saaja, jonka sopimuksen perusteella hän sai franchisingantajalta kululaskun tarvittavan tiedon, teknologian ja brändin käyttöoikeuden toimittamisesta. Toisaalta se tarjoaa mainospalveluita franchising-antajalle, josta se on laatinut tulolaskun:

 • kustannuslaskun summa: 20 000 PLN

 • tulolaskun summa: 3 000 PLN

Molemmat osapuolet päättivät kuitata keskinäiset velat ja saamiset 3 000 zlotyin asti. Tämä tarkoittaa, että Dominikan tulee maksaa jäljellä oleva summa franchising-saajalle. Käteismaksurajan ylityksestä johtuen Dominikan tulee maksaa kulu- ja tulolaskun erotus (17 000 zlotya) pankkisiirrolla.

Milloin valuuttakurssierot syntyvät?

Valuuttakurssiero on yleisesti ottaen ulkomaan valuutassa ilmaistun laskun summan ja todellisen maksusumman välinen ero. Käsittelemme valuuttakurssieroja, kun Puolan valuutan sopivan vaihtokurssin mukaan määritetty tietyn kulun/tulon arvo poikkeaa tämän kulun/tulon arvosta maksun suorittamis- tai maksupäivänä, myös asianmukaisesti käytetty vaihtokurssi.

Positiiviset kurssierot kirjataan tuottojen ja kulujen verokirjaan tuotoksi ja negatiiviset kurssierot verotuksessa vähennyskelpoisina kuluina.

Art. 24c sek. Tuloverolain 1 §
Kurssierot lisäävät vastaavasti tuottoja positiivisina kurssieroina tai tuottojen hankkimiskustannuksia negatiivisina kurssieroina kohdassa määriteltyjen arvojen erosta johtuvassa määrässä 2 ja 3”.

Positiivisia valuuttakurssieroja syntyy mm kun arvo:

 • ulkomaan valuutassa ilmoitetut tulot zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittamalla keskikurssilla ovat alhaisemmat kuin näiden tulojen arvo sen vastaanottopäivänä, muutettuna kyseisen päivän todellisuudessa käytetyn valuuttakurssin mukaan;

 • ulkomaan valuutassa ilmaistut kustannukset zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen valuuttakurssin mukaisesti ovat korkeammat kuin tämän kulun arvo maksupäivänä, muutettuna kyseisen päivän tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan.

Vastaavasti negatiivisia valuuttakurssieroja syntyy, kun arvo:

 • ulkomaan valuutassa ilmoitetut tulot zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen valuuttakurssin mukaan ovat suurempia kuin tämän tulon arvo sen vastaanottopäivänä, muutettuna kyseisen päivän tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan ;

 • ulkomaan valuutassa ilmaistut kustannukset zlotyiksi muuntamisen jälkeen Puolan keskuspankin ilmoittaman keskimääräisen valuuttakurssin mukaisesti ovat alhaisemmat kuin tämän kulun arvo maksupäivänä, muutettuna kyseisen päivän tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan.

Korvaukset ja valuuttakurssierot

Korvauksen käyttö ei tarkoita varsinaista varojen siirtoa, vaan toimenpiteen seurauksena keskinäiset velat ja saatavat selvitetään alemman vaateen määrään asti. Art. 1 kohdan 24 c kohta. Tuloverolain 7 §:n mukaan valuuttakurssieroja voi syntyä velkojen maksamisessa missä tahansa muodossa, eli myös käytettäessä korvausta käteisvapaana maksuna.

Art. 24c sek. PIT-lain 7 §
Kohdassa tarkoitettujen kustannusten osalta 2 ja 3 kohdan mukaan vastaanotetusta laskusta (laskusta) tai muusta todisteesta laskun (laskun) puuttuessa aiheutuvat kustannukset sekä momentissa tarkoitettu maksupäivä. 2 ja 3, velvoitteiden suorittamispäivä missä tahansa muodossa, myös saatavien kuittauksen seurauksena”.

Kuinka määrittää valuuttakurssierot kuittaamalla?

Valuuttakurssieroja laskettaessa otetaan huomioon saamisten vastaanottamisen tai velkojen maksun yhteydessä tosiasiallisesti sovelletut kurssit. Toisaalta, jos ei ole mahdollista ottaa huomioon tiettynä päivänä tosiasiallisesti sovellettua vaihtokurssia saamisten tai velkojen maksun osalta, Puolan keskuspankin ilmoittama keskikurssi sitä päivää edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä Käytä.

Yrittäjät eivät voi valuuttamääräisiä keskinäisiä velkoja ja saamisia korvattaessa kurssieroja määrittäessään ottaa huomioon kulloisenkin päivän todellisuudessa sovellettua valuuttakurssia, koska osapuolten välillä ei ole valuuttavirtaa, joten heidän tulee ottaa huomioon otetaan huomioon Puolan keskuspankin ilmoittama keskikurssi korvauspäivää edeltävänä viimeisenä pankkipäivänä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Ensimmäinen askel ulkomaan valuutan määräisten saamisten oikein maksamiseksi, jotka kuitataan velkojamme vastaan, on soveltaa verotuksessa Puolan keskuspankin keskimääräistä vaihtokurssia tulon saamispäivää edeltävältä viimeiseltä pankkipäivältä. Sitten tällä tavalla saatujen saamisten arvoa on verrattava Puolan keskuspankin korvauspäivää edeltävän päivän keskikurssiin laskettuun arvoon. Kun toinen arvo on suurempi, syntyy positiivinen valuuttakurssiero, muuten syntyy negatiivinen valuuttakurssiero.

Toimimme samalla tavalla, selvitämme ja määritämme valuuttamääräisten hyvitettyjen velkojen kurssierot. Siksi käytämme verotuksessa Puolan keskuspankin keskimääräistä vaihtokurssia kulujen syntymispäivää edeltävän viimeisen arkipäivän ajalta. Vertaamme saatua arvoa arvoon, joka on laskettu käyttämällä Puolan keskuspankin keskikurssia korvauspäivää edeltävänä päivänä. Jos toinen arvo on suurempi, on negatiivinen vaihtoero, muuten se on positiivinen.

Kuittaamisen valuuttakurssierot esimerkissä

Esimerkki 2.

Miranda, joka harjoittaa samanlaista toimintaa kuin Dominika esimerkissä 1, päätti neuvotellen urakoitsijan kanssa myös kuitata keskinäiset saamiset ja velat. Laskut, jotka hän saa luvakkeenantajalta, ja laskut, jotka hän laatii hänelle, ovat valuuttana (euroa):

 • tulolaskun määrä: 2 000 euroa, myöntämis- ja myyntipäivä 18.3.2020;

 • Kustannuslaskun määrä: 2 000 euroa, julkaisu- ja myyntipäivä 31.3.2020.

Molempien osapuolten päätöksen nojalla keskinäiset saamiset ja velat korvattiin 1.4.2020. Miten lasketaan valuuttakurssierot kuvatussa tilanteessa?

Puolan keskuspankin keskimääräinen valuuttakurssi tulon saamispäivää edeltävänä päivänä, eli 17. maaliskuuta 2020, on 4,4886 PLN / EUR.
Valuuttakurssitaulukko nro: 053 / A / NBP / 2020 17.3.2020 alkaen.
2000 × 4 4886 euroa = 8 977,20 euroa

Keskimääräinen NBP:n vaihtokurssi korvauspäivää edeltävänä päivänä eli 31.3.2020 on 4,5523 PLN / EUR.
Valuuttakurssitaulukko nro: 063 / A / NBP / 2020 31.3.2020 alkaen.
2 000 × 4,5523 EUR = 9 104,60 PLN

Toinen summa on suurempi kuin ensimmäinen, mikä tarkoittaa, että kyseessä on positiivinen valuuttakurssiero, joka tulisi kirjata liikevoittoon.
Positiivisen kurssieron arvo on:
9 104,60 PLN – 8 977,20 PLN = 127,40 PLN

Keskimääräinen NBP:n vaihtokurssi kulujen syntymispäivää edeltävänä päivänä, eli 30. maaliskuuta 2020, on 4,5395 PLN / EUR.
062 / A / NBP / 2020, 30. maaliskuuta 2020.
2 000 × 4 5395 EUR = 9 079,00 PLN
Tätä arvoa on verrattava arvoon, joka on laskettu käyttämällä Puolan keskuspankin korvauspäivää edeltävän päivän keskikurssia, eli 9 104,60 PLN (edellä olevat laskelmat).

Toinen arvo on myös tässä tapauksessa suurempi, mutta nyt se tarkoittaa negatiivista kurssieroa, jonka sisällytämme verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Negatiivisen valuuttakurssieron arvo on:
9 104,60 PLN – 9 079,00 PLN = 25,60 PLN

Yhteenvetona voidaan todeta, että keskinäisten velkojen ja saamisten kuittaus ei ole aina yksinkertainen ratkaisu. Jos käsittelet laskuja, joiden arvo on ulkomaan valuutassa, sinun on otettava huomioon valuuttakurssierot.