Valuuttalainan kurssierot – kannattaa tietää!

Verkkosivusto

Tuloverotuksessa on mahdollista kirjata positiivisia tai negatiivisia kurssieroja. Ne lisäävät tuloja tai verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja. Yritystä harjoittava veronmaksaja voi päättää ottaa lainaa ulkomaan valuutassa. Miten lainan kurssierot tässä tapauksessa selvitetään ulkomaan valuutassa? Vastaa alla!

Valuuttakurssierot ja tulonlähde

Valuuttakurssierojen selvittämistä säätelevät sekä CIT-laki että PIT-laki. Pohjimmiltaan molemmissa on samanlaisia ​​säännöksiä, minkä vuoksi keskitymme PI-lain säännöksiin.

Kuten olemme jo maininneet, erotamme positiiviset ja negatiiviset valuuttakurssierot. Ensimmäiset lisäävät verotettavan tulon määrää, kun taas jälkimmäiset lisäävät verotuksessa vähennyskelpoisten kulujen määrää. Molemmissa tapauksissa ne syntyvät lähteestä, joka on taloudellinen toiminta (tai maataloustuotannon erityisosastot), mikä tarkoittaa, että kurssieroja ei synny muista lähteistä tuloa saavien veronmaksajien kesken.

Tämä johtuu artiklan sisällöstä. 14 sek. ALV-lain 2 §:n 3 momentin mukaan elinkeinotoiminnan tuotto on kurssieroja. Samanlaisia ​​johtopäätöksiä voidaan tehdä myös art. 1 kohdan 24 c kohta. 10, jossa todetaan, että kurssierojen määrittämissääntöjä käyttävät yritystä harjoittavat verovelvolliset tai maataloustuotannon erityisosastot. Valuuttamääräisen lainan ottamisen yhteydessä syntyviä valuuttakurssieroja koskeva kysymys koskee verovelvollisia, jotka saavat tuloa muusta kuin maataloustoiminnasta tai maataloustuotannon erityisosastoista.

Vero- ja kirjanpitomenetelmä valuuttakurssierojen määrittämiseksi - kenelle?

On myös syytä huomata, että veronmaksajat voivat periaatteessa päättää valuuttakurssieroista. Periaatteessa kurssierot määräytyvät tuloverolakien verosäännösten mukaisesti.

Samanaikaisesti kirjanpitoa pitäviä verovelvollisia varten on otettu käyttöön mahdollisuus valuuttakurssierojen määrittämiseen kirjanpitosäännösten perusteella edellyttäen, että verovelvollisten laatimat tilinpäätökset ovat tilintarkastusyhteisöjen tarkastamia.

Tällaisessa tilanteessa veronmaksajat sisällyttävät tulojen tai verotuksessa vähennyskelpoisten kustannusten mukaan valuuttatransaktioista syntyneet valuuttakurssierot, jotka johtuvat valuuttamääräisten varojen ja velkojen arvostamisesta sekä taseen ulkopuolisten varojen arvostuksesta. ulkomaan valuutan määräisiä eriä. Jos tämä menetelmä valitaan, verovelvollisen on käytettävä sitä vähintään kolmen verovuoden ajan sen verovuoden alusta, jolloin se on otettu käyttöön. Veronmaksaja ilmoittaa tämän menetelmän valinnasta sen verovuoden ilmoituksessa, jona he aloittivat sen käytön.

Artikkelissamme viitataan valuuttakurssierojen määrittämiseen veromenetelmän perusteella.

 

Vaihtoerot – mistä ne johtuvat?

Ulkomaan valuutassa otetun lainan yhteydessä on huomioitava, että positiivisia kurssieroja syntyy, jos lainan (lainan) arvo ulkomaan valuutassa sen vastaanottopäivänä on suurempi kuin lainan arvo ( laina) sen takaisinmaksupäivänä, muutettuna näiden päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan.

Toisaalta negatiivisia valuuttakurssieroja syntyy, jos lainan (lainan) arvo ulkomaan valuutassa sen vastaanottopäivänä on pienempi kuin lainan (lainan) arvo sen takaisinmaksupäivänä muunnettuna noiden päivien tosiasiallisesti käytetty vaihtokurssi.

Valuuttakurssieroja laskettaessa otetaan huomioon ulkomaan valuuttojen myynnin tai oston sekä saamisten vastaanottamisen tai velkojen maksun yhteydessä tosiasiallisesti sovelletut kurssit. Muissa tapauksissa sekä silloin, kun ei ole mahdollista ottaa huomioon tiettynä päivänä tosiasiallisesti sovellettua valuuttakurssia, vastaanotettuihin saamisiin sovelletaan Puolan keskuspankin ilmoittamaa keskikurssia sitä päivää edeltävänä viimeisenä työpäivänä. tai velkojen maksaminen.

Tämän seurauksena valuuttakurssieroja luottojen ja lainojen määriin syntyy aina, kun lainan (lainan) arvo ulkomaan valuutassa sen vastaanottopäivänä on suurempi (positiivisten valuuttakurssierojen tapauksessa) tai pienempi ( negatiivisten valuuttakurssierojen tapauksessa) kuin tämän lainan (lainan) arvo sen takaisinmaksupäivänä, muutettuna kyseisten päivien tosiasiallisesti käytetyn valuuttakurssin mukaan.

On myös syytä lisätä, että kurssierojen kirjaaminen on riippumaton siitä, onko lainan takaisinmaksusta aiheutunut kuluja sisällytettävä verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin. Kannattaa muistaa, että itse lainan takaisinmaksu ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen kulu, se voi olla vain lainan korkoa. Mikäli lainan ottopäivän valuuttakurssissa on eroja lainan takaisinmaksupäivän suhteen, kyseessä ovat positiiviset tai negatiiviset kurssierot, jotka lisäävät liiketoiminnan tuottoja tai kustannuksia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Valuuttamääräisen lainan kurssierot ja valuuttamuunnos

Valuuttamääräisen lainan kurssierojen kirjaaminen ei aiheuta suuria epäilyksiä, koska se johtuu suoraan tuloverolain säännöksistä.

Toisaalta mielenkiintoinen pohdinnan arvoinen aihe on ulkomaisten lainojen valuuttamuunnos. Verovelvollisuuden aikana voi syntyä tilanne, jossa laina-aikana ulkomaan valuutassa otettu laina muunnetaan Puolan zlotyiksi. Tämän seurauksena laina maksetaan takaisin muunnoksen jälkeen muussa kuin alkuperäisessä valuutassa.

Tällainen tapahtuma tarkoittaa tietysti sitä, että emme enää käsittele ulkomaan valuutan määräisen velan olemassaoloa. Siksi, jos laina muutettiin Puolan zlotyiksi ja laina maksettiin takaisin zlotyina, emme voi puhua valuuttakurssien muutoksista, mikä johtaa johtopäätökseen, että valuuttakurssieroja ei ole.

Erittäin mielenkiintoista tapausta käsitteli korkein hallinto-oikeus 14.2.2019 antamassaan tuomiossa II FSK 453/17. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa valuuttamääräinen laina muunnettiin Puolan zlotyiksi, mutta lainanottaja suoritti lyhennykset edelleen ulkomaan valuutassa.

Veroviranomaiset ilmoittivat, että tällaisessa tilanteessa verovelvollisella ei ole oikeutta kirjata valuuttakurssieroja. Sen sijaan korkein hallinto-oikeus oli täysin eri kannanotossa, joka totesi, että ulkomaan valuutassa syntyneen ja takaisin maksetun velan arvon muuntaminen PLN:ksi ei vaikuta mahdollisuuteen veron kurssierojen kirjaamiseen. . Korkein hallinto-oikeus korosti, että valuuttakurssierojen tunnistamisen avain on lakisääteisten vaatimusten täyttäminen:

  1. laina on saatu ulkomaan valuutassa,

  2. lainan takaisinmaksu suoritetaan ulkomaan valuutassa,

  3. erot syntyvät Puolan valuutaksi muunnetun lainan arvon välillä sen vastaanottopäivänä ja maksupäivänä.

Siksi yllä olevat olettamukset ovat keskeisiä valuuttakurssierojen huomioinnissa. Näin ollen, jos verovelvollinen ottaa lainan valuuttamääräisenä ja sitoutuu maksamaan sen takaisin myös ulkomaan valuutassa, positiivisten tai negatiivisten kurssierojen kirjaamisen lakisääteiset ehdot täyttyvät. Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan sillä ei ole merkitystä, että laina on vaihdettu lainan aikana, koska velka on syntynyt ulkomaan valuutassa ja myös takaisinmaksu tapahtuu ulkomaan valuutassa. Mikäli valuuttalaina muutetaan zlotyiksi, valuuttakurssieroja ei voida kirjata, ellei lainaa vielä makseta takaisin ulkomaan valuutassa. Korkeimman hallinto-oikeuden kannan mukaan valuutan muuntamisella itsessään ei ole väliä, mikäli lakisääteiset ehdot täyttyvät. Yhteenvetoon siirryttäessä voidaan todeta, että valuuttalainassa voi olla kurssieroja, kun lainanottopäivän ja takaisinmaksupäivän kurssi muuttuu. On välttämätöntä, että lakisääteiset ehdot täyttyvät.