Veron jakaminen erissä yhtenä arvonlisäverovelkojen maksamisen helpotuksesta

Palveluvero

Veroasetuksessa määritellään tiukasti määräajat, joiden kuluessa vero on maksettava. Lainsäätäjä on kuitenkin säätänyt verovelvollisille useita verohelpotuksia. Veroviranomaisilla on valtuudet tehdä muutoksia veronmaksun määräaikaan. Yksi tällainen instituutio on veron maksaminen erissä.

Veronmaksun erissä jakamisen ydin

Kun kyseessä on veronmaksun jakaminen eriin, käsittelemme olemassa olevan verovelan jakamista osiin ja näiden osien täsmällisten maksupäivien asettamiseen. Voidaan siis sanoa, että nykyisen maksuajan sijaan asetetaan useita muita määräaikoja, jolloin etuus jaetaan samanaikaisesti eriin.

Veroasetuksen säännösten mukaan veroviranomainen voi verovelvollisen vaatimuksesta jakaa veronmaksun osiin verovelvollisen tärkeän edun tai yleisen edun vuoksi perustelluissa tapauksissa. Edellä mainittujen säännösten sisällöstä ilmenee, että verohelpotus voidaan myöntää veroviranomaisen päätöksellä vain verovelvollisen tekemästä hakemuksesta.

Veronmaksajan tärkeän edun ja yleisen edun lähtökohta

Perusedellytys sille, että viranomainen tekee päätöksen maksun jakamisesta erissä, on verovelvollisen tärkeän edun tai yleisen edun olemassaolo. Näille käsitteille ei ole laissa määriteltyä määritelmää, mikä tarkoittaa sitä, että näiden ehtojen täyttyminen on määritettävä yksittäistapauksessa. Veronmaksajan tulee veron erissä maksamista koskevaa hakemusta jättäessään ilmoittaa edellä mainittujen edellytysten esiintyminen ja esittää objektiiviset perustelut näiden olosuhteiden esiintymiselle.

On hyvä muistaa, että edes se, että viranomainen havaitsee ehtona verovelvolliselle tärkeän edun tai yleisen edun, ei automaattisesti määrää veron jakamisen tarvetta. Tämä johtuu viranomaiselle tässä suhteessa myönnetystä tuomiovapaudesta. Veroviranomainen on luonnollisesti velvollinen arvioimaan perusteellisesti kaikki asiaan liittyvät todisteet ja vain tämän perusteella voi tehdä asianmukaisen päätöksen.

Veron jakaminen erissä - ratkaisumenettely

Menettelyn veronmaksun jakamiseksi erissä aloittaa veronmaksaja, jonka tulee tehdä asianmukainen hakemus. Hakemuksessa on esitettävä perustelut, jotka osoittavat verovelvollisen tärkeän edun tai yleisen edun. Lisäksi verovelvollisen tulee ehdottaa myös yksittäisten erien maksupäivämäärää ja niiden suuruutta. Hakemuksella käynnistetään menettely, jossa viranomainen tarkistaa verovelvollisen esittämät seikat ja tekee asiassa päätöksen.

Myös verovelvollisen kannalta myönteisen päätöksen tapauksessa viranomainen voi vahvistaa muitakin kuin hakemuksessa mainittuja lyhennysehtoja. Tämä johtuu myönnetystä päätöksentekovapaudesta ja siitä, että veroviranomaisen tulee ottaa huomioon hakijan taloudellisen tilanteen lisäksi myös budjettitilanne.

Muuten on huomioitava, että myös veroviraston perimien kuntien verojen (esim. perintö- ja lahjoitusvero) osalta viraston päällikkö voi jakaa veron eriin. Tämä saa kuitenkin tapahtua vain kuntayksikön hallituksen puheenjohtajan suostumuksella. Tämä suostumus annetaan valituksen kohteena olevan määräyksen muodossa. Veroviraston päällikköä sitoo kuntayksikön esittämä kanta. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Veron jakautuminen erissä ja oikeudelliset seuraukset

Positiivisen veron hajauttamispäätöksen tulos on maksuajan siirtyminen. Tämän seurauksena tietyllä verovelalla ei ole vanhentumisaikaa, verorästiä ei synny eikä viivästyskorkoa voida periä. Vaaditaan vain pidennysmaksu, joka on 50 % normaalista viivästyskorosta.

Mikäli jonkin erän maksuaikaa ei noudateta, maksamatta olevaa erää koskeva päätös raukeaa lain mukaan. Tämä palauttaa sinut alkuperäiseen maksupäivään.

Esimerkki 1.

5 000 zlotyn suuruisen veron maksupäivä oli 30. huhtikuuta. Veroviranomainen jakoi jätetyn hakemuksen ja suoritetun menettelyn tuloksena veron viiteen erään, jotka maksettiin kunkin kuukauden 30. päivään mennessä. Veronmaksaja ei maksanut ensimmäistä erää 30. toukokuuta mennessä. Tämä tarkoittaa, että 1 000 PLN:n osalta päätös veron jakamisesta erissä on vanhentunut. Tämän summan maksupäiväksi tuli jälleen 30. huhtikuuta, ja tästä päivästä lasketaan viivästyskorko.

1.1.2016 alkaen otettiin käyttöön uusi säännös verojen maksamisesta erissä, jolla pyritään estämään epäluotettavien veronmaksajien pahamaineinen osamaksun laiminlyönti. No, jos kolmen peräkkäisen erän, joihin vero on jaettu, maksuaikaa ei noudateta, koko veron hajautuspäätös raukeaa lain mukaan kaikkien maksamattomien erien osalta.

Esimerkki 2.

5 000 PLN:n veron maksupäivä oli 30. huhtikuuta. Veroviranomainen jakoi jätetyn hakemuksen ja suoritetun menettelyn tuloksena veron viiteen erään, jotka maksettiin kunkin kuukauden 30. päivään mennessä. Veronmaksaja ei maksanut kolmea ensimmäistä erää 30. toukokuuta, 30. kesäkuuta ja 30. heinäkuuta. Tämä tarkoittaa, että koko veron osalta eräpäivä on jälleen 30. huhtikuuta. Tästä päivästä alkaen veroviranomainen perii viivästyskorkoa.