Sovittelu työnantajan kanssa työsuhteen päättymisen jälkeen (auto, puhelin, kannettava tietokone)

Palvelus

Suorittaessaan ammatillista toimintaa työnantajalle työntekijä saa usein tiettyjä työkaluja, jotka helpottavat hänen työtään. Näitä ovat mm. työsuhdeauto, kannettava tietokone, puhelin, tabletti. Työsuhteen päättyessä työntekijä on velvollinen sovittamaan (palauttamaan) asianmukaisesti työnantajan omistamat kalusto. Miten sovitaan työnantajan kanssa työsuhteen päättymisen jälkeen ja mitä velvollisuuksia työntekijällä on tähän liittyen? Vastaus on alla.

Kiinteistö uskottu

Art.:sta johtuvan yleissäännön mukaan. Työlain 124 §:n mukaan työntekijä, jolla on velvollisuus palauttaa tai laskea:

  1. rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä,
  2. työkalut ja instrumentit tai vastaavat tavarat sekä henkilönsuojaimet, vaatteet ja jalkineet

- on täysin vastuussa tälle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista.

Siten työntekijä on velvollinen sovittamaan hänelle uskotun omaisuuden hyvissä ajoin työnantajan kanssa.

Kuten mainittiin, tällaisella omaisuudella on monia muotoja. Se voi olla työsuhdeauto, matkapuhelin, kannettava tietokone, tabletti, luottokortti. Se on työnantajan omaisuutta, ja se tulee sellaisenaan inventoida asianmukaisesti.

Käsittelemme omaisuuden asianmukaista luovuttamista vain, jos työntekijä luovutetaan työntekijälle olosuhteissa, joissa hän voi kyseisenä päivänä palauttaa sen tai tilittää sen. Tämä tehdään dokumentoimalla omaisuuden siirto asianmukaisesti, ja inventointi on usein tällainen lomake.

Yksi yksinkertaisempi tapa dokumentoida työnantajan omistaman omaisuuden luovutus työntekijälle on kuitenkin siirtopöytäkirjan kirjoittaminen tai sopimuksen tekeminen esimerkiksi työsuhdeauton käytöstä.

Jos työntekijälle on uskottu työsuhdeauto sopimuksen perusteella, tulee siinä olla ainakin seuraavat tiedot:

  1. sopimuksen tekopäivä;
  2. sopimuspuolet;
  3. ajanjakso, joksi työntekijälle on uskottu auto;
  4. rekisteritodistuksesta johtuvat ajoneuvotiedot, jotka mahdollistavat auton tunnistamisen, kuten rekisterinumero, VIN-numero;
  5. auton käyttösäännöt eli mihin se pysäköidään, mihin tarkoituksiin sitä saa käyttää;
  6. säännöt autolle aiheutuneiden kulujen, kuten polttoaineen, käyttönesteiden, vikojen korjauskulujen, korvaamisesta.

Ajoneuvon luovutuksen yhteydessä on laadittava sen luovutusraportti, jossa ilmoitetaan ajoneuvon tekninen kunto ja mahdolliset viat. Pöytäkirjan laatimisen avulla voidaan varmistaa, jos ajoneuvoa palautettaessa on epäselvyyttä sen teknisestä kunnosta, onko autossa jo tämä vika - esim. naarmu puskurissa. Palautusraportin laatiminen on yhtä tärkeää. Tällainen toiminta suojelee sekä työntekijää että työnantajaa - ristiriitatilanteessa sen avulla voidaan määrittää virheestä vastuussa oleva taho ja määrittää enemmän tai vähemmän sen syntymispäivä ja siten vahingosta vastuussa oleva taho. .

Esimerkki 1.

ABC sp.z o.o. harjoittaa tavaroiden jakelua. Puolassa toteutettavien toimintojen yhteydessä on välttämätöntä tavoittaa asiakkaat suoraan. Tätä tarkoitusta varten työnantaja antaa työntekijälle työntekijälle työauton - se perustuu työsuhdeauton käyttösopimukseen ja vapautuspöytäkirjaan. Autoa noudettaessa Jan Kowalski huomasi vaurion etupuskurissa rekisterikilven lähellä. Siksi hän pyysi, että kyseiset vahingot mainittaisiin raportissa. Kahden vuoden kuluttua ABC sp.z o.o. ja Jan Kowalski päätti työsuhteen. Tästä syystä työntekijä oli velvollinen palauttamaan työsuhdeauton. Palautusraportissa löydettiin vaurioita etupuskurista rekisterikilven korkeudelta. ABC sp.z o.o. päätti veloittaa Jan Kowalskilta korjauskustannukset 100 artiklan mukaisesti. Työlain 124 §. Voiko Jan Kowalski vapautua vastuusta?

Sovittelu työnantajan kanssa - työntekijän vastuu uskotusta omaisuudesta

Art.:ssa ilmaistun yleissäännön mukaan Työlain 124 §:n mukaan työntekijä on täysin vastuussa työnantajan uskomalle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista. Jos työnantajan kanssa tehdyssä sovittelussa luovutetusta omaisuudesta vahvistetaan, että vahinko johtui työntekijän ajoneuvon käytöstä, työnantajalla olisi oikeus periä työntekijältä vahingon poistamiseen liittyvät kulut. Koska luovutusselosteessa kuitenkin todettiin, että ajoneuvo oli vaurioitunut luovutushetkellä, työntekijä voi vapautua vastuusta osoittamalla, että vahinko oli olemassa jo ajoneuvon luovutushetkellä.

On korostettava, että artiklan säännös. Työlain 124 §:n 3 momentissa otetaan käyttöön työntekijän vastuuolettama, josta on pääteltävä, että työnantajalla on todistustaakka vain kahdesta tämän säännöksen 1 §:ssä mainitusta seikasta, eli:

  1. oikea omaisuuden luovutus ja
  2. se, että työntekijä ei ole selvittänyt sitä, eli vahinkoa ja sen määrää.

Kuten Szczecinin muutoksenhakutuomioistuin ilmoitti 31. lokakuuta 2018 antamassaan tuomiossa, III APa 7/18, "Sen vuoksi tutkittaessa, voiko työnantaja tietyssä tosiasiallisessa tilanteessa hyötyä mainitusta olettamuksesta, on ensinnäkin tarpeen todeta, että työntekijän vastuulle pykälän mukaan ovat välttämättömät edellytykset. Työlain 124 pykälän mukaista omaisuutta eli omaisuuden asianmukaista luovuttamista olosuhteissa, jotka mahdollistavat tällaisen omaisuuden selvittämisen ja työntekijän laiminlyönnin selvittämiseen uskotun omaisuuden". Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Todistustaakka, että vahinko on aiheutunut työntekijästä riippumattomista syistä, on työntekijällä, kun sovittelu työnantajan kanssa tapahtuu työsuhteen päättymisen jälkeen ja jos näitä syitä ei tiedetä eikä työnantaja pysty osoittamaan vahingon syy, on syytä hyväksyä se, että vahinko on aiheutunut työntekijästä, joka on rikkonut hänelle uskottua omaisuutta koskevaa huolenpitovelvollisuutta. Työntekijä, jolle omaisuus on asianmukaisesti uskottu, on vastuussa pykälän mukaan. 124 työlain, vaikka hän ei edes allekirjoittanut ilmoitusta tämän vastuun hyväksymisestä. Aineellista vastuuta koskevan sopimuksen tekeminen on vain todisteena, eikä se ole lähtökohta omaisuuden uskomisen ja siitä vastuun oikeellisuuden hyväksymiselle.

Sama koskee muuta omaisuutta, jonka työnantaja on antanut työntekijälle. Vastaanottaessaan omaisuutta, kuten työpuhelinta, tablettia tai kannettavaa tietokonetta, tulee työntekijän ensin tarkistaa sen tekninen kunto ja ilmoittaa mahdollisista virheistä luovutuspöytäkirjassa. Tällöin vastaavanlainen pöytäkirja on laadittava kiinteistön palautuksen yhteydessä eli sovittaessa työnantajan kanssa.

Molemmat yllä olevat pöytäkirjat ovat perustana mahdollisen vaurion hetken arvioimiselle. On muistettava, että työnantajan tehtävänä on todistaa omaisuuden asianmukainen luovutus ja työntekijän tilitys sen kanssa. Vapautuakseen vastuusta työntekijän on todistettava, eli todistettava, että vahinko on aiheutunut hänestä riippumattomista syistä. Velvollisuus todistaa työntekijän maksamatta jättäminen johtaa siihen, että työnantajan on todistettava mahdollisen vahingon suuruus.

Työnantajan omistaman ja työntekijälle luovutetun omaisuuden hoitaminen on työntekijän vastuulla - se on esimerkiksi omaisuuden asianmukainen turvaaminen. On huomioitava, että omaisuudelle uskottu työntekijä on vastuussa vahingosta, joka on aiheutunut tälle omaisuudelle esimerkiksi tuntemattomien tekijöiden varkaudesta - siltä osin kuin häntä voidaan syyttää velvollisuuden laiminlyönnistä tai virheellisestä suorittamisesta. hoidosta. Työntekijä voi vapautua vastuusta, jos hän osoittaa, että hän on hoitanut hänelle uskottua omaisuutta huolellisesti.

Työntekijän on siis muistettava, että laittoman huollon sattuessa työnantaja voi saattaa hänet taloudelliseen vastuuseen, mikä voi olla uskotun esineen arvosta riippuen taloudellisesti tuskallista. Tässä tapauksessa alainen kantaa taakan asianmukaisesta selvityksestä työnantajan kanssa työsuhteen päättymisen jälkeen.