Vakuutuksenantajan rahoittaman autonvuokrauksen selvitys

Verkkosivusto

Yrityksen käyttöomaisuuteen kuuluvan henkilöauton törmäys tieliikenteessä liittyy siihen, että siihen liittyvät taloudelliset tapahtumat on selvitettävä tuloveron perusteella. Kyse on ensisijaisesti sekä saadun korvauksen että onnettomuuden jälkeisten korjauskustannusten oikeasta kirjaamisesta ja selvittämisestä. Myös vakuutuksenantajan rahoittama autonvuokrausratkaisu otetaan huomioon. Miten se tehdään oikein tuloveron suhteen? - siitä alla!

Ajoneuvon ja toiminnan välinen suhde on tulon kannalta ratkaiseva

Saaduista korvauksista johtuvien elinkeinonharjoittajien tulojen kirjaaminen edellyttää ensisijaisesti järjestelyjä tietyn auton ja verovelvollisen harjoittaman liiketoiminnan välisestä suhteesta. Yllä oleva johtuu PI-lain säännösten kirjaimellisesta sanamuodosta, tässä puhutaan nimenomaan taiteesta. 14 sek. 2 kohdan 12 alakohta seuraavasti:

"Taloudellisen toiminnan tulot sisältävät myös saadut korvaukset harjoitettuun liiketoimintaan tai maataloustuotannon erityisosastojen hoitamiseen liittyvistä omaisuusvahingoista". Vuoden 2019 alussa verovelvollisen ei tarvitse kirjata liiketoiminnasta tuloa tiettyjen ehtojen täyttymisen jälkeen saatujen käyttöomaisuusvahinkojen korvaamisesta (kunnostus-, osto- tai käyttöomaisuuden valmistusmenot tietyntyyppisestä KŚT:stä) - Art. . 21 sek. 1 PIT-lain 29b kohta.
Henkilöautot eivät kuulu yllä olevan poikkeuksen piiriin. Siksi auton ja sen toiminnan välisen "suhteen" käsitettä tulisi harkita. Yritystoimintaan liittyvä auto on varmasti ajoneuvo, joka kuuluu yrityksen omaisuuteen (kirjataan verokuluihin) tai jota käytetään liiketoiminnassa vuokra-, leasing-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella.

Jos verovelvollinen käyttää yleisesti yksityisessä liiketoiminnassa käytettävää autoa, jota ei lisäksi ole tuotu yhtiön omaisuuden tilaan, ei tälle ajoneuvolle aiheutuneesta vahingosta saatu korvaus ole elinkeinotuloa - joten se ei ole kirjanpitoon ollenkaan. Tässä tilanteessa käsitteitä "käyttö taloudellisessa toiminnassa" ja "yhteys taloudelliseen toimintaan" ei voida rinnastaa, mitä korosti erityisesti korkein hallinto-oikeus 11.5.2012 antamassaan tuomiossa, tiedostoviite. II FSK 2169/10, jossa tunnustetaan, että:

"Siksi on yhdyttävä kassaatiovalituksen tekijän näkemykseen, että ollakseen "liittymässä toimintaan" edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla, on otettava huomioon kaikki esillä olevan asian olosuhteet, ei pelkästään kyseisen auton käyttö liiketoiminnassa. Tuomioistuin paitsi totesi, että verovelvollinen ei merkinnyt kyseistä ajoneuvoa käyttöomaisuusrekisteriin ja viittasi laajasti pykälän sisältöön. 17 sek. Tiettyjen luonnollisten henkilöiden saamista tuloista kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan ei arvioinut sitä olosuhteita, että verovelvollinen ei sisällyttänyt verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin käyttöomaisuuden kulutukseen liittyviä poistoja tai hän ei ottanut kyseisen auton hankintaa huomioon verosovituksissa".

Tulokorvaus korvauksen käsittelytavasta riippumatta

Jos saatu korvaus koskee elinkeinotoimintaan liittyvää autoa, se tulee kirjata eli varata. Ei ole väliä, kirjataanko korjauskulut verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi vai korjaako verovelvollinen itse auton (lisätietoja tästä Verohallinnon johtajan 23.9.2019 yksilöllisessä tulkinnassa, viite 0114-KDIP3 -2.4011.432.2019.2.AC).

Säännökset eivät luo vaihtoehtoa verotulojen kannalta (korvaus on kussakin tapauksessa tuloa), mutta ne sisältävät tiettyjä rajoituksia niiden hankintakustannuksille. Jos ajoneuvolla ei ollut vapaaehtoista vakuutusta (AC - autocasco), tällaisen ajoneuvon katoamisesta, selvitystilasta tai onnettomuuden jälkeisestä korjauksesta aiheutuneet vahingot eivät voi olla verovelvollisen verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja (lain 23 §:n 1 momentin 48 kohta). PIT-laki). Käsitelty ongelma on esitetty alla olevassa esimerkissä.

Esimerkki 1.

Herra Jacek osallistui liikenneonnettomuuteen ilman hänen syytään ja sai 10 000 zlotyn korvauksen. Hänen autoaan käytettiin hänen liiketoiminnassaan ja se oli hänen yrityksensä käyttöomaisuus. Edellä mainitun yhteydessä 10 000 PLN on kirjattava sarakkeeseen 8 - Muut tulot korvauksen vastaanottopäivänä.

Koska Jacekin autolla ei ollut vapaaehtoista autocasco-vakuutusta, ajoneuvon korjauskulut eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Vaikka hän sai ajoneuvon korjauksesta laskun 8 000 zlotya, edellä mainitun (PIT-lain 23 §:n 1 momentin 48 alakohtaan sisältyvän) poissulkemisen vuoksi tätä laskua ei voida maksaa tulovero.

Muuten on lisättävä, että verovirasto voi evätä oikeuden sisällyttää onnettomuuden jälkeisen auton korjauksen yrityskuluihin, jos veronmaksajan toiminta vaikutti törkeästi vahingon syntymiseen, vaikka hänellä olisi AC-vakuutus. Tällainen tilanne on esimerkiksi törmäykseen osallistuminen alkoholin vaikutuksen alaisena.

Vakuutusyhtiön rahoittama autonvuokraus

Ei ole harvinaista, että vahinkoa kärsinyt osapuoli vuokraa vara-auton ajaksi, joka on tarpeen vahingon korjaamiseksi eli vaurioituneen ajoneuvon korjaamiseksi. Tästä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen on itse asiassa myös hänelle aiheutuneen vahingon korjaamista, mikä tarkoittaa, että se tapahtuu korvauksena.

Käytännössä tämä tapahtuu yleensä siten, että vahingon kärsineelle aiheutuu tiettyjä kuluja korvaavan ajoneuvon vuokraamisesta ja vaaditaan sitten aiheutuneiden kustannusten korvausta vakuutuksenantajalta. Tämä tilanne on esitetty alla olevassa esimerkissä.

Esimerkki 2.

Herra Dariusz osallistui auton törmäykseen, joka ei ollut hänen syynsä. Koska autoa käytetään liiketoiminnassa, hän vuokrasi ajoneuvonsa korjauksen ajaksi korvaavan auton, josta hän sai laskun 1000 PLN netto + 230 PLN ALV.

Herra Dariusz kirjasi tämän laskun julkaisupäivänä, sisältäen 836,25 PLN:n KPiR:n sarakkeessa 13 - Muut kulut. Vaihtoautoa ei ole ilmoitettu täyttä arvonlisäverovähennystä VAT-26-lomakkeella, joten arvonlisäverosta oli mahdollista vähentää 50 % (115 zlotya), kun taas verokulun arvo laskettiin seuraavasti: (1000 + 115 ) x 75 %.

Dariusz pyysi vakuutuksenantajaa korvaamaan korvaavan ajoneuvon vuokraamisesta aiheutuneet kulut tekijän vastuuvakuutuksesta. Vakuutuksenantaja siirsi hänen pankkitililleen korvausauton vuokralaskun nettosumman ja arvonlisäveron 50 %, koska toinen puolet verosta oli vähennetty. Herra Dariuszin tulee syöttää summa 1115 PLN sarakkeeseen 8 - Muut tulot päivänä, jona hän saa hyvityksen vakuutuksenantajalta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Vakuutuksenantajan rahoittaman autonvuokrauksen selvitys - käteisvapaat selvitykset, joilla ei ole vaikutusta tulonmuodostukseen

Ajoneuvon kolariin liittyvien vahinkojen selvittämisessä yleinen käytäntö ovat käteisvakuutukset, joissa vakuutuksenantaja ei maksa vahingon kärsineelle korvausta, vaan säätelee ajoneuvon korjauslaskusta johtuvaa vastuuta suoraan vakuutusyhtiön tilille. korjaamo, joka korjasi vaurioituneen ajoneuvon.

Toinen tilanne, jossa vahinkoa kärsinyt ei saa korvausta, on ns. vakuutussopimuksen solmiminen. vakuutussopimuksen mukaisten oikeuksien siirtäminen rahoittajalle (lainanantajalle tai vuokralleantajalle). Vakuutustoimeksiannon perustamismenettelyllä varmistetaan, että korvaus siirtyy lainanantajalle tai vuokranantajalle. Tällä ratkaisulla turvataan ajoneuvon käyttäjän velkojen takaisinmaksu.

Myös silloin, kun kyseessä on yritystoimintaan liittyvän ajoneuvon vahinkojen selvitys ilman käteistä, verotulot on kirjattava ja kirjattava asianmukaisesti. Tässä tilanteessa ei ole väliä sillä, että fyysisesti loukkaantunut henkilö ei saanut rahoja. Verotuloa työsuhdeauton korvauksesta syntyy myös silloin, kun vakuutuksenantaja maksaa käteistä ajoneuvoa korjaavalle palvelulle tai yhteisölle, jolle vakuutussopimuksen mukainen oikeuksien luovutus on määrätty. Edellä mainitun vahvisti mm Verohallinnon johtaja yksittäisessä päätöksessä 1.2.2018, tiedostoviite 0114-KDIP3-1.4011.433.2017.2.ES, jossa tunnustetaan muun muassa:

”On huomattava, että edellä esitetyssä tilanteessa ei voida yhtyä hakijan näkemykseen, jonka mukaan hän ei saanut korvausta aiheutuneesta vahingosta. Tähän seikkaan ei vaikuta se, että hän siirsi vakuutuksen myöntämällä oikeuden korvaukseen pankille. Kyseessä oli hakijalle myönnetty korvaus, jonka maksu siirrettiin hyvittävän pankin tilille siviiliyhtiölle T myönnetyn lainan takaisinmaksuna. Nämä olivat siis pykälässä tarkoitettuja hakijalle kuuluvia varoja. 14 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan ja sisällytetään suoraan tuloihin 1 momentin säännöksen nojalla. 14 sek. 2 edellä mainitun kohdan 12 kohta laki.Edellä mainitun yhteydessä hakijan kantaa pidettiin virheellisenä.