Osingonmaksu veroperusteisesti

Palveluvero

Osingot ovat omaisuutta, joka maksetaan pääomayhtiöiden (osakeyhtiö ja osakeyhtiö) osakkaille pääoman antamisesta. Osinko voi olla sekä rahana että luontoissuorituksena. Tämänpäiväisessä artikkelissamme pohdimme, kuinka saamasi osinko verotetaan. Pitääkö osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan tällöin tilittää veroja ja antaa veroilmoituksia? Vastaamme, osinkoratkaisu!

Tulonlähde

Analysoitaessa esitettyä ongelmaa tuloverotuksen yhteydessä on huomioitava, että ennen kaikkea on selvitettävä, minkälaisesta tulosta on kyse osingon saamisen yhteydessä. Vastaus tähän kysymykseen löytyy Art. 17 sek. ALV-lain 1 momentin 4 kohta, jossa todettiin, että kassapääomasta saatava tulo katsotaan osingoksi ja muuksi tästä osuudesta tosiasiallisesti saaduksi oikeushenkilöiden voittoon osallistumisesta saaduksi tuloksi.

Tästä johtuen osinkotuotot luokitellaan kassapääoman tuloksi, mikä vaikuttaa saadun osingon veron laskentatapaan. Lisäksi on huomioitava, että yllä olevassa säännöksessä määritellään myös tulon syntymishetki. No, osinkotulot syntyvät, kun ne todella saadaan. Näin ollen sitä ei sovelleta maksettaviin mutta maksamattomiin osinkoihin. Saatu osinko on pykälässä määriteltyä pääomatuloa. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 7 kohta.

Osingonmaksu - tulovero

Art. 30a kohta. Osinkotuloista ja muista oikeushenkilöiden voittoihin osallistumisesta saamista tuloista peritään 19 %:n kiinteämääräinen tulovero. Lisäksi selvityksen osalta Art. 30a kohta. 6 yllä lain, jossa todetaan, että momentissa tarkoitettu kiinteämääräinen vero. 1 kohdat 1-4 ja kohdat 6, 8 ja 9 ilman, että tulot vähennetään hankintakustannuksilla. Näin ollen vaikka yleissäännön mukaan tuloista, joka on tulojen ja kulujen erotus, on maksettava veroa, osinkoihin sovelletaan erilaista sääntöä. Tällöin veroa maksetaan vain tuloista, eikä verovelvollinen voi ottaa huomioon verokuluja.

Lisäksi, kuten Art. 30a kohta. ALV-lain 7 §:ssä tarkoitettu tulo (tulo). 30a kohta. 1, ei yhdistetty yleisillä periaatteilla verotettuun tuloon, joka verotetaan veroasteikon mukaan. Tämän seurauksena veronmaksaja ei näytä osinkotuloa PIT-37 tai PIT-36 veroilmoituksessa, koska tällaista maksua ei yhdistetä muihin tulonlähteisiin. Onko siis verovelvollisen velvollisuus laskea ja toimittaa uusi veroilmoitus tälle tilille?

No ei. Art. 41 sek. ALV-lain 4 §:n mukaan maksaja on velvollinen perimään suoritetuista maksuista (etuuksista) tai verovelvollisen käyttöön annetuista raha- tai raha-arvoista muun muassa säädetyistä syistä kiinteämääräisen tuloveron taiteessa. 30a kohta. 1 pisteet 1-11 ja 11b-12. Tämä tarkoittaa, että osinkovero vähennetään osingonjakoyhtiön maksamasta osingosta, joka tässä tapauksessa toimii maksajana.

On myös syytä huomauttaa, että §:n mukaisesti. 42 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan maksava yritys on velvollinen maksamaan verovelvolliselta perityn veron toimivaltaiselle veroviraston päällikölle viimeistään veron perimiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä. Itse maksuun ei liity minkäänlaista veroilmoitusta. Vasta verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä yrityksen tulee osoittaa PIT-8AR-lomakkeella tilikauden aikana perityn veron määrä. On syytä korostaa, että tämän asiakirjan toimittaa vain yritys, vain veroviraston johtajalle. Näin ollen osingonsaaja ei tee verovirastolle ilmoitusta eikä saa yhtiöltä tietoja peritystä verosta. Osinkoveron vähentää maksava yhtiö ja maksava yhtiö välittää sen verotoimistolle. Lisäksi yhtiö on velvollinen toimittamaan PIT-8AR-tiedot verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Lisätään myös, että 1999/2004 13 artiklan mukaisesti. PIT-lain 45ba pykälän mukaan PIT-8AR-ilmoitus tulee lähettää sähköisessä muodossa.

Kumppanin suorittama verotus

Edellä esitetyt seikat johtavat siihen johtopäätökseen, että osingon saaneen osakkeenomistajan tai osakkeenomistajan ei tarvitse maksaa tältä tililtä veroa, koska sen tekee hänen puolestaan ​​maksaja. Onko verovelvollisen kuitenkin ilmoitettava osinkotulo veroilmoituksessa?

Jotta tähän kysymykseen voidaan vastata, on tarpeen viitata artiklan sisältöön. 45 sek. ALV-lain 3 pykälä, jossa todettiin, että vuosittaiset veroilmoitukset eivät sisällä pykälän mukaan verotettua tuloa. klo 29-30. Näissä veroilmoituksissa näkyy pykälässä tarkoitettu tulovero. 29-30a, jos maksaja ei ole perinyt veroa (lain 45 §:n 3 b kohta).

Kuten edellä mainituista säännöksistä käy ilmi, jos yhtiö peri maksetusta osingosta veroa (mikä on sen velvollisuus), verovelvollinen ei ilmoita tätä tuloa missään vuosittaisessa veroilmoituksessa. Osakkeenomistaja ei ilmoita osinkotuloa ja perittyä veroa missään vuosittaisessa veroilmoituksessa niin kauan kuin veron on perinyt maksaja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Osinko ulkomailta

Tilanne, jossa maksaja ei peri veroa, koskee Puolassa asuvan verovelvollisen ulkomailta saamia osinkoja. Art. 3 sek. PIT-lain 1 §:n mukaan Puolassa verovelvollisilla on rajoittamaton verovelvollisuus, mikä tarkoittaa, että he ovat velvollisia maksamaan kaikki tulot sekä Puolassa että ulkomailla. Tämä sääntö koskee myös ulkomaisilta yhtiöiltä saatuja osinkoja.

Tässä tapauksessa emme ole tekemisissä maksajan instituution kanssa, koska Puolan verolaki ei voi velvoittaa ulkomaista yritystä keräämään Puolan veroa ja maksamaan sitä veroviraston päällikön tilille. Siksi ulkomaista osinkoa saava yhtiömies on velvollinen selvittämään sen itse.

Art. 30a kohta. PIT-lain 9 pykälän mukaan Puolan verovelvolliset, jotka saavat tuloja (tuloja) Puolan tasavallan alueen ulkopuolella, joka on määritelty 1 momentin 1–5 kohdan mukaisesti lasketusta kiinteämääräisestä verosta. 1, näistä tuloista (tuloista) vähennetään ulkomaille maksettua veroa vastaava määrä, mutta tämä vähennys ei saa ylittää näistä tuloista (tuloista) 19 %:n verokannan mukaan lasketun veron määrää.

Kuitenkin Art. 30a kohta. 11 §:ssä tarkoitetuista tuloista (tuloista) lasketun kiinteän veron määrä. 1 pisteet 1-5, saatu Puolan tasavallan ulkopuolella ja 1 kohdassa tarkoitettu ulkomailla maksetun veron määrä. 9, verovelvollisen on osoitettava 2 §:ssä tarkoitetussa veroilmoituksessa. 45 sek. 1 tai 1a.

Jos Puolassa asuva verovelvollinen saa osinkoa ulkomailta, verotetaan tällaista tulosta 19 % Puolan verolla. Hän vähentää lasketusta määrästä ulkomaille maksetun veron. Tuloksena oleva erotus on maksettava verovirastolle. Kumppani ilmoittaa vuosittaisessa veroilmoituksessa sekä tulot että Puolan ja ulkomaisten verojen määrän. Se voi olla sekä PIT-36, PIT-38 että PIT-39. Kaikki nämä lomakkeet tarjoavat mahdollisuuden näyttää nämä arvot.

Lopuksi on mainittava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. 30a kohta. PIT-lain 2 §:n mukaan Puolan osinkoja koskevia säännöksiä sovelletaan ottaen huomioon kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevat sopimukset, joissa Puolan tasavalta on osapuolena. Asianomaisesta kaksinkertaisen verotuksen välttämistä tai veron perimättä jättämistä koskevan sopimuksen mukaisen verokannan soveltaminen on kuitenkin mahdollista, jos verovelvollisen asuinpaikka on verotuksellisesti todistettu todistuksella. häneltä saatu asuinpaikka. Veron itsenäisen selvittämisen tarve koskee vain ulkomailta saatuja osinkoja. Tässä tapauksessa maksajaa ei ole. Veronmaksaja on se, joka itsenäisesti laskee ja maksaa veron ja antaa siihen liittyvän vuosittaisen veroilmoituksen verovuotta seuraavan vuoden helmikuun 15. päivän ja huhtikuun 30. päivän välisenä aikana. Päätelmänä on huomautettava, että kysymys saadun osingon oikeasta maksusta riippuu pitkälti maksuasiamiehestä. Puolalaisten maksavien yritysten tapauksessa ne ottavat maksajina hoitaakseen kaikki osinkojen maksamiseen liittyvät velvoitteet. Jos sen sijaan puolalainen osakkeenomistaja saa osinkoa ulkomailta, hänen on itsenäisesti varmistettava, että verotus on oikein ja että tosiasiallisesti saadusta osingosta tulevat tulot ja verot esitetään.