Reilun kilpailun periaatteiden rikkominen - vaateet yrittäjää vastaan

Palvelus

Yrityksen pyörittäminen reilun kilpailun periaatteiden mukaisesti on jokaisen yrittäjän vastuulla. Jos näin ei ole, on loukatulla oikeus puolustaa asemaansa markkinoilla ja vaatia petollisen teon tekijältä tiettyjen velvoitteiden täyttämistä. Mitä vaatimuksia sitten on, kun joku yrittäjistä rikkoo tervettä kilpailua?

Vilpillisen kilpailun teot

Vilpillisen kilpailun määritelmä löytyy 1999/2004 1 momentista. Vilpillisen kilpailun torjumisesta 16.4.1993 annetun lain 3 §:n mukaan toiminta on lain tai moraalin vastaista, jos se uhkaa tai loukkaa toisen yrittäjän tai asiakkaan etua.

Vilpillisen kilpailun teot ovat erityisesti:

 • yrityksen harhaanjohtava nimitys;

 • väärä tai vilpillinen maininta tavaroiden tai palvelujen maantieteellisestä alkuperästä;

 • tavaroiden tai palvelujen harhaanjohtava nimitys;

 • liikesalaisuuksien rikkominen;

 • kehotus irtisanoa sopimus tai olla täyttämättä sitä;

 • tuotteiden jäljitelmät;

 • panettelu tai epärehellinen kiitosta;

 • markkinoille pääsyn estäminen;

 • julkisessa virassa olevan henkilön lahjonta;

 • epäreilu tai kielletty mainonta;

 • lumivyörymyyntijärjestelmän järjestäminen;

 • toiminnan johtaminen tai järjestäminen konsortiojärjestelmässä;

 • toimitettujen tavaroiden tai suoritettujen palvelujen maksuehtojen perusteeton pidentäminen.

Yllä oleva luettelo vilpillisistä kilpailutoimista on avoin, mikä tarkoittaa, että sopimaton markkinakäyttäytyminen voi käytännössä esiintyä myös muissa muodoissa. Kussakin tapauksessa vahingon kärsineellä on kuitenkin oikeus esittää erityisvaatimuksia teon tekijää vastaan.

Vaatimukset reilun kilpailun periaatteiden rikkomisesta

Väitteillä, joihin vahinkoa kärsineellä yrittäjällä on oikeus, pyritään estämään sopimattomia markkinakäytäntöjä. Myös korvaustoiminnot ovat tärkeitä varsinkin silloin, kun joku yrittäjistä kärsi tappiota epäreilun kilpailun seurauksena.

Vilpillisen kilpailun tapauksessa yrittäjä, jonka etua on uhattu tai loukattu, voi vaatia:

 • laittoman toiminnan lopettaminen;

 • kielletyn toiminnan vaikutusten poistaminen;

 • yhden tai useamman ilmoituksen toimittaminen asianmukaisella sisällöllä ja asianmukaisessa muodossa;

 • korvaus aiheutuneesta vahingosta yleisin ehdoin;

 • perusteettomien etuuksien myöntäminen yleisin ehdoin;

 • asianmukainen rahasumma tiettyyn sosiaaliseen tarkoitukseen, joka liittyy puolalaisen kulttuurin tukemiseen tai kansallisen perinnön suojeluun - jos vilpillinen kilpailu oli syyllinen.

Tuomioistuin voi asianosaisen pyynnöstä ratkaista myös tuotteet, niiden pakkaukset, mainosmateriaalit ja muut asiat, jotka liittyvät suoraan vilpillisen kilpailun tekoon. Se voi erityisesti määrätä ne tuhoamaan tai sisällyttää ne korvaukseen.

Liikesalaisuuden loukkaamisesta muodostuvan vilpillisen kilpailun tapauksessa tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta velvoittaa vastaajan julkistamaan tiedot tuomiosta tai tuomion sisällöstä. määrätyllä tavalla ja määrätyssä laajuudessa, jos se on vilpillisen teon olosuhteiden vuoksi perusteltua kilpailua, erityisesti tapaa, jolla teko on suoritettu, sen tiedon arvo, jolla teko koski tekoa, vaikutus teosta ja vilpillisen kilpailun todennäköisyydestä tulevaisuudessa, ja jos vastaajana on luonnollinen henkilö - jos sitä ei lisäksi vastusta vastaajan oikeutettu etu, erityisesti hänen henkilökohtaisten oikeuksiensa suojaamiseksi. Tuomiota koskevien tietojen tai tuomion sisällön julkistamisen tapa ja laajuus ei saa johtaa liikesalaisuuksien paljastamiseen. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Liikesalaisuuden loukkaamisesta muodostuvan vilpillisen kilpailun tapauksessa tuomioistuin voi sen sijaan, että se hyväksyisi pyynnön vilpillisen kilpailun vaikutusten jättämisestä tai poistamisesta, vastaajan pyynnöstä velvoittaa vastaajaa maksamaan kantajalle asianmukaisen korvauksen, joka ei ylitä sitä palkkiota, joka olisi sen tutkintahetkellä maksettava tietojen käyttöä koskevan luvan perusteella enintään salassapitovelvollisuuden päättymiseen saakka, jos:

 • Vastaaja ei liikesalaisuuksia käyttäessään tai julkistaessaan tiennyt tai huolellisella tavalla voinut tietää, että tiedot on saatu luvattomalta henkilöltä;

 • laittomien toimien lopettamista koskevan vaatimuksen hyväksyminen aiheuttaisi vastaajalle suhteetonta vahinkoa;

 • velvollisuus maksaa korvaus ei loukkaa kantajan oikeutettua etua.

Liikesalaisuuden rikkomisesta muodostuvan vilpillisen kilpailun tapauksessa oikeutettu voi vaatia vahingonkorvauksen sijaan vahingonkorvausta maksamalla rahasumman, joka vastaa sitä palkkiota, jonka sen tutkinnan aikana, olisi maksettava, jos valtuutettu taho on antanut suostumuksensa käyttää liikesalaisuutta muodostavia tietoja.

Yrittäjän vaateiden käsittely

Reilun kilpailun rikkomisesta johtuvat kanteet voidaan esittää kahdella eri tavalla:

 • tuomioistuimen ulkopuolella - lähettämällä asianmukainen kehotus lopettaa rikkomukset ja poistaa vilpillisen kilpailun vaikutukset tai vaatia tietyn korvauksen maksamista tai vahingon korjaamista muulla tavalla;

 • tuomioistuimessa - nostamalla kanteen tietyn toimen keskeyttämiseksi, lainvastaisten toimien vaikutusten poistamiseksi, tekemällä yksi- tai monisisältöinen ilmoitus, maksamalla määrätty korvaus. Kaikki kanteet voidaan esittää sekä yhdessä että erillisessä kanteessa.

Vaatimuksen jättämisestä aiheutuu kustannuksia oikeudenkäyntimaksun ja palkatun asianajajan muodossa (tämä ei kuitenkaan ole ehdottoman välttämätöntä, koska yrittäjä voi tulla oikeuteen yksin). Ei-varallisista vaateista kustakin perittävä maksu on 300 zlotya. Kun on kyse rahallisista vaateista (esim. vahingonkorvauksen maksamisesta), oikeudenkäyntimaksun määrä riippuu kanteen arvosta. Omistusoikeuksia koskevissa asioissa kirjeestä peritään kiinteä maksu, joka määräytyy riidan kohteen arvon tai valituskohteen arvon mukaan ja joka on:

 • enintään 500 PLN - 30 PLN;

 • yli 500 PLN - 1 500 PLN - 100 PLN;

 • yli 1 500–4 000 zlotya - 200 zlotya;

 • yli 4 000 PLN - 7 500 PLN - 400 PLN;

 • yli 7 500 PLN - 10 000 PLN - 500 PLN;

 • yli 10 000 PLN - 15 000 PLN - 750 PLN;

 • yli 15 000 PLN - 20 000 PLN - 1 000 PLN;

 • omistusoikeusasioissa, jos riidan kohteen tai valituskohteen arvo ylittää 20 000 zlotya, tästä arvosta peritään suhteellinen maksu 5 %, mutta enintään 200 000 zlotya.

Vaatimusten rajoittaminen

Riippumatta siitä, missä muodossa yrittäjä päättää nostaa vaatimuksiaan vilpillisen kilpailun tekijää vastaan, on muistettava, että ne ovat vanhentuneita (tietyn ajan kuluttua niiden täytäntöönpanoa ei voida tehokkaasti toteuttaa) . Vilpillistä kilpailua koskevat vaateet vanhenevat 3 vuoden kuluttua. Vanhentumisaika alkaa jokaisesta rikkomuksesta erikseen.

SA:n Varsovassa 18. syyskuuta 2017 antama tuomio (tiedoston viitenumero I ACa 808/17):
Haaste sovintokäsittelyyn katkaisee vanhentumisajan. Tämä koskee kuitenkin vain haasteessa tarkasti määriteltyjä saamisia sekä kohteen että määrän osalta.

Yhteenveto

Yrittäjälle reilun kilpailun periaatteiden rikkomisesta johtuvat vaateet voivat olla erilaisia ​​- ratkaiseva tekijä on tässä ensisijaisesti vahingon kärsineen tahon tahto. Tästä huolimatta hän voi puolustaa oikeuksiaan sekä tuomioistuimessa että sen ulkopuolella. Jokainen tältä osin vaatimus kuitenkin vanhenee 3 vuoden kuluttua vilpillisen kilpailun tekopäivästä.