Kiinteäkantainen viljelijä - ALV-selvitys

Palveluvero

Tavara- ja palveluverolaissa säädetään, että ns Kiinteäkantaiseen maanviljelijään sovelletaan veronselvityksen periaatteita koskevaa erityismenettelyä. Lisättyjen säännösten tarkoituksena on ensisijaisesti vähentää viljelijöiden muodollista taakkaa ja samalla mahdollistaa arvonlisäveron vähennys. Alla esittelemme, miltä näyttää kiinteämääräisen maanviljelijän tekemän myynnin verottaminen.

Kiinteämääräinen viljelijä - määritelmä

Edellä mainittujen määräysten mukaisesti Kiinteäkantaisella viljelijällä tarkoitetaan omasta maataloustoiminnastaan ​​maataloustuotteita luovuttavaa tai maatalouspalveluja tarjoavaa viljelijää, jolle on myönnetty verovapaus. 43 sek. 1 momentin 3 momenttia lukuun ottamatta viljelijää, joka on erillisten säännösten mukaan velvollinen pitämään kirjanpitoa. Edellä mainitun Art. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 momentin 3 momentin mukaan kiinteämääräisen maanviljelijän suorittama maataloustuotteiden luovutus omasta maataloustoiminnasta ja hänen suorittamansa maatalouspalvelujen suorittaminen ovat verovapaita.

Viljelijän myynti ja ALV

Kiinteäkantainen viljelijä on myös vapautettu monista arvonlisäveron mukaisista muodollisista velvoitteista. Tällainen maanviljelijä on nimittäin vapautettu laskutus-, toimitus- ja ostokirjanpidon, veroilmoituksen verotoimistolle ja rekisteröintihakemuksen jättämisestä.

Tässä yhteydessä on syytä mainita, että maataloustoimintaa harjoittavalla on mahdollisuus valita, haluaako hän tulla verotetuksi erityisjärjestelmän vai yleisten sääntöjen perusteella. On myös mahdollista valita sekamenetelmä, jossa viljelijä hyötyy vapautuksesta kiinteämääräisenä maanviljelijänä ja on samalla arvonlisäverovelvollinen muiden kuin omien maataloustuotteidensa luovutuksista ja muut palvelut kuin maatalouspalvelut.

Esimerkki 1.

Maatilaa pitävä verovelvollinen toimittaa tuotteita omasta maataloustuotannostaan ​​ja tarjoaa samalla maatalouskoneiden ja -laitteiden korjauspalveluita. Tässä tapauksessa se voi verottaa koko toimintaansa yleisten periaatteiden mukaan tai käyttää "sekoitusvaihtoehtoa" eli saada maataloustuotteiden luovutusten ja verokorjauspalvelujen verovapautta yleisin ehdoin (jos liikevaihto vuonna edellisenä verovuonna ei ylittänyt 200 000 PLN, voi myös valita subjektiivisen vapautuksen arvonlisäverosta lain 113 §:n mukaisesti korjauspalveluille).

Tilanteessa, jossa viljelijä erosi kiinteämääräisen maanviljelijän asemasta ja verotti myyntiä yleisten periaatteiden perusteella ja ilmaisi sitten halunsa palata 1999-2000 -säännöksen mukaiseen vapautukseen. 43 sek. Arvonlisäverolain 1 kohdan 3 alakohdan mukaan hänen on muistettava, että säännöksissä on armonaika, jonka jälkeen on mahdollista palata vapautukseen. Kiinteäkantainen viljelijä, joka on luopunut hänelle kuuluvasta vapautuksesta, voi käyttää sitä uudelleen vasta 3 vuoden kuluttua eroamispäivästä. Se on mahdollista edellyttäen, että asiasta ilmoitetaan verotoimiston toimivaltaiselle johtajalle kirjallisesti ennen sen selvityskauden alkua, jonka aikana viljelijä käyttää vapautusta uudelleen.

Erityissäännöt kiinteämääräiseltä viljelijältä ostettujen tavaroiden dokumentoimiseksi

Laissa säädetään, että jos ostaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja ja myyjä kiinteäkantainen maanviljelijä, toimitus tulee dokumentoida laskulla, jonka ei ole laatinut myyjä vaan tavaran tai palvelun ostaja. Tällaisessa asiakirjassa on merkintä "alv-lasku RR", ja se laaditaan kahtena kappaleena, joista toinen luovutetaan kiinteämääräiselle viljelijälle.

Lisäksi ALV RR -laskussa tulee olla maataloustuotteiden toimittajan ilmoitus seuraavasti: "Vakuutan, että olen kiinteämääräinen maanviljelijä, joka on vapautettu tavaroiden ja palveluiden verosta 43 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti. Arvonlisäverolaki".

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kiinteämääräisen veron palautuksen periaate kiinteämääräisille viljelijöille

Lain säännökset edellyttävät, että arvonlisäveron RR-laskussa tulee olla kiinteämääräisen veronpalautuksen määrä 7 % erääntyneestä nettomäärästä. Tämä määrä on kiinteämääräinen veronpalautus maanviljelijälle, kun hän ostaa tiettyjä maataloustuotantovälineitä. Sen maksaa maataloustuotteiden tai -palvelujen ostaja.

Ostajan osalta palautuksen määrä voidaan kuitenkin vähentää ostoihin sisältyvästä verosta olettaen, että lakisääteiset ehdot täyttyvät. No, kiinteämääräinen palautus lisää ostajalta veloitetun veron määrää tilikaudella, jonka aikana maksu suoritettiin, edellyttäen, että:

  1. maataloustuotteiden hankinta liittyy verolliseen luovutukseen;

  2. maataloustuotteista maksettava määrä on maksettu kiinteämääräisen viljelijän pankkitilille viimeistään 14. päivänä ostopäivästä, paitsi jos viljelijä on tehnyt maataloustuotteita ostavan yhteisön kanssa sopimuksen, jossa määrättiin pidemmästä maksusta termi;

  3. maataloustuotteista erääntyvien määrien maksamisen vahvistavassa asiakirjassa on näiden tuotteiden oston vahvistavan laskun numero ja päivämäärä, tai maataloustuotteiden oston vahvistavassa laskussa on maksun vahvistavan asiakirjan tunnistetiedot.

Esimerkki 2.

Aktiivinen arvonlisäveron maksaja osti maataloustuotteita kiinteämääräiseltä viljelijöltä 30. maaliskuuta nettohintaan 1 500 zlotya. Ostajan lähettämässä laskussa ilmoitetaan kiinteämääräisen veronpalautuksen arvo, joka on 7 % nettomäärästä eli 105 PLN. Tämä summa on kiinteämääräiselle viljelijälle maksettava korvaus. Aktiivinen arvonlisäveron maksaja maksoi erääntyneen summan 1605 zlotya kiinteämääräisen maanviljelijän tilille 6. huhtikuuta. Maksutositteessa oli merkintä VAT RR -laskusta, jota se koski. Näin ollen aktiivisella arvonlisäverovelvollisella on oikeus vähentää ostoihin sisältyvän veron määrä 105 zlotya huhtikuun veroilmoituksessa.