Työsuojelutarkastajan rooli tuomioistuimessa - mikä erottuu?

Palvelus

Työsuojeluvirastolla on oikeus edustaa työntekijöitä työtuomioistuimessa työsuhteen olemassaolon toteamista koskevissa asioissa.

On syytä muistaa, että Työsuojeluvirasto on viranomainen, joka on perustettu valvomaan ja valvomaan työlainsäädännön noudattamista, erityisesti työterveys- ja työturvallisuussäännösten ja -periaatteiden sekä työnteon ja muun ansiotyön laillisuutta koskevia määräyksiä laissa määritelty.

Toisaalta työtarkastaja valvoo, että työnantajat noudattavat työlainsäädäntöä.

Näin ollen, jos työsuhdetta, työkorvausta ja muita työsuhteesta johtuvia etuja sekä työaikaa tai lomaa koskevia säännöksiä rikotaan, minkä rikkomukset PIP-tarkastaja havaitsee työsuhteen tarkastuksen yhteydessä. yritystä, hän voi hakea tuomioistuimelta sakon määräämistä yrittäjälle. Lisäksi PIP-tarkastajalla on työsuhteeseen liittyvien määräysten rikkomisen yhteydessä oikeus nostaa kanne työsuhteen perustamiseksi ja työntekijöiden edustamiseksi työtuomioistuimessa.

PIP-tarkastajien valtuudet

On syytä huomata, että §:n mukaisesti. 10 sek. Työtarkastusvirastosta annetun lain 1 kohdan 11 alakohta PIP-tarkastajalla on "Oikeus nostaa kanne ja asianomaisen suostumuksella osallistua työoikeuden käsittelyyn työsuhteen olemassaolon toteamista koskevissa asioissa".

Kuitenkin Art. Siviiliprosessilain 63 § "Työsuhteen olemassaolon toteamista koskevissa asioissa työtarkastajat voivat nostaa kanteita kansalaisten hyväksi sekä liittyä kantajan suostumuksella menettelyyn näissä asioissa missä tahansa vaiheessa". Lisäksi virallisia syyttäjiä koskevia säännöksiä sovelletaan vastaavasti työtarkastajiin.

Edellä esitetyn perusteella PIP-tarkastaja voi nostaa kanteen työsuhteen olemassaolon toteamiseksi. Johtuen työnantajan tekemästä pykälän säännösten rikkomisesta. Työlain 22 § 1 § ja Työlain 22 §:n 1 momentin mukaan ja työnantajan haluttomuus tehdä sovintoa korjaamalla lainrikkomuksia, kanteen nostaminen työoikeuteen PIP-tarkastajan toimesta on perusteltua.

Jos työnantaja siis työllistää henkilöitä ja näiden osapuolten väliselle suhteelle on tunnusomaista työntekijätyö, sitä tulee säännellä työsuhteen perusteella riippumatta tehdyn sopimuksen nimestä. On syytä korostaa, että työsopimusta ei saa korvata toimeksiantosopimuksella tai muulla siviilioikeudellisella sopimuksella, joka tehdään samalla tavalla kuin työsopimus.

Art. PIP-lain 33 §:n mukaan toimivaltainen työtarkastaja tarkastuksessa tehtyjen havaintojen seurauksena:

  • antaa päätöksiä (esim. määrätä havaittujen puutteiden poistaminen määräajassa, määrätä onnettomuuden olosuhteiden ja syiden selvittämisestä määräajassa);

  • pitää puheita ja antaa käskyjä;

  • nostaa kanteen ja liittyy kanteisiin työsuhteen olemassaolon toteamista koskevissa asioissa;

  • ryhtyy muihin toimiin, jos niihin oikeus tai velvollisuus johtuu erillisistä määräyksistä.

Yrittäjä voi valittaa työtarkastajan kirjallisesta päätöksestä piirityötarkastajalle. Valitus on tehtävä 7 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Lisäksi valvottu yrittäjä, jolle pyyntö on osoitettu, on velvollinen ilmoittamaan työsuojeluviraston toimivaltaiselle toimielimelle tarkastuksen jälkeisten päätelmien täytäntöönpanon ajankohdasta ja tavoista pyynnössä mainitussa ajassa, enintään 30 päivän kuluessa.

Kerättyään todisteet yrityksen tarkastuksen aikana PIP-tarkastaja päättää, onko rikoksentekijälle määrättävä sakko vai tuodaanko hänet oikeuteen.

PIP-tarkastajan rooli tuomioistuimessa

Tarkastuksen tuloksena, jonka aikana PIP-tarkastaja havaitsee työsopimusten tekoa koskevien määräysten rikkomisen ja sopimuksen nimestä huolimatta vahvistaa työsuhteen piirteet, joista ilmenee työsopimus, hän voi tehdä kanteen työtuomioistuin. Tarkastuksessa kerättyjen todisteiden perusteella PIP-tarkastaja voi esittää kirjelmiä ja lausuntoja, todisteita, lainata tosiasioita ja esiintyä työtuomioistuimessa laillisena edustajanaan. Tuomioistuimen tulee toimittaa hänelle kirjelmät, ilmoitukset päivämääristä ja istunnoista sekä oikeuden päätökset. PIP-tarkastaja saa nostaa kanteen työntekijän puolesta vain työsuhteen olemassaolon onnistuneen toteamisen osalta. Jos todetaan, että seuraamuksen hakemiseen tai toimeksiannon vastaanottamisesta kieltäytymiseen on aihetta, PIP-tarkastaja laatii hakemuksen ja lähettää sen rikospaikan mukaan määrätylle käräjäoikeudelle. Kirjeeseen tulee liittää erityisesti pöytäkirja tehdystä tarkastuksesta sekä todistajien lausunnot, toimitetut selvitykset tai työntekijöiden valitukset.

On syytä lisätä, että jokainen työntekijä, joka päättää viedä asiansa työsuhteen solmimiseen työtuomioistuimeen, voi toimia henkilökohtaisesti oikeudenkäynnin osapuolena tai pyytää apua asianajajalta tai oikeudelliselta neuvonantajalta. On syytä korostaa, että työntekijän asianajaja työsuhteen olemassaolon toteamisessa voi olla PIP-tarkastaja. Art. Siviiliprosessilain 465 §:n 1 momentin mukaan työntekijä voi valtuuttaa PIP-tarkastajan sijaisemaan työoikeudellisissa menettelyissä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

PIP-tarkastaja teki tarkastuksen yhdessä Sleesian sairaaloista. Tutustuttuaan siivouspalveluita tarjoavien urakoitsijoiden asiakirjoihin ulkopuolisen siivousyrityksen palveluksessa hän havaitsi työlain rikkomuksia. PIP-tarkastaja määräsi siivousyritykselle 5 000 zlotyn sakon. Sitten hän haastatteli urakoitsijoita, keräsi heiltä lausuntoja ja valituksia ja ilmoitti aikovansa nostaa kanteen työtuomioistuimeen. Siivoojat suostuivat olemaan edustettuina. Hakemus työsuhteen olemassaolon toteamisesta jätettiin rikospaikan käräjäoikeuteen. PIP-tarkastaja toimi siivousyrityksen työntekijöiden edustajana. Oikeudenkäynnin jälkeen työtuomioistuimen tuomari antoi tuomion, jossa todettiin työsuhde. PIP-tarkastaja edusti työntekijöitä tuomioistuimessa veloittamatta heiltä mitään, koska tällainen edustus on maksutonta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että PIP-tarkastaja voi edustaa työntekijöitä työtuomioistuimessa vain asioissa, jotka koskevat työsuhteen olemassaolon toteamista. Hän ei saa edustetuilta henkilöiltä palkkaa työstään edustajana työtuomioistuimessa. PIP-tarkastaja työtuomioistuimessa pidättää oikeuden nostaa kanteen, kirjelmät, esittää asiakirjatodisteita eli tarkastusraportin, lausuntoja ja valituksia työntekijöiltä. Lisäksi hän voi kuulla todistajia ja esiintyä työtuomioistuimessa asianajajana.