Lisenssityypit - erilaiset käyttöoikeudet teoksen käyttöön

Palvelus

Lisenssi on sopimus, joka valtuuttaa sinut käyttämään teosta. Sen ansiosta lisenssinantaja oikeuttaa lisenssinhaltijan käyttämään teosta tietyllä tavalla. Tällaisen sopimuksen tulee sisältää teoksen käyttötapa ja hyödyntämisala. Lisenssi, toisin kuin myyntisopimukset, ei poista tekijän taloudellisia tekijänoikeuksia, vaan vain antaa toisen henkilön käyttää jonkun toisen teosta tietyin ehdoin, jotka määrittelevät yksittäisiä lisenssityyppejä.

Oikeusperusta luvan myöntämiselle

Luvan myöntämisen perusteena on Art. 67 sek. Tekijänoikeudesta ja lähioikeuksista 4 päivänä helmikuuta 1994 annetun lain 1 §:n mukaan tekijä voi antaa valtuutuksen teoksen käyttöön sopimuksessa määrätyillä käyttöaloilla, täsmentäen käytön laajuuden, paikan ja ajan. Kaikentyyppiset lisenssit sisältävät aineelliset valtuudet käyttää teosta sopimusehtojen mukaisesti.

Huomio!

Lisenssisopimus kattaa vain siinä nimenomaisesti mainitut käyttöalueet, mikäli ne ovat tiedossa sopimuksen tekohetkellä.

Lisenssin kesto

Lisenssi myönnetään pääsääntöisesti 5 vuodeksi (Tekijänoikeuslain 66 §:n 1 momentti). Tämä termi on määritelty tekijänoikeus- ja lähioikeuksista annetussa laissa. Voit kuitenkin lyhentää lisenssin voimassaoloaikaa esimerkiksi 1 vuoteen tai jatkaa sitä toistaiseksi. Käytännössä kuitenkin, jos lisenssisopimus on tehty pidemmäksi ajaksi kuin 5 vuotta, se voidaan niiden päättymisen jälkeen irtisanoa noudattaen toistaiseksi voimassa olevaan sopimukseen liittyviä irtisanomisaikoja.

Lisenssi sopimuksena

Lainsäätäjä ei määrittele erityistä muotoa lisenssisopimuksen tekemiselle. Tämä tarkoittaa, että luvan katsotaan olevan sekä kirjallinen että suullinen tahdonilmoitus. Erityyppiset lisenssit mahdollistavat myös niiden implisiittisen myöntämisen.

Tämän vahvisti korkein oikeus 14.9.2005 antamassaan tuomiossa (III CK 124/2005): Jos tekijä lähettää teoksensa käytettäväksi esimerkiksi televisioasemalle, niitä käytetään ja tekijä saa maksun, vaikka osapuolten välillä ei ole kirjallista sopimusta, tämä on katsottava ei-yksinomaisen lisenssin myöntämiseksi. Sopimus tehdään sitten implisiittisesti.

Todistustarkoituksessa on kuitenkin suositeltavaa tehdä sopimukset kirjallisesti, koska lisenssisopimuksen tulee sisältää laajuus. Lisenssisopimuksessa on mainittava:

 • sopimuspuolet (lisenssinantaja ja lisenssinsaaja),

 • tahdonilmoitus,

 • aika, jolle lupa myönnetään,

 • myönnetyn luvan alueellinen soveltamisala,

 • käyttöalat - tämä on määritelmä siitä, miten teosta käytetään,

 • palkan määrä,

 • yksinomaisen tai ei-yksinomaisen lisenssin myöntämisen varaaminen,

 • tapa, jolla teosta käytetään. 

Huomio!

Sopimusmääräysten puuttuessa noudatetaan tekijän- ja lähioikeuslain ja siviililain asiaa koskevia säännöksiä.

Lisenssityypit ja niiden ominaisuudet

Ainutlaatuinen lisenssi
Yksinoikeuslisenssin perusteella lisenssinsaajasta tulee ainoa henkilö, jolla on oikeus käyttää teosta tietyllä tavalla. Lisenssinantaja ei kuitenkaan ole velvollinen kieltäytymään valtuuttamasta toista henkilöä käyttämään teosta siltä osin kuin tämä ei ole saanut oikeutta lisenssisopimuksessa. Tämä tarkoittaa, että yksinoikeuslisenssi voidaan myöntää vain tietyille käyttöaloille, kun taas muille aloille yksinoikeuslisenssi voidaan myöntää toiselle henkilölle/yhteisölle tai muunlaiselle lisenssille.

Ei-yksinoikeudellinen lisenssi
Ei-yksinoikeudellisen lisenssin myöntämisen yhteydessä lisenssinantaja voi sallia teoksen käytön usealle henkilölle samanaikaisesti samoilla käyttöalueilla.

Peruslisenssi
Peruslisenssi, joka tunnetaan myös nimellä vakiolisenssi, jonka perusteella lisenssinhaltijalla on oikeus vain käyttää tarjottua teosta/tuotetta. Sillä ei kuitenkaan ole oikeuksia tiettyyn teokseen, mikä tarkoittaa, että se ei voi alilisensoida tai käyttää sitä muilla kuin sopimuksessa määritellyillä käyttöaloilla.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Alilisenssi
Alilisenssillä tarkoitetaan lisenssinsaajan oikeuksien siirtoa muille tahoille.Myönnetyn alilisenssin laajuus ei kuitenkaan voi olla laajempi kuin (lisenssinantajan ja lisenssinsaajan välillä tehty) lisenssisopimus. Alilisensointia ei myöskään saa myöntää päälisenssiä pidemmäksi ajaksi.

Lakisääteinen lisenssi
Valtuutus teoksen käyttöön ei tule teokseen oikeutetulta eli lisenssinantajalta, vaan lainsäätäjältä. Tyypillisesti lakisääteisten lisenssien tyypit oikeuttavat käyttämään lainsäätäjän tarpeisiin luotua teosta, esimerkki tällaisesta lisenssistä voi olla esimerkiksi maamme esittelyyn luotu teos.

Avoin lisenssi

Avoin lisenssi kattaa kaikki teokset, jotka on julkaistu julkiseen tilaan. Kyseessä on ei-yksinoikeudellinen lisenssi, joka on valtuutetun henkilön vakuutus luvasta kenelle tahansa käyttää teosta ja muokata sitä. Muuten tämän tyyppistä lisenssiä kutsutaan Creative Commonsiksi. Tämä on suoraan vastoin perinteistä lisenssimallia, joka varaa kaikki tai osan oikeuksista. Sääntönä on kuitenkin kunnioittaa tekijänoikeuden periaatteita, sillä hän on silti tekijä, mikä tulee aina muistaa käytettäessä ns. avoimet lisenssit. Saadaksesi avoimen lisenssin työ, sinun on muistettava:

 • tekijänoikeuden tunnustaminen - tämä antaa oikeuden kopioida, levittää, näyttää, käyttää, edellyttäen, että alkuperäisen tekijän nimi mainitaan;
 • ei-kaupallisessa käytössä - voit käyttää, kopioida, monistaa, esittää edellyttäen, että teosta ei käytetä kaupallisiin tai kaupallisiin tarkoituksiin;
 • siitä, että johdannaisteoksia voidaan luoda;
 • että avoimella lisenssillä hankittujen prototyyppien ansiosta syntyviä johdannaisteoksia voidaan levittää samoin perustein kuin alkuperäistä teosta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että lisenssityypit eroavat pääasiassa teoksen käyttöoikeuksien laajuudesta.