Varasto, eli inventaario luonnosta

Verkkosivusto

Yksi yrityksen pyörittämisen perustehtävistä on tehdä vuosittain inventaario. Varaston tarkoituksena on yrityksen varaston todellisen arvon sisäinen valvonta. Tällä tavalla saadut tiedot kohtaavat asiakirjoja, jotka vahvistavat niiden määrän.

Mikä on inventaario ja milloin se pitäisi valmistella?

Varasto sisältää puolivalmiita tuotteita, valmiita tuotteita, kauppatavaroita, perus- ja apuaineita sekä jätettä ja pulaa. Se laaditaan jokaisen verovuoden lopussa. Veronmaksajan todellinen tulo tai tappio lasketaan KPIR:n ja verovuoden alun ja lopun varaston erotuksen perusteella. Asiakirjat, jotka vahvistavat hallussa olevien materiaalien määrän, ovat laskut, varastoasiakirjat ja kassaraportit.

Vuotuisen inventaarion laatimisvelvollisuuden lisäksi fyysinen inventointi tulee tehdä myös seuraavissa tapauksissa:

 • yrityksen perustaminen,
 • yrityksen sulkeminen - tässä tapauksessa varasto sisältää myös laitteet,
 • osakkeenomistajan tai osakesuhteen muutos,
 • veroviraston päällikön pyynnöstä.

Lisäksi verovelvollisella on oikeus tehdä inventaario milloin tahansa verovuoden aikana. Valtiovarainministerin 12.9.2018 antamalla asetuksella tulo- ja menokirjanpidosta annetun asetuksen muuttamisesta kumotaan 28 §. 4. Tämän vuoksi verovelvollisen ei enää tarvitse ilmoittaa Verovirastolle aikomuksestaan ​​suorittaa fyysinen inventointi vuoden aikana.

Kuinka inventointi suoritetaan?

Inventoinnin suorittamistapa ja velvollisuus on määritelty edellä mainitussa määräyksessä. Sen mukaan inventointi on täytettävä huolellisesti ja pysyvästi ja allekirjoitettava inventointiin osallistuvien henkilöiden allekirjoituksin. Lisäksi laaditun luettelon tulee sisältää ainakin seuraavat tiedot:

 • inventaarion päivämäärä,
 • yrityksen nimi / omistajan nimi ja sukunimi,
 • tuotenumerot,
 • tavaraluetteloon sisältyvien tavaroiden tai muiden tavaroiden nimi,
 • yksikköhinta zlotyina ja groszeina,
 • mittayksikkö,
 • inventoinnin aikana vahvistettu määrä,
 • arvo, joka saadaan kertomalla tuotteen määrä sen yksikköhinnalla,
 • kokonaisarvo,
 • numeroidut arkit,
 • lauseke "Inventaari on suoritettu paikasta ...",
 • inventaariota laativien ja inventaarioon osallistuvien henkilöiden allekirjoitukset,
 • yrityksen omistajan (osaomistajien) allekirjoitus.

Kun fyysinen inventaario laaditaan 31.12., varaston summa kirjataan KPIR:iin verovuoden lopussa sen viimeiseen kohtaan ja sillä avataan uusi verovuosi, johon merkitään arvo verovuoden lopussa. edellisen jakson lopussa kirjan ensimmäisellä merkinnällä. Tällöin fyysistä inventaariota ei tarvitse tehdä 1. tammikuuta.

Lue myös joitain muita hyödyllisiä artikkeleita inventaarioaiheesta.
- Inventointi eli inventointi joulukuun lopussa
- Alkuvarasto yrityksen perustamisen yhteydessä
- Inventointi eli inventaario vuoden lopussa

Poikkeuksia luonnonvarastoissa

§:ssä 28 sek. KPIR:n suorittamista koskevan asetuksen 1 §:ssä mainitaan myös joitain fyysisen inventaarion laatimista koskevia poikkeuksia:

 • kirjakauppoja ja kirjakauppoja pyöritettäessä - inventaario voi sisältää yhden kustantamotuotteen samalla hinnalla, riippumatta tekijän nimestä ja sukunimestä jaoteltuna kirjoihin, esitteisiin, albumeihin ja muihin
 • kun suoritetaan vaihtokauppaa - siinä fyysisen varaston tulee sisältää myymättömät valuuttaarvot
 • maataloustuotannon erityisosastoja hoidettaessa - fyysiseen varastoon tulee sisältyä tuotannon aikana käyttämättömät materiaalit ja raaka-aineet sekä eläinten lukumäärä lajeittain ryhmittäin.

Varaston lisääminen wFirma.pl-järjestelmään

Verkkokirjanpitopaketin wfirma.pl-järjestelmä mahdollistaa sen, että sen käyttäjät voivat syöttää nopeasti ja tehokkaasti varastojen arvot ja sisällyttää ne automaattisesti sen avulla laadittavaan vuosiselvitykseen. Jos haluat lisätä wFirma.pl-järjestelmään fyysistä varastoa koskevan merkinnän vuoden lopussa, siirry välilehdelle TIEDOT »PALAUTUKSET» LISÄÄ JÄÄDÄT »LOPULLINEN REMANENT. Kun tarvittavat tiedot on syötetty, varasto sisällytetään KPIR:iin viimeisenä eränä 31. joulukuuta ja ensimmäisenä eränä seuraavan vuoden tammikuun 1. päivänä.

Yksityiskohtainen kaavio varaston syöttämisestä löytyy artikkelista: Varastot - kuinka se syötetään järjestelmään?

Yhteenvetona inventaario yhtenä sisäisen tarkastuksen menetelmistä pyrkii selvittämään yhtiön varojen todellisen tilan. Vankan, yksityiskohtaisen ja kattavan inventaarion avulla voit määrittää todellisen taloudellisen tuloksen ja sitä kautta tehdä oikeat verosovitukset.