Ylityö- ja yötyökorvaus

Palvelus

Ylityötä on työntekijän työaikanormin ylittävä työ sekä sovellettavasta järjestelmästä ja työaikataulusta johtuvan pidennetyn vuorokausityöajan yli tehty työ. Esittelemme mahdollisen työntekijän ylityökorvauksen.

Ylityötyö on sallittua, kun on tarpeen suorittaa pelastustyö ihmisten hengen tai terveyden suojelemiseksi, omaisuuden tai ympäristön suojelemiseksi tai vian korjaamiseksi tai työnantajan erityistarpeiden vuoksi. Tämäntyyppinen työ korvataan palkanlisällä (työlain 1511 §) tai vapaalla (työlain 1512 §).

Korvauksen määrä

Ylityön rahallisen korvauksen menetelmistä säädetään työlain 1511 §:ssä, jonka mukaan ylityöstä maksetaan tavanomaisen palkan lisäksi lisämaksu, jonka suuruus on:

  1. 100 % palkasta yöaikaan, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, jotka eivät ole työntekijän työpäiviä, tehdystä ylityöstä työntekijän työaikataulun mukaisesti ja työntekijälle vastineeksi myönnettävänä vapaapäivänä. työskennellä sunnuntaina tai vapaapäivänä voimassa olevan työaikataulun mukaisesti;
  2. 50 % palkasta - muulle kuin edellä mainitulle päivälle tehdystä ylityöstä.

Jokaisesta ylityötunnista maksetaan myös 100 % palkasta keskimääräisen viikoittaisen työajan ylittämisestä vahvistetun selvitysjakson aikana, ellei ylityö johtunut ylityöstä, johon työntekijällä on oikeus §:ssä määritellyn suuruisen korvauksen. Työlain 1511 § 1 § Ylityökorvauksen laskennan perusteena oleva palkka sisältää työntekijän tunti- tai kuukausipalkalla määrätyn henkilökohtaisen arvosanan mukaisen palkan. Jos tällaista palkkion osaa ei ole erotettu palkitsemisehtoja määritettäessä, se on 60 % palkkiosta.

Korvaus ylityöstä - kiinteämääräinen

Yksi ylityön korvausmenetelmistä, josta määrätään 12 artiklassa. Työlain 1511 §:n 4 §:ssä määrätään kertakorvauksena työajan ylittämisestä maksettavien korvausten tilalle. Mahdollisuus kertakorvauksen maksamiseen koskee myös yöaikaan, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä, jotka eivät ole työntekijän työpäiviä, tapahtuvien ylityötuntien selvittämistä työntekijän työaikataulun ja vapaapäivän ylityötuntien mukaisesti. työntekijälle sunnuntai- tai vapaapäivätyön vastineeksi myönnetystä työstä soveltuvan työaikataulun mukaisesti.

Artiklan säännöksen mukaisesti. Työlain 1511 § 1 § vakituisesti työpaikan ulkopuolella työskentelevien työntekijöiden osalta ylityökorvaus voidaan korvata kertakorvauksella, jonka suuruuden tulee vastata odotettua ylityömäärää.

Korvaus yötyöstä

Vastaavaa ratkaisua käytettiin määritettäessä työntekijälle yötyökorvausta. Työntekijä, jonka työaika kattaa vähintään joka päivä
3 tuntia yötyötä (yöaikaan sisältyy 8 tuntia kello 2100 ja 700 välillä) tai jonka työajasta tilikaudella vähintään 1/4 osuu yöaikaan, on yötyöntekijä. Yötyötä tekevällä työntekijällä on oikeus saada korvaus jokaiselta yötyötunnilta, joka on 20 % erillissäännösten perusteella määräytyvän työn vähimmäispalkan mukaisesta tuntipalkosta.

Kuitenkin Art. Työlain 1518 2 § pysyvästi työpaikan ulkopuolella yötyötä tekevien työntekijöiden osalta yötyökorvaus voidaan korvata kertakorvauksella, joka vastaa yötyön arvioitua kestoa.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kertakorvaus on yksi ratkaisuista

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että maksuilla ei pääsääntöisesti ole esteitä ylityöstä (mukaan lukien yöllä, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä) ja yötyöstä aiheutuvien palkanmaksujen kattamiseksi. määräytyy kertakorvauksena, koska sellaisen mahdollisuudesta säädettiin 11 artiklassa. Työlain 1511 § 4 ja taidetta. Työlain 1518 2 §

Tämä kertakorvaus on ainoa etu, joka korvaa tiukasti lasketun ylityö- tai yötyökorvauksen. Korkein oikeus 25.7.2018 antamassaan tuomiossa, tiedostoviite. Laissa I PK 94/17 todettiin, että ylityö- ja yötyön kertakorvauksen määrääminen on mahdollista sillä edellytyksellä, että kertakorvauksen määrä vastaa odotettua yli- tai yötyön määrää ja työntekijä hyväksyy tällaisen lomakkeen. jopa epäsuorasti.

Korkein oikeus korostaa 19.1.2016 antamassaan tuomiossa I PK 24/15 lisäksi, että pykälän 2 momentin mukaan. Työlain 1511 § 4 sovelletaan vain silloin, kun työntekijä tekee työtä pysyvästi työpaikan ulkopuolella (mikä tekee mahdottomaksi pitää tiukkaa työaikakirjanpitoa - Työlain 149 §:n 2 momentti) ja kun työnantaja ennakoi, että työntekijän tehtävien laajuus edellyttää liiallinen työ.

Pykälässä säädetyn kertakorvauksen maksamisen ehto. Työlain 1511 § 4 se on siis ainakin työnantajan tietoisuus siitä, että työntekijä tekee (suunnittelee) ylityötä ja samalla, jopa implisiittisesti, hyväksyy sen suorituksen. Vitsi. Työlain 1511 § 4 ja taidetta. Työlain 1518 2 § Tästä ei seuraa vain sitä, että tietyssä tilanteessa (pysyvä työn suorittaminen työpaikan ulkopuolella) voidaan maksaa kertakorvaus, vaan myös se, että osapuolten on sovittava tässä muodossa ylimitoitettujen töiden korvaamisesta. Toisin sanoen työsuhteen molempien osapuolten yhteisen aikomuksen tulee kattaa tietyn summan maksamisen lisäksi myös omistusoikeus, josta se on maksettava, koska kertakorvauksen määrän tulee vastata ennakoitua ylityömäärää. työ.

Jatkuvalla työpaikan ulkopuolisella työllä ei ymmärretä vain tilannetta, jossa työntekijä tekee vain tämäntyyppistä työtä tai sitä, että se on tehtävä päivittäin näissä olosuhteissa. Riittää, että nämä ovat toistuvia aikataulun mukaisia ​​työpaikan ulkopuolisia työjaksoja.

Pykälässä tarkoitetun kertakorvauksen määrä Työlain 1511 § 4 ja taidetta. Työlain 1518 2 § 1 voi johtua työsopimuksesta tai palkanlaskentasäännöistä. Korkein oikeus 1.12.1998 antamassaan tuomiossa, tiedostoviite. Laissa I PKN 464/18 todettiin, että jos työnantaja voi maksaa rahaetuuden kertakorvauksena, tämän kertasumman tulee vastata vähintään suunnilleen sitä etuutta, johon työntekijä on oikeutettu yleisin ehdoin. Tietyn etuuden korvaaminen kertakorvauksella, joka eroaa merkittävästi yleisten sääntöjen mukaan maksettavasta etuudesta, on virheellinen, eikä se estä työntekijältä mahdollisen korvauksen saamista.

Jos työntekijän on mahdotonta tai erittäin vaikeaa todistaa vaaditun kertakorvauksen tarkkaa määrää, tuomioistuin pykälän mukaan. Siviiliprosessilain 322 pykälä voi määrätä asianmukaisen summan arvioidessaan tapauksen kaikki olosuhteet huomioon ottaen.

Oikeusperusta:

  • Laki, 26. kesäkuuta 1974, työlaki (Journal of Law 2019.1040, ts.).