Reklamaatio tietoliikennepalvelusta - malli keskustelulla

Ladata

Valituksen oikeusperusta

Pääsääntöisesti teleyrityksen vastuu telepalvelujen tarjoamiseen liittyvän velvoitteen täyttämättä jättämisestä tai virheellisestä suorittamisesta määräytyy siviililain säännösten mukaan. Vastuussa, joka liittyy teleyrityksen tarjoamaan ns yleispalvelua, kansainvälisiä palveluja ja numeron siirtovelvoitteen virheellistä täyttämistä.

Sekä kuluttajia että yrittäjiä kiinnostavat eniten valitukset yleispalvelusta eli vammaisille suunnatuista telepalveluista ja palveluista, jotka tarjotaan millä tahansa tekniikalla hyvällä laadulla ja edullisella hinnalla, jonka pitäisi olla saatavilla. Puolan tasavallan alueella (16. heinäkuuta 2004 annetun lain 81 artikla, televiestintälaki). Reklamaatiomenettely ja telepalvelun valituksen edellytykset puolestaan ​​määritellään hallinto- ja digitointiministerin määräyksessä 24.2.2014 telepalveluja koskevista valituksista. Korvauksen suuruus määräytyy yleensä telepalvelujen tarjoamista koskevissa määräyksissä, jotka ovat kiinteä osa operaattorin kanssa tehtyä sopimusta.

Milloin voit mainostaa tietoliikennepalvelua?

Telepalvelua voidaan mainostaa seuraavissa tapauksissa:

1) yleispalvelun tai verkkoyhteyspalvelun tarjoamista koskevan sopimuksen tekemisen määräajan laiminlyönti laajakaistaisen Internet-liittymäpalvelun käytön varmistamiseksi yrittäjän tuottamuksesta,

2) telepalvelujen tarjoamista koskevassa sopimuksessa määrätyn näiden palvelujen tarjoamisen aloittamisen määräajan noudattamatta jättämisestä palveluntarjoajan syyn vuoksi,

3) telepalvelun suorittamatta jättäminen tai virheellinen suorittaminen,

4. virheellinen laskelma telepalvelujen tarjoamisesta aiheutuneista saamisista.

Valituksen jättämisen määräaika

Telepalvelujen vastaanottajilla on suhteellisen pitkä aika valituksen tekemiselle, mutta sen ylittymisen jälkeen sitä ei käsitellä. Valitus voidaan tehdä 12 kuukauden kuluessa sen laskutuskauden viimeisestä päivästä, jolloin telepalvelujen tarjoamisen keskeytys päättyi, tai siitä päivästä, jona palvelu on suoritettu virheellisesti tai se piti suorittaa, taikka siitä päivästä, jona palvelu on suoritettu virheellisesti. laskun toimittaminen, joka sisältää virheellisen laskelman telepalvelun tarjoamisesta maksettavasta summasta.

Valituksen jättämisen muoto

Valituksen voi tehdä missä tahansa tietyn telepalvelun tarjoajan käyttäjiä palvelevassa paikassa. Valituksen voi tehdä kolmella tavalla:

  1. kirjallisesti - lähetetään postitse tai toimitetaan henkilökohtaisesti asiakaspalvelupisteeseen,

  2. sähköisessä muodossa sähköisiä viestintävälineitä käyttäen, jos palveluntarjoaja on ilmoittanut tällaisen keinon tähän tarkoitukseen, esimerkiksi palveluntarjoajan verkkosivuilla olevalla lomakkeella,

  3. suullisesti - valituksen voi tehdä asiakaspalvelupisteen protokollaan ja jopa puhelimitse.

Valituksen esittämismuodosta riippumatta palveluntarjoaja on velvollinen vahvistamaan valituksen vastaanottamisen paperilla (paitsi sähköisesti lähetetyt valitukset), ellei valituksen tekijä suostu siihen, että vastaus valitukseen lähetetään sähköpostiosoitteeseen hänen antamansa osoite tai muu sähköisen viestintävälineen mainonnan osoittama osoite.

Valitukset tietoliikennepalvelusta - lataa ilmainen malli DOCX- ja PDF-muodossa!

Ladata:

pdf
Valitukset tietoliikennepalvelusta - malli (malli) .pdf Kuvaus: manuaalinen täyttö docx
Valitus tietoliikennepalvelusta - malli (malli) .docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Valitukset

Telepalvelua koskevan valituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

  1. mainostajan etu- ja sukunimi tai nimi (oikeushenkilöt) ja asuin- tai kotipaikkaosoite,

  2. valituksen kohteen ja valituksen ajanjakson täsmentäminen,

  3. valituksen perusteena olevien olosuhteiden esittäminen,

  4. numero, joka on annettu valittajalle, johon valitus liittyy (toistuva valitus),

  5. palveluntarjoajan mainostajalle antama rekisteröintinumero tai verkon päätepisteen osoite (löytyy yleensä sopimuksesta tai palvelun laskusta),

  6. esitetyn valituksen tyypin mukaan

- sopimuksen tekemistä koskevan hakemuksen jättämispäivä tai

- sopimuksen tekopäivä ja siinä määritellyn telepalvelun tarjoamisen alkamispäivä.

7) telepalvelujen tarjoamista koskevasta sopimuksesta tai säännöksistä johtuvien korvausten tai muiden saamisten määrä, jos kantaja vaatii niiden maksamista,

8. korvauksen tai muiden saatavien maksamiseen soveltuva pankkitilin numero tai osoite tai hakemus niiden hyvittämiseksi tuleviin maksuihin

9. hakijan allekirjoitus - jos valitus on tehty kirjallisesti.

Jos valitus ei ole täydellinen, valituksen tutkivan palveluntarjoajan yksikön, jos se katsoo sen tarpeelliseksi valituksen asianmukaisen käsittelyn kannalta, tulee välittömästi soittaa valituksen tekijälle täydentämään sitä vähintään 7 päivän kuluessa. Jos emme täydennä valitusta ilmoitetussa laajuudessa, sitä ei käsitellä.

Tarvitsetko lisätietoja palvelun valituksesta? Löydät ne seuraavista artikkeleista:
Mitä eroa on tuotevalituksella ja palveluvalituksella?
Työvalitus - mitä tehdä, kun on puutteita?
Postipalvelua koskevat valitukset - malli keskustelulla

Vastaus valitukseen

Vastaus valitukseen toimitetaan samassa muodossa kuin sen hyväksymisvahvistus. Vastaus on annettava 30 päivän kuluessa sen lähettämisestä. Jos valitusta ei käsitellä tässä määräajassa, se oletetaan hyväksytyksi (telelain 106 §:n 2 momentti).

Tietoliikennepalveluja tarjoavan yrittäjän tulee sisältää sisältönsä:

1. sen palveluntarjoajan yksikön nimi, joka tutkii valituksen,

2. tiedot valituksen jättöpäivästä,

3.päätös valituksen tunnustamisesta tai tunnustamisesta kieltäytymisestä,

4.korvauksen myöntämisen tai muun erääntyvän määrän palauttamisen yhteydessä - täsmennys sen maksun tai palautuksen määrästä ja päivämäärästä tai maininta siitä, että korvauksen tai muun erääntyvän summan määrä hyvitetään tuleviin maksuihin hakijan pyynnöstä ,

5. tiedot valitusmenettelyn loppuunsaattamisesta ja oikeudesta nostaa vaatimuksia oikeudenkäynneissä sekä lisäksi, jos valittaja on kuluttaja, mahdollisuudesta päästä riidan sovintoratkaisuun sähköisen viestinnän viraston (UKE) johtajan edessä ) tai välimiesmenettelyssä UKE:n presidentissä,

6. Palveluntarjoajaa edustavan valtuutetun työntekijän tunnistetiedot, mukaan lukien nimi, sukunimi ja asema.

Jos valitusta kieltäydytään tunnustamasta kokonaan tai osittain, valitukseen annettavassa vastauksessa on lisäksi oltava tosiasialliset ja oikeudelliset perustelut ja se on toimitettava valituksen tekijälle kirjattuna kirjeenä (kun vastaus valitukseen toimitetaan paperilla).

Jos emme ole saaneet palveluntarjoajan vastausta, voimme pyytää vastauksen lähettämistä uudelleen, kopion tai kaksoiskappaleen.

Hallinto- ja digitointiministerin 24.2.2014 antamassa määräyksessä telepalveluja koskevista valituksista sanotaan seuraavaa:
- "Valituksen voi tehdä 12 kuukauden kuluessa sen laskutuskauden viimeisestä päivästä, jolloin telepalvelujen tarjoamisen keskeytys päättyi, tai siitä päivästä, jona palvelu on suoritettu virheellisesti tai aiottiin suorittaa, taikka sellaisen laskun toimituspäivä, joka sisältää virheellisen laskelman telepalvelun tarjoamisesta maksettavasta määrästä.
- Valituksen voi tehdä mille tahansa tietyn palveluntarjoajan käyttäjiä palvelevalle yksikölle.'

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Mitä tehdä, kun valitusta ei hyväksytä?

Telepalvelun virheelliseen suorittamiseen liittyvien vaateiden nostaminen tuomioistuimessa tai vaihtoehtoisilla riidanratkaisumenetelmillä on mahdollista vasta valitusmenettelyn loppuun saattamisen jälkeen. Televiestintälain art. 109 ja 110, lainsäätäjä päätti säännellä vaihtoehtoisia tapoja ratkaista kuluttajan ja teleyrityksen väliset riidat. Tilaajalla, joka on kuluttaja, on oikeus saattaa siviilioikeudellinen riita teleyrityksen kanssa Sähköisen viestinnän viraston pääjohtajan sovitteluun. Tämä menettely käynnistetään kuluttajan pyynnöstä ja jopa viran puolesta, jos kuluttajan edun suojaaminen sitä edellyttää. Telepalvelujen tarjoamista koskevista sopimuksista johtuvat kuluttajan ja teleyrityksen väliset omistusoikeusriidat voidaan myös ratkaista UKE:n presidentin luona toimivissa pysyvissä kuluttajavälitystuomioistuimissa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!