Työvalitus - mitä tehdä, kun on puutteita?

Palvelus

Viat voivat johtua paitsi ostetusta tuotteesta, myös tehdystä työstä. Tilaaja voi käyttää takuuseen liittyviä oikeuksiaan ja vaatia esimerkiksi virheiden poistamista, korvauksen alentamista tai vaihtamista virheettömään teokseen. Hän voi myös irtisanoutua sopimuksesta ja vaatia palkkion palauttamista. Mitä kannattaa tietää, kun valittaa?

Valitukset työstä - mitkä säännöt?

Työvirhevastuusäännöt muuttuivat muutama vuosi sitten. Tällä hetkellä työn virhevastuuseen sovelletaan myyntitakuun säännöksiä. Urakoitsijan vastuu raukeaa, jos työssä oleva virhe on syntynyt tilaajan toimittamassa materiaalissa olevasta syystä. Tämä johtuu Art. Siviililain 638 1 §.

Valitukset työstä - tärkeät määräajat

 • 2 vuotta:

On erittäin tärkeää noudattaa määräaikoja, kun ilmoitat puutteista ja lähetät urakoitsijalle pyyntöjä työn valituksen käsittelytavan suhteen.

Yrittäjä vastaa työn virheistä, jotka havaitaan kahden vuoden kuluessa teoksen julkaisemisesta. Jos vika paljastuu tämän ajan jälkeen, työstä ei voi enää valittaa.

 • heti:

On muistettava, että yrittäjien välisessä sopimuksessa on virheen havaitsemisen jälkeen ilmoitettava siitä välittömästi urakoitsijalle - muuten takuun alaiset oikeudet menetetään. Myöhäinen teoksen valitus voi siten osoittautua täysin tehottomaksi. Vikailmoitukseen ei tarvitse kirjoittaa, mitä virheen yhteydessä pyydetään (esim. vian poisto, palkan alentaminen) - se voidaan tehdä myöhemmin.

 • 1 vuosi:

Virheen havaitsemisesta hankintaviranomaisella on yksi vuosi aikaa tehdä ilmoitus sopimuksen peruuttamisesta tai korvauksen alentamisesta. Vuoden kuluttua virheen havaitsemisesta vanhentuu vaatimus virheen poistamisesta tai työn korvaamisesta virheettömällä. Vanhentumisaika ei kuitenkaan voi päättyä aikaisintaan kahden vuoden kuluttua teoksen julkaisusta.

Jos tilaaja, joka on kuluttaja:

 • vaatinut tuotteen vaihtamista tai vian poistamista, tai
 • toimittanut ilmoituksen palkan alentamisesta, jossa täsmennetään määrä, jolla palkkiota alennetaan,

- ja toimeksisaaja ei ole vastannut tähän pyyntöön neljäntoista päivän kuluessa, pyyntöä pidetään perusteltuna.

Valitukset työstä - mitä voit pyytää?

Voit vaatia virheellisen työn urakoitsijalta samaa kuin viallisen tuotteen myyjältä. Samat säännöt pätevät. Jos työssä on puutteita, hankintaviranomainen voi:

 • vetäytyä sopimuksesta ja vaatia hyvitystä;
 • antaa ilmoitus palkan alentamisesta;
 • vaatia vian poistamista;
 • vaatia työn vaihtamista virheettömään.

Sopimuksen irtisanominen tietyn tehtävän osalta

Jos tilaaja ei puutteiden vuoksi enää halua työtä ja haluaa saada hyvityksen, hänen tulee toimittaa urakoitsijalle ilmoitus tietyn työn irtisanoutumisesta työssä esiintyvien virheiden vuoksi. Tämän jälkeen sopimusta käsitellään ikään kuin sitä ei olisi tehty.

Koska sopimuksesta peruuttamisella on radikaali vaikutus ("peruuttaa" sopimuksen), tämän oikeuden käyttämiselle on asetettu tärkeitä rajoituksia:

 • hankintaviranomainen ei saa vetäytyä sopimuksesta, jos urakan virheellä ei ole merkitystä;
 • vaikka työssä oleva virhe olisi merkittävä, urakoitsija voi peruuttamisilmoituksen saatuaan tehdä peruuttamisilmoituksen mitättömäksi; tätä tarkoitusta varten urakoitsijan on viipymättä ja ilman hankintaviranomaiselle aiheetonta haittaa joko poistettava virhe tai korvattava työ virheettömällä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Milloin työn puutteet ovat merkittäviä (mikä mahdollistaa sopimuksen peruuttamisen) ja milloin ne ovat merkityksettömiä (mikä tekee sopimuksesta mahdottomaksi perua)? Siviililaki ei määrittele merkittäviä ja vähäpätöisiä puutteita. On arvioitava, mikä vaikutus virheellä on käytettävyyteen, estetiikkaan ja käytön turvallisuuteen ja voisiko keskivertokäyttäjä niiden vuoksi päättää irtisanoutua sopimuksesta.

Esimerkki 1.

Y-yritys teki sopimuksen uudella logollaan varustettujen mainostaulujen valmistamisesta. Urakoitsija käytti logossa väärää värisävyä. Tässä tapauksessa virhettä voidaan pitää merkittävänä, koska yrityksille on tärkeää yhtenäinen visuaalinen tunnistaminen ja samanvärisen logon johdonmukainen käyttö.

Esimerkki 2.

Yrittäjä X vaihtoi laatat taukohuoneeseen. Urakoitsijan asentamat laatat eroavat sävyltään tilaajan hyväksymistä laatoista. Haitta on katsottava mitättömäksi.

Palkan alentaminen tietystä työstä

Palkan alentamisoikeutta käytettäessä syntyy vähemmän komplikaatioita kuin sopimuksen peruuttamisesta. Niitä voidaan soveltaa riippumatta siitä, onko vika merkittävä vai merkityksetön.

Alennettu palkkio tulee pysyä suhteessa sopimuksen mukaiseen korvaukseen, jossa viallisen esineen arvo on yhtä suuri kuin virheettömän esineen arvo.

Käyttääkseen oikeuttaan palkkion alentamiseen hankintaviranomaisen on toimitettava toimeksisaajalle ilmoitus palkkion alentamisesta. Urakoitsijan suostumusta tai liitettä sopimukseen ei tarvita. Ilmoituksessa tulee mainita uusi alennettu palkka.

Toimeksisaaja voi - kuten sopimuksesta peruuttamisen tapauksessa - kuitenkin estää palkkionsa alentamisen. Tätä varten hänen on välittömästi ja ilman tilaajalle kohtuutonta haittaa joko poistettava virhe tai korvattava työ virheettömällä.

Vian poistaminen tai työn vaihtaminen

Teoksen puutteiden ilmoittamisessa helpoin ratkaisu on usein korjata viat.

On jo mainittu, että vaikka hankintaviranomainen olisi ilmoittanut vetäytyvänsä sopimuksesta tai alentavansa palkkiota, toimeksisaaja voi tehdä näistä ilmoituksista mitättömiä. Riittää, kun korjataan vika tai korvataan teos virheettömällä (mikä käytännössä tarkoittaa tarvetta luoda työ uudelleen).

Tilaaja voi myös välittömästi vaatia vikojen poistamista tai työn vaihtamista virheettömään ilman tarvetta peruuttaa sopimus tai alentaa hintaa etukäteen.

Urakoitsijan tulee korjata puutteet tai korvata työ virheettömällä kohtuullisessa ajassa ilman, että siitä aiheutuu hankintaviranomaiselle kohtuutonta haittaa.

On mahdollista, että hankintaviranomainen vaatii virheiden poistamista, mutta urakoitsijalle yksinkertaisempi ratkaisu on korvata työ virheettömällä - ja päinvastoin, kun on kannattavampaa poistaa viat. korvaamalla ne. Mitä tässä tilanteessa? Miten työn valittaminen sitten etenee?

Toimeksisaajalla on mahdollisuus valita, korjataanko virhe vai suoritetaanko työ uudelleen, edellyttäen, että viallisen työn saattaminen sopimuksen mukaiseksi hankintaviranomaisen valitsemalla tavalla:

 • se olisi mahdotonta; tai
 • edellyttäisi kohtuuttomia kustannuksia verrattuna toiseen mahdolliseen tapaan noudattaa sopimusta.

Saattaa käydä niin, että vian poistaminen tai työn vaihtaminen virheettömään maksaa enemmän kuin sovittu urakoitsijan palkkion määrä. Tällaisessa tilanteessa, jos hankintaviranomainen on yrittäjä, urakoitsijalla on oikeus kieltäytyä poistamasta puutteita tai korvaamasta työtä. Tämä ei tarkoita, että teoksen valitus päättyisi mihinkään. Hankintaviranomainen voi tällöin:

 • irtisanoutua sopimuksesta tai
 • toimittaa hinnanalennuslausunto.

Valitukset teoksesta ennen sen keräämistä

Reklamaatio teoksesta näyttää erilaiselta, kun työtä ei ole vielä luovutettu ja on jo tiedossa, että se suoritetaan virheellisesti tai sopimuksen vastaisella tavalla.

Hankintaviranomainen voi valvoa työn suoritustapoja, ja monet ihmiset käyttävät tätä oikeuttaan. Tarkastukseen voi kuulua, suoritetaanko työtä:

 • virheetön, eli teknisen tietämyksen periaatteiden, työsuoritussääntöjen mukaisesti; tai
 • sopimuksen mukaisella tavalla (esim. jos sopimuksessa määrättiin, että työllä on oltava tiettyjä hankittavia ominaisuuksia).

Esimerkki 3:

Yritys X tilasi suunnittelijan laatimaan jätekatoksen suunnitteludokumentaation. Sopimuksessa määrättiin, että siihen mahtui 10 suurta jäteastiaa. Suunnittelutyön aikana kävi ilmi, että suunnittelija valmisteli suojaa vain 8 kontille. Vaikka hanke on laadittu teknisen tietämyksen periaatteiden mukaisesti, se on sopimuksen vastainen. Yritys X voi ennen mallin hyväksymistä kutsua suunnittelijaa muuttamaan mallin tekotapaa ja asettaa hänelle sopivan päivämäärän.

Entä jos määräaika umpeutuu eikä urakoitsija muuta työn suoritustapaa? Jos työn vastaanottamista ei ole vielä tapahtunut, hankintaviranomainen (siviililain 636 §:n 1 momentin mukaisesti) voi tällöin:

 • irtisanoutua sopimuksesta tietyn työn osalta; tai
 • uskoa työn korjaamisen tai jatkosuorituksen toiselle henkilölle ja vaatia siihen liittyvien kustannusten korvaamista.

Jos tilaaja on irtisanoutunut sopimuksesta tietyn työn osalta, sopimusta käsitellään ikään kuin sitä ei olisi tehty. Osapuolten tulee palauttaa se, mitä he ovat jo ilmoittaneet toisilleen. Hankintaviranomainen voi lisäksi vaatia korvauksen maksamista.

Kuitenkin, jos se oli jo teoksen vastaanottamisen jälkeen, tässä esitetyt säännöt eivät päde. Tällaisessa tapauksessa, jos vikoja löytyy, sinun tulee käyttää aiemmin kuvattuja oikeuksia takuun kanssa.