Ulkomaalaisten työskentelyilmoituksen rekisteröinti - muutokset vuodesta 2018

Palvelus

Presidentti Andrzej Duda allekirjoitti 1. elokuuta 2017 lain 20. heinäkuuta 2017 työllistymisen edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Muutoksella tehdään muutoksia lyhytaikaista työtä tekevien ulkomaalaisten työllistämiseen mm. Ukrainan, Valko-Venäjän, Venäjän, Armenian, Moldovan ja Georgian kansalaisia. Yksi niistä on ulkomaalaisten työskentelyilmoituksen rekisteröinti, joka ei ole enää ilmaista.

Muutetulla säädöksellä on tarkoitus ottaa käyttöön säännökset Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä, joka koskee ulkomaalaisten oleskelu- ja kausityölupien myöntämisen edellytysten ja menettelyjen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa (direktiivi 2014/36 / EU, 26/ 02/2014).

Mikä muuttuu vuodesta 2018?

Kausityö ja ulkomaalaisten työskentelyilmoituksen rekisteröinti

Uudesta vuodesta otetaan käyttöön ulkomaalaisten kausityölupa. Sen myöntää ulkomaalaiselle työnantajan asuin- tai kotipaikan toimivaltainen starost enintään 9 kuukaudeksi kalenterivuodessa, jos:

 • ulkomaalaisen työllistävä taho liittää kausityölupahakemukseen starosten tiedot kyvyttömyydestä vastata paikallisten työmarkkinoiden henkilöstötarpeisiin (työttömien ja työnhakijoiden rekisterien tai negatiivisten tulosten perusteella yksikön järjestämä rekrytointi);

 • ulkomaalaisen palkka ei saa olla pienempi kuin vastaavassa asemassa ja samalla työajalla vastaavaa työtä tekevien työntekijöiden palkka.

Huomio!

Vuodesta 2018 alkaen otetaan käyttöön ulkomaalaisten kausityölupa.

Hakemusten käsittelyssä etusijalla ovat ulkomaalaiset, jotka ovat tehneet kausityöluvan perusteella työtä tietylle taholle vähintään kerran viimeisen viiden vuoden aikana.

Mitä tällaiseen kausityölupaan sisältyy?

 • ulkomaalaiselle työn antava taho ja tilapäisen työn osalta käyttäjäyhteisö,

 • sopimustyyppi,

 • vähimmäispalkka ulkomaalaisen työstä,

 • työtunnit,

 • työtuntien määrä kuukaudessa tai viikossa,

 • kausityöluvan voimassaoloaika.

Staroste voi myöntää kausityöluvan pidennyksen jatkaakseen työskentelyä nykyisen yksikön palveluksessa tai tehdäkseen töitä toiselle taholle, jos:

 • ulkomaalainen saapui Puolan alueelle kausityötä varten myönnetyn viisumin perusteella,

 • ulkomaalainen saapui Puolan alueelle viisumivapaasti rekisteriin merkityn kausityölupahakemuksen yhteydessä.

Huomio!

Tietyissä tilanteissa staroste voi tehdä päätöksen kausityöluvan peruuttamisesta.

Ulkomaalaiselle työn suorittamisen uskovan tahon on maksettava kertakorvaus, joka on enintään 10 % ulkomaalaisen työn vähimmäispalkasta, jos se toimittaa:

 • kausityölupahakemus,

 • hakemus kausityöluvan jatkamiseksi,

 • ilmoitukset työn suorittamisen uskomisesta ulkomaalaiselle merkinnän tekemistä ilmoitusrekisteriin.

Ulkomaalaisten työrekisteri

Myös ulkomaalaisten työrekisteri perustetaan. Se sisältää:

 • työluvat (voivodin myöntämä enintään 3 vuodeksi),

 • uudet kausityöluvat,

 • ilmoitukset, jotka on jätetty rekisteröitäväksi,

 • Starostan tiedot kyvyttömyydestä vastata henkilöstötarpeisiin paikallisilla työmarkkinoilla.

Ilmoitus aikomuksesta uskoa työnteko ulkomaalaiselle

 1. Ilmoitukseen aikomuksesta uskoa työnteko ulkomaalaiselle tulee olla seuraava lauseke: "Olen tietoinen rikosoikeudellisesta vastuusta väärän ilmoituksen antamisesta". Tämän selvityksen perusteella tehtävää työtä voidaan tehdä 6 kuukauden ajan seuraavien 12 kalenterikuukauden aikana.

 1. Ulkomaalaisten työskentelyilmoituksen rekisteröinti ei ole enää ilmaista, se maksaa 30 zlotya.

 1. Jos hallitus päättää, että työskentelyilmoitus on tehty ulkonäön vuoksi tai ulkomaalainen käyttää sitä muuhun tarkoitukseen kuin työskentelyyn, ilmoitusta ei saa merkitä kirjanpitoon.

 1. Annettujen ilmoitusten käyttöä valvovat paremmin työvoimatoimistot ja tarkastusviranomaiset ulkomaalaisen töiden aloittamisen tai aloittamatta jättämisen tiedonantovelvollisuuden ansiosta.

Kaikki nämä muutokset tähtäävät ulkomaalaisten työllistymisen seurannan ansiosta mm estää laittoman työnteon. Lakimuutos tulee voimaan 1.1.2018, sen lisäksi mitä ulkomaalaiselle työn antamisen aikomusilmoituksesta säädetään (nämä tulevat voimaan 3.12.2018) sekä säännökset työnantajan antamisesta. tiedot Oikeuslaitoksen ulkomaalaisille starosteille ja voivodille työn antamista tahoista (voimaan 1.7.2018).