BDO-rekisteri - kuinka tehdä merkintä oikein?

Verkkosivusto

Yrittäjiä rasittavat monet harjoitettuun liiketoimintaan liittyvät hallinnolliset velvoitteet. Viime aikoina on herättänyt paljon kysymyksiä ja epäilyksiä jätetietokantaan (lyhyesti: BDO) liittymisvelvollisuudesta. Seuraavassa artikkelissa selitämme, mikä BDO-rekisteri on ja kuinka se syötetään oikein.

Mikä on BDO-rekisteri?

Monille yrittäjille BDO-rekisterin käsite voi olla tuntematon laitos, joten kannattaa ensin selittää - mitä se on ja mitä se kattaa.

BDO on jätetietokanta, kun taas tässä tietokannassa on rekisteri tuotteita esittelevistä tahoista, pakkauksissa esittelevistä, toimivista vähittäis- tai tukkukaupan yksiköistä, joissa tarjotaan kierrätysmaksulla katettuja muovikasseja sekä jätehuolto. Juuri tätä rekisteriä kutsutaan yleisesti BDO-rekisteriksi.

Kaikki tämän rekisterin toimintaan liittyvät asiat on säännelty jätelaissa. Kuten voimme lukea Art. 49 yllä Lain mukaan rekisteriä pitää voivodikunnan marsalkka, joka tekee merkinnän hakemuksesta tai viran puolesta. Rekisteriä säilytetään ICT-järjestelmässä. BDO-rekisteriä pitää voivodikunnan marsalkka. Rekisteröinti tapahtuu viran puolesta tai pyynnöstä.

BDO-rekisteri – kuka on rekisteröity hakemuksesta?

Siirryttäessä kuitenkin yrittäjän näkökulmasta tärkeimpään asiaan, kannattaa etsiä vastausta kysymykseen, kuka on merkitty rekisteriin. Kuten olemme jo todenneet, erottelemme sekä hakemuksen että viran puolesta tehdyn merkinnän. Tutkimuksessamme käsittelemme tahoja, joiden on jätettävä asianmukainen hakemus asiasta.

Art. 50 sek. Jätelain 1 §:n mukaan voivodikunnan marsalkka tekee merkinnän rekisteriin seuraavien tahojen pyynnöstä:

 • öljyjen, voiteluaineiden, ilmarenkaiden tuominen maan alueelle, tuotteista syntyneen jätteen talteenotto tai kierrätys, hyödyntämisorganisaatiot, tuotteista syntyneiden jätteiden vienti ja yhteisön sisäinen toimittaminen hyödynnettäväksi tai kierrätettäväksi;
 • ihmiset, jotka esittelevät ajoneuvoja, johtavat ajoneuvojen keräyspisteitä, pyörittävät purkuasemia, käyttävät silppureita;
 • elektroniikka- ja sähkölaitteita käyttöön ottavat yksiköt tai valtuutetut edustajat, jätteiden kerääminen, käsittelylaitoksen pitäminen, sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hyödyntämisorganisaatiot, kierrätyksen alalla toimivat, muiden talteenottoprosessien kuin kierrätyksen alalla toimivat tahot;
 • paristoja tai akkuja ottavat yksiköt, käyttävien paristojen tai akkujen käsittelylaitokset, välittäjät;
 • jätteitä käsittelevät jätteenkäsittelylupavelvoitteesta vapautetut jätteenhaltijat, jätteenkuljettajat, jätteenmyyjät ja -välittäjät, laivojen kierrätyslaitokset, jätteistä kirjaamisvelvolliset jätteen tuottajat;
 • jotka ovat pakkausten hyötykäyttöorganisaatioita, jotka suorittavat yhteisön sisäisiä toimituksia ja vievät: pakkausjätteitä, pakkauksessa olevia tuotteita, kierrätystä tai muuta kuin kierrätysprosessia pakkausjätteiden hyötykäyttöön, pakkausten käyttöönottoon, tuotteiden tuomiseen pakkauksiin;
 • yrittäjät, jotka pitävät vähittäis- tai tukkumyyntiyksiköitä, joissa tarjotaan muovisia ostoskasseja kierrätysmaksun alaisina;
 • kunnan itsenäisesti tai yhdessä toisen kunnan tai kuntien kanssa ylläpitämät yhdyskuntajätteen erilliset keräyspisteet, jotka on merkitty rekisteriin yhdyskuntajätteen keräysalalla kiinteistönomistajilta.

Lisäksi säännöissä todetaan, että merkintä tulee tehdä ennen liiketoiminnan aloittamista. Lisäksi vain rekisteriin merkitty yhteisö saa harjoittaa edellä mainittua toimintaa (jätelain 50 §:n 2 ja 3 momentti). On myös hyvä muistaa, että BDO:n rekisteröintivelvollisuus ei riipu yrityksen koosta. Tämän seurauksena jopa yhden hengen yritykset voivat joutua jättämään mainitun hakemuksen. Laissa mainitut jätetoimintaa harjoittavat yrittäjäryhmät ovat velvollisia tekemään merkinnän BDO-rekisteriin ennen toiminnan aloittamista. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

BDO-rekisteröinti - kuinka tehdä merkintä?

Analysoidaan BDO-rekisteriin kirjaamiseen liittyviä teknisiä kysymyksiä koskevia säännöksiä.

Art. Jätelain 53 §:n mukaan rekisteriin ottamista koskeva hakemus toimitetaan sähköisellä ilmoittautumislomakkeella www-sivuston https://relog-bdo.mos.gov.pl kautta. Vahvistettuaan, ettei rekisteriin merkitsemishakemuksessa ole muotovirheitä, voivodikuntamarsalkka tekee viipymättä, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta merkinnän rekisteriin viranomaisen pyynnöstä. kokonaisuus.

BDO-rekisteriin merkitsemistä koskeva hakemus sisältää seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi tai yksikön nimi ja asuin- tai kotipaikkaosoite, sähköpostiosoite ja valtuutetun edustajan nimeämisen yhteydessä myös postinumero, kaupunki, kadunnimi, talon ja asunnon numero, maa, puhelin ja faksinumero ja yhteyshenkilö sekä sen nimittäneen laitteen valmistajan yksityiskohtaiset tiedot, mukaan lukien tiedot etu- ja sukunimestä tai asuinpaikan tai kotipaikan nimi ja osoite sekä luettelo laitteita esittelevistä tahoista, jotka voivat käyttää §:ssä tarkoitettua oikeutta. 25 sek.11. syyskuuta 2015 sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun lain 3 §;
 • verotunnistenumero (NIP), jos sellainen on, ja paristoja tai akkuja markkinoille saattavien tahojen osalta myös eurooppalainen verotunniste, jos sellainen on annettu;
 • yhteisöä edustavan henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite;
 • rekisteröintilomakkeen täyttäneen henkilön etu- ja sukunimi sekä sähköpostiosoite;
 • tiedot toiminnan laajuudesta.

Lisäksi laissa mainitaan, mitkä liitteet hakemukseen tulee liittää. Nämä ovat:

 • kopio rekisteröintimaksun maksusta (mikroyrittäjille 100 zlotya, muille 300 zlotya);
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteita käyttöön ottavien tahojen osalta - jäljennös sähkö- ja elektroniikkalaitteiden talteenottoorganisaation kanssa tehdystä sopimuksesta ja kopiot asiakirjasta, joka vahvistaa, että taloudellinen vakuus on annettu;
 • valtuutetun edustajan tapauksessa kopio sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien kanssa tehdystä sopimuksesta;
 • perintäorganisaation osalta - jäljennös tiliä ylläpitävän pankin antamasta todistuksesta (tai määräaikaistalletuksesta) perintäorganisaation osakepääomaa vastaavan summan maksamisesta tämän pääoman kattamiseksi tai maksuilmoitus Tämä summa;
 • paristoja tai akkuja markkinoille tuovan tahon osalta tiedot, jotka vahvistavat vapaaehtoisen osallistumisen ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään;
 • ajoneuvon käyttöön ottavan tahon osalta - purkamisasemia hoitavien yrittäjien kanssa tehty sopimus;
 • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden talteenottoorganisaation osalta - jäljennös tiliä ylläpitävän pankin antamasta todistuksesta (tai määräaikaistalletuksesta) sähkö- ja elektroniikkalaitteiden talteenottoorganisaation osakepääomaa vastaavan määrän maksamisesta. tämä pääoma tai ilmoitus tämän määrän maksamisesta.

Jos yrittäjä ei suorita rekisteröintimaksua, hän ei maksa edellä mainittua taloudellisen vakuuden tai laiminlyö osakepääoman maksamisen vaaditussa määrässä, voivodikuntamarsalkka kieltäytyy päätöksellään merkinnästä rekisteriin.

Jätettyään hakemuksen tarvittavine liitteineen voivodikuntamarsalkka tekee merkinnän rekisteriin ja antaa yhteisölle yksilöllisen rekisterinumeron. Muistakaamme, että Art. Lain 63 §:n mukaan yrittäjä on velvollinen merkitsemään rekisteröintinumeron harjoitetun toiminnan yhteydessä laadittaviin asiakirjoihin (laskut, kuitit, sopimukset jne.). Yhteisöt kirjautuvat BDO-rekisteriin sähköisesti ja ovat velvollisia maksamaan lain edellyttämän rekisteröintimaksun ja liitteet. Oikean rekisteröinnin jälkeen jokainen taho saa yksilöllisen rekisteröintinumeron.

BDO-tietokantaan rekisteröitymisvelvollisuus koskee tiettyihin jäteluokkiin liittyviä yrittäjiä. Oikeasta merkinnästä rekisteriin kannattaa huolehtia, sillä tämän velvoitteen rikkomiseen liittyy sakko 100 zlotysta jopa miljoonaan zlotiin.