PFRON-maksujen palautus yrittäjälle

Palvelus

Liiketoimintaa harjoittavat vammaiset voivat hakea eläke- ja työkyvyttömyysmaksun palautusta Valtion vammaisten kuntoutusrahastosta (jäljempänä PFRON). Vastaava oikeus myönnetään myös työnantajalle, joka työllistää vammaisia ​​työpaikallaan. Hakija voi luottaa siihen, että vakuutusmaksut palautetaan 30 prosentista jopa 100 prosenttiin maksujen arvosta. Mitä edellytyksiä on täytettävä, jotta PFRON-osuudet voidaan palauttaa? Paljonko hyvitys on? Mitä summia voit oikeasti säästää? Vastaukset näihin ja useisiin muihin kysymyksiin on esitetty seuraavassa artikkelissa.

Vammaisen henkilön asema ja PFRON-maksukorvaus

PFRON-maksukorvauslaitoksen käytön perusedellytys on, että yrittäjällä on vammaisen asema.

Ammatillisesta ja sosiaalisesta kuntoutuksesta ja vammaisten työllistämisestä annetun lain (jäljempänä kuntoutuslaki) valossa tulee ymmärtää henkilöä, jolla on asianmukainen työkyvyttömyystodistus. Puolan lainsäätäjä, edellä mainitun luvun 2 sisällössä Lain pykälässä mainitaan erilaisia ​​päätöksiä vammaisuuden asteesta riippuen sekä sen vaikutusta vammaisen kykyyn suorittaa työtehtäviä. Edellä esitetyn seurauksena erotetaan seuraavat tuomiotyypit:

 • ilmaisee lievän, keskivaikean tai vaikean vamman;
 • ilmaisee täydellisen tai osittaisen työkyvyttömyyden;
 • ennen 16 vuoden ikää myönnetty työkyvyttömyys.

Tässä yhteydessä on huomautettava, että sovellettavien määräysten valossa vammaisen aseman saamisen ainoa peruste on piirikunnan tai voivodikunnan vammaistuomioryhmän antama vammaisuustodistus tai pätevän lääkärin todistus. Kansaneläkelaitos.

PFRON-maksujen palautus yrittäjälle, joka harjoittaa yritystä - saamisen ehdot

Sosiaalivakuutusmaksujen PFRON-maksujen palautus voidaan myöntää yrittäjälle, joka täyttää useat erityisesti kuntoutuslain säännöksissä sekä sosiaalivakuutuslain säännöksissä säädetyt edellytykset.

 1. Ensimmäinen - perusedellytys vakuutusmaksujen palautushakemuksen jättämiselle on, että yrittäjällä on asianmukainen todistus edellä tarkoitetusta vammaisuudesta.
 2. Toinen tämän oikeuden käyttämisen edellytys on se, että yrittäjä maksaa sosiaaliturvamaksut täysimääräisesti ja ajallaan. Lainsäätäjä määrää tältä osin jonkin verran lievennyksiä olettaen, että maksujen maksuaikaa voidaan jättää noudattamatta, mutta enintään 14 päivää.
 3. Kolmas ehto on kuitenkin tarve maksaa kaikki PFRONille erääntyneet summat. Lainsäätäjä määrää sovellettavien säännösten mukaisesti, että maksujen palautusta hakevalla henkilöllä ei saa olla yli 100 zlotya maksurästiä. Tässä vaiheessa on syytä huomauttaa, että jos hakemuksen jättäjällä on 100 zlotyn ylittävät maksurästit, rahaston johtokunnan puheenjohtaja tekee päätöksen sosiaaliturvamaksujen palautuksen pidättämisestä. On syytä muistaa, että tällainen päätös katsotaan täytäntöönpanokelpoiseksi heti sen antamisen jälkeen, ja palautusta pidätetään, kunnes hakija on maksanut rästinsä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että velan maksamatta jättäminen voi johtaa hakijalle useisiin epämiellyttäviin seurauksiin, koska tilanteessa, jossa hän ei suorita velvoitteitaan sitä vuotta seuraavan vuoden tammikuun 31. päivään mennessä, johon hänellä on oikeus. Korvaukseen rahaston johtokunnan puheenjohtajalla on oikeus tehdä päätös sosiaaliturvamaksujen palautuksesta kieltäytymisestä.

Henkilöllä, joka täyttää edellä mainitut ehdot, on oikeus jättää korvaushakemus sen kuukauden viimeiseen päivään mennessä, jona sosiaalivakuutusmaksun määräaika sosiaalivakuutuslain mukaan päättyy.

Maksujen laskentaa koskevien sääntöjen määrittämiseksi on tarpeen viitata 7 artiklaan. 25a kohta 1 piste Kuntoutuslain 1 §:n mukaan rahasto korvaa elinkeinotoimintaa harjoittavalle vammaiselle pakollisia eläke- ja työkyvyttömyyseläkemaksuja lain 1 momentin perusteella määrätyissä määrissä. 18 sek. 8 ja art. Sosiaalivakuutusjärjestelmästä annetun lain 18 a §. Listattu taiteessa. 25a kohta 1 piste Toisaalta säännöksissä esitetään yksityiskohtaiset perusteet maksujen laskemiselle, joka riippuu pääasiassa hakijan ammatista. On muistettava, että korvauksen välttämätön edellytys on, että hakija suorittaa kaikki hänelle kuuluvat maksut viimeistään hakemuksen jättämishetkellä. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Maksun palautussumma

Lainsäätäjä sääti mahdollisuudesta palauttaa elinkeinoelämää harjoittavalle vammaiselle vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkemaksut siten, että palautuksen määrä on riippuvainen hänen vammansa asteesta.Tämän seurauksena voimme erottaa kolme korvausprosenttia:

 1. PFRON-maksujen palautus 30 % eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen pakollisten maksujen määrästä, joka kuuluu lievästi vammaiselle hakijalle.

 2. PFRON-maksujen korvaus 60 % eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen pakollisten maksujen määrästä, johon hakijalla on oikeus saada todistus kohtalaisesta työkyvyttömyydestä.

 3. Palautus 100 % eläke- ja työkyvyttömyyseläkevakuutuksen pakollisten maksujen määrästä, joka kuuluu henkilöille, joilla on huomattava työkyvyttömyysaste.

Eläke- ja työkyvyttömyysvakuutuksen maksujen takaisinmaksun määrä vuonna 2020 hakijoiden työkyvyttömyysaste huomioon ottaen on esitetty alla olevassa taulukossa:

 1. Vaihtoehto 1 - "Small ZUS" - eli kahden ensimmäisen liiketoimintavuoden aikana maksetut maksut, joiden arvioperusteena on 30 % vähimmäispalkasta:

Tutkinto

vammaisuus

Eläkemaksu

152,26 zł

Eläkemaksu

62,40 PLNMaksujen summa

214,66 PLN

Kevyt

64,40 PLN

Kohtalainen

128,80 PLN

Huomattavaa

214,66 PLN

 

 1. Vaihtoehto 2 - "Duży ZUS" - jossa maksujen määrän perusta on 60 % ennustetusta keskimääräisestä kuukausipalkasta:

Vammaisaste

Eläkemaksu

612,19 PLN

Eläkemaksu

250,90 PLNMaksujen summa

863,09 PLN

Kevyt

258,93 PLN

Kohtalainen

517,85 PLN

Huomattavaa

863,09 PLN

 

PFRON-maksujen palautus työnantajalle

Art. Kuntoutuslain 26 a-c §:n mukaan myös yrittäjä, joka työllistää tehtaallaan vammaisia, voi hakea rahoitusta PFRON:lta. Kyseinen etuus lisätään sitten työkyvyttömän työntekijän palkkaan. Sen mahdollistamiseksi on kuitenkin välttämätöntä, että työnantaja täyttää lainsäätäjän määräämät muodollisuudet.

PFRONin yhteisrahoitus myönnetään työnantajalle, joka:

 • ylläpitää suojatyöpaikkaa;
 • työllistää vähintään 25 kokopäiväistä työntekijää ja vammaisten työllisyysaste on vähintään 6 %;
 • ei ole maksamatta yli 100 zlotya PFRON:ia vastaan;
 • ei ole vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, johon viitataan EU:n valtiontuen myöntämistä koskevissa säännöksissä vahvistetuissa kriteereissä;
 • Sitä ei koske tuen takaisinperimisvelvollisuus, joka johtuu Euroopan komission aikaisemmista päätöksistä, joissa tuki julistettiin laittomaksi ja yhteismarkkinoille soveltumattomaksi.

Kuten yritystoimintaa harjoittavien vammaisten kohdalla, työnantajat ovat oikeutettuja kuukausittaiseen tukeen vammaisille työntekijöille, joilla on asianmukainen työkyvyttömyystodistus.

Työnantajan on myös rekisteröitävä tällainen työntekijä PFRON-rekisteriin. Tärkeää on, että mainittu työntekijä ei voi olla henkilö, joka on saanut lain perusteella oikeuden vanhuuseläkkeeseen (poikkeuksena ovat vain vakavasti vammaiset henkilöt).

Kuka ei ole oikeutettu rahoitukseen?

Korvaukseen oikeuttavien ehtojen analysointi johtaa siihen johtopäätökseen, että PRFON:n apurahaa ei myönnetä vammaisille, jotka ovat olleet siviilioikeudellisen työsuhteen perusteella, eikä henkilöille, joilla on todistus lievästä tai keskivaikeasta vammaisuudesta ja jotka ovat saaneet lakisääteisen. oikeus vanhuuseläkkeeseen.

Tärkeää on, että vammaisen työllistämisessä sellaisessa muodossa, että osa palkasta myönnetään hänelle julkisista varoista ja osa yhtiön varoista, PFRON-maksut palautetaan vain työnantajan rahoittamasta osasta.