Alle 30-vuotiaan työttömän työsuhdekulujen korvaus

Palvelus

Ensimmäistä kertaa työhön siirtyvien, alle 30-vuotiaiden työttömien nuorten ammatillisen aktivointikysymyksiä säätelee erityisesti työllistymisen edistämisestä ja työmarkkinainstituutioista 20.4.2004 annettu laki (Lakilehti 2017). , kohta 1065, sellaisena kuin se on muutettuna). d.). Nuorten työttömien työllistämiskulukorvausta voivat pyynnöstä saada yrittäjät ja työnantajat eli organisaatioyksiköt, vaikka he eivät olisi oikeushenkilöitä, sekä luonnolliset henkilöt, jos he työllistävät vähintään yhden työntekijän. Art. Työllistymisen edistämislain 60 c § "Starost voi tehdyn sopimuksen perusteella korvata työnantajalle aiheutuneet kustannukset työnantajalta maksettavista sosiaaliturvamaksuista ensimmäistä kertaa työhön siirtyvistä enintään 30-vuotiaista työttömistä. elämässään".

Työttömyyskorvaus enintään 30-vuotiaalle työttömälle

 • Sosiaaliturvamaksuista aiheutuneiden kustannusten korvausta myönnetään enintään 12 kuukauden ajalta sopimuksessa määritellyn määrän, kuitenkin enintään puolet sopimuksen tekopäivänä voimassa olevasta vähimmäiskuukausipalkasta kutakin työllistä työtöntä kohti. henkilö.

 • Työnantaja on velvollinen jatkamaan mainitun työttömän työllistämistä 6 kuukauden ajan sosiaaliturvamaksuista aiheutuneiden kustannusten korvausajan päättymisen jälkeen.

 • Jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen samalla, kun hänellä on oikeus sosiaaliturvamaksuista aiheutuneiden kustannusten korvaukseen tai jos hän ei täytä ehtoa, jonka mukaan henkilö pysyy työssä kuuden kuukauden ajan palautuksen päättymisestä, työnantaja on velvollinen palauttamaan kaikki saamansa varat, sekä lakisääteiset korot, jotka on kertynyt saatujen varojen kokonaismäärästä ensimmäisen palautuksen maksupäivästä 30 päivän kuluessa Starosten pyynnön toimittamisesta.

 • Jos mainittu työtön pysyy työsuhteessa sosiaaliturvamaksuista aiheutuneiden kustannusten korvaamisen ajan ja vähintään 3 kuukauden ajan korvausajan päättymisen jälkeen, työnantaja on velvollinen korvaamaan 50 % kokonaismäärästä. edellä mainittiin.

 • Mikäli mainittu työtön irtisanoo työsuhteen, työsopimus irtisanotaan 11 §:n mukaisesti. Työlain 52 § (työsopimuksen irtisanominen kurinpitomenettelyssä) tai mainitun työttömän työsuhteen päättyessä hyvityksen kattamana aikana tai ennen 6 kuukauden ajanjakson umpeutumista, starostin on lähetettävä toinen työtön vapautuneeseen työpaikkaan.

 • Jos vapautuneeseen työhön tarkoitettua työtöntä kieltäydytään ottamasta vastaan, työnantaja on velvollinen palauttamaan kaikki saamansa varat lakisääteisine korkoineen, jotka lasketaan saatujen varojen kokonaismäärästä ensimmäisen syntyneiden kulujen korvauksen maksupäivästä lukien. sosiaalivakuutusmaksujen osalta 30 päivän kuluessa starostin pyynnön toimittamisesta. Jos työvoimatoimisto ei voi ohjata kyseistä työtöntä vapautuneeseen paikkaan, työnantaja ei palauta mainitun työttömän työskentelyajalta saatuja varoja.

 • Sosiaaliturvamaksujen kustannusten korvaus myönnetään vähämerkityksisen tuen hyväksymisehtojen mukaisesti.

Työseteli mahdollisuutena 30-vuotiaiden työttömien ammatilliseen aktivointiin

Työseteli antaa työnantajalle takuun siitä, että hän saa osan työsuhteen kulukorvauksista ja osan sosiaaliturvamaksuista. Art. 66 m työllistämislain ”Alle 30-vuotiaan työttömän pyynnöstä starost voi myöntää työsetelin.

 • Työseteli on takuu työnantajalle, että osa palkka- ja sosiaaliturvamaksuista palautetaan läänin työvoimatoimiston setelin saaneen työttömän työllistämisen yhteydessä.

 • Työllisyysseteli myönnetään yksilöllisen toimintasuunnitelman perusteella.

 • Työllisyyssetelin voimassaoloajan määrää starost.

 • Osana työseteliä työnantaja on velvollinen palkkaamaan työttömän 18 kuukauden ajaksi.

 • Työseteli lunastetaan starostin työnantajan kanssa tekemän sopimuksen perusteella.

 • Staroste palauttaa työnantajalle osan palkkakuluista ja sosiaaliturvamaksuista 12 kuukauden ajalta §:ssä tarkoitetun lisän suuruisena. 72 sek. Työllistymisen edistämistä koskevan lain 1 kohta 1 (eli 823,60 PLN kuukaudessa).

 • Työnantaja on velvollinen jatkamaan mainitun työttömän työllistämistä 6 kuukauden ajan korvausajan päättymisen jälkeen."

On syytä huomata, että edellä oleva laki määrää siitä "Jos työnantaja ei täytä velvollisuuttaan palkata työtöntä 18 kuukauden ajan, työnantajan on palautettava:

 • saadun palautuksen määrä ja lakisääteinen korko, joka on kertynyt ensimmäisen palautuksen saamispäivästä, jos velvollisuuden laiminlyönti on tapahtunut 12 kuukauden kuluessa työttömän työsuhteen alkamisesta." (työllistymisen edistämislain 66 m §:n 9 momentti).

Mikäli mainittu työtön irtisanoo työsuhteen, työsopimus irtisanotaan 11 §:n mukaisesti. Työlain 52 §:n mukaan tai mainitun työttömän työsuhteen päättyessä, työnantaja ei palauta mainitun työttömän työskentelyajalta saatua palautusta (työllistymislain 66m §:n 10 momentti).

Edellä tarkoitettu korvaus on tukea, joka on myönnetty vähämerkityksisen tuen hyväksyttävyyden edellytysten mukaisesti (työllisyyden edistämislain 66 m §:n 11 momentti).

Työnantajan etuudet työttömän työllistämisestä 30-vuotiaaksi asti

Työnantajalle työseteli on merkittävä etu, sillä hän saa osan palkkakuluista ja sosiaaliturvamaksuista korvauksena enintään 30-vuotiaan työttömän työllistämisestä. Työnantajan tulee palkata työtön 18 kuukaudeksi. Työsuhdekulut korvataan ensimmäiseltä 12 kuukaudelta. Tällöin työnantaja on velvollinen palkkaamaan työntekijän kuudeksi kuukaudeksi, mutta hän ei saa enää korvausta.

Työllisyyssetelin myöntää starost, joka ilmoittaa sen voimassaoloajan. Työnantaja ja Staroste tekevät sopimuksen, jossa määritellään työttömän työllistämisvelvollisuus määräajaksi, kulukorvauksen suuruus ja 18 kuukauden palkkavelvollisuuden laiminlyönnistä johtuvat seuraamukset.

Työttömän valitseman työnantajan tulee ottaa hänet työsuhteeseen työsopimuksen, nimityksen, nimittämisen, valinnan ja osuuskuntatyösopimuksen perusteella. On hyvä muistaa, että edellä mainittu velvollisuus ei täyty, jos työnantaja ottaa työttömän siviilioikeudellisten sopimusten perusteella palvelukseensa. Siksi työnantajan tulee tehdä työttömän työntekijän kanssa määräaikainen työsopimus, joka on vähintään 18 kuukautta tai 2-3 sopimusta, jotka muodostavat tämän ajanjakson.

Esimerkki 1.

Alle 30-vuotias työtön solmi koeaikaisen työsopimuksen 1.1.2017-31.3.2017 ja sen jälkeen 15 kuukauden määräaikaisen työsopimuksen 1.4.2017-30.6.2018. Muista kuitenkin, että työnantaja ei voi palkata työtöntä ennen sopimuksen tekemistä työvoimatoimiston kanssa.

Sakkoja työsopimuksen ennenaikaisesta irtisanomisesta

Alle 30-vuotiaan työttömän työssäoloaika on yhteensä vähintään 18 kuukautta. Työnantaja, joka ei säilytä palautuksen piiriin kuuluvaa työntekijää työsuhteessa ensimmäisten 12 kuukauden aikana työttömän työsuhteen alkamisesta, on velvollinen palauttamaan saamansa palautuksen määrän lakisääteisine korkoineen, jotka lasketaan työttömän työttömän vastaanottopäivästä lukien. palautus ensimmäiseltä kuukaudelta. Tilanteessa, jossa työnantaja ei täytä työvelvollisuuttaan 6 kuukauden kuluessa 12 kuukauden korvausajan päättymisestä, hänen tulee palauttaa määrätty määrä suhteessa siihen ajanjaksoon, jona hän ei ole työllistänyt työntekijää, lakisääteineen. ensimmäiseltä kuukaudelta kertynyt korko korvauksen vastaanottamispäivästä. Jos työsuhde päättyi aikaisemmin työntekijästä johtuvista syistä, työnantajan ei tarvitse korvata työskentelyajalta saatuja kuluja. Se koskee sellaisia ​​tilanteita, kuten työttömän irtisanominen irtisanomisajalla, ilman irtisanomisaikaa työntekijän tuottamuksesta tai työsuhteen päättymisen seurauksena työntekijän kuoleman vuoksi.

Sitä kannattaa korostaa "Staroste ei saa tehdä työnantajan kanssa sopimusta työsuhteen vähentämisestä työpaikkaan liittyvistä syistä viimeisten 6 kuukauden aikana ennen hakemuksen jättämistä" (työllistymisen edistämistä koskevan lain 150 f §).

Kuinka paljon korvataan enintään 30-vuotiaan työttömän työllistämisestä aiheutuvat kulut?

Työnantajalle, joka on päättänyt palkata enintään 30-vuotiaan työttömän enintään 12 kuukauden ajaksi, palautetaan osa palkasta, bonuksista ja sosiaaliturvamaksuista aiheutuneista kustannuksista sopimuksessa määritellyn määrän mutta ei suurempi kuin kuukaudessa lähetettyjen työttömien palkansaajamäärän ja kunkin vakiintuneen kuukauden viimeisenä työskentelypäivänä sovellettavan työskentelyn vähimmäispalkan ja korvattavasta palkasta maksettavien sosiaaliturvamaksujen tulona työllistymisen edistämistä koskevan lain 150 f §).

Esimerkki 2.

Työnantaja saa korkeintaan 30-vuotiaan työttömän ensimmäisiltä 12 työskentelykuukaudelta korvauksen: 2 000 zlotya + sosiaaliturvamaksut palautetusta määrästä yhdelle henkilölle kuukaudessa edellyttäen, että palautettava palkka on vähintään 2 000 PLN brutto. Työnantaja on velvollinen pitämään työntekijän työssä seuraavat 6 kuukautta.

Miten työnantaja voi saada korvausta enintään 30-vuotiaan työttömän työllistämisestä?

Ensinnäkin työnantajan tulee tehdä läänin työvoimatoimistolle hakemus sopimuksen tekemisestä työnantajan tai yrittäjän korvaamisesta 12 kuukauden ajalta osasta työttömien palkan, palkkioiden ja sosiaaliturvamaksujen kustannuksia. 30 vuoden ikään asti. Työnantajan tulee liittää mukaan de minimis -tukea hakiessaan toimitettu tietolomake, joka on liitteenä 24.11.2014 annettuun ministerineuvoston asetukseen, jolla muutetaan de minimis -tukea hakevan tahon antamien tietojen laajuutta koskevaa asetusta. Vuoden 2014 lait, kohta 1543, sellaisena kuin se on muutettuna). Tämän jälkeen työnantaja tekee sopimuksen piirikunnan työvoimatoimiston kanssa. Tällöin työnantajan tulee tehdä mainitun enintään 30-vuotiaan työttömän kanssa määräaikainen kokoaikatyösopimus vähintään 18 kuukauden ajaksi. Työnantajalla on oikeus saada palautus sopimuksessa määrätyn suuruisena, mutta enintään puolet työsuhteen solmimispäivänä voimassa olevasta työsuhteen vähimmäiskuukausipalkasta jokaiselta työttömältä.

Yhteenvetona on syytä korostaa, että edellä kuvattu työmarkkinoiden väline hyödyttää sekä työntekijöitä että työnantajia, jotka saavat takuun työsuhdekustannusten korvaamisesta, kun taas työntekijöillä on mahdollisuus hankkia työkokemusta.