Työpaikan luomisesta aiheutuneiden kustannusten korvaus

Palveluliiketoiminta

Alueiden työvoimatoimistojen yrittäjien haettavien tukien joukossa kannattaa huomioida myös uusien työntekijöiden palkkaaminen. Niihin kuuluvat muun muassa työpaikan perustamisesta tai täydentämisestä aiheutuneiden kustannusten korvaaminen mainitulle työttömälle. Kaikki yrittäjät ja maataloustuottajat voivat hakea tällaista tukea.

Hyvityksen saamisen ehdot

Hyvitystä hakevan yrittäjän on täytettävä useita ehtoja, jotta hakemus voidaan käsitellä. Ensinnäkin tämä yrittäjä:

 • yrityksen on toimittava vähintään 6 kuukautta ennen hakemuksen jättämistä,
 • ei voi olla myöhässä palkkojen, vakuutusmaksujen ja muiden julkisten maksujen maksamisesta,
 • hän ei 6 kuukauden kuluessa lyhentänyt työntekijän työaikaa eikä irtisanonut työsuhdetta työntekijään syistä, jotka eivät liity työntekijään,
 • häntä ei ole tuomittu liikevaihdon vastaisista rikoksista hakemuksen jättämistä edeltäneiden 2 vuoden aikana,
 • on toimitettava täydellinen ja oikein laadittu hakemus.

Kun edellä mainitut ehdot on täytetty ja osarahoitushakemus jätetty Poviatin työvoimatoimistoon - hakemus käsitellään 30 päivän kuluessa. Tänä aikana yrittäjä saa tiedon hakemuksen tuloksesta. Jos päätös on myönteinen, hakija tekee työvoimatoimiston kanssa korvaussopimuksen. Mikä tärkeintä, se ei tarkoita vielä varojen saamista. Vain sopimusvelvoitteiden asianmukainen täyttäminen johtaa hyvityksen maksamiseen.

Huomio!

Työpaikan varustamisen tai jälkiasennuksen kustannusten korvaushakemus tulee jättää ennen työttömän palkkaamista. Vasta sen jälkeen, kun toimisto on hyväksynyt hakemuksen, allekirjoittanut työvoimatoimiston kanssa sopimuksen hyvityksen ehdoista ja tehnyt kaikki ostot, on mahdollista palkata mainittu henkilö.

Korvaussopimuksen tekemiseen liittyvät velvollisuudet

Hyväksytty hakemus ja PUP:n kanssa tehty sopimus eivät riitä hyvityksen, eli tosiasiallisen korvauksen saamiseksi työpaikan luomisesta tai jälkiasennuksesta aiheutuneista kuluista. Ensinnäkin yrittäjän tulee ensin täyttää sopimukseen sisältyvät ehdot. Tämä tarkoittaa, että tätä tarkoitusta varten sen on ensin käytettävä omia resurssejaan työpaikan varustamiseen hakemuksessa esitettyjen eritelmien mukaisesti. Lisäksi vaaditaan:

 • toimittaa sopimuksessa määritellyssä määräajassa asiakirjat, jotka vahvistavat työpaikan luomisesta aiheutuneet kustannukset,
 • työllistää mainitun työttömän kokoaikaisella työsopimuksella vähintään 24 kuukauden ajan,

Vasta kun yllä olevat ehdot täyttyvät, hyvitys maksetaan esitetyn selvityksen perusteella - laskut, laskut jne. Apuraha saa olla enintään kuusi kertaa keskipalkka.

Saamme hyvityksen laitteista tai työpisteen jälkiasennuksesta, kun:

 • toimittamalla selvitys ja dokumentoimalla kustannukset, jotka ovat aiheutuneet sopimuksen tekopäivästä mainitun työttömän tai huoltajan palvelukseenottopäivään,
 • työttömän tai edunvalvojan palkkaaminen tähän tehtävään ja muiden viraston kanssa tehdyssä sopimuksessa määrättyjen ehtojen täyttyminen

Työnantajan tulee lisäksi:

 • säilyttää luotu työpaikka 24 kuukautta,
 • palauttaa takaisin palautetun tavara- ja palveluveron osana palautuksesta saaduilla varoilla tehtyjä ostoksia,
 • 12 kuukauden kuluttua ja sen jälkeen 24 kuukauden kuluttua ensimmäisestä työsuhteesta toimita asiakirjat, jotka vahvistavat työskentelyn korvattavassa työssä.

Yrittäjän tulee ottaa huomioon, että sopimuksen muiden ehtojen noudattamatta jättäminen tai virheellisten tietojen havaitseminen jätetyssä hakemuksessa voi johtaa siihen, että saadun palautuksen on palautettava kokonaan tai osittain. Näin tapahtuu esimerkiksi silloin, kun työsuhde ja työpaikka ei säily tietyn ajan. Tällöin virasto pyytää osuuden rahoituksen takaisinmaksua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Varojen jakaminen korvauksista

Korvaus on tarkoitettu työttömän työpaikan varustukseen tai jälkivarusteluun, erityisesti:

 • käyttöomaisuuden osto,
 • laitteiden ja koneiden hankinta työpaikan varustamiseksi,
 • tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että työpaikalla noudatetaan työterveys- ja turvallisuusmääräyksiä ja ergonomiavaatimuksia.

Työpaikan luomiseen saatuja varoja ei kuitenkaan ole mahdollista kohdentaa syntyneiden työpaikkojen tilojen peruskorjaukseen liittyviin kuluihin sekä palkkioihin ja muihin etuihin.