Pankkitili sallittujen luettelossa – mikä sen pitäisi olla?

Palveluvero

Laki tavara- ja palveluverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta tuli voimaan 1.9.2019. veronmaksajien valkoinen lista. Tällä säädöksellä laajennettiin edellä mainittuihin sisältyvien tietojen määrää rekisteri. Yksi tärkeimmistä muutoksista on velvoite sisällyttää pankkitilit tähän luetteloon. Minkä pankkitilin pitäisi olla sallittujen luettelossa? Me vastaamme!

Pankkitilien kautta suoritettujen maksujen historiallinen käsittely

Ennen vuotta 2017 yrittäjien välisillä maksuilla ei ollut merkittävää vaikutusta mahdollisuuteen sisällyttää ne verovähennyskelpoisiin kuluihin. Vaikka sitä vaadittiin 15 000 euron suuruisten liiketoimien osalta, maksu suoritettiin pankkitileillä, mutta tämän ehdon noudattamatta jättämisellä ei ollut vaikutusta verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin.

Vuodesta 2017 lähtien liiketoimia tekevien veronmaksajien tilanne on muuttunut. Tästä päivästä alkaen ilman maksutiliä suoritettuja maksuja, joissa kaupan osapuolet ovat yrittäjiä ja kertaluonteinen kaupan arvo ylittää 15 000 zlotya, ei voida kirjata verotuksessa vähennyskelpoisiksi kuluiksi.

Ja lopuksi 1.9.2019 astuivat voimaan määräykset, joiden mukaan verovelvolliset eivät sisällytä verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja (mutta siirtymäsäännösten vuoksi edellä mainitut veroseuraamukset verovähennyskelpoisten kustannusten puuttumisesta tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen ) sen osan kustannukset, jossa maksu koskee 11 artiklassa tarkoitettua tapahtumaa. Yrittäjälain 19 § (tämä on tietysti maksu, jossa kertaluonteinen tapahtumaarvo, riippumatta siitä johtuvien maksujen määrästä, ylittää 15 000 PLN tai vastaavan summan):

 1. on tehty ilman maksutiliä tai
 2. on tehty pankkisiirrolla muulle tilille kuin 11 §:ssä tarkoitetun yhteisöluettelon siirtotoimeksiantopäivänä tehdylle tilille. 96b kohta. 1 §:n mukaan tavaroiden ja palvelujen verotuksesta - kun on kyse tavaroiden luovutuksesta tai palvelujen suorituksesta, joka on vahvistettu laskulla, jonka on tehnyt tavaroiden luovuttaja tai palveluntarjoaja, joka on rekisteröity tavaroiden ja palvelujen verovelvolliseksi aktiivinen arvonlisäveronmaksaja.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja harjoittaa taloudellista toimintaa (PKPiR). Hän haluaa maksaa 17 000 zlotyn laskun yksityisen tilin kautta yritystilin sijaan. Mitkä ovat mahdolliset veroseuraamukset? Vuoden 2019 loppuun asti pankkitililtä suoritetulla maksulla ei ole veroseuraamuksia. Kuitenkin 1.1.2020 alkaen yrittäjän suorittama maksu edellä mainitusta Laskutus heidän yksityisen maksutilin, ei selvitystilin kautta, sulkee tämän kulun verotuksessa vähennyskelpoisista kuluista.

Yrittäjälain mukainen maksuvelvollisuus maksutilin kautta

Art. 19 kohta Yrittäjälain 1 §:n mukaan harjoitettuun liiketoimintaan liittyvien maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen tapahtuu yrittäjän maksutilin kautta aina, kun:

 1. maksun tuloksena olevan kaupan osapuoli on toinen yrittäjä ja
 2. kertaluonteinen tapahtuman arvo, riippumatta siitä aiheutuvien maksujen määrästä, ylittää 15 000 PLN tai vastaavan summan, kun taas ulkomaan valuutoissa tehdyt tapahtumat muunnetaan zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman ulkomaanvaluuttojen keskikurssin mukaan. tapahtumapäivää edeltävänä viimeisenä arkipäivänä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Sallittujen luetteloon lisätty pankkitili verrattuna maksutiliin

On huomattava, että Yrittäjälaki, johon verolainsäätäjä viittaa maksujen alalla, koskien pykälässä tarkoitettua liiketoimea. Tämän lain 19 §:ssä käytetään termiä "maksutili". Art. Maksupalvelulain 2 25 momentin mukaan maksutili on yhdelle tai useammalle käyttäjälle ylläpitämä ja maksutapahtumien suorittamiseen käytettävä tili, jolloin maksutiliin kuuluu myös pankkitili ja luotto- ja säästöliiton jäsenen tili, jos näitä tilejä käytetään maksutapahtumien suorittamiseen. Muutetuissa säännöksissä lainsäätäjä käyttää useita eri säädösten lausekkeita kuvaamaan laskuja, joilla verovelvollisen on suoritettava maksuja ilman, että siitä aiheutuu verokulujen menetyksiä. Joten se käyttää ilmauksia, kuten: "maksutili", "selvitystili". Kuitenkin, kuten edellä on jo todettu, termi "maksutili" sisältää myös "pankkitilin", jonka kautta 12 artiklan mukaisesti. 49 sek. Pankkilain 1 § tarkoittaa myös selvitystiliä. Kuten Art.:n sisällöstä seuraa. 49 sek. Pankkilain 1 §:n mukaan pankit voivat käyttää erityisesti seuraavantyyppisiä pankkitilejä:

 1. selvitystilit, mukaan lukien käyttö- ja aputilit, sekä niitä varten pidettävät arvonlisäverotilit luvussa 3 a säädetyin ehdoin;
 2. määräaikaistalletustilit;
 3. säästötilit, säästö- ja sekkitilit, mukaan lukien perhetilit ja määräaikaistalletustilit;
 4. luottamustilit.

Lue lisää sallittujen luetteloon lisätystä laskusta:
- Tilinumero ei ole veronmaksajien valkoisella listalla - mitä minun pitäisi tehdä?
- Ilmoitus maksusta luettelon ulkopuoliselle tilille - seuraukset
- Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - Mitä se on ja mitä tietoja se sisältää?
- Valkoinen lista veronmaksajista - kuinka tarkistaa urakoitsijat?
- Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista - pähkinänkuoressa!

 

Artiklassa tarkoitettu tili 96b kohta. Tavaroiden ja palveluiden verosta annetun lain 1 §

Taiteen lisäyksessä. 96b kohta. Tavara- ja palveluverosta annetun lain 3 §:n 13 momentin mukaan se koskee 13 §:ssä tarkoitettuja selvitystilien numeroita. 49 sek. Pankkilain 1 momentin 1 momentin 1 momentti tai jäsenen elinkeinotoiminnan yhteydessä avatut henkilötilit säästö- ja luotto-osuuskunnalla, jonka jäsen yhteisö on, - joka on merkitty tunnistamishakemukseen tai päivityshakemukseen ja vahvistettu käyttäen STIR artiklan mukaisesti. Verolain 119zg 6 kohta.

Maksutilien käyttövelvollisuutta koskevien säännösten analysointi johtaa siihen johtopäätökseen, että maksun suorittaminen (kyse on yrittäjien välinen liiketoimi, jonka arvo on yli 15 000 zlotya) ei riitä millekään pankkitilille, vaan se on olla siirto tilille, joka artiklan sisällön mukaisesti. 96b kohta. Tavaroiden ja palveluiden verotuksesta annetun lain 1 § on sisällytetty yleisesti verovelvollisten valkoiseksi listaksi. Tästä syystä on todettava, että luettelossa mainittu tili on vain selvitystili.

Valkoinen lista arvonlisäveron maksajista ja wfirma.pl-järjestelmä

Käyttämällä wfirma.pl-järjestelmää veronmaksajilla on:

 • kyky tarkistaa urakoitsija kululaskuja syötettäessä,
 • pysyvä pääsy vahvistushistoriaan,
 • mahdollisuus viedä siirto pankkeihin!