Vastalauseen jättämisen määräajan palauttaminen - hakemusmalli kuvauksella

Ladata

On tilanteita, joissa joko vastalauseen määräaika kuluu joko tietämättömyydestä tai tietämättömyydestä. Tässä tapauksessa on haettava vastalauseajan palauttamista.

Lataa vastalauseajan palautushakemuksen ilmainen malli pdf- ja docx-muodossa!

Ladata:

pdf
Vastalauseajan jatkamista koskevan pyynnön malli.pdf Kuvaus: lomake täytetään manuaalisesti docx
Vastalauseajan palautuspyynnön malli.docx Kuvaus: editointi, tulostus, tallennus

Pyyntö vastalauseen jättämisen määräajan palauttamiseksi

Siviiliprosessin yleinen sääntö on, että myöhästyneillä kanteilla ei ole haluttuja oikeusvaikutuksia. Näin ollen tilannetta oli mahdollista muuttaa hakemalla vastalauseajan palauttamista. On tilanteita, joihin emme voi vaikuttaa, kuten sairaalahoito, luonnonkatastrofi, katastrofi tai harhaanjohtava tieto sovellettavista määräajoista.

Vastalauseen määräajan palauttamista koskeva pyyntö voidaan esittää vain lainsäätäjän määräämissä tapauksissa ja määräajoin. Päivämäärä voidaan palauttaa vain pyynnöstä, ei koskaan viran puolesta!

Asianosaisella, joka oli velvollinen suorittamaan prosessitoimi tietyssä ajassa, on oikeus hakea määräajan palauttamista. On myös sallittua toimia laillisen edustajan, oikeudenkäyntiasiamiehen, väliintulijan jne. kautta.

Siviiliprosessilain 168 §:n 1 momentti

Jos asianosainen ei ole syyttömästi suorittanut prosessitoimia määräajassa, tuomioistuin päättää sen pyynnöstä määräajan palauttamisesta.

Tämän pykälän mukaan määräajan palauttamista koskeva hakemus voidaan tehdä, jos määräajan myöhästynyt ei ole tehnyt sitä omasta tuottamuksestaan ​​ja jos määräajan palauttamisella ei ole kielteisiä menettelyllisiä seurauksia. Näin ollen määräaika voidaan palauttaa, jos siihen on lakisääteinen, oikeudellinen ja täytäntöönpanoperuste, mutta määräaikaa ei voida palauttaa.

Esimerkkinä tämän väitteen vahvistamisesta on korkeimman oikeuden 25. lokakuuta 2006 antaman päätöksen III CZP 63/06 perustelu, jossa määrätään, että 1999/2006 1 momentin mukaan määräaika vastauksen jättämiselle vaatimukseen on asetettu. Siviiliprosessilain 479.14 1 § on lakisääteinen toimikausi, jota ei saa lyhentää tai pidentää, mutta se voidaan palauttaa.

Mitä vastalauseajan palauttamista koskevaan pyyntöön tulee sisällyttää?

Vastalauseen jättämisen määräajan palauttamista koskeva pyyntö ei ole vaikea eikä liian muodollinen. Sen valmisteluun kannattaa kuitenkin kiinnittää huomiota, koska siitä riippuu meidän tapauksessamme menettelyn tuleva kohtalo. On muutama perusasia, jotka on pidettävä mielessä:

  1. hakemus jätetään kirjallisesti,

  2. kirje on osoitettu sille tuomioistuimelle, jossa toimenpide oli tarkoitus suorittaa - eli tuomioistuimelle, jossa meidän tapauksessamme päätös tehtiin,

  3. Vastaväitehakemus on jätettävä viikon kuluessa siitä, kun asianomainen on saanut tiedon tapauksesta tai tuomioistuimen toiminnasta (eli päätöksen tai määräyksen antamisesta). On tärkeää lähettää hakemuksesi mahdollisimman aikaisin. Tämä määräaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin osapuoli sai tiedon määräajan rikkomisesta ja saattoi jo tehdä vastalauseen.

  4. Hakemuksen on oltava asianmukaisesti perusteltu, eli olosuhteet, joissa määräajan laiminlyönnissä ei ole syytä, on perusteltava. Sinun tulee esittää syy ja selittää, miksi sitä ei kunnioitettu. Perustelun olemus eli sen uskottavuus on tuomioistuimen vakuuttaminen niiden tosiseikkojen todennäköisyydestä, joihin määräajan palauttamista hakeva osapuoli viittaa. Tämän vakaumuksen tulee perustua objektiivisiin olettamuksiin, jotka johtuvat hakemukseen sisältyvistä lausunnoista.
    Syitä voivat olla esimerkiksi: virheellinen toimitus (toimitus eri tai vanhaan osoitteeseen); kirjeen tiedoksianto toiselle henkilölle; sairaalassa, minkä vuoksi vastalauseen tekeminen on mahdotonta. Siksi on syytä kerätä mahdollisimman paljon todisteita siitä, ettei hakija ole syyllistynyt. Hakemuksen liitteenä voi olla esimerkiksi todistus rekisteröinnistä muualle, jos asia liittyy elinkeinotoimintaan ja kirjeenvaihtoosoite, johon edellinen sähköpostikirjeenvaihto on lähetetty, on muuttunut; hakemukseen on liitetty ote CEIDG:n muutoksista.

  5. Määräajan palauttamista koskevan hakemuksen jättämisen yhteydessä suoritetaan menettelyvaiheita, joiden määräaika on umpeutunut - eli vastustetaan.

Huomio!

Tuomioistuin hylkää myöhästyneen tai lain nojalla jätetyn määräajan palauttamista koskevan hakemuksen.

Päätöksestä määräajan palauttamisesta ei voi valittaa. Kieltäytyminen määräajan palauttamisesta voidaan valittaa päätöksestä, jolla asian käsittely päätetään. Valitus otetaan tutkittavaksi, jos suljetussa istunnossa annettua maksumääräystä vastustetaan.

Huomio!

Määräajan palauttamista koskevan pyynnön esittäminen ei keskeytä asian käsittelyä tai tuomion täytäntöönpanoa.