Myyjän aktiivisen arvonlisäverovelvollisen aseman ja vähennysoikeuden palauttaminen

Palveluvero

Onko se tilanteessa, jossa myyjä palautetaan aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi? , ostajalla on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero saadusta laskusta?

Joanna, Katowice

 

Toimeksisaajalle myöhempi aktiivisen arvonlisäverovelvollisen aseman myöntäminen ei poista verovelvolliselta oikeutta vähentää ostoihin sisältyvää veroa saadusta laskusta. Ensinnäkin on korostettava, että 1999/2004 1 momentin mukaan. 86 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisella on oikeus vähentää ostoihin sisältyvä vero siltä osin kuin ostettua tavaraa tai palvelua käytetään verollisen toiminnan harjoittamiseen. Se on yleinen sääntö, joka lisäksi määrittelee arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavat perusehdot.

Kannattaa myös viitata Art. 88 sek. 3a piste 1 lit. a) arvonlisäverolaki. Tässä säännöksessä täsmennetään, että laskut ja tulliasiakirjat eivät ole lähtökohtana myyntiveron alennukselle ja veroeron palautukselle tai ostoihin sisältyvän veron palautukselle, jos ne on laatinut olematon yhteisö.

Edellä esitettyjen säännösten valossa on kyseenalaista, voidaanko arvonlisäverovelvollisen rekisteröimättömän henkilön suorittaman tosiasiallisen liiketoimen todistavan laskun osalta puhua olemattomasta yhteisöstä, joka puolestaan ​​johtaa menettämiseen. oikeudesta vähentää verot tällaisesta laskusta.

Esitetyt tulkintaerot totesivat lopullisen ratkaisunsa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa, joka 22. joulukuuta 2010 antamassaan tuomiossa C-438/09 (Dankowski v. Łódźin verokamarin johtaja) totesi perustelussaan, että: Itse asiassa, jos toimivaltaisilla veroviranomaisilla on tiedot, jotka ovat tarpeen sen toteamiseksi, että verovelvollinen tietyn liiketoimen vastaanottajana on arvonlisäverovelvollinen, ne eivät voi asettaa lisävaatimuksia verovelvollisen oikeudesta vähentää luovutusvero. voi estää häntä käyttämästä mainittua oikeutta.

Edellä mainitun tuomion tuloksena todettiin, että ei voida hyväksyä sitä, että verovelvolliselta evättäisiin arvonlisäveron vähennysoikeus, joka johtuu sellaisen palveluntuottajan antamasta asiakirjasta, joka ei ole rekisteröity tätä veroa varten.

Edellä esitetyn tuomion perusteella oletetaan, että aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröimättömältä yhteisöltä saatu lasku antaa kuitenkin veron vähennysoikeuden, jos laskulla dokumentoitua toimintaa on todella suoritettu ja ostaja käyttää ostettua tavaroita tai palveluita verollisen toiminnan suorittamiseksi. Näin ollen vähennysoikeuden säilyttämiseksi on tärkeää täyttää aineelliset vaatimukset, kun taas muodolliset kysymykset (kuten rekisteröinti) ovat toissijaisia.

Myyjän aktiivisen arvonlisäveron maksajan aseman palauttaminen - tuomioistuinten ja valtiovarainministeriön asema

Keskustelu arvonlisäveron vähennysoikeudesta on herännyt eloon EU:n 19.10.2017 antaman tuomion C-101/16 johdosta. Tuomioistuin vahvisti aiemman oikeuskäytännön ja huomautti päätöksessään, että arvonlisäveron vähennysoikeuden epääminen on säännösten vastaista, koska sille palvelun tarjonnut ja tälle tilille laskun esittänyt taho selvästi osoittaa jäsenvaltion veroviranomainen on julistanut kulut ja arvonlisäveron passiivisiksi. Toistettiin, että jos tavaroiden luovutus tai palvelujen luovutus todella tapahtui, ei ole laillista perustetta evätä verovelvolliselta ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeutta.

Vaikka tuomio koski romanialaisen veronmaksajan tapausta, se sai laajaa kaikua kaikkialla Euroopan unionissa. Puolan lain puitteissa kannattaa kiinnittää huomiota valtiovarainministeriön kirjeeseen (nro DPP8.054.10.2017.WCX) vastauksena parlamentin kysymykseen. Tässä asiakirjassa voimme mm. lue tuo: Tavaran toimittajan/palveluntarjoajan rekisteröimättä jättäminen aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröintiprosessin toteuttamisen yhteydessä ei sinänsä poista tavaran/palvelun ostajalta oikeutta ostoihin sisältyvän veron (joka vastaa arvonlisäverolain 15 §:ssä tarkoitetut verovelvolliseksi tunnustamisen ehdot täyttävän yhteisön velvollisuus periaatteessa laatia lasku laissa tarkoitetuissa tapauksissa).Samaan aikaan tavaroiden ostajan tulee kuitenkin olla erityisen varovainen ja ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin, jos hänellä on epäilyksiä urakoitsijasta (jossa urakoitsijan rekisteröinnin puute on tärkeä seikka, joka tulisi ottaa huomioon) mitä häneltä voidaan kohtuudella odottaa, jotta varmistetaan, ettei liiketoimi hänen toimessaan johda osallistumiseen verorikokseen. Jos verovelvollinen ostaja tarkastuksen tuloksena toteaa, että tavarantoimittaja/palveluntarjoaja ei ole luotettava, hänen ei tule tehdä kauppaa.
Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rekisteröimättömän verovelvollisen laatimasta laskusta ostoihin sisältyvän veron vähennysoikeus vahvistui, mutta ministeriö kiinnittää paljon huomiota kaupan todellisuuteen. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisen tulee aina olla erityisen varovainen valitessaan urakoitsijoita.

Yhteenvetona edellä esitetystä analyysistä ja esitettyyn kysymykseen vastaamalla on syytä huomauttaa, että verovelvollisen arvonlisäveron vähennysoikeuteen ei vaikuta se, että toimeksisaaja ei ollut laskun tekohetkellä rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi. Lisäksi se, että myyjä sai myöhemmin vahvistuksen arvonlisäverovelvollisuudesta, tukee tätä väitettä, sillä se sulkee pois verovelvollisen fiktiivisen luonteen, mikä puolestaan ​​johtaa johtopäätökseen, että kauppa oli todellinen.

Esimerkki 1.

Tammikuussa veronmaksaja osti tavarat uudelta urakoitsijalta. Tavarat laskun kanssa toimitettiin hänelle saman kuukauden aikana ja verovelvollinen käytti niitä verollisen toiminnan suorittamiseen. Vasta maaliskuussa myyjä sai rekisteröidyn aktiivisen arvonlisäverovelvollisen aseman. Tämä seikka ei kuitenkaan vaikuta verovelvollisen vähennysoikeuteen, koska kaikki arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavat olennaiset edellytykset ovat täyttyneet.