Syyt, joiden vuoksi Verovirasto poistaa verovelvollisen arvonlisäverovelvollisen rekisteristä (osa 2)

Palveluvero

Arvonlisäverovelvollisen poistaminen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä voi joskus tuntua yrittäjiltä voimakkaasti. Monia tilanteita, joissa verovirasto voi poistaa arvonlisäverovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, on viime aikoina laajennettu merkittävästi. Veronmaksajien tulee olla tietoisia uusista mahdollisista syistä verovelvollisen poistamiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä sekä mahdollisuudesta tulla takaisin tähän rekisteriin.

Tuomioistuimen elinkeinonharjoittamiskielto on syy poistaa viran puolesta arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Viitaten edellä mainittuihin tiloihin, alkaen tuomioistuimen elinkeinokiellosta, on todettava, että verovirasto kiellon saatuaan (luonnollisen henkilön, yhtiö- tai kauppaoikeudellisen yhtiön osakkaiden, osuuskuntien, valtionyhtiöiden osalta) harjoittaa liiketoimintaa 3–10 vuoden ajaksi, poistaa tietyn yhteisön välittömästi viran puolesta arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Fiktiivisten tavaroiden ja palvelujen myynti ja verovelvollisen tosiasiallinen poistaminen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Seuraava syy arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamiseen liittyy laittomasti saatuun arvonlisäveron palautukseen. Puolassa on viime vuosina tapahtunut alv-petoksia. Viime aikoina tämä ilmiö on kuitenkin suurelta osin eliminoitu. Kun verovirasto on vahvistanut ja dokumentoinut tiedot, että tietty yritys tai yritykset osallistuvat ns arvonlisäverokarusellit, sitten viran puolesta ja poistaa välittömästi tällainen yhteisö tai yhteisöt arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Esimerkki 2.

Useat yritykset myyvät keskenään tavaroita, joita heillä ei ole ollenkaan eikä ole koskaan ollutkaan. Tämän tuotteen maksu suoritetaan nopeasti. Rahat siirretään yrityksen tilien kautta ja lopulta maksetaan. Yksi yrityksistä hakee arvonlisäveron palautusta. Verovirastolla on kuitenkin arvonlisäveron palautushakemusta analysoidessaan jo tieto tämän yrityksen toiminnan luonteesta ja liiketoimeen osallistuvista yrityksistä. Todisteiden keräämisen jälkeen verovirasto poistaa arvonlisäveron palautusta hakevan arvonlisäverovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä. Usein se aloittaa myös poistetun yrityksen kanssa liiketoimia tekevien urakoitsijoiden tarkastuksen.

Veronmaksajien ja edustajien ei tule jättää veroviraston pyyntöjä vastaamatta

On tilanteita, joissa verottajan (ei yhdenkään) yrityksistä ottaa yhteyttä veronmaksajaan (puhelut, puhelut, muut kirjeet) huolimatta veronmaksaja ei reagoi millään tavalla. Se ei myöskään sääntele mahdollisia sakkoja. Verovirasto pyrkii koko verovelvolliseen yhteydenottoyritysprosessin ajan dokumentoimaan kaikki nämä toimet, ja jos yritykset lopullisesti epäonnistuvat, se poistaa verovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä viran puolesta.

Toinen yllä olevan kaltainen ehto, joka voi johtaa arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamiseen, on verovelvollisen tai edustajan puuttuminen paikalla, jos veroviranomainen lähettää useita pyyntöjä.

Esimerkki 3.

Aktiivinen arvonlisäveron maksaja, joka on äskettäin harjoittanut liiketoimintaa, päätti olla kirjaamatta kaikkia myyntilaskuja. Muutama kuukausi tämän jälkeen hän sai verovirastolta pyynnön toimittaa tietoja liikevaihdon ja siten maksettavan arvonlisäveron alentamisesta. Veronmaksaja ei vastannut moneen puheluun millään tavalla.
Hän ei myöskään maksanut useiden lähetysten jälkeen määrättyä sakkoa (ilmoituksen oikaisun puutteen vuoksi). Hetken kuluttua veronmaksaja lähti. Koska yhteydenotosta verovelvolliseen ei ollut näyttöä, verovirasto päätti poistaa kyseisen arvonlisäverovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Huomio rekisteröinti-/päivitysilmoituksissa oleviin tietoihin
ALV-R

Monet veronmaksajat vähättelevät virheitä ALV-rekisteröinti- (tai päivitys) -ilmoituksissa. Samaan aikaan verovirasto valvoo edelleen mm. harjoittaako verovelvollinen ollenkaan liiketoimintaa, missä osoitteessa, onko hänellä omistusoikeus tiloihin, onko hänellä oikeus arvonlisäverovapautukseen, käteismenetelmään tai neljännesvuosittaiseen selvitykseen, muut olosuhteet. Siksi ALV-R-ilmoituksessa virheen havaitsevan verovelvollisen tulee korjata se nopeasti. Verovirasto voi joskus käsitellä sitä todellisuuden vastaisten tietojen antamisena ja poistaa tällaisen verovelvollisen viran puolesta jonkin ajan kuluttua arvonlisäverovelvollisten rekisteristä.

Edellä oleva pätee osittain myös toiseen verovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamisperusteeseen, eli tilanteeseen, jossa verovelvollista ei todellisuudessa ole olemassa. Tämä voi tarkoittaa tapausta, jossa veronmaksaja ei CEIDG:hen ja arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitymisestä huolimatta harjoita toimintaa ilmoitetuissa osoitteissa. Hänen kanssaan ei myöskään kommunikoida, eivätkä paikalliset naapurit tiedä yrityksestä mitään.

Esimerkki 4.

Luonnollinen henkilö on rekisteröinyt yrityksen osoitteeseen 10 m2:n toimitiloihin, jotka hän vuokrasi tietyn yrityksen toimintaa varten. Se on tämän henkilön ainoa yritysosoite, ja yrityksen toimialana on teollisuuskoneiden myynti linja-autovalmistajille. Jonkin ajan kuluttua kävi ilmi, että vuokranantaja lainaa tiloja myös kahdeksalle muulle yritykselle, joista yksikään ei toimi siellä.
Verovirasto, tarkistettuaan tilanteen, jossa verovelvollinen on rekisteröity, mutta ei harjoita toimintaa, mutta ei myöskään toimita todisteita ja selvityksiä, poistaa tällaisen yrityksen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä lähetettyään kutsun.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Lisäksi lisäsyitä verovelvollisen poistamiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä

Verovirasto poistaa arvonlisäverovelvollisten rekisteristä myös arvonlisäverovelvollisen, joka:

  1. keskeyttänyt toimintansa vähintään kuudeksi peräkkäiseksi kuukaudeksi tai
  2. ei ole toimittanut arvonlisäveroilmoitusta 3 peräkkäisenä kuukautena tai 1 kalenterineljännekseltä tai
  3. jättänyt nolla ALV- ja ALV-EU-ilmoituksia 6 peräkkäisen kuukauden tai 2 peräkkäisen vuosineljänneksen ajalta, tai
  4. laatineet tyhjiä laskuja tai korjauslaskuja, eli ne dokumentoivat toimintoja, joita ei ole koskaan saatu päätökseen, tai
  5. tiesi tai olettanut, että samojen tavaroiden tai palvelujen toimittamiseen suoraan tai epäsuoraan osallistuvat toimittajat tai ostajat osallistuvat epäluotettavaan veron selvitykseen saadakseen taloudellista hyötyä

Verovelvollisen veroviraston suorittama palautus arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Verovirasto voi palauttaa tietyn arvonlisäverovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin:

  1. verovelvollisen pyynnöstä,
  2. automaattisesti,
  3. viran puolesta, kun verovelvollinen todistaa liiketoiminnan harjoittamisen, täydentää puuttuvia ilmoituksia tai osoittaa, että myyntilaskujen laatimisvirheet olivat virheitä.

Verovelvollisen palauttaminen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

Poiston syy Tapa palauttaa
Verovelvollinen keskeytti liiketoiminnan vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Automaattisesti viran puolesta liiketoiminnan jatkamisen jälkeen
Veronmaksajaa ei ole olemassa.

Jos verovelvollinen 2 kuukauden kuluessa arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamisesta:

1.jätä verovirastolle hakemus tämän rekisterin palauttamiseksi,
2. osoittaa harjoittavansa verollista liiketoimintaa,
3. mikäli ilmoitus jätetään jättämättä tällaisesta velvoitteesta huolimatta - toimittaa puuttuvat ilmoitukset viimeistään uudelleenrekisteröintihakemuksen jättämisen yhteydessä.

VAT-R-rekisteröintihakemuksen sisältämät tiedot ovat ristiriidassa tosiasioiden kanssa.
Huolimatta dokumentoiduista yrityksistä ottaa yhteyttä verottajaan, häneen ei saada yhteyttä.
Veronmaksaja tai edustaja ei ilmesty veroviranomaisten kutsuun.
Veronmaksaja ei toimittanut arvonlisäveroilmoitusta seuraavilta 3 kuukaudelta tai 1 vuosineljännekseltä ja olisi velvollinen tekemään niin.
Verovelvollinen toimitti arvonlisäveroilmoituksen 6 peräkkäiseltä kuukaudelta tai 2 peräkkäiseltä vuosineljännekseltä, pois lukien myynnit ja ostot. Jos verovelvollinen osoittaa, että nämä olosuhteet johtuvat harjoitetun toiminnan erityispiirteistä, verovirasto palauttaa saman aseman verovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilman ALV-R:ää.
Veronmaksaja laati (oikaisi) laskuja, joissa ei dokumentoitu suoritettuja toimintoja. Jos verovelvollinen osoittaa harjoittavansa tosiasiallisesti yritystoimintaa ja laskun tai oikaisulaskun laatiminen on tehty vahingossa tai verovelvollisen tietämättä, verovirasto palauttaa verovelvollisen samassa asemassa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilman tulee toimittaa ALV-R.
Verovelvollinen tiesi tai epäili, että sen tavarantoimittajat tai vastaanottajat osallistuivat saman tavaran tai palvelun toimittamiseen tai osallistuivat arvonlisäveropetoksiin. Jos verovelvollinen osoittaa, että hänen harjoittamansa toimintaa ei ole harjoitettu arvonlisäveron pettämiseksi (tai sen osoittavat olosuhteet ilmenevät), verovirasto palauttaa saman aseman verovelvollisen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin ilman tulee toimittaa ALV-R.

Yhteenvetona voidaan todeta, että arvonlisäverovelvollisten arvonlisäverovelvollisten rekisteristä poistamisen perusteiden laajeneminen johti siihen, että veroviranomaisten käytettävissä olevat työkalut, jotka mahdollistavat arvonlisäverovelvollisten poistamisen arvonlisäverovelvollisten rekisteristä, lisääntyivät.

Joissain tapauksissa verovelvollinen voi osoittaa veroviranomaisille, että poistaminen oli perusteetonta, eli se oli verovelvollisen todellisen tilan vuoksi perusteetonta, jolloin hänet palautetaan arvonlisäverovelvollisten rekisteriin samassa asemassa kuin hän oli aiemmin.

Siksi verovelvollisen tulee muistaa, että tapa, jolla veroviranomainen palauttaa sen (joka sen on todistettava verovirastolle) arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, riippuu sen poistamisen syystä.