Tulot mainosten näyttämisestä YouTubessa

Palveluvero

Veronmaksajat siirtävät yhä enemmän liiketoimintaansa Internetiin. Kuitenkin myös luonnolliset henkilöt toimivat siinä. Yhä useammat ihmiset luovat kanavansa YouTubeen. Mielenkiintoinen sisältö saa mainoksia näkymään niissä. Luonnolliset henkilöt saavat sijoittamisestaan ​​huomattavia tuloja. Pitäisikö mainosten näyttötuloistani verottaa?

Tulolähteet

Art. 9 sek. Tuloverotusta 26.7.1991 annetun lain 1 §:n mukaan tuloverotuksessa on verotettava kaikki tulomuodot, paitsi 1 §:ssä luetellut tulot. 21, 52, 52a ja 52c sekä tulot, joista veron kantamisesta luovuttiin verolain säännösten mukaisesti. Jos verovelvollinen saa tuloa useammasta kuin yhdestä lähteestä, verotuksen kohteena on tiettynä verovuonna kaikista tulonlähteistä saatujen tulojen summa.

Muistutettakoon, että tulonlähteestä saatava tulo on useimmiten tästä lähteestä saatujen tulojen summan ylijäämä verovuonna saavutettuihin hankintakustannuksiin nähden. Jos verotuksessa vähennyskelpoiset kustannukset ylittävät tulojen summan, erotus on tulonlähteen menetys.

Taiteessa. 10 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tulonlähteitä täsmennettiin muun muassa: työ- ja työsuhteet, vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, henkilökohtaisesti suoritettu toiminta (esim. toimeksiantosopimus, työsopimus), ei-maatalouden taloudellinen toiminta, vuokra-, leasing-, alivuokra- ja muut vastaavanlaiset sopimukset, omistusoikeudet ja muut lähteet.

Taiteen tarjoaminen. 11 sek. 1 yllä Laissa säädetään, että tulot, jollei 14-15, art. 17 sek. 1 artiklan 6, 9 ja 10 kohta, joka koskee johdannaisrahoitusvälineistä johtuvien oikeuksien käyttöä, art. 19, art. 25b ja art. 30F, vastaanotetaan tai annetaan verovelvollisen käyttöön kalenterivuonna raha- ja raha-arvot sekä saatujen luontoisetujen ja muiden maksuttomien etujen arvo.

Taloudellisen toiminnan käsite PIT-laissa

Taloudellisen toiminnan määritelmä löytyy art. PIT-lain 5a 6 kohta. Sen valossa taloudellisella toiminnolla tai muulla kuin maataloustoiminnalla tarkoitetaan ansiotoimintaa:

  • valmistus, rakentaminen, kauppa, palvelu;
  • Sisältää mineraalien etsimisen, tunnistamisen ja talteenoton;
  • koostuu tavaroiden ja aineettoman hyödykkeen käytöstä

- harjoittaa omaan lukuunsa tuloksestaan ​​riippumatta organisoidusti ja jatkuvalla tavalla, josta saatuja tuloja ei sisällytetä muihin tulolähteistä saatuihin tuloihin.

Joten verotuksellisesti tiettyä verovelvollisen harjoittamaa toimintaa voidaan pitää taloudellisena toimintana, jos syntyneet tulot eivät ole yksi edellä mainituista tulonlähteistä, ts. Kanssa:

  • henkilökohtaisesti suoritettu toiminta;
  • vuokra-, alivuokra-, leasing-, alivuokra- ja muut vastaavat sopimukset;
  • muiden tavaroiden myynti maksua vastaan.

PIT-laissa käytetty ei-maatalousalan käsite perustuu siis kolmeen lähtökohtaan:

  • toiminnan voittoa tuottava tarkoitus,
  • harjoittaa toimintaa organisoidusti ja jatkuvasti,
  • liiketoiminnan harjoittaminen omaan lukuunsa ja omaan tai jonkun muun lukuun.

Jos tiettyä tuloa on mahdotonta nimenomaisesti luokitella johonkin taloudellisen toiminnan tulolähteeksi luetelluista lähteistä, mukaan lukien tulot vuokra- tai vuokrasopimuksista tai muista vastaavista sopimuksista, nämä tulot on luokiteltava tuloiksi muista lähteistä.

Muut tulonlähteet

Käsittelemme tulot muista lähteistä erityisesti: määrät, jotka maksetaan avoimen eläkesäätiön jäsenen kuoleman jälkeen henkilölle tai hänen lähiomaiselleen eläkkeen järjestämistä ja toimintaa koskevissa säännöksissä tarkoitetulla tavalla. varat, henkilökohtaiselta eläketurvatililtä saadut määrät ja maksut yksilölliseltä eläketurvatililtä, ​​mukaan lukien ne, jotka on suoritettu oikeutetun eduksi säästäjän kuoleman yhteydessä, sosiaalivakuutuksen rahaetuudet, elatusapu, stipendit, avustukset (avustukset) ) muut kuin artiklassa mainitut. 14 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin kuulumattomat lisämaksut, palkinnot ja muut ilmaiset edut. 12-14 ja art. 17.

Edellä oleva viittaa siihen, että muista lähteistä saatujen tulojen määritelmä on avoin, mikä mahdollistaa tähän luokkaan sisällyttämisen myös muut kuin ALV-laissa nimenomaisesti mainitut tulot.

Puhumme muista lähteistä saatavista verotuloista aina, kun veronmaksajille koituu kiinteistöetuja. Tästä syystä muista lähteistä saatuihin tuloihin olisi sisällytettävä kaikki tulot, jotka täyttävät kaksi ehtoa: ensinnäkin, ne eivät sisälly 1 artiklassa lueteltuihin lähteisiin. 10 sek. 1 lain 1-8 momenttia, ja toiseksi se ei ole jätetty tuloveron soveltamisalan ulkopuolelle.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tulot mainosten näyttämisestä YouTubessa

Nuorilla on yhä useammin omat kanavansa YouTubessa. Ne ovat erittäin suosittuja ja niillä on erittäin korkea katsojamäärä.

Esimerkki 1.

Ei-yritysveronmaksaja on luonut oman YouTube-kanavansa. Hän ei ole vielä 26-vuotias. Hänen kanavastaan ​​on tullut niin suosittu, että videoiden aikana näytetään mainoksia. Tärkeää on, että veronmaksaja ei voi puuttua näytettäviin mainoksiin. Hän saa niistä palkkaa. Hän pohtii, pitääkö hänen verottaa näitä tuloja.

Aluksi on määriteltävä tulolähde, johon edellä mainitut mainosten näyttämisestä saadut varat tulee sisällyttää.

Tästä syystä on todettava, että tulojen lähde ei todellakaan ole taloudellista toimintaa, koska tulot saavutetaan hyväksymällä säännöt, jotka velvoittavat näyttämään mainoksia elokuvia toistettaessa portaalissa. Veronmaksaja ei ole näiden mainosvideoiden kirjoittaja, hänellä ei ole vaikutusta siihen, mitä mainosyrityksiä hänen tallenteissaan näytetään, ja hän saa korvauksen jokaisesta kolmannen osapuolen mainosbannerin napsautuksesta.

Edellä oleva tarkoittaa, että elokuvien mainosten näyttämisestä portaalissa saadut tulot on luokiteltava nimeämättömiksi sopimuksiksi, joissa tämän sopimuksen mukaiset oikeussuhteet syntyvät osapuolten kesken vapaasti ja osapuolia vastaavasti.

Näin ollen edellä mainitut tulot on luokiteltava tuloiksi muista lähteistä.

Tästä tulonlähteestä saatavat tulot verotetaan yleisten periaatteiden mukaan 13 §:ssä määritellyn progressiivisen veroasteikon mukaisesti. 27 sek. 1 yllä henkilötuloverolaki.

Kyseisiä tuloja, jotka verovelvollinen saa 26 vuoden ikään asti, ei voida vapauttaa tuloverosta. Muistutettakoon, että vapautus koskee vain pykälässä tarkoitettua liike-, työ-, kotityö-, osuuskunta- ja toimeksiantosopimustuloa. 13 PIT-lain 8 kohta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että veronmaksajan tulee verottaa yllä olevia tuloja. Tässä tapauksessa hän ei nuoresta iästään huolimatta voi hyötyä verovapaudesta.