Verkkomainostulot - PIT-maksutapa

Palveluvero

Internetin joukkomediana dynaamisen kehityksen aikakaudella portaalit ja verkkosivut ovat yhä useammin yhteydenottokanava kuluttajan kanssa. Ei siis ihme, että mainokset näkyvät yhä useammin YouTube-blogeissa tai -profiileissa. Ihmiset, jotka laittavat ne tililleen, saavat tuloja tälle tilille. Siksi kannattaa pohtia, miten verkkomainostulot otetaan huomioon veroilmoituksessasi.

Verkkomainostulot - analysoidut tapaukset

Kun harkitaan kysymystä tuloverotuksen kannalta, ensimmäinen askel on löytää oikea tulolähde. Analysoitavan ongelman yhteydessä otetaan huomioon joko vuokratulo (HVT 10 §:n 1 momentin 6 kohta) tai muut tulot (HVT 10 §:n 1 momentin 9 kohta). Ero määräytyy ensisijaisesti sen perusteella, sijoitetaanko mainokset verovelvollisen omilla verkkosivuilla vai YouTube-tilillä.

YouTuben verkkomainostulot

Jos veronmaksaja ansaitsee tuloja YouTube-profiiliinsa sijoitetusta mainonnasta, tämäntyyppiset tulot on luokiteltava tuloiksi muista lähteistä.

Art. 20 kohta 1 §:ssä tarkoitetuista muista lähteistä saamista tuloista. 10 sek. 1 kohdan 9 alakohtaa, on otettava huomioon erityisesti:

  • määrät, jotka on maksettu avoimen eläkesäätiön jäsenen kuoleman jälkeen hänen nimeämälle henkilölle tai hänen lähiomaiselleen eläkerahaston organisaatiota ja toimintaa koskevien säännösten mukaisesti;

  • henkilökohtaisen eläkevakuustilin tuotosta ja henkilökohtaiselta eläketurvatililtä tehdyistä nostoista saadut määrät, mukaan lukien ne, jotka on tehty oikeutetun hyväksi säästäjän kuolemantapauksessa;

  • sosiaalivakuutuksesta saadut rahaetuudet, elatusapu, apurahat, muut kuin artiklassa mainitut apurahat (avustukset). 14 §:ssä tarkoitettuihin tuloihin kuulumattomat lisämaksut, palkinnot ja muut ilmaiset edut. 12-14 ja 17 sekä tulot, joita julkistetut lähteet eivät kata.

On korostettava, että sanamuoto "erityisesti" osoittaa, että muista lähteistä saatujen tulojen määritelmä on avoin, mikä mahdollistaa myös muiden kuin 1 artiklan säännöksessä suoraan mainittujen tulojen sisällyttämisen tähän luokkaan. 20 kohta 1 lainatusta säädöksestä. Tietty tulo luokitellaan muista lähteistä saaduksi tuloksi tilanteessa, jossa sitä ei voida luokitella mihinkään muuhun pykälässä tarkoitettuun lähteeseen. 10 sek. PIT-lain 1 §. Näitä tuloja ei myöskään voida jättää kyseisen tuloveron ulkopuolelle.

Voitot, jotka veronmaksaja saa mainosten sijoittamisesta YouTube-tililleen, ovat tuloja muista pykälässä tarkoitetuista lähteistä. 10 sek. PIT-lain 1 9 kohta.

Tässä saattaa herää kysymys, miksi YouTube-profiilisi jakaminen mainostajien kanssa ei oikeuta vuokratuloon. On kuitenkin huomattava, että vain omistaja voi vuokrata omaisuuttaan. Toisaalta luonnollinen henkilö, jolla on YouTube-tili, ei ole tämän verkkosivuston omistaja, vaan vain käyttäjä. Vaikka hän saa tietyn voiton mainosten sijoittamisesta tililleen, hän ei käytä vuokrasopimusta.

Muista lähteistä saatujen tulojen veroselvitykset tehdään verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä annettavassa vuosittaisessa veroilmoituksessa (PIT-36). Verokannan osalta tässä pätevät yleiset säännöt, mikä tarkoittaa, että vero määräytyy 11 §:n mukaisen veroasteikon mukaisesti. 27 sek. PIT-lain 1 §. YouTuben mainostulot yhdistetään muista lähteistä saatuihin tuloihin. Verovelvollinen voi sovintoratkaisussa ottaa huomioon verotuksessa vähennyskelpoiset kulut, mikäli ne liittyvät tuloon ja ovat asianmukaisesti dokumentoituja.

YouTubeen mainosten sijoittamisesta saatavat tulot kirjataan vain vuosittaisessa PIT-36 veroilmoituksessa. Ei tarvitse maksaa kuukausittaisia ​​veroennakkomaksuja.

Esimerkki 1.

Luonnollinen henkilö sai koko vuoden 2019 aikana 200 zlotya kuukausikorvauksen mainosten sijoittamisesta YT-tililleen. Tällöin hän ei ole velvollinen maksamaan kuukausittain veroennakkoa saamastaan ​​palkasta. Veronmaksaja ilmoittaa koko vuositulon eli 2 400 zlotya vain 30.4.2020 mennessä toimitettavassa PIT-36 veroilmoituksessa.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja! Verkkomainostulot omalla verkkosivustollasi

Tilanne on toinen, kun verovelvollinen sijoittaa ilmoituksia omistamalleen verkkosivustolle (esim. blogiin). Tällaisessa tapauksessa käsittelemme jo 11 artiklassa tarkoitettuja tuloja. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 6 kohta.

Mainitun säännöksen mukaan tulonlähde on tulot vuokra-, alivuokra-, vuokra-, edelleenvuokra- ja muista vastaavista sopimuksista lukuun ottamatta taloudelliseen toimintaan liittyvää omaisuutta. Tämä tulolähde sisältää siis luonnollisten henkilöiden elinkeinotoiminnan ulkopuolelta saamat tulot nimettyjen sopimusten perusteella: vuokra- ja vuokrasopimukset, mutta myös nimeämättömät sopimukset, jotka ovat luonteeltaan vuokraa tai vuokrasuhteita muistuttavia.

Sopimus, jonka mukaan yksi taho antaa toiselle taholle mahdollisuuden näyttää tiettyä sisältöä (yleensä mainoksia) verkkosivustolla, on nimeämätön sopimus, joka muistuttaa vuokrausta tai leasingia. Vaikka tällaisen sopimuksen kohteena ei ole tavaroiden vuokraaminen eikä esineiden tai oikeuksien vuokraaminen, virtuaalinen kokonaisuus otetaan käyttöön, joka on osa sivuston aluetta. Tällaisen kannan esitti valtiovarainministeri yleistulkinnassa 5.9.2014, DD2 / 033/55 / ​​​​KBF / 14 / RD-75000.

Verovelvollisen omistamalle verkkosivustolle sijoitetusta verkkomainonnasta saadut tulot on katsottava vuokratuloksi, kuten pykälässä säädetään. 10 sek. PIT-lain 1 momentin 6 kohta.

Lisäksi tämäntyyppisiä tuloja verotetaan yleisten periaatteiden mukaisesti 1999-2000 3 momentissa määritellyn progressiivisen veroasteikon mukaisesti. 27 sek. 1 §:n mukaan ja lisätään muihin tuloihin. Selvitykset tulee tehdä PIT-36-lomakkeella, joka on toimitettava verovuotta seuraavan vuoden huhtikuun 30. päivään mennessä.

On kuitenkin muistettava taiteen sisältö. 44 sek. ALV-lain 1 momentin 2 momentin mukaan vuokra- tai leasingtuloa saava verovelvollinen on velvollinen maksamaan verovuoden aikana tuloveron ennakot 2 momentissa säädettyjen sääntöjen mukaisesti. 3 kohdan mukaisesti, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 3f-3h. Tästä johtuen tässä tapauksessa on maksettava kuukausittaiset veroennakot.

Esimerkki 2.

Luonnollinen henkilö pitää melko paljon luettua kulinaarista blogia. Tämä blogi on hänen yksityisomaisuuttaan. Sivustoa kohtaan tunnetun suuren kiinnostuksen vuoksi elintarviketuottaja tarjosi korvauksen mainoksensa sijoittamisesta tälle sivustolle. Tässä tapauksessa tehdään vuokrasopimus. Osapuolet sopivat 500 zlotya kuukaudessa. Näin ollen verovelvollinen on velvollinen suorittamaan 17 % tuloveron ennakkoa kunkin seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä.

Vuokraveron selvittämisestä puhuttaessa kannattaa pohtia, voiko veronmaksaja kirjata kuluksi kulut, jotka ovat aiheutuneet mainoksia sisältävän verkkosivuston (blogin) ylläpidosta. Vastaus tähän kysymykseen löytyy esimerkiksi Verohallinnon johtajan 18.9.2018 tulkinnasta 0114-KDIP3-3.4011.332.2018.2.JM:

"Yllä mainitun valossa, ottaen huomioon esitetyn tulevaisuuden tapahtuman ja ottaen huomioon esitetyt säädökset, on katsottava, että elokuvien tuotantoon liittyvät kustannukset / kulut eivät täytä pykälässä tarkoitettuja ehtoja. 22 sek. Tuloverolain 1 §. Tuleva tapahtuma osoittaa, että Hakija saa tuloja tilan tarjoamisesta verkkosivulla, ei blogin pitämisestä, videoiden näyttämisestä Youtubessa tai Instagramissa. Siksi blogin pitämiseen, videoiden näyttämiseen Youtubessa tai Instagramissa liittyvät kulut eivät voi olla verotuksessa vähennyskelpoisia kuluja tilan tarjoamisesta verkkosivulle. Artiklassa ei ole mainittu syy-seuraus-suhdetta. 22 sek. Tuloverolain 1 §.

Verkkosivuston ylläpidosta aiheutuneet kulut eivät välttämättä ole verotuksessa vähennyskelpoisia kustannuksia virtuaalisen mainostilan vuokrauksen selvittämisessä.

Esimerkki 3.

Veronmaksaja pitää autoblogia ja maksaa siksi verkkotunnuksen ylläpidosta ja IT-palveluista. Lisäksi osa sivustosta on vuokrattu autokauppiaalle, joka laittaa mainoksensa blogiin. Kyseessä on siis vuokrasopimus. Veronmaksaja ei kuitenkaan voi vähentää verkkosivuston ylläpitokuluja veronmaksajan vuokrasopimuksen perusteella saamista tuloista. Nämä eivät ole vuokraan liittyviä kustannuksia, eikä syntyneiden menojen ja saatujen tulojen välillä ole suhdetta.

Tulot mainostilan vuokrauksesta ja kertakorvauksesta

Viimeinen selvennystä vaativa seikka on mahdollisuus soveltaa kirjatuista tuloista kertasuoritusta mainossivuston vuokraamisesta mainostajille saatuihin tuloihin.

Art. 6 sek. Kiinteämääräisestä tuloverosta annetun lain 1a säännöksiä kirjattujen tulojen kertasuoritus koskee myös verovelvollisen kalenterivuonna saatua tai käyttöön annettua rahaa ja raha-arvoa sekä vuonna saatujen etujen arvoa. leasing-, alivuokra-, leasing-, edelleenvuokra- tai muiden vastaavien sopimusten mukaiset ja muut ilmaiset edut. Näiden sopimusten perusteella saatujen luontoisetuuksien ja muiden vastikkeetta saatavien etuuksien arvon määrittämiseksi on perusteltua määrätä. 11 sek. Tuloverolain 2–2b.

Lisäksi Art. 12 sek. 1 piste 3 lit. a) edellä mainitut lain pykälässä tarkoitettu kertasuoritus tuloista. 6 sek. 1a, 100 000 PLN:iin asti, on 8,5 %, ja tämän summan ylittävästä ylijäämästä kirjattujen tulojen kertasumma on 12,5 % tuloista.

Edellä esitetyn perusteella ei ole perusteita sille, miksi vuokrasopimuksen muodostavaa ilmoitustuloa pitäisi verottaa kirjatulla kertakorvauksella. Näin on niin kauan kuin voittoa ei kerry osana maatalouden ulkopuolista taloudellista toimintaa, tässä tapauksessa kertakorvaus koskee vain yksityistä vuokrausta.

Mainostilan vuokraamisesta yksityisellä verkkosivustolla voidaan verottaa kiinteämääräisesti.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verkkomainonnan tuottojen asianmukainen luokittelu - ja siten myös oikea verotus - riippuu pitkälti siitä, miten verovelvollisen omistusoikeus sivulle, jolle tällainen mainos on sijoitettu, on määritetty. Vain veronmaksajien yksityisillä verkkosivuilla olevat ilmoitukset katsotaan vuokrauksiksi. YouTube-profiilissasi isännöidyn verkkomainonnan tulot tuottavat voittoa, joka lasketaan muihin tuloihin. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!