Tulot muista lähteistä – miten ne tulee kirjata?

Verkkosivusto

Saadut tulot, joita ei voida kohdistaa mihinkään perustuloluokkaan, katsotaan yleensä tuloiksi muista lähteistä. On muistettava, että useimmissa tapauksissa niistä on maksettava myös tulovero. Tarkastellaan siis, miten muista lähteistä saadut tulot kirjataan ja verotetaan.

Mikä on tulot?

Voimme erottaa erilaisia ​​tulotyyppejä, ja niiden luokittelu sopivaan ryhmään on yleensä veronmaksajan vastuulla. Tietyn tulolajin kohdistaminen sopivaan lähteeseen saattaa tuntua monimutkaiselta, mutta asian syvälliseen analysointiin kannattaa käyttää aikaa, sillä niiden oikea luokittelu määrää niiden selvitystavan ja veroprosentin.

Esimerkiksi yrityksen pyörittämisen yhteydessä tulot ovat pääsääntöisesti kaikki erääntyneet summat - vaikka niitä ei tosiasiassa olisi saatu - sen jälkeen, kun palautettujen tavaroiden arvo, myönnetyt alennukset ja alennukset on jätetty pois. Toiminnasta saatavat tulot voivat liittyä suoraan tavaroiden tuotantoon, kaupallisten tavaroiden myyntiin ja palvelujen tuottamiseen sekä koskea kaikkea muuta harjoitettuun liiketoimintaan kuuluvaa toimintaa. Aktiivisten arvonlisäveronmaksajien osalta tulona on saamisten määrä vähennettynä tavara- ja palveluverolla.

Mitkä ovat tulonlähteet?

Art. 10 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan erotamme seuraavat tulolähteet:

 1. liikesuhde, työsuhde, mukaan lukien osuuskuntatyösuhde, maataloustuotanto-osuuskunnan tai muun maataloustuotantoa harjoittavan osuuskunnan jäsenyys, työ-, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke;
 2. henkilökohtaisesti suoritettu toiminta;
 3. muu kuin maatalouden taloudellinen toiminta;
 4. maataloustuotannon erityisosastot;
 5. (poistettu)
 6. vuokra-, alivuokra-, leasing-, alivuokra- ja muut vastaavanlaiset sopimukset, mukaan lukien maataloustuotannon erityisosastojen ja tilan tai sen osien vuokraus, edelleenvuokraus muihin kuin maataloustarkoituksiin tai maataloustuotannon erityisosastojen hoitamiseen, lukuun ottamatta omaisuutta liittyvät taloudelliseen toimintaan;
 7. käteispääoma ja omaisuusoikeudet, mukaan lukien muiden kuin 8 kohdan a alakohdassa lueteltujen omistusoikeuksien myynti vastiketta vastaan. a - c;
 8. hävittäminen harkittavaksi kohdan mukaisesti 2:
  a) kiinteistö tai sen osat ja omistus kiinteistöihin,
  b) osuuskunnan omistusoikeus asuntoon tai toimitiloihin ja oikeus omakotitaloon asunto-osuuskunnassa,
  c) ikuinen maankäyttöoikeus,
  d) muut asiat,
  - jos vastikkeellinen myynti ei tapahdu taloudellista toimintaa harjoitettaessa ja se on tehty a alakohdassa tarkoitetun kiinteistön ja omaisuusoikeuksien vastikkeellisessa myynnissä. a-c - ennen viiden vuoden kulumista sen kalenterivuoden päättymisestä, jona hankinta tai rakentaminen tapahtui, ja muut asiat - ennen kuin kuusi vuotta on kulunut sen kuukauden lopusta, jona hankinta tapahtui; vaihdon yhteydessä näitä ajanjaksoja sovelletaan jokaiseen vaihtavaan henkilöön;
  8A) ulkomaisen määräysvallassa olevan yksikön harjoittama toiminta;
  8B) 1 artiklassa tarkoitetut realisoitumattomat voitot. 30 da;
 9. muista lähteistä.

Tulot muista lähteistä - esimerkkejä

Tulot muista lähteistä on lueteltu Art. Tuloverolain 20 §. Näitä ovat muun muassa:

 • tulot rekisteröimättömästä toiminnasta (kuten on määritelty yrittäjälaissa);
 • rahaetuudet sosiaalivakuutuksesta;
 • huolto;
 • stipendit;
 • lisämaksut ja palkinnot;
 • määrät, jotka on maksettu avoimen eläkesäätiön jäsenen kuoleman jälkeen hänen nimeämälleen henkilölle tai hänen lähiomaisensa jäsenelle;
 • maataloustuotantotoiminnasta johtuvat saamiset viinin tuotannosta sellaisille tuottajille, jotka tuottavat alle 100 hehtolitraa viiniä verovuoden aikana;
 • tulot, joita ei kata julkisista lähteistä tai jotka ovat peräisin julkistamattomista lähteistä.

On syytä pitää mielessä, että art. PIT-lain 20 §:ssä ei ole suljettua luetteloa muista lähteistä saaduista tuloista. Tulot, joita ei ole lueteltu Art. 10 sek. Tuloverolain 1 §:n mukaan se tulisi yleensä luokitella muista lähteistä saaduksi tuloksi erilliseksi tulolähteeksi. Lisäksi, jotta varmistetaan, että kohdentaminen on oikein, kaikki muut tulolähteet tulee analysoida ennen tietyn tulolajin luokittelua muista lähteistä saaduiksi tuloiksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Pitääkö minun aina maksaa tuloveroa muista lähteistä saamistani tuloista?

Hyvä uutinen on, että tulojen saaminen muista lähteistä ei aina tarkoita tarvetta maksaa tuloveroa. Esimerkkinä on alle 25-vuotiaiden lasten ja hoitorahaa saavien lasten elatusapu iästä riippumatta. Sen tarkistamiseksi, voidaanko tiettyyn tuloon muista lähteistä saada verovapaus tuloverotuksen kanssa, on tarpeen analysoida art. PIT-lain 21 §, joka on suljettu luettelo vapautuksista.

Miten muista lähteistä saadut tulot otetaan huomioon?

Veronmaksaja on velvollinen itsenäisesti määrittämään muista tuloverotettavista tuloista verotettavan veron määrän ja toimittamaan sen verovirastolle. Muista lähteistä tuloa maksava yhteisö ei peri tuloveron ennakkomaksuja.

Tulot muista lähteistä selvitetään PIT-36-ilmoituksella, josta käy ilmi tulot, joista maksaja ei perinyt ennakkoa. Muista lähteistä saatavat tulot verotetaan veroasteikon mukaan (verokanta on 17 % ja ensimmäisen verorajan ylittymisen jälkeen veroaste on 32 %).

Muista lähteistä saadut tulot tulee yhdistää muihin veroasteikkokohtaisesti verotettuihin tuloihin. Tulovero on tuloveron alaista, joten tuloa voidaan alentaa sen saamiskustannuksilla, mutta on kuitenkin pidettävä mielessä, että velvollisuus osoittaa aiheutuneen kulun syy-seuraussuhde saatuun tuloon on veronmaksaja, jonka on myös varmistettava, että kulut on asianmukaisesti dokumentoitu (esim. lasku). Käytännössä muista lähteistä saatuja tuloja kirjattaessa tulot ovat yleensä veronalaisia.

Muusta tulon maksaja on velvollinen laatimaan ja lähettämään PIT-8C-tiedot verovelvolliselle ja verovelvollisen asuinpaikan toimivaltaiselle verovirastolle.