Yhtiön liikevaihto laskee PIT:n perusteella

Palveluvero

Uusi Puolan lain mukaan toimiva laitos on perinnöllinen yritys. Sen tarkoituksena on ratkaista yrityksen asemaan liittyvät ongelmat sitä johtavan henkilön kuoleman sattuessa. Perintöyhtiötä koskevien säännösten käyttöönoton myötä lainsäätäjä muutti monia verolakeja. Tarkista yrityksen liikevaihdon lasku PIT:n perusteella!

PIT-lain mukainen perinnöllinen yritys

Pohdiskelumme tulisi alkaa selittämällä, mitä perinnöllinen yritys todellisuudessa on. Kuten Art:n sisällöstä ilmenee. ALV-lain 5a 43 momentin mukaan tässä laissa perityllä yrityksellä tarkoitetaan perinnöstä annetussa laissa tarkoitettua perinnöllistä yritystä. Tämän seurauksena on tarpeen viitata tämän lain säännökseen. Taiteessa. 2 lauseke Perimyshoidosta annetun lain 1 §:n mukaan yritysperintö kattaa yrittäjän taloudelliseen toimintaan tarkoitetut aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka ovat yrittäjän omaisuutta hänen kuolinhetkellä. PIT-laissa viitataan periytyneen yrityksen määritelmän osalta suoraan perintöhallinnosta annettuun lakiin.

Yhtiön liikevaihto laskussa - PIT-verotus

Analysoidun ongelman yhteydessä on huomioitava, että 1999/2004 1 momentin mukaan. 1a kohta ALV-lain 2 §:n mukaan perinnöllinen yritys, joka on organisaatioyksikkö, jolla ei ole oikeushenkilöllisyyttä, on verovelvollinen perinnön alkamisesta päättymispäivään syntyneen tulon perusteella:

  1. perintölautakunta
  2. oikeus nimittää perintöhoitaja, jos perintöjohtokuntaa ei ole perustettu, ja 13 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. 12 sek. Veronmaksajien ja -maksajien rekisteröinnin ja tunnistamisen periaatteista annetun lain 1c.

Näin ollen yllä oleva säännös viittaa siihen, että peritty yrittäjä on organisaatioyksikkö, joka on TT-verovelvollinen tiukasti määritellyn ajan kuluessa. Laki mainitsee kaksi mahdollista tapausta.

Ensinnäkin olemme tekemisissä verovelvollisen kanssa yrittäjän kuolinpäivästä perättäisen hallituksen toimikauden päättymispäivään. Art. 59 ja art. Perinnönhoitolain 60 §:n mukaan se lakkaa olemasta voimassa 2 vuoden kuluttua yrittäjän kuolinpäivästä. Tuomioistuin voi perustelluissa tapauksissa pidentää hallituksen toimikautta viiteen vuoteen.

Toiseksi verovelvollinen on myös perinnöllinen yritys yrittäjän kuolinpäivästä siihen asti, kun perintöselvittäjän nimitysoikeus päättyy. Kuten luemme Art. 12 sek. Perintöhallituksesta annetun lain 10 §:n mukaan oikeus nimetä perintöhoitaja lakkaa kahden kuukauden kuluttua yrittäjän kuolemasta. Art. 12 sek. 1c yllä. Mikäli perintöhallintoa ei ole perustettu, perintöyritys voi perinnönhoitajan määräämisoikeuden päättymiseen asti antaa yrittäjän verotunnuksen (NIP), jos perillinen jatkaa yrittäjän nimissä toimivan yrityksen ja kahden kuukauden kuluessa yrittäjän kuolinpäivästä hän ilmoittaa veroviraston päällikölle tämän yrityksen toiminnan jatkamisesta.

Näin ollen toinen tapaus koskee tilannetta, jossa peräkkäistä hoitajaa ei ole nimitetty. Tästä huolimatta kuoleman jälkeen perustettu perinnöllinen yritys voi tulla arvonlisäverovelvolliseksi, jos perillinen jatkaa vainajan toimintaa ja tekee asiasta asianmukaisen ilmoituksen veroviraston päällikölle. ALV-laissa erotetaan kaksi tapausta, joissa peritty yritys voi tulla tämän veron verovelvolliseksi. Ero tehdään niiden olosuhteiden perusteella, joissa peräkkäinen hallintovirkailija nimitetään vai ei. Molemmissa tapauksissa perinnöllisen yrityksen elinikä on rajoitettu. Lisätään vielä, että ALV-laki koskee myös kuolleen yrittäjän luokkaa, joka on myös parisuhteessa yhtiömies. Kuten Art. 1a kohta ALV-lain 3 §:n mukaan siviiliyhtiön osakkaana olevan luonnollisen henkilön kuoleman sattuessa, jos perintöjohtokunta on perustettu, verovelvollisen osallistumisesta tähän yhtiöön ajalla perinnön alkamisesta Perinnön hallintoneuvoston toimikauden päättyessä on peritty yritys, jota laissa tarkoitettuna pidetään yhtiömiehenä siviiliyhtiössä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhtiön tuotot ja kulut ovat laskussa

Tuloveroratkaisun peruskomponentit ovat tulot ja verokulut. Kysymys niiden saavuttamisesta ja kantamisesta on erityisesti kuvattu PI-laissa. Artiklan sanamuodon mukaisesti. 7a ylläLain 2 momentin mukaan yhtiön perintö katsotaan tuloksi 11 §:ssä tarkoitetusta lähteestä. 10 sek. 1 kohta 3 eli tulot muusta kuin maataloustoiminnasta. Yhtiön laskussa olevat tulot ovat kaikki tämän yrityksen toimintaan liittyvät tuotot, mukaan lukien siviilioikeudellinen yhtiömuoto. Tuotot sisältävät myös tuotot vastikkeellisesta perinnölliseen yritykseen kuuluvan omaisuuden luovutuksesta riippumatta siitä, milloin kuollut yrittäjä on ne hankkinut. Peritty yritys voi sisällyttää verotuksessa vähennyskelpoisina kustannuksina edesmenneelle yrittäjälle liiketoimintaansa liittyvät kulut, jotka lain mukaan vähennettäisiin yrittäjän kuolemaa seuraavilla tilikausilla.

Yrityksen tuloverotuksen perintöverotuksessa toimivaltainen verovirasto on se verovirasto, jonka kautta kuolleen yrittäjän tuloverotuksessa toimivaltainen veroviraston päällikkö suorittaa tehtävänsä. Ilmoittautumisvelvollisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. No, kuolinpesäyhtiö laatii kartanon avauspäivänä listan yhtiön omaisuudesta kuolinpesässä. Luettelo sisältää ainakin seuraavat tiedot: omaisuuden järjestysnumero, tunniste (nimi), omaisuuden hankintapäivämäärä, kuolleen yrittäjän omaisuuden hankinta, kuolleen yrittäjälle tämän omaisuuden hankinnasta aiheutuneiden kulujen määrä ja verotuksessa vähennyskelpoisiin kuluihin sisältyvät sen hankinnasta aiheutuneet menot, kuten myös alkuarvo, poistotapa ja poistosumma. Lisäksi korostetaan, että perityn yrityksen perustamista ei pidetä yrityksen perustamisena ja yrityksen lopettaminen vastaa selvitystilaa:

  1. perintölautakunta,
  2. oikeus nimittää perintöselvittäjä, jos perintöjohtokuntaa ei ole perustettu, ja 31 §:ssä tarkoitettu ilmoitus. 12 sek. Veronmaksajien ja -maksajien rekisteröinnin ja tunnistamisen periaatteista annetun lain 1c.

Edellä mainituista säännöksistä johtuen yhtiöperintöä käsitellään täysivaltaisena verovelvollisena, joka on velvollinen määrittämään liiketoiminnasta saadut tulot ja kirjaamaan toimintansa kustannukset. Lisäksi yritys ottaa jatkon perusteella käyttöön kuolleen verovelvollisen yhtiössä toimivan käyttöomaisuuden nykyiset poistoperiaatteet. Yhtiön laskussa olevat tuotot ovat tuloja ei-maatalouden taloudellisesta toiminnasta. Tällainen verovelvollinen määrittelee tulot ja verokulut yleisten periaatteiden mukaisesti. On kuitenkin mahdollista ottaa huomioon edesmenneelle yrittäjälle aiemmin aiheutuneet kustannukset.

Velvollisuus pitää verokirjoja

Eräs tuloveron selvittämiseen liittyvä elementti on verokirjan pitäminen. Koska peritty yritys on ALV-verovelvollinen, on myös tältä osin tarve kirjata asianmukaisesti kaikki taloudelliset tapahtumat.

Taiteessa. 24a kohta. ALV-lain 1 §:ssä todettiin, että perintöyritykset, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt, luonnollisten henkilöiden yhtiö- ja perintöyhtiöt, luonnollisten henkilöiden avoimet yhtiöt ja taloudellista toimintaa harjoittavat yhtiöt ovat velvollisia pitämään tuloistaan ​​verokirjaa ja kuluja tai kirjanpitokirjoja erillismääräysten mukaisesti siten, että varmistetaan tulon (tappion), veropohjan ja erääntyvän veron määrän määrittäminen verovuodelta, mukaan lukien raportointikausi, sekä huomioiden käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpidossa tiedot, jotka ovat tarpeen poistojen määrän laskemiseksi pykälän säännösten mukaisesti. 22a-22o.

Kuitenkin Art. 24a kohta. Lain 1c momentin mukaan yritysperintö vaaditaan kirjanpidossa tai 2 momentissa tarkoitetussa kirjanpidossa. 1 tehdä kirjaa taloudellisista tapahtumista, jotka ovat tapahtuneet laskun alkamisesta 2 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekopäivään. 12 sek. Veronmaksajien ja -maksajien rekisteröinnin ja tunnistamisen periaatteista annetun lain 1c pykälän mukaisesti ja jos ilmoitusta ei ole tehty, perintöhallinnon perustamispäivään asti.

Art. 24a kohta. 1 d §:ssä tarkoitetun käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden kirjanpitoa pitävän kuolleen yrittäjän osalta. 22n, taantuva yritys jatkaa näiden tietojen säilyttämistä. Peritty yritys on velvollinen pitämään tuloista ja kuluista verokirjaa tai kirjanpitoa. Lisäksi se tekee asianmukaiset merkinnät käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin. Perinnöllinen yritys on täysin uusi ja erillinen PIT-veronmaksajien ryhmä. Tällainen verovelvollinen kirjaa syntyneet tuotot ja verokulut syntyneiksi muusta kuin maataloustoiminnasta. Peritty yritys on myös dokumentointivelvollinen verotulo- ja kulukirjanpidon sekä kirjanpidon osalta.