Tulot yrityksen matkapuhelimen käytöstä – milloin se on saatavilla?

Palveluvero

Työnantajaltaan yrityspuhelimen vastaanottavat työntekijät epäilevät usein, saavatko he niitä yksityispuheluihinsa käyttäessään tuloja yrityksen matkapuhelimen käytöstä ns. ilmaisia ​​etuja. Tämä ongelma koskettaa monia veronmaksajia, joten tarkastelemme tarkemmin asiaa sääteleviä säännöksiä ja tulkintoja.

Mitä tulot ilmaisista eduista ovat?

Kaikki kysymykset koskevat mahdollisia maksuttomien etuuksien tuloja. Siksi olisi ensinnäkin selvitettävä, milloin käsittelemme tällaisia ​​etuja.

Art. 11 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan tulot ovat verovelvollisen kalenterivuonna saamia tai saamia raha- ja raha-arvoja sekä saatujen luontoisetuuksien ja muiden ilmaisetujen arvo.

Perustuu artikkeliin. 11 sek. 2a yllä Lain mukaan muiden ilmaisten etuuksien rahallinen arvo määräytyy:

  1. jos palvelun kohteena ovat palveluntuottajan taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat palvelut - muihin vastaanottajiin sovellettavien hintojen mukaan;
  2. jos etujen kohteena ovat ostetut palvelut - ostohinnan mukaan;
  3. jos edun kohteena on asunnon tai rakennuksen luovutus - vuokraa vastaavan määrän mukaan, joka maksettaisiin tämän tilan tai rakennuksen vuokrasopimuksen solmimisesta;
  4. muissa tapauksissa - palvelujen tai samantyyppisten ja -lajisten tavaroiden tai oikeuksien toimittamisessa käytettyjen markkinahintojen perusteella ottaen huomioon erityisesti niiden kunto ja kulumisaste sekä saataville asettamisen aika ja paikka.

Kuten Art. 12 sek. ALV-lain 1 §:n mukaan palvelussuhteesta, työsuhteesta, kotitehtävistä ja osuustoiminnallisesta työsuhteesta saadut tulot ovat kaikentyyppisiä rahasuorituksia ja luontoisetujen tai niitä vastaavien rahallisten etujen rahallista arvoa riippumatta näiden maksujen ja etuuksien rahoituslähteestä, erityisesti: peruspalkat, ylityökorvaukset, erilaiset korvaukset, palkkiot, käyttämättömän loman vastineet ja kaikki muut määrät riippumatta siitä, onko niiden määrä etukäteen määritetty, sekä lisäksi työntekijälle aiheutuneet rahaetuudet, sekä muiden maksamattomien tai osittain maksettujen etuuksien arvona .

Art. 12 sek. ALV-lain 3 §:n mukaan muiden ilmaisten etuuksien tai osittain maksettujen etuuksien rahallinen arvo määräytyy 13 §:ssä säädettyjen periaatteiden mukaisesti. 11 sek. 2-2b.

Yleisesti voidaan todeta, että tulo ilmaisista eduista syntyy aina, kun yhteisö saa tietyn etuuden ilman, että sen tarvitsee suorittaa vastaavaa palvelua. Tässä yhteydessä työntekijän työpuhelimen käyttäminen yksityisiin keskusteluihinsa on epäilemättä katsottava tuloksi vastikkeetta. Tulot vastikkeettomista etuuksista ovat työntekijän verotuloja, jotka luokitellaan työsuhteesta syntyneiksi. Periaatteessa tämäntyyppiset tulot ovat tuloveron alaisia.

Perustuslakituomioistuimen tuomio ilmaisista eduista

Maksuttomien etuuksien tulokysymystä ei ole verosäännöksissä tarkasti selitetty. Tämä herätti monia epäilyksiä siitä, milloin voimme todella sanoa, että tällaisia ​​tuloja todella syntyy.

Lukuisten erimielisyyksien ja tuomioistuinten epäjohdonmukaisen kannan vuoksi asiassa puhui perustuslakituomioistuin, joka totesi 8.7.2014 antamassaan tuomiossa (K 7/13), että ilmaisetuudet voivat sisältää sellaisia, jotka:

  • Ensinnäkin ne saavutettiin työntekijän suostumuksella (hän ​​käytti niitä täysin vapaaehtoisesti);
  • toiseksi ne toteutettiin hänen (eikä hänen työnantajansa) edun mukaisesti, ja ne ovat tuoneet hänelle etua omaisuuden kasvattamisesta tai kulujen välttämisestä.
  • kolmanneksi etu on mitattavissa ja kohdistettu yksittäiselle työntekijälle (ei yleisesti kaikkien yhteisöjen käytettävissä).

Perustuslakituomioistuimen tuomion valossa on ratkaisevan tärkeää selvittää, onko maksuton palvelu tietyssä tapauksessa erityinen, ilman erityistä ja yksilöllisesti määrättyä palvelua, koska maksuttomien etuuksien tulon määrittämiselle ei ole perusteita. Toisin sanoen, jotta tulot voidaan katsoa työntekijälle, sen on oltava mitattavissa. Peruskriteeri, jota tulee käyttää määritettäessä, onko työntekijällä tuloa vastikkeetta, on mitattavissa olevan aineellisen hyödyn tai mitattavissa olevan kustannussäästön toteutuminen. Jos tietty etu ei ole erityinen, emme voi puhua verotettavasta tulosta.

Miten perustuslakituomioistuimen tuomio vaikuttaa mahdollisten tulojen määrittämiseen?

Edellä mainitun tuomion yhteydessä on ensinnäkin pohdittava, onko työntekijän saamasta konkreettinen ja mitattavissa oleva taloudellinen hyöty vai tunnistettavissa oleva kustannussäästö. Siirtämällä tämä analysoimaani ongelmaan voimme osoittaa, että työntekijän tuloja ei ole mahdollista määrittää yrityksen puhelimella. Yleensä puhelinliittymään sisältyy yksi kiinteä kuukausittainen summa ilman, että yhden minuutin tai yhden tekstiviestin hintaa ei mainita. Näissä olosuhteissa ei ole realistista määrittää, minkä arvon erityistä tuloa työntekijälle syntyy solun yksityisiin tarkoituksiin käyttämisestä.

Tällaisen kannan ilmaisi myös Verohallinnon johtaja 8.7.2019 antamassaan tulkinnassa nro 0112-KDIL3-1.4011.149.2019.1.KF, jossa todettiin:

”Yksittäisen työntekijän tulojen määrää ei voida määrittää. Koska sopimuksessa ei ole määrätty minuuttihintaa yhteyden, tekstiviestin tai mms:n lähettämisestä tai tiedonsiirtoyksiköstä sovitun liittymän vaihtoehtona (kiinteä maksu), ei ole mahdollista määrittää (perustuu laskutuksesta) puhelimen yksityiskäyttöön liittyvät kulut . Toisaalta kertamaksuliittymän jakaminen laskussa ilmoitetuilla puhelujen, tekstiviestien, mms- ja tiedonsiirtoyksiköiden määrällä johtaisi saman edun arvon luvattomaan eriyttämiseen, koska soitettujen puheluiden määrästä riippuen , lähetetyt tekstiviestit, mms , käytetyistä tiedonsiirtoyksiköistä, tämä arvo olisi erilainen, kun taas tilauksen kokonaissumma on sama. Työntekijän yrityspuhelimen käyttäminen yksityispuheluihin ei johda työntekijän tuloihin ilmaisista eduista, koska tulojen yksiselitteinen ja täsmällinen määrittäminen on tässä tapauksessa mahdotonta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tuleeko yrityksen matkapuhelimen käytöstä tuloja kussakin tapauksessa?

Analysoimalla esitetyn yksilöllisen tulkinnan sisältöä voidaan päätellä, että on mahdollista tilanteita, joissa työntekijälle voi syntyä tuloja vastikkeellisista eduista. Näin on silloin, kun matkapuhelinoperaattorin kanssa tehdyssä sopimuksessa määrätään puheluminuutin hinta, tekstiviestin hinta ja käytetyt tiedonsiirtoyksiköt. Teoriassa tällaisissa tapauksissa yrityksen matkapuhelimen käytöstä saatavat tulot määräytyvät puhelulaskutuksen perusteella.

Tällaisessa tilanteessa työnantaja olisi velvollinen perimään veroa työntekijältä syntyvistä vastikkeellisista eduista. Art. ALV-lain 31 §:n mukaan luonnolliset henkilöt, oikeushenkilöt ja oikeushenkilöllisyyttä vailla olevat organisaatioyksiköt, jäljempänä työvoimalaitokset, ovat maksajina velvollisia laskemaan ja periä vuoden aikana tuloveron ennakot henkilöiltä, ​​jotka saavat tuloa näistä laitoksista palvelusta. työsuhde, työsuhde, kotitehtävä tai osuuskuntatyösuhde, työlaitosten maksamat rahaetuudet sosiaalivakuutuksesta ja työvoimaosuuskunnissa - taseylijäämään osallistumisesta maksetut maksut.

Tietenkin sinun tulee olla tietoinen tämäntyyppiseen toimintoon liittyvistä vaikeuksista, jotka koostuvat kuukausittaisen puhelulaskutuksen tarkasta analyysistä ja yksityiskohtaisesta selvityksestä, mitkä puhelut olivat yksityisiä ja mitkä tehtiin yritystarkoituksiin. Jos operaattorin kanssa solmittu sopimus mahdollistaa yksittäisten yksityispuheluiden arvon määrittämisen, niin kyseessä on työntekijälle syntyvä konkreettinen ja mitattavissa oleva tulo. Tällaisessa tilanteessa on jo tuloa työsuhteen maksamattomista etuuksista. Työnantaja on velvollinen perimään tuloista kuukausittaisen veroennakon. Tämän artikkelin tiivistelmään siirryttäessä on korostettava, että yrityssolun yksityisiin tarkoituksiin saatuja tuloja pidetään eräänlaisena maksuttomien etuuksien tulona. Perustuslakituomioistuimen tuomion valossa on kuitenkin muistettava, että tällaisten tulojen todellinen kohdentaminen työntekijälle voi tapahtua vain silloin, kun kyseessä on tietty etu. Jos sen sijaan saadun aineellisen edun tarkkaa määrää ei voida ilmoittaa, ei voida puhua ilmaisista etuuksista saatavista tuloista.