Tauko sairaslomien välillä

Palvelus

Työntekijän sairauslomien (terveydellisistä syistä työkyvyttömyyden) välinen tauko on tärkeä määritettäessä vakuutetun oikeutta sairauspäivärahaan. Vaikka näyttää siltä, ​​että tämän alan toiminnot ovat suhteellisen helppoja toteuttaa, HR-käytännössä saattaa joskus syntyä epäilyksiä tietyissä tilanteissa.

Sairauspäivärahaa koskevat säännökset

sairaudesta, työmatkalla tai työmatkalla sattuneesta tapaturmasta tai raskaudenaikaisesta sairaudesta johtuvasta työkyvyttömyydestä ja luovuttajaehdokkaiden tutkimuksista ja hoidoista, jotka kestävät yhteensä yli 33 päivää kalenterivuoden aikana, ja Jos työntekijä on täyttänyt 50 vuotta ja kestää yli 14 päivää kalenterivuodessa, työntekijällä on oikeus sairauspäivärahaan erillisissä määräyksissä määrätyin ehdoin.

Tämä on Art. Työlakilain 92 §:n 1 momentti, jossa viitataan samalla toiseen säädökseen eli 25.6.1999 annettuun lakiin sairaus- ja äitiysvakuutuksen rahaetuuksista, jäljempänä "hyötytoimi".

Sairauspäivärahaa koskevat säännökset sisältyvät etuuslain 2 lukuun, joka sisältää 1 momentin. 4–17.

Sairauspäiväraha on sairausvakuutuskauden aikana sairauden vuoksi työkyvyttömäksi joutuneelle vakuutetulle maksettava etuus, jossa työkyvyttömyys on pykälässä kuvatuista syistä. 6 sek. etuuslain 2 § (tätä käsitellään myöhemmin tässä tekstissä).Kyseessä on siis etuus, joka maksetaan vakuutetun sairausajalta työlain mukaisten sairausajanjaksojen päätyttyä.

Sairauspäiväraha myönnetään sairauden tai työkyvyttömyyden ajaksi, joka johtuu sairaudesta tai pykälässä mainituista syistä. 6 sek. Etuuslain 2 § - mutta enintään:

 • 182 päivää
 • 270 päivää - jos työkyvyttömyys johtuu tuberkuloosista tai ilmenee raskauden aikana.

Etuusjaksoon eli 182 tai 270 päivään vastaavasti lasketaan kaikki keskeytymättömän työkyvyttömyyden jaksot sekä pykälässä mainituista syistä johtuvan työkyvyttömyyden jaksot. 6 sek. Etuuslain 2 §.

Art. 6 sek. Etuuslain 2 § ovat:

 1. toimivaltaisen viranomaisen tai valtuutetun yksikön tekemä päätös työstä pidättäytymisestä ihmisten infektioiden ja tartuntatautien ehkäisyä ja torjuntaa koskevien säännösten perusteella;
 2. karanteeni-, kotieristys- tai ihmisen infektioiden ja tartuntatautien ehkäisyä ja torjuntaa koskevissa määräyksissä tarkoitetun eristämisen velvoitteen noudattaminen;
 3. olla sisällä:
  • laitoshoitolaitos alkoholiriippuvuuden hoitoon,
  • lääketieteellisen yksikön sairaala tai muu hoitolaitos, joka harjoittaa lääketieteellistä toimintaa, kuten laitoshoitoa ja ympärivuorokautista terveyspalvelua huumausaine- tai psykotrooppisten aineiden riippuvuuden hoitamiseksi;
 1. solujen, kudosten ja elinten luovuttajaehdokkaille tarkoitetut tarvittavat lääkärintarkastukset.

Etuusaika ei sisällä työkyvyttömyyttä ns sairauspäivärahaoikeuden odotusajat. Mainitut odotusajat ovat:

 • 30 päivää keskeytymätöntä sairausvakuutusta - jos vakuutettu on pakollisesti tämän vakuutuksen piirissä,
 • 90 päivää keskeytymätöntä sairausvakuutusta - jos vakuutettu on vapaaehtoisen vakuutuksen piirissä.

Oikeus päivärahaan myönnetään ensimmäisestä sairausvakuutuspäivästä alkaen §:ssä mainituissa tapauksissa. 4 sek. Etuuslain 3 § (tämä koskee mm. koulun ja korkeakoulun valmistuneita, jotka ovat liittyneet sairausvakuutukseen 90 päivän kuluessa koulun valmistumisesta tai tutkinnon saamisesta, pakollisesti vakuutetut, joilla on ollut aikaisemmin vähintään 10 vuotta pakollista sairautta vakuutukset tai henkilöt, jotka ovat loukkaantuneet tapaturman seurauksena matkalla töihin tai töistä).

Miten sairauspäivien välinen ero lasketaan?

Aiemman, samasta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden jaksot lasketaan etuusjaksoon, jos aika edellisen työkyvyttömyyden päättymisen ja uuden työkyvyttömyyden ilmaantumisen välillä on enintään 60 päivää (9 §:n 2 momentti). ) avustuslain).

Sen todentamiseksi, onko työkyvyttömyys - enintään 60 päivän kuluessa edellisen sairauden vuoksi työkyvyttömyyden päättymisestä - aiheutunut samasta sairaudesta, etuuden maksaja tarkistaa lääkärin merkinnät lääkärintodistukseen (tällä hetkellä sähköisenä e-BAD:na). Jos sairauslomalla on A-kirjaimella merkitty koodi, ovat työkyvyttömyystyypit samat.

Epäselvissään näissä asioissa etuudenmaksajalla on oikeus kääntyä vakuutetun työkyvyttömyystodistuksen antaneen lääkärin puoleen. Sairauspäivärahan maksaja voi myös hakea tietoa sairauden tilastonumerosta paikalliselta toimivaltaiselta ZUS-organisaatioyksiköltä, jolla on alkuperäinen lääkärintodistus.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Aiemman työkyvyttömyyden irtisanominen Korkeimman oikeuden mukaan

Huolimatta sairauspoissaolojen välisen laskentasäännön suhteellisen läpinäkyvästä sääntelystä, tässä on jo esiintynyt useita epäilyksiä. Yksi tällainen tapaus oli yhden vakuutetun hakemus sairauspäivärahaoikeuden määrittämisestä. Käsittelyn yksityiskohdat huomiotta, koska kyseessä on tämän artikkelin ulkopuolelle jäävä aihe, on syytä mainita, että muutoksenhakuvaiheessa yksi aluetuomioistuimista esitti korkeimmalle oikeudelle (SN) kolme kysymystä. . Yksi näistä kysymyksistä oli, noudatetaanko 9 sek. Avustuslain 2 §:n mukaan ilmaisu "aikaisemman työkyvyttömyyden päättyminen" on ymmärrettävä lääketieteellisen työkyvyttömyyden lakkaamiseksi tai "sairauspäivärahaoikeuden lakkaamiseksi 182 päivän päivärahakauden päätyttyä". "?

Korkein oikeus antoi etuuslain säännösten analysoinnin jälkeen asiaa koskevan ratkaisun, joka ratkaisee käräjäoikeuden kysymyksessä esitetyn oikeudellisen kysymyksen.

"Aiemman työkyvyttömyyden" päättyminen (avustuslain 9 §:n 2 momentti) tarkoittaa lääketieteellisen työkyvyttömyyden päättymistä (Korkeimman oikeuden päätös 2.9.2009, II UZP 7/09).

Korkeimman oikeuden hovioikeus totesi edellä mainitussa päätöksen perustelussa, että 1999/2004 17 §:n 2 momentin mukaan. 9 sek. Etuuslain 2 §:n mukaan etuusjaksoon on laskettava koko samasta sairaudesta johtuva työkyvyttömyysjakso, vaikka etuutta maksettiin vain osalta.

Toisessa korkeimman oikeuden 6. marraskuuta 2008 antamassaan tuomiossa (II UK 86/08) tuomarit viittasivat termiin "sama sairaus", jota käytetään art. 9 sek. Etuuslain 1 ja 2 §. Korkein oikeus päätti, että tätä käsitettä ei pidä soveltaa samoihin tilastollisiin lukuihin Kansainvälisen sairauksien ja terveysongelmien luokituksen ICD-10 mukaisesti, koska kyse ei ole tilastollisia lukuja vastaavista identtisistä oireista, vaan kliinisen tilan kuvauksesta. tietyn järjestelmän tai elimen sairaus, joka - vaikka se antaa erilaisia ​​oireita, mutta kuuluu eri tilastollisiin lukuihin - on silti sama sairaus, koska se vaikuttaa samaan elimeen tai järjestelmään.

Tämän korkeimman oikeuden tuomion valossa art. 9 sek. Etuuslain 2 pykälästä ei seuraa, että tauon laskentasäännöt tulisivat koskea vain yhtä työkyvyttömyystaukoa, koska tällainen epäilys heräsi mainittua etuuslain säännöstä sovellettaessa.

Yhteenvetona voidaan olettaa, että tähän asti vallinneet epävarmuustekijät vakuutetun sairaudesta johtuvan peräkkäisen työkyvyttömyyden välisen tauon laskentamenettelyssä ovat Korkeimman oikeuden tuomaristot tulkinneet riittävästi.