Vuodenvaihteeseen liittyvien kulujen selvitys – kannattaa tietää

Verkkosivusto

Vuoden loppu ja seuraavan alku on yrittäjille kuumaa aikaa. Veronmaksajien on tämän jälkeen keskityttävä tietyn vuoden oikeaan selvitykseen - fyysisen inventaarion laatimiseen ja kirjanpidon sulkemiseen. Nämä toimet herättävät yrittäjissä monia epäilyksiä. Varmasti yleisimmät kustannukset ovat verovuoden vaihteen kulukirjaukset. Tarkista, miten kulut tulisi selvittää vuodenvaihteessa!

Milloin kustannukset sisällytetään KPiR:ään?

Kustannusten kirjaamisajankohta määräytyy verovelvollisen valitseman kustannusten selvitystavan mukaan. Sovellettavien lakien perusteella voidaan erottaa kaksi:

  • yksinkertaistettu (muuten käteinen) menetelmä ja

  • karttuva menetelmä.

Jokaiselle niistä on ominaista erilainen lähestymistapa kustannuksiin KPiR:ssä.

Kertymämenetelmä

Tätä koskevat määräykset löytyvät Art. 22 sek. 5-5c ja sek. Tuloverolain 6 §. Verovelvollinen on niiden sisällön mukaan velvollinen kirjaamaan kulut siltä ajanjaksolta, jota ne koskevat. Tärkeää on, että suoriteperusteisesti toimivan yrittäjän on jaettava kustannukset kahteen ryhmään:

  • välilliset kulut - välillisesti saatuihin tuloihin liittyvät kustannukset on vaikea kohdistaa suoraan tiettyyn tuloon (esim. mainonta, vuokra, vakuutus jne.),

  • välittömät kustannukset - liittyvät suoraan syntyneisiin tuloihin (esim. kaupallisten tavaroiden osto, materiaalien osto, palkat).

Välilliset kulut kirjataan pääsääntöisesti laskun tekopäivänä. Jos ne kuitenkin liittyvät verovuoden ylittävään ajanjaksoon (kattavat vuoden vaihteen), ne tulee jakaa suhteellisesti suhteessa siihen ajanjaksoon (erityisesti verovuoteen), jota ne koskevat.

Toisaalta tiettynä vuonna tai seuraavana vuonna (mutta ennen veroilmoituksen antamispäivää) aiheutuneet välittömät kustannukset tulisi sisällyttää siihen vuoteen, jolloin vastaavat tulot on saatu.

Kustannusten selvitys ja yksinkertaistettu menetelmä

Art. 22 sek.Tuloverolain 4 §:n mukaan käteismenetelmässä vähennyskelpoiset kulut vähennetään vain sinä verovuonna, jonka aikana ne ovat syntyneet. Tämän seurauksena tämä tarkoittaa, että veronmaksaja kirjaa kulut kirjanpitoon niiden syntymispäivänä kiinnittämättä huomiota ajanjaksoon, johon ne liittyvät. Art. 22 sek. ALV-lain 6b pykälän mukaan KPiR:n pitävän verovelvollisen (jollei 5e, 6ba, 6bb ja 7b §:stä muuta johdu) vähennyskelpoisen kulun syntymispäivä on laskun tai muun varauksen perusteena olevan todisteen antopäivä. kustannukset. Tilanteessa, jossa veronmaksaja vastaanottaa kaupallisia tavaroita tai materiaaleja ennen vuoden loppua, hän on velvollinen sisällyttämään ne KPiR:ään - käytetystä kustannuslaskentamenetelmästä riippumatta. Tämä velvollisuus johtuu suoraan par. 16 sek. KPiR:n toimintaa koskevan asetuksen 1 §.

Muiden kulujen osalta yrittäjän on täsmennettävä kulujen sisällyttäminen kuluihin käytetystä menetelmästä riippuen.

Esimerkki 1.

Veronmaksaja sai 26.12.2019 laskun kauppalehden vuositilauksesta vuodelle 2020. Laskun lähetyspäivä - 26.12.2019. Miten vastaanotettu lasku syötetään oikein?

Suoriteperusteisesti toimivan yrittäjän tulee laskuttaa liittymä tammikuussa 2020.

Toisaalta yksinkertaistettua menetelmää käyttävä verovelvollinen kirjaa laskun tulo- ja kulukirjan sarakkeeseen 13 - Muut kulut - kulun syntymispäivänä eli laskun antopäivänä.

Voit varata yllä olevat kulut wFirma.pl-järjestelmässä siirtymällä KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »ALVLASKU / EI ALV-LASKU -välilehteä asiakirjan tyypistä riippuen. Täytä avautuvassa ikkunassa vaaditut kentät vastaanotetun laskun mukaisesti ja valitse sopiva kulutyyppi. Valitse sitten LASKUJÄRJESTELMÄN PÄIVÄMÄÄRÄksi tosituksesta laskun todellinen päivämäärä.

Tällä tavalla syötetty lasku sisällytetään automaattisesti sarakkeeseen 13 - loput kulut aiheutuvat KPiR:lle kulun syntymispäivänä eli laskun tekopäivänä.

Esimerkki 2.

Yrittäjä hankki 1.12.2019 työsuhdeautolle vakuutuksen, joka on voimassa 1.12.2020 saakka. Miten se otetaan huomioon kuluissa?

Yksinkertaistetussa menetelmässä veronmaksaja kirjaa vakuutuksen tulo- ja kulukirjan sarakkeeseen 13 - Muut kulut - vakuutuksen myöntämispäivänä (eli kulun syntymispäivänä).

Toisaalta suoriteperusteisesti kuluja selvittävän veronmaksajan on jaettava suhteellisesti vakuutuksen kustannukset. 1/12 vakuutuksen arvosta sisällytetään kuluihin joulukuussa. Loput 11/12 pitäisi kuitenkin hyväksyä tammikuun kustannuksiin. Veronmaksaja voi myös tehdä kuukausittaisen erittelyn ja altistaa 1/12 vakuutuksen arvosta joka kuukausi kuluille.

Voit varata vakuutuksen wFirma.pl-järjestelmässä suoriteperusteisella kustannusselvitysmenetelmällä käyttämällä KULUT »TILINPÄÄTÖS» LISÄÄ »LASKU (ILMAN ALV) -välilehteä ja kirjoita sitten näkyviin tulevaan ikkunaan" Vakuutus nro ... "kuten asiakirjan numero ja urakoitsija, syötä vakuutusyhtiön tiedot. Valitse KULUTYPPIHIN kentässä MUUT LIIKETOIMINTAAN LIITTYVÄT KULUT ja täytä loput tiedot vakuutusasiakirjan mukaisesti. Valitse sitten RMK-vaihtoehto ja syötä vakuutuskausi.

Säästämisen jälkeen meno kirjataan tulo- ja menokirjaan sarakkeessa 13 - muut kulut sopivassa arvossa jokaisena vakuutuksen voimassaolokuukautena.

Esimerkki 3.

KPiR:ää hoitava verovelvollinen sai tietoliikennepalveluista 31.12.2019 laskun, joka koskee joulukuun 2019 puhelumaksuja ja tammikuun 2020 puhelinliittymää. Miten se kirjataan kassa- ja suoritemenetelmiä käytettäessä?

Yksinkertaistettua (käteis)menetelmää käyttävän verovelvollisen tulee sisällyttää tämän tyyppinen lasku kirjanpidon sarakkeeseen 13 - Muut kulut - kulun syntymispäivänä eli laskun päivämääränä.

Suoriteperusteisessa tilanteessa yrittäjä on tällaisessa tilanteessa velvollinen jakamaan kustannukset suhteessa niihin jaksoihin, joita ne koskevat, sillä tietoliikennepalvelut ovat välillisiä kuluja. Yrittäjä sisällyttää kulun syntymispäivänä (lasku) sarakkeeseen 13 KPiR - muut kulut - puheluiden arvon joulukuulta 2019. Tammikuun 2020 liittymän arvo sisältyy tammikuun 2020 kuluihin. .

Tällaisessa tilanteessa vastaanotettu lasku tulee kirjata kahdesti, tositteen antopäivänä ja 1.1.2020 tammikuun 2020 tilausarvossa.

Voit varata aiheutuneet kulut siirtymällä KULUT-välilehteen"TILINPÄÄTÖS"LISÄTÄ»ALVLASKU / (ILMAN ALV) Täytä sitten näkyviin tulevassa ikkunassa vaaditut kentät, jossa kentässä MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄ ensimmäisessä tapauksessa valitaan laskun julkaisupäivämäärä. Lisää tallennuksen jälkeen kulu uudelleen, jonne TOSIMEN NUMERO-kenttään tulee syöttää uudelleen laskun numero ja valita MYÖNTÄMISPÄIVÄMÄÄRÄksi sen kuukauden ensimmäinen päivä, johon kulu liittyy. Säästön jälkeen menot sisällytetään tulo- ja menokirjaan sarakkeessa 13 - Muut menot sillä kaudella, jota kustannus koskee.

1. Puhelukustannusten laskenta joulukuulta 2019.

2. Tammikuun 2020 tilausarvon kirjaaminen.