Koronaviruksen aiheuttaman työpaikan vaihdon jälkeen korvauspohjan uudelleenlaskenta

Palvelus

COVID-19-epidemia on aiheuttanut huomattavaa hämmennystä käytännössä kaikilla elämämme aloilla. Valitettavasti sillä oli suuri vaikutus myös työntekijöiden palkkoihin. Työnantajien saama tuki liittyi usein palkkaehtojen muuttamiseen epäedullisempiin. Tämän seurauksena myös sairaus- ja äitiysetuuksia pienennettiin. On kuitenkin otettu käyttöön säännöksiä, jotka mahdollistavat korvauspohjan uudelleen laskemisen koronaviruksen aiheuttaman työnvaihdon jälkeen. Artikkelista löydät vastauksen kysymykseen, ketä uusia sääntöjä sovelletaan ja miten perusteet muodostetaan muuttuneiden määräysten mukaisesti.

Yleiset säännöt etuuksien laskemisesta

Etuuden laskentaperusteena on sairauskuukautta edeltäneiden 12 kuukauden keskimääräinen kuukausitulo vähennettynä työntekijän rahoittamien sosiaaliturvamaksujen arvolla 13,71 %. Jos työntekijä ei ole vielä työskennellyt vuotta, laskennassa käytetään kokonaisten työskenneltyjen kalenterikuukausien tuloja. Toisaalta, jos etuus on poissa ensimmäisen työkuukauden aikana, etuus määräytyy sopimuksessa määrätyn kuukausipalkan perusteella.

Tärkeää on, että korvauksen perustetta ei määrätä uudelleen, jos peräkkäisten etuuksien poissaolojen välinen aika on lyhyempi kuin kolme täyttä kalenterikuukautta.

Työnvaihtokorvaus - yleiset säännöt

Myös työajan muutoksen jälkeisten etuuksien laskemiseen sovelletaan eri sääntöjä. Sitten kohdassa kuvattu sääntö. Sairaus- ja äitiysetuuksista annetun lain (jäljempänä 'avustuslaki') 40 §, jonka mukaan päiväraha määräytyy palkan perusteella, joka määräytyy työsuhteen vaihtumisen jälkeen sovellettavan uuden prosenttiosuuden mukaan. Aikaisempaa palkkaa ei hyväksytä eikä periaatetta kolmen kuukauden tauosta peräkkäisten työkyvyttömyyden välillä ole. Etuuslain 40 §
Jos työsopimus tai muu työsuhteen perustana ollut laki muuttuu, joka muodostuu työajan muutoksesta, sairauspäivärahan laskentaperusteena on uudelta työajalta määrätty palkka. , jos muutos on tapahtunut sinä kuukautena, jolloin työkyvyttömyys tuli, tai pykälässä tarkoitettuina kuukausina. 36.

Nämä säännöt olivat kuitenkin haitallisia henkilöille, joiden työaikaa työnantaja lyhensi pääasiassa saadakseen palkkatukea kriisintorjuntakilpeistä. Edellä esitetystä johtuen on tehty säännöksiä tämän käytännön lopettamiseksi.

Koronaviruksen aiheuttaman työpaikanvaihdon jälkeinen päivärahan perusteen uudelleenlaskenta - raskauspäiväraha ja äitiysraha

16.12.2020 jälkeen otettiin käyttöön uudet säännöt raskauden aikana ja äitiysvapaan käyttöaikana syntyneen työkyvyttömyyden etuuksien perusteiden määrittämisestä - ne koskevat henkilöitä, joille työnantaja on asettanut epäedullisempia työehtoja kuin työsopimuksesta johtuvat tai lyhennetty työaika pykälän mukaisesti. 15g, 15zf, 15gb tai 15zzzzzo kappale. COVID-lain 2 §. Tässä tapauksessa raskaudenaikaisen sairauspäivärahan tai äitiysrahan perustetta laskettaessa:

 • Taide. Avustuslain 40 §, eli vain työnvaihdon jälkeistä palkkaa ei hyväksytä - tämä muutos ei siis lyhennä ajanjaksoa, josta tuen peruste määräytyy;
 • siinä ei oteta huomioon lyhennettyä työaikaa eli lyhennettyä työaikaa ei oteta huomioon perustetta määritettäessä. Toisaalta tulot oletetaan työkyvyttömyyden alkamiskuukautta edeltäviltä 12 kuukaudelta kalenterikuukausien ajalta ennen työpaikan vaihtoa / epäedullisten ehtojen vahvistamista.

Koronaviruksen aiheuttaman työnvaihdoksen jälkeistä korvauspohjaa lasketaan vain raskaudenaikaista sairauspäivärahaa ja äitiysrahaa määritettäessä!

Esimerkki 1.

Rouva Ewa on ollut XYZ:n palveluksessa tammikuusta 2019 lähtien. Hän synnytti 5.1.2021 lapsen ja sai siten oikeuden äitiysrahaan. Hänen työnantajansa lyhensi hänen työaikansa kokoaikaisesta ⅞ kesäkuun 15. päivänä COVID-19-lain mukaisesti. Koronaviruksen aiheuttaman työnvaihdon jälkeinen etuuspohjan oikea laskelma tulee olla seuraava:

 • tuloja vähennetyn työn ajalta - kesäkuusta joulukuuhun 2020 ei tule ottaa huomioon;
 • Palkka oletetaan sairauskuukautta edeltäviltä 12 kuukaudelta eli tammikuusta 2020 toukokuuhun 2020.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 2.

Rouva Jolanta on ollut työsuhteessa vuodesta 2016 lähtien. Raskauden vuoksi hän on äitiyslomalla maaliskuusta 2021 alkaen. Vuonna 2020 hän sai lisähoitotukea ajalla 5.5.-12.7.2020 ja 1.9.-15.9.2020, sitten hoitorahaa 2.-30.11.2020 ja 18.12.2020-helmikuuta. 28.2021, hän sai vapautuksen lääkärintarkastuksesta huonon terveydentilan vuoksi. Työnantaja lyhensi työaikansa 20. elokuuta 0,8 kokoaikaiseen COVID-19-määräysten perusteella.

Määritä kauden etuuksien peruste:

 • 5.5.–12.7.2020 keskimääräiseksi kuukausipalkkaksi oletetaan ajalta toukokuuta 2019 huhtikuuhun 2020;
 • 1.9.-15.9.2020 ja 2.11.-30.11.2020 välisenä aikana palkka otetaan vastaan ​​työnvaihdon jälkeen;
 • 18.12.2020 - 28.2.2021 ja äitiys- ja vanhempainvapaan ajalta oletetaan toukokuun 2019 ja huhtikuun 2020 välisen keskimääräisen kuukausipalkan eli lisähoitorahan laskemisesta 5.5. 2020.

Tässä on myös mainittava, että on myös poikkeustilanteita, kun:

 • työajan lyhennys tapahtui ensimmäisenä työskentelykuukautena tai toisen työskentelykuukauden ensimmäisenä päivänä (ja ensimmäinen työkuukausi oli kesken);
 • koko työkyvyttömyyttä edeltävä 12 kalenterikuukauden ajanjakso on COVID-19-määräysten mukaisessa vähennetyssä työssä

- silloin raskausaikaisen sairauspäivärahan ja äitiyspäivärahan peruste määräytyy sen kuukauden palkan perusteella, jonka aikana työkyvyttömyys on syntynyt sen jälkeen, kun sitä on täydennetty siihen palkkaan, jonka työntekijä olisi saanut, jos sitä ei olisi ollut. Koronaviruslain mukainen työllisyyden vähentäminen.

Esimerkki 3.

Marek oli työsuhteessa 20.4.2020, ja 1.5. alkaen hänen työaikansa lyhennettiin 5/8:sta 1/2:een COVID-19-lain mukaisesti. Hän haki 18. tammikuuta äitiysrahaa vanhempainvapaansa ajaksi. Korvauksen perusteena oli tammikuun 2021 (eli loman alkamiskuukauden) palkka sen jälkeen, kun siihen oli lisätty vähennystä edeltävä työaika. Kaikki osa-aikatyökuukaudet eivät ole mukana.

Jos etuuden maksaja on ZUS, tulee Z-3-todistusta myönnettäessä työntekijälle, jonka työaikaa on lyhennetty COVID-19-lain nojalla, "Kommentit"-kenttään merkintä työsuhteen vähentämisen syystä. ja säännös, jonka perusteella muutos on tehty. Z-3-varmenteen tulee sisältää tiedot, että aikaa on lyhennetty COVID-19-lain mukaisesti.

Myös ennen 16. joulukuuta maksetut etuudet voidaan määrätä uusien sääntöjen mukaan. Koronaviruksen aiheuttaman työnvaihdon jälkeisen tuen perusteen laskenta tapahtuu, kun raskauden aikana maksettava sairauspäiväraha ja äitiysraha ovat pienempiä kuin uusien säännösten mukaan määrätty etuus. Muuntaminen ei kuitenkaan ole automaattista, vaan vain vakuutetun pyynnöstä. Hakemus tulee jättää työnantajalle tai Kansaneläkelaitokselle sen mukaan, kumpi yhteisöistä on etuuden maksaja.

Koronaviruksen aiheuttaman työpaikanvaihdon jälkeinen korvauspohjan uudelleenlaskenta - muut tapaukset

Ensimmäiset muutokset etuusperusteiden muuntamiseen otettiin käyttöön 9.10.2020 alkaen.Ne koskevat työntekijöitä, joilla on COVID-19-lain mukaan lyhennetty työaikaa tai joille on otettu käyttöön työsopimuksesta johtuvia epäedullisempia työehtoja. Työkyvyttömyyspäivärahan (paitsi raskaudenaikaista työkyvyttömyyttä lukuun ottamatta) ja hoitajan avustuksen laskentaperusteen tulee perustua työpaikan vaihtoa edeltävään perusteeseen edellyttäen, että:

 • työnantaja lyhensi työaikaa tai otti käyttöön epäedullisempia työehtoja aiemmin saadun työttömyyspäivärahan aikana;
 • taukoja ei ollut tai tauko oli alle kolme kalenterikuukautta aikaisemman ja myöhemmän etuuden välillä.

Tämä tarkoittaa, että tässä tapauksessa myös Art. 40 pykälän mukaista, eli perustetta ei määritetä uudelleen, vaan siihen sovelletaan edellisen etuuden poissaoloon laskettua.

Edunsaaja voi hakea jo maksetun etuuspohjan muuntamista, jos etuuden määrä on pienempi kuin uusien säännösten mukaan. Seuraavan tuen tai tauon jälkeisen tuen maksamista haettaessa työnantajan, joka ei ole etuuden maksaja, tulee toimittaa Kansanvakuutuslaitokselle Z-3-todistus ja merkitä työsuhteen vähentämisen oikeusperusta. aika "Kommentit"-kenttään.

Työnantajien tulee olla tietoisia uusista säännöistä, jotka koskevat etuuksien määräämistä työntekijöille, joiden työoloja on muutettu COVID-19-lain nojalla. Koronaviruksen aiheuttaman työnvaihdon jälkeisen korvauspohjan laskenta on erilainen käytännössä jokaisen etuustyypin osalta. Edellä mainitut järjestelmät on analysoitava huolellisesti, jotta korvauksen määrä voidaan määrittää oikein.