Rahansiirto toisen tahon ALV-tilille – mitkä ovat arvonlisäveron vaikutukset?

Palveluvero

Kauppiaat tekevät yleensä useita tilauksia. Tapahtuu, että työn kiireen vuoksi he maksavat vahingossa maksun muun tahon kuin urakoitsijansa pankkitilille. Mitä seurauksia on, jos laskun summa siirtyy vahingossa muun tahon kuin tavarantoimittajan ALV-tilille? Mikä on siirron vastaanottajan riski? Mitä vaikutuksia arvonlisäverolla on, jos rahat siirretään virheellisesti toisen yhteisön ALV-tilille? Selitämme alla.

Jaettu maksumekanismi - mikä se on?

1.7.2018 astui voimaan 15.12.2017 annettu laki arvonlisäverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, jolla otettiin käyttöön split-maksumekanismi, ns. jaettu maksu. Art. arvonlisäverolain 108 a §:n 2 momentin mukaan jaetun maksumekanismin soveltaminen koostuu seuraavista:

  1. Vastaanotetusta laskusta johtuvaa veron määrää vastaava määrä tai osa siitä maksetaan ALV-tilille;
  2. Vastaanotetusta laskusta johtuva nettomyyntiarvoa vastaava summa tai osa siitä maksetaan sille pankkitilille tai säästö- ja luotto-osuuskunnan tilille, jolle arvonlisäverotiliä pidetään tai selvitetään. toisella tavalla.

Toisin sanoen ostaja suorittaa maksuja kahdelle pankkitilille jaetun maksumekanismin avulla laskuvelvoitteisiin:

  • verovapaa määrä (nettoarvo) - toimittajan pankkitilille (tai muuten),
  • ALV:n määrä - toimittajan ALV-tilille.

Yllä kuvatun mekanismin ydin on ostetun tavaran tai palvelun maksujen erottelu siten, että arvonlisäveron määrää vastaava osa maksusta maksetaan erityistilille - ALV-tilille ja summa palvelun tai toimituksen nettoarvo toimeksisaajan normaalille selvitystilille.

Osittainen maksu suoritetaan erityisellä siirtosanomalla, jossa veronmaksaja ilmoittaa:

  1. Summa, joka vastaa koko laskutusveron määrää tai osaa siitä, joka maksetaan jaetun maksumekanismin kautta;
  2. Summa, joka vastaa koko myyntiarvoa tai osaa siitä;
  3. Sen laskun numero, johon liittyen maksu suoritetaan;
  4. Numero, jolla tavaroiden toimittaja tai palveluntarjoaja tunnistetaan verotuksessa.

Samaa viestiä tulee käyttää arvonlisäveron palautukseen. Vaikka ALV-tilille kertyneiden varojen käyttö on rajoitettua, voidaan tässä tapauksessa veloittaa ALV-tiliä.

On syytä korostaa, että jakomaksu koskee vain yrittäjien välisiä maksuja. Tämä mekanismi ei koske kuluttajia.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhteisvastuullinen arvonlisäverovelvollisuus

Art. 108a kohta. arvonlisäverolain 5 §:n mukaan, jos maksu suoritetaan 31. 2 (jaetun maksumekanismin avulla) muulle kuin 1 momentissa tarkoitetussa laskussa mainitulle verovelvolliselle. 3 momentin 3 momentin mukaan verovelvollinen, jolle tämä maksu on suoritettu, on yhteisvastuussa näiden tavaroiden luovuttajan tai palvelun suorittajan kanssa tästä tavaroiden luovutuksesta tai palvelun suorittajan suorittamasta verosta, jota tavaran luovuttaja tai palvelun suorittaja ei ole maksanut. palvelujen tarjoaminen ALV-tilille saatuun määrään asti.

Tämä tarkoittaa, että maksun vastaanottanut taho on velvollinen yhdessä myyjän kanssa maksamattomasta verosta tästä toimituksesta, jos ostaja on suorittanut maksun split-maksumekanismilla.

Esimerkki 1.

Yritys XYZ Sp. z o. o. tilasi yrityksen ABC Sp. z o. o. rakennustöiden toteutus, johon kuuluu parkkipaikan päällystäminen päällystyskivillä. Yritys XYZ Sp. z o. o. päättää käyttää split-maksumekanismia ja ohjaa siirron laskussa mainitulle pankkitilille, joka kuuluu yritykselle FAKTOR Sp z o. o., joka osti tämän vaateen aiemmin ABC Sp.:ltä. z o. o. Tässä tilanteessa ABC Sp. z o. o. (toimittaja) ja FAKTOR Sp. z o. o. (maksun vastaanottanut taho) on yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan tämän toimituksen selvittämättömän arvonlisäveron.

Missä tilanteessa yhteisvastuuvelvollisuus selvittämättömästä arvonlisäverosta on poissuljettu?

Art. 108a kohta. arvonlisäverolain 6 §:ssä tarkoitettu verovelvollisen yhteisvastuu. 5, on poissuljettu, jos verovelvollinen suorittaa maksun momentissa tarkoitetussa laskussa mainitulle tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan arvonlisäverotilille. 3 kohta 3 tai palauttaa vastaanotetun maksun sen verovelvollisen ALV-tilille, jolta maksu on vastaanotettu, heti tiedon saatuaan sen vastaanottamisesta arvonlisäverotilille saapuneen määrän.

Tämä tarkoittaa, että maksun vastaanottanut taho voi välttää yhteisvastuun maksamattomasta arvonlisäverosta, jos heti sen saatuaan tiedon vastaanottamisesta:

  • suorittaa maksun laskussa mainitulle tavarantoimittajan tai palveluntarjoajan ALV-tilille;
  • palauttaa vastaanotetun maksun sen yhteisön ALV-tilille, jolta se on vastaanottanut maksun.

Esimerkki 2.

Yritys XYZ Sp. z o. o. tilasi yrityksen ABC Sp. z o. o. rakennustöiden toteutus, joka koostuu parkkipaikan pinnan järjestämisestä katukivistä. Yritys XYZ Sp. z oo päättää jaetun maksumekanismin soveltamisesta ja ohjaa saatavien siirron arvonlisäveron määräineen laskussa mainitulle pankkitilille, joka kuuluu yritykselle FAKTOR Sp z oo, joka osti tämän saatavan aiemmin ABC Sp.:ltä. . z o. o. Tämän seurauksena FAKTOR Sp. z o. o. laskussa ilmoitettu ALV on vastaanotettu. Yritys FAKTOR Sp. z o. o. suorittaa välittömästi maksut ABC Sp.:n ALV-tilille. z o. o.

Tässä tilanteessa ABC Sp. z o. o. (toimittaja) ja FAKTOR Sp. z o. o. (maksun vastaanottanut taho) ei ole yhteisvastuussa tämän toimituksen selvittämättömästä arvonlisäverosta, koska välitön maksu toimittajan arvonlisäverotilille §:n mukaisesti. 108a kohta. Arvonlisäverolain 6 § sulkee tämän vastuun pois.

Rahan siirto erehdyksessä toisen tahon ALV-tilille ja vastuu selvittämättömästä arvonlisäverosta

Yrittäjä suorittaa maksun vahingossa väärälle pankkitilille. Aiheuttaako rahansiirto muun kuin vastapuolen arvonlisäverotilille yhteisvastuullisen arvonlisäveron maksamisen?

Art. 108a kohta. Arvonlisäverolain 5 §:n perusteella voidaan päätellä, että rahan siirto toisen yhteisön arvonlisäverotilille johtaa yhteisvastuulliseen vastuuseen luovutuksen saajan ja tavaran tai palvelun ostajan välillä.

Syvempi kielellinen tulkinta johtaa kuitenkin siihen johtopäätökseen, että erehdyksessä tehty siirto ei kuulunut lainatussa säännöksessä ilmaistun oikeusnormin piiriin. Lainsäätäjä käytti sanamuotoa "maksun suorittaminen". Maksuaika PWN-kustantamon puolan kielen sanakirja tarkoittaa "velvollisuutta maksaa rahamääräiset velvoitteet tietyn ajan kuluessa". Jos verovelvollinen on suorittanut tietyn rahasumman vain vahingossa, eikä häntä sido velvollisuus maksaa tätä summaa siirron vastaanottajan kanssa, tällaista siirtoa ei voida pitää "maksun suorittamisena". Edellä esitetystä seuraa, että mainittu säännös ei koske erehdyksessä tehtyjä siirtoja.

On syytä korostaa, että yhteisvastuuta maksamattomasta arvonlisäverosta ei synny, jos maksu on suoritettu ennen jakomaksun käyttöön ottavien säännösten voimaantulopäivää eli 1.7.2018.