Pääomayhtiön muuttaminen yhtiöksi - PCC-vero

Palvelus

Yrittäjät, jotka haluavat harjoittaa yritystä, voivat valita sen johtamismuodon. Valintaa tehdessä on muistettava, että yrityksen johtamismuodolla on suuri vaikutus sen myöhempään toimintaan. Yrittäjillä, jotka huomaavat tehneensä väärän valinnan, on mahdollisuus muuttaa yritystoimintaa. Yrittäjän on muunnoksen yhteydessä otettava huomioon kustannukset, mukaan lukien verokulut. Artikkelissa selostetaan, onko pääomayhtiön muuttaminen henkilöyhtiöksi PCC-veron alaista.

Onko kumppanuussopimus PCC-veron alainen?

Art. 1 lauseke 1 piste 1 lit. k) ja siviilioikeudellisista liiketoimista 9 päivänä syyskuuta 2000 annetun lain (Lakilehti 2017, kohta 1150), jäljempänä PCC-laki, 2 kohta, tähän veroon sovelletaan yhtiöjärjestystä ja sen muutoksia. nämä sopimukset, jos ne johtavat niihin, lisäävät veropohjaa siviilioikeudellisten liiketoimien verolla, jollei kohdasta muuta johdu 3 kohta 4.

Perustuu artikkeliin. 1 lauseke PM 3 §:n 3 momentin mukaan yhtiösopimuksen osalta sopimuksen muutos on yhtiöiden muodonmuutos tai sulautuminen, jos se johtaa yhtiön varojen lisääntymiseen tai osakepääoman korotukseen.

Art. PCC-lain 1a momentin 1 kohdassa tarkoitetaan tässä laissa siviiliyhtiötä, avointa yhtiötä, yhtiötä, kommandiittiyhtiötä tai kommandiittiyhtiötä.

Taiteen sisällöstä. 3 sek. PCC-lain 1 momentin 1 momentin mukaan verovelvollisuus syntyy siviilioikeudellisen liiketoimen suorittamishetkellä eli yhtiösopimuksen solmimisen tai tämän sopimuksen muuttamisen hetkellä. Art. 4 9 kohta edellä mainituista Lain mukaan verovelvollisuus on yhtiöllä.

Artiklan mukainen veropohja. 6 sek. 1 piste 8 lit. PCC-lain f) säännöksellä tarkoitetaan - yhtiöitä muunnettaessa tai sulautuessaan - muutoksen seurauksena syntyneeseen yhtiöön osuuksien arvoa tai muutoksen tai sulautumisen seurauksena syntyneen pääomayhtiön osakepääoman arvoa.

Pääomayhtiön muuttaminen yhtiöksi

Aluksi on kysyttävä, lisääntyykö pääomayhtiön muuttuessa henkilöyhtiöksi muunnettavan yhtiön varat, joka siviilioikeudellisesta verosta annetun lain säännösten mukaan liiketoimet ovat edellytys muuttuvien yritysten toiminnan verotukselle. Havainnollistaaksemme ongelmaa helpommin käytämme esimerkkiä.

Esimerkki 1.

Yrittäjä harkitsee toimintamuodon muuttamista osakeyhtiöstä avoimeksi yhtiöksi. Yllä olevan muutoksen johdosta osakeyhtiön osakepääoma ja lisäpääoma sijoitetaan yhteisesti kattamaan avoimen yhtiön osuudet. Avustusten arvon summa avoimessa yhtiössä on yhtä suuri kuin osakeyhtiön osakepääoman ja lisäpääoman arvon summa. Kaikki osakeyhtiön toiminnan aikana kertynyt omaisuus siirtyy avoimen yhtiön omaisuuteen. Yhteenvetona voidaan todeta, että varallisuus ei kasva tai vähene. Muutoksen yhteydessä ei luovuteta ylimääräisiä varoja. Lisäksi yhtiöön ei tule uusia kumppaneita.

Edellä mainittujen säännösten valossa, jos yhtiön omaisuus ei kasva, muutosta ei veroteta PCC:llä. Meidän tapauksessamme ei kuitenkaan siirretä vain osakepääomaa, vaan myös lisäpääomaa.

Onko osakeyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi PCC-veron alainen?

Kuten olemme jo korostaneet, nyt esillä olevassa asiassa ei siirretä vain osakeyhtiön osakepääomaa, vaan myös kaikki sen omaisuus.

Pääomayhtiöiden, mukaan lukien osakeyhtiö, osalta osakepääoma on yhtiöjärjestyksen solmimishetkellä verotettavaa, mikä johtuu 1999/2003. 6 sek. 1 piste 8 lit. ja PCC-laki §:n yhteydessä. 1 lauseke 1 piste 1 lit. PCC-lain k - yhtiösopimusta tehtäessä veron perusteena on osakepääoman arvo. Art. 9 piste 11 lit. ja PCC-laki, jossa PCC-verovapautukset on lueteltu, vapautus koskee yhtiöjärjestystä ja sen muutoksia, jotka liittyvät yhtiöiden muuntamiseen tai sulautumiseen osaksi yhtiö- tai osakepääomaa, jonka arvo on aikaisemmin ollut siviilioikeudellisista liiketoimista tai pääomasijoituksista peritään osakeyhtiöveroa muun jäsenvaltion kuin Puolan tasavallan alueella tai josta ei ole peritty veroa jonkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

Ottaen huomioon Art. 6 sek. 1 piste 8 lit. PCC-lain f:n, jossa veropohja täsmennetään yhtiösopimuksessa - yhtiöiden muuntamisessa tai sulautumisessa -, se tarkoittaa muuntamisesta syntyvien yhtiöosuuksien arvoa. Meidän tapauksessamme henkilöyhtiöön suoritettavien maksujen määrä on osakepääoma ja lisäpääoma.

Ottaen huomioon edellä mainitun objektiivisen poikkeuksen Art. 9 piste 11 lit. PCC-lain a säännöksen mukaan veroperusteena on vakuutusmaksujen arvo vähennettynä se, joka on aiemmin verotettu muunnetun yhtiön osakepääomana.

Osakeyhtiön omaisuuden PCC-veron verotus

Jos osakeyhtiö muutetaan avoimeksi yhtiöksi, vapautusta koskee vain PCC:llä aiemmin verotettu osakepääoma. Jäljelle jäävä osa kiinteistöstä, joka siirtyy vastikään perustetulle yhtiölle, on PCC-veron alaista. Edellä esitetyn vahvistaa Varsovan korkeimman hallinto-oikeuden päätös 15.5.2017, tiedostoviite. näytös II FPS 1/17, jossa luemme:

”Siksi viitaten Korkeimman hallinto-oikeuden seitsemän tuomarin kokoonpanoon esitettyyn kysymykseen on todettava, että 1.1.2009 voimaan tulleessa oikeusvaltiossa siviilioikeudellisista liiketoimista verotetaan 1.1.2009. 1 lauseke 3 kohta 3 liittyen kappaleesta 1 piste 1 lit. k, 9. syyskuuta 2000 annettu laki siviilioikeudellisista liiketoimista (Laki 2007, nro 68, kohta 450, sellaisena kuin se on muutettuna) . Ottaen huomioon edellä esitetyt oikeudellisen tulkinnan periaatteet ja niihin perustuvat perustelut esillä olevan oikeuskysymyskohdassa, korkein hallinto-oikeus 1999/2004 1 momentin mukaan. 15 §:n 1 momentin 3 alakohta ja art. AA 264 § 1 ja 2 §. teki päätöksen seuraavasta sisällöstä: Siviilioikeudellisista liiketoimista verotettavat yhtiöjärjestyksen muutokset, jotka koostuvat osakeyhtiön muuttamisesta avoimeksi yhtiöksi ”.

Pääomayhtiömuodossa harjoitettavaa taloudellista toimintaa muutettaessa yhtiöyhtiöksi on siis huomioitava verotus PCC:llä.

PCC-verokannan määrä

Art. 7 sek. PCC-lain 1 momentin 9 mukaan yhtiöjärjestyksen verokanta on 0,5 %. Meidän tapauksessamme veropohjaa alennetaan jo verotetun osakepääoman verran. Verovelvollisuus jää vasta perustetulle yhtiölle.