Siviiliyhtiön ja yksityisen yrityksen muuttaminen

Palvelus

Jos siviilioikeudellinen yhtiö muodostuu kahdesta yhtiömiehestä ja toinen heistä päättää erota, puretaanko yhtiö? Muodollisesti katsottuna - kyllä, on kuitenkin olemassa tiettyjä oikeudellisia välineitä, joiden avulla yksi osapuolista voi helposti muuttaa siviiliyhtiön yksityisyritykseksi.

Pääsääntöisesti kahden hengen parisuhde puretaan, kun toinen osapuolista eroaa. Tällaisessa tilanteessa osakkaiden tulee soveltaa siviililaissa tarkoitettuja selvitystilasääntöjä - yhtiön omaisuus asetetaan selvitystilaan. Tämä tarkoittaa, että siviiliyhtiön muuttaminen yksityisyritykseksi edellyttää, että yhtiömies on merkittävä uudelleen kaupparekisteriin. Miten joku osapuolista sitten voi jatkaa siviilioikeudellisen yhtiökokouksen toimintaa? Selitämme tämän tässä artikkelissa.

Mikä on siviilioikeudellinen kumppanuus?

Siviiliyhtiön perustavat osakkaat, jotka ovat luonnollisia henkilöitä (oikeushenkilöillä ei ole tällaista mahdollisuutta), jotka harjoittavat yksityistä elinkeinonharjoittajaa. Tärkeää on, että lain kannalta kumpikin osakas on erikseen kirjattu yrittäjä. Tämä tarkoittaa, että parisuhteeseen voi liittyä vasta sen jälkeen, kun hänet on merkitty elinkeinorekisteriin, lisäksi rekisteriin tulee tehdä merkintä parisuhteen solmimisesta.

Eroaminen siviilioikeudellisesta yhtiöstä

Mahdollisuus erota yrityksestä riippuu kumppanien välillä tehdyn sopimuksen tyypistä. Mikäli sopimus tehdään toistaiseksi, kukin yhtiömies voi irtisanoa yhtiöstä syytä ilmoittamatta irtisanomalla osallistumisensa kolme kuukautta ennen tilikauden päättymistä. Sopimuksen irtisanominen ilman irtisanomisaikaa voi tapahtua vain painavista syistä.

Määräajaksi tehdyn yhtiösopimuksen osalta sopimusta ei yleensä voi irtisanoa. Poikkeuksellisesti tällainen irtisanominen on mahdollista, kuten määräaikaisessa työsuhteessa, ilman irtisanomisaikaa noudattamatta vain painavista syistä.

Kumppanin ilmoitus siviiliparisuhteen päättymisestä on osoitettava kaikille kumppaneille. Tästä seuraa se seuraus, että mikäli irtisanottava yhtiömies ei ole ilmoittanut asiasta muille osapuolille tai heidän asiamiehilleen tai teki sen väärin, tämä yhtiömies on edelleen vastuussa yhtiön velvoitteista. Pääsääntöisesti irtisanominen ei vaadi erityistä lomaketta, mutta näyttösyistä suositellaan sitä kirjallisesti.

Kahden hengen parisuhteen irtisanominen

Osakkaan eroaminen kahden hengen parisuhteesta johtaa yhtiön purkamiseen ja siten yhtiön omaisuus puretaan. Yhtiön omaisuuden purkamiseen, ellei yhtiöjärjestyksessä ole määrätty, sovelletaan pykälän säännöksiä. Siviililain 875 §:ssä. Selvitystilan toteuttamiseksi on laadittava selvitystilaan asettautumishetkellä fyysinen inventaario, jolla selvitetään osakkeenomistajien yhtiön purkamispäivään mennessä kertyneet tulot varastoerot huomioiden. Luettelo sisältää kaupalliset tavarat, perus- ja apuaineet, puolivalmisteet, valmiit tuotteet, pulat ja jätteet.

Yhtiön omaisuutta käytetään yhtiön velkojen maksamiseen. Jäljellä olevasta omaisuudesta palautetaan osakkaiden osuudet, kun taas jäljelle jäävä yhteisomaisuuden ylijäämä jaetaan osakkaiden kesken siinä suhteessa, jossa he osallistuivat yhtiön tulokseen.

Entä jos joku kumppaneista haluaa jatkaa yrityksen toimintaa?

Kun toinen osapuolista eroaa siviilioikeudellisesta yhtiöstä, toisella on mahdollisuus jatkaa toimintaansa, ja tämä voidaan tehdä kahdella tavalla.

Ensimmäinen on yhtiön purkaminen ja sen jälkeen purkautuneen yrityksen jälkeen jääneen omaisuuden myynti tai tuominen uuteen toimintaan, jonka joku osakas on rekisteröinyt.

Toinen tapa on kuitenkin rekisteröidä yksityinen elinkeinonharjoittaja jommankumman osakkaan toimesta, myydä yhtiön omaisuus vasta rekisteröidylle yritykselle ja vasta lopussa purkaa yhtiö.

Kummankin edellä mainitun siviilioikeudellisen henkilöyhtiön muuttamisen yksityisyritykseksi seurauksena on velvollisuus säännellä tulo- ja arvonlisäveroasioita. Edellä mainitut velvoitteet johtuvat siviilioikeudellisen yhtiöyhteisön omaisuuden siirrosta yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

Tuloverovaikutukset

Verooikeudellisia seurauksia säätelee tuloverolaki (jäljempänä PIT-laki). Huomaa, että Art. ALV-lain 14 §:n mukaan, jos omaisuus myydään jollekin puretun siviiliyhtiön yhtiömiehistä, elinkeinotoiminnasta saatava tulo on yhtiön selvitystilaan asettamisen yhteydessä saatua omaisuuden myynnistä saatua tuloa, ellei Myynti tapahtuu kuuden vuoden kuluttua sitä kuukautta seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona yritys purettiin, eikä sitä harjoiteta taloudellisen toiminnan yhteydessä. Näihin tuloihin ei puolestaan ​​sisälly käteisvaroja, jotka on saatu sellaisen yhtiön osakkaalle, joka ei ole oikeushenkilö siviilioikeudellisen yhtiökokouksen purkamisen vuoksi. Tämä tarkoittaa sitä, että osakkeenomistajat saavat käteisvaroja, jotka muodostavat ylijäämän pykälän 2 momentin periaatteiden mukaisesti lasketuista tuloista. 24 sekuntia ALV-lain 2 §:n mukaan ei veroteta.

Jos kuitenkin yksi yhtiömiehistä siviilioikeudellisen yhtiömiehen selvitystilan aikana myy omaisuuden vastikkeellisesti toiselle yhtiömiehelle, joka aikoo jatkaa yhtiön toimintaa, niin kiinteistön myyvälle yhtiömiehelle se on tuloa harjoitetusta liiketoiminnasta. . Tässä tilanteessa myyntituotot ovat tuloveron alaisia.

Toisaalta toisessa edellä kuvatuista tapauksista eli kun yrityksen omaisuus myydään yhtiömiehelle, joka aloittaa toimintansa ennen siviilioikeudellisen yhtiökokouksen purkamista, yhtiö saa lisätuloja ja myyntituloja. Näin yhtiöön tulee selvitettävää tuloa ja yrityksen toimintaa jatkavalle yhtiömiehelle syntyy verovähennyskelpoisia kuluja, joiden ansiosta tulovero "nollataan". Lue lisää siviilioikeudellisesta kumppanuudesta ja sen muuntamisvaihtoehdoista:
- Siviilioikeudellisen henkilöyhtiön muuttaminen yksityisyritykseksi
- LLC:n muutos yksityisyritykseksi - tärkeä tieto!
- Siviilioikeudellinen yhtiösuhde - sopimuksen muutokset ja yhtiön purkaminen (osa 5)

 

ALV:n seuraukset

Arvonlisäverovaikutuksia säätelee arvonlisäverolaki.

Jos ensimmäinen edellä kuvatuista "muunnoksista" valitaan Art. Arvonlisäverolain 14 §:n mukaan tämä vero on vähennettävä, jos arvonlisäveron alaiset tavarat jäävät jäljelle yrityksen selvitystilan jälkeen. Tällaisia ​​tavaroita tulee pitää tavaroina ja niiden osina, kaikenlaisina energiamuotoina sekä käyttöomaisuutena, mm. rakennuksia ja maata. Nämä tavarat olisi sisällytettävä fyysiseen varastoon selvitystilaajankohtana. Huomaa, että varasto voi sisältää vain tavaroita, joista sinulla oli oikeus vähentää maksettavasta verosta ostoihin sisältyvän veron määrä. Yhtiö on siis velvollinen maksamaan hankintamenoon arvostetusta varastosta maksettavan veron, ei omaisuuden todellista arvoa selvitystilaan. Osakkeenomistajat voivat puolestaan ​​myydä selvitystilassa olevan yhtiön omaisuutta 12 kuukauden ajan purkamispäivästä lukien veroa maksamatta.

Toisen menetelmän valinta johtaa kuitenkin siihen, että varasto ei näytä omaisuutta. Tämä johtuu siitä, että siviilioikeudellinen yhtiö tulee likvidoimaan omaisuutensa ennen purkamispäivää. Myynnin arvonlisävero lasketaan kauppahinnasta, joka on yleensä pienempi kuin kauppahinta.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhtiöstä lähtevän ja liiketoimintaa jatkavan osakkaan tehtävät

Aluksi kumppanien tulee purkaa yhtiö päivittämällä olemassa oleva ilmoitus NIP-2-lomakkeella. Tätä varten se tulee toimittaa valitsemalla kentässä 31 vaihtoehto 4 - yhtiön laillisen olemassaolon päättyminen. Sitten yritys tulisi poistaa sosiaaliturvamaksujen maksajaksi.

Osakkeenomistaja, joka päättää erota yhtiöstä ja lopettaa liiketoiminnan, on velvollinen tekemään vain ilmoituksen toiminnan lopettamisesta asianomaiselle toimialaosastolle.

Toisaalta yhtiön toimintaa jatkavan kumppanin tulee tehdä ilmoitus liiketoi- mintakirjanpidon muutoksista. Pohjimmiltaan muutokset koskevat yrittäjän nimeä, jolloin CEIDG:n merkintä ei enää kerro siviiliyhtiön pyörittämisestä. Tarvittaessa sinun tulee myös muuttaa kotipaikan osoitetta ja harkita, onko toiminnan kohde sama kuin yrityksen toiminnan kohde. Siviiliyhtiön taloudellisen toiminnan jatkaminen ei anna yrittäjälle mahdollisuutta toimia urakoitsijoiden kanssa tehtyjen alkuperäisten sopimusten perusteella, koska nämä sopimukset on tehty siviiliyhtiön puitteissa - oikeuksien peräkkäisyyttä ei ole. Tästä syystä ne on irtisanottava ja niiden tilalle on tehtävä uusia sopimuksia.

Siviilioikeudellisen henkilöyhtiön muuttaminen yksityisyritykseksi - yhteenveto

Siviiliyhtiön muuttaminen yksityisyritykseksi tulee ymmärtää muutoksena lainausmerkkeihin, koska muodollisesti yhtiö ei voi siirtää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan yhdelle osakkaalleen. Mikäli kahden hengen parisuhteessa toinen yhtiömiehistä irtisanoo sopimuksen, yhtiö on purettava ja sen omaisuus purettava. Selvitysprosessi ei kuitenkaan ole aikaa vievä ja monimutkainen, ja yhtiön asianmukainen purkaminen mahdollistaa sen, että toimintaansa jatkava yhtiömies voi ottaa haltuunsa yhtiön omaisuuden ilman velvollisuutta maksaa suuria tuloveroja ja arvonlisäveroa.

Siviilioikeudellinen kumppanuus wfirma.pl-järjestelmässä

Tapauksissa, joissa yrittäjät johtavat yksinkertaistettuun kirjanpitoon perustuvaa siviilikumppanuutta sekä yksityistä yritystoimintaa - wFirma.pl-järjestelmä on täydellinen tähän:
- ZUS DRA kumppaneille ja DRA yritykselle työntekijöille,
- Tuloveron ennakot lasketaan ja kumppaneiden vuotuinen PIT yhdessä järjestelmässä,
- Kaikilla siviilioikeudellisen yhtiökumppanuuden kumppaneilla on pääsy yrityksen tietoihin ja he voivat laskuttaa samanaikaisesti,
- intuitiiviset kirjanpitokaaviot ja ilmaiset järjestelmäpäivitykset!