Tilojen osuusoikeuden muuttaminen omistukseen - veroseuraamukset

Palveluvero

Verovelvollinen voi luovuttaa kiinteistön osuuskunnan omistusoikeuden perusteella. On myös huomioitava, että tilojen osuusoikeus voi myös muuttua omistukseen. Siksi on tarpeen pohtia, mitä verovaikutuksia tällaisella toimilla on. Otamme huomioon veroseuraamukset käyttöomaisuuden alkuarvon määrittämisessä ja poistojen määrittämisessä.

Tilojen osuusoikeuden ja omistusoikeuden määrittely

ALV-lain mukaan osuuskunnan omistusoikeus toimitiloihin on aineeton ja laillinen omaisuus. Kuten Art.:n sisällöstä seuraa. 22b kohta. Lain 1 §:n 2 momentin mukaan, ovat poistot, jollei 22 c, hankittu toiselta yhteisöltä, käyttöönottopäivänä taloudelliseen käyttöön soveltuva, osuuskunnan omistusoikeus asuntoon ja osuusoikeus liiketiloihin, joiden oletettu käyttöaika on yli vuosi, verovelvollisen käytössä hänen elinkeinotoimintaansa liittyviin tai hänen lisenssisopimuksen (alilisenssin), vuokrasopimuksen, leasing- tai leasingsopimuksen perusteella käyttöön ottamiin tarkoituksiin, joita kutsutaan aineettomiksi hyödykkeiksi.

Omistusoikeuksien osalta asia on kuitenkin toinen. No, Art. 22a kohta. Lain 1 §:n 2 momentin mukaan, ovat poistot, jollei 22 c, verovelvollisen omistama tai yhteisessä omistuksessa oleva, yksin hankittu tai valmistettu, käyttöön ottopäivänä täydellisenä ja käyttökelpoisena, rakennukset, rakennukset ja tilat erillisenä omaisuutena, jonka oletettu käyttöaika on yli vuosi , jota verovelvollinen käyttää liiketoimintaansa varten tai ottaa käyttöön vuokra-, leasing- tai leasingsopimuksen perusteella, jota kutsutaan käyttöomaisuudeksi.

Edellä mainituista säännöksistä seuraa, että maatalouden ulkopuolista liiketoimintaa harjoittavien verovelvollisten osalta osuuskunnan omistusoikeus asuntoon ja erilliseen kiinteistöön muodostavat erilaisia, erillisiä käyttöomaisuuden osia. Tuloverotuksen kannalta osuusoikeus asuntoon on aineeton ja laillinen omaisuus. Toisaalta kiinteä omaisuus on kiinteistö, johon verovelvollisella on omistusoikeus.

Osuusoikeuden muuttaminen omistusoikeudeksi

Kun osuuslaki muutetaan omistusoikeudeksi, aineeton omaisuus puretaan ja syntyy uusi käyttöomaisuus.

Siksi, koska uusi käyttöomaisuus syntyy liiketoiminnassa käytettäväksi, on ensiksi määritettävä käyttöomaisuuden alkuarvo, jotta poistot voidaan tehdä.

Tässä tapauksessa on kyse epätavallisesta tilanteesta, sillä omaisuus, jonka yrittäjä on aiemmin poistanut aineettomaksi hyödykkeeksi, kirjataan muutoksen jälkeen uudelleen kirjanpitoon, tällä kertaa käyttöomaisuushyödykkeeksi. Tästä syystä kiinteään omaisuuteen kuuluvan kiinteistön osalta on määritettävä sen alkuarvo.

22 g artiklan 1 kohta Lain 1 momentin 1 kohdassa säädetään, että käyttöomaisuuden alkuarvo ostotapauksessa on sen hankintahinta.

Sitä vastoin Art. 22 g 1 kohdan. Lain 3 §:n mukaan kauppahinta on myyjälle kuuluva summa lisättynä käyttöomaisuuden tai aineettoman hyödykkeen luovutuspäivään saakka kertyneillä ostoon liittyvillä kuluilla, erityisesti kuljetus-, lastaus- ja purkukustannuksilla. , tietokoneohjelmien ja -järjestelmien kokoonpano-, asennus- ja käyttöönottovakuutus, notaarin palkkiot, vero- ja muut palkkiot, korot, palkkiot ja arvonlisäverolla vähennettynä, paitsi jos erillissäännösten mukaan tavaravero ja Palvelut eivät ole arvonlisäveroa tai verovelvollisella ei ole oikeutta arvonlisäverolain mukaiseen maksettavan veron määrän alennukseen tai veroeron palautukseen.

Siitä huolimatta, että uusi käyttöomaisuus kirjattiin kirjanpitoon, se poistettiin entisessä muodossaan aineettomana ja laillisena hyödykkeenä. Koska samoista hyödykkeistä tehtyjä poistoja ei voida kirjata kuluihin kahteen kertaan, käyttöomaisuuden osalta poistetaan vain se arvo, jota ei ole aiemmin poistettu. Osuuslain muuttamisessa omistusoikeudeksi poistoja koskee vain se osa käyttöomaisuuden arvosta, jota ei ole poistettu osana aineettomien ja juridisten hyödykkeiden poistoja.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Tilojen osuusoikeuden muuttaminen omistukseen ja yksilöllinen poistoprosentti

Art. 22j kohta. ALV-lain 1 momentin 3 momentin mukaan verovelvolliset voivat yksilöllisesti asettaa poistoprosentit tietyn verovelvollisen ensimmäistä kertaa kirjanpitoon kirjatuille käytetyille tai parannetuille käyttöomaisuuksille. Tällöin verokantaa voidaan korottaa 10 prosenttiin.

Sitä vastoin Art. 22j kohta. PIT-lain 3 §:n mukaan käyttöomaisuutta pidetään:

  1. käytetty - jos verovelvollinen osoittaa, että niitä on käytetty vähintään 60 kuukautta ennen niiden hankintaa, tai

  2. parannettu - jos verovelvolliselle parannuksesta aiheutuneet menot olivat ennen kirjanpitoon merkitsemistä vähintään 30 % alkuperäisestä arvosta.

Edellä olevasta säännöksestä seuraa suoraan, että yksilöllisen poistoprosentin soveltamisoikeus koskee vain käyttöomaisuutta. Tämä tarkoittaa, että osuuskunnan omistusoikeus tiloihin ei voi hyötyä tästä edullisesta poistoprosentista.

Miten yllä oleva sääntö koskee tapausta, jossa osuusoikeus tiloihin muuttuu omistukseen? No, veroviranomaiset pitävät 10 prosentin verokannan soveltamista käyttöomaisuuteen, joka syntyy tämäntyyppisestä muutoksesta.

Kuten voimme lukea Katowicen verokamarin johtajan tulkinnasta 21. kesäkuuta 2010, IBPBI / 1 / 415-349 / 10 / KB:

Edellä esitetystä seuraa, että asunnon osuuskunnan omistusoikeuden muuttumisen seurauksena sen omistusoikeudeksi hakija on luonut maatalouden ulkopuolisessa liiketoiminnassaan uuden käyttöomaisuuden muodostavan omaisuuden, joka on kirjattu ensimmäistä kertaa hakijan käyttöomaisuusrekisteri. Hakemuksessa todettiin, että tilat sijaitsivat yli 20 vuotta sitten käyttöön otetussa rakennuksessa, joka on ollut käytössä siitä lähtien.

Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen on todettava, että tämän kiinteistön poistoihin oli sallittua määrittää yksilöllinen poistoprosentti pykälän säännösten perusteella. 22j kohta. 1 kohta 3 edellä mainituista henkilötuloverolaki. Tila merkittiin ensimmäistä kertaa hakijan käyttöomaisuuden ja aineettomien hyödykkeiden rekisteriin ja ennen sen ottamista edellä mainittuun tietueita on käytetty yli 60 kuukautta (5 vuotta)”. Jos kiinteistön osuusoikeus muuttuu omistukseen, verovelvollinen voi käyttää käyttöomaisuuden yksilöllistä poistotapaa 10 prosentin vuosiprosentin mukaisesti.