Kiinteistön siirto ennen notaarin asiakirjan allekirjoittamista - arvonlisäveron kysymys

Palveluvero

Tyypillisessä kiinteistökaupassa osapuolet allekirjoittavat ensin notaarin asiakirjan ja vasta sitten kiinteistö siirtyy uudelle omistajalle. Epätavallisia tilanteita voi kuitenkin esiintyä, kun omaisuus luovutetaan ennen muodollista omistusoikeuden siirtoa. Tässä artikkelissa pohditaan, onko tällaisella tapauksella arvonlisäverollisia seurauksia ja pohditaan entä jos kiinteistö luovutetaan ennen notaarin allekirjoittamista.

Kiinteistöjen myynti tavarantoimituksena

Yksityiskohtiin menemättä voidaan todeta, että arvonlisäverolaissa erotetaan kaksi verollisen toiminnan perusluokkaa: tavaroiden luovutus ja palvelujen suorittaminen. Ottaen huomioon, että §:n mukaan Lain 2 momentin 6 kohdan mukaan hyödyke on jokainen aineellinen esine (sekä irtain että kiinteä), kiinteistön myynti on luokiteltava maksulliseksi tavaran toimitukseksi.

Siirrytään määritelmään. Art. 7 sek. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan tavaran toimituksella tarkoitetaan tavaran omistajan määräämisvallan siirtymistä. Tärkeää on, että sekä opissa että oikeuskäytännössä on monta kertaa korostettu, että arvonlisäverolain säännökset ovat itsenäisiä ja siviilioikeudesta riippumattomia. Tästä seuraa, että siviililaissa tarkoitetun omistusoikeuden siirtymishetken ei tarvitse olla sama kuin arvonlisäverolain mukainen tavaran luovutus.

Tavaran toimituksen määritelmä viittaa tavaran määräämisoikeuden siirtoon, jolla on ymmärrettävä esineen tosiasiallista hallintaa. Hallintotuomioistuimet käyttävät usein termiä "taloudellinen suvereniteetti" kuvaamaan tätä tilannetta. Tämän seurauksena tavaran määräysvallan siirtyminen omistajana tapahtuu luovutushetkellä eli tavaran luovutushetkellä.

Arvonlisäveron perusteella ei tarvitse siirtää siviilioikeudellista omistusoikeutta sen toteamiseksi, että tavara on toimitettu. Tämä tapahtuu silloin, kun siirretään esineen käytännön hallinta ja mahdollisuus hävittää se.

Hetki, jolloin verovelvollisuus syntyy

Sen verokauden määrittämiseksi, jolta liiketoimesta on maksettava arvonlisäveroa, olisi määritettävä verovelvollisuuden syntyhetki. Lainsäätäjä ei ole määritellyt kiinteää ajankohtaa kiinteistön luovutukselle, joten on noudatettava yleissääntöä.

Art. 19a kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan verovelvollisuus syntyy, kun tavara luovutetaan tai palvelu suoritetaan. Tämän säännön tulkinta vaikeutuu, kun kiinteistö luovutetaan ennen notaarin allekirjoittamista. Veroviranomaisen näkemyksen mukaan verovelvollisuus syntyy tällaisessa tapauksessa jo ennen kauppasopimuksen tekoa ja olisi siirrettävä kiinteistön luovutukseen saakka. Tässä on syytä muistaa Łódźin verokamarin johtajan tulkinta 15. huhtikuuta 2016, 1061-IPTPP1.4512.149.2016.1.IG: "Edellä mainittuihin säännöksiin viitaten on huomioitava, että tilojen luovutuksen yhteydessä verovelvoite syntyy 1999/2003:sta johtuvan yleissäännön mukaisesti. 19a kohta. säädöksen 1 kohta. Laissa ei ole erityistä säännöstä verovelvollisuuden syntyhetkestä tältä osin. Tämä tarkoittaa, että verovelvollisuus kiinteistön luovutuksesta syntyy näiden tavaroiden luovutuksesta. Edellä esitetyn perusteella on siis todettava, että kiinteistön luovutukseen liittyvä verovelvollisuus syntyy silloin, kun määräysvalta siirtyy omistajalle. Yleensä tämä tapahtuu notaarin asiakirjan allekirjoittamisen yhteydessä. Jos kuitenkin ennen tämän lain allekirjoittamista näiden rakennusten, rakennelmien tai niiden osien myöntäminen, verovelvollisuus syntyy sinä päivänä. Siirrettäessä edellä esitetyt näkökohdat nyt esillä olevaan asiaan on näin ollen todettava, että tilanteessa, jossa kiinteistön omistusoikeuden luovuttavan notaarin allekirjoitus tapahtuu aikaisemmin kuin sopimuksen kohteen todellinen luovutus, verovelvollisuus kauppa tapahtuu notaarin vahvistaman asiakirjan allekirjoituspäivänä.”.

Esitetyn tulkinnan valossa voidaan yksiselitteisesti todeta, että kiinteistön luovutus ennen notaarin allekirjoittamista on oikea hetki tunnustaa arvonlisäverovelvollisuus. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen päätti myydä harjoittamassaan liiketoiminnassa käytetyt kiinteistöt. Hänen oli määrä luovuttaa kiinteistön avaimet 29. toukokuuta. Toisaalta notaarin asiakirja allekirjoitettiin 4. kesäkuuta. Arvonlisäverolain säännösten valossa verovelvollisuus syntyi kiinteistön luovutuspäivänä eli 29.5. Veronmaksajan tulee siksi esittää myyntivero toukokuun veroilmoituksessa. Kiinteistön luovutus ennen notaarin allekirjoittamista johtaa verovelvollisuuteen kiinteistön määräysvallan siirtymispäivänä ja varsinaiseen luovutukseen. Sopimuksen myöhempi solmiminen notaarin vahvistamana asiakirjana ei muuta arvonlisäverovelvollisuutta.

Kiinteistön luovutus notaarin allekirjoittamisen jälkeen

Kannattaa myös viitata tilanteeseen, jossa kiinteistö vapautuu notaarin allekirjoittamisen jälkeen. Mainitun tulkinnan perusteella voidaan päätellä, että veroviranomaiset ovat sitä mieltä, että tällaisella toimenpiteellä ei ole arvonlisäveron kannalta merkitystä.

Tämä tulkinta viittaa siihen, että tilanteessa, jossa kiinteistön omistusoikeuden luovuttavan notaarin allekirjoitus tapahtuu aikaisemmin kuin sopimuksen kohteen todellinen luovutus, verovelvollisuus kauppatapahtumasta syntyy kauppatapahtuman allekirjoituspäivänä. notaarin vahvistama asiakirja.

Säännösten sisältöä ja tulkintaa tiukasti noudattamalla voidaan havaita tietty epäjohdonmukaisuus veroviranomaisten puolelta. Koska tavaran luovutushetken tulee liittyä kiinteistön varsinaiseen luovutukseen, tämän säännön tulee kattaa sekä tilanteet ennen notaarin allekirjoittamista että sen jälkeen. Myös eräät hallinto-oikeudet kiinnittivät huomiota tähän seikkaan.

Näyttää kuitenkin siltä, ​​että tämä tapa tulkita veroviranomaisia ​​määräyksiä riippuu käytännön näkökohdista. Kuten olemme todenneet, tyypillisiä tilanteita ovat ne tilanteet, joissa kiinteistö luovutetaan notaarin allekirjoituspäivänä. Näin ollen verotoimisto ilmoittaa selvityksen yksinkertaistamiseksi, että tämä on viimeinen tavaran toimitushetki riippumatta sen myöhemmästä luovutuksesta.

Esimerkki 2.

Aktiivinen arvonlisäverovelvollinen päätti myydä harjoittamassaan liiketoiminnassa käytetyt kiinteistöt. Notaarin vahvistama asiakirja allekirjoitettiin 30. kesäkuuta. Asunnon avainten luovutus tapahtui 2. heinäkuuta. Verohallinnon esittämän tulkinnan mukaan verovelvollisuus syntyi kesäkuussa. Veroviranomaisen esittämä kanta perustuu olettamukseen, että notaarin vahvistaman asiakirjan allekirjoittaminen on viimeinen päivä, jolloin verovelvollisuus tavaroiden luovutuksesta voi syntyä. Kiinteistön myöhemmällä luovutuksella ei ole varsinaista merkitystä verovelvollisuuden syntyhetkestä.

Yllä oleva huomioon ottaen on syytä muistaa, että arvonlisäveroalalla on täysin erilaiset säännöt kuin siviilioikeudessa. Veronmaksajien tulee huomioida, että kiinteistön taloudellisen vallan siirtyminen ennen omistusoikeuden siirtokirjan allekirjoittamista aiheuttaa arvonlisäveron verovelvollisuuden syntymisen aikaisemmin.