Rahapalkinnon luovutus asiakkaille järjestetyssä kilpailussa

Palveluvero

Vapaus harjoittaa liiketoimintaa, mukaan lukien myynninedistämiskampanjat, mahdollistaa kilpailujen järjestämisen asiakkaille. Mikäli he täyttävät kilpailusäännöissä määritellyt vaatimukset, voittajat saavat rahapalkintoja tai muita etuja. Lue artikkeli ja ota selvää, mitä palkintorahojen lahjoittaminen kilpailussa tarkoittaa.

Kilpailun käsite

Tuloverolaki käyttää kilpailun käsitettä, mutta ei määrittele sen merkitystä. Lainsäätäjän tavoitteen ymmärtämiseksi tulee viitata "Puolan kielen sanakirjassa" olevaan sanan kilpailu määritelmään, jonka mukaan kilpailu on:

  1. tapahtuma, yritys, joka mahdollistaa parhaiden urakoitsijoiden, töiden tekijöiden jne. valinnan;

  2. menettely, jonka tarkoituksena on valita paras ehdokas tehtävään.

Kilpailun määräävät tekijät eivät johdu verolaeista, vaan hallintotuomioistuinten oikeuskäytäntö kertoo, mitä tulee ottaa huomioon kilpailua järjestettäessä. Esimerkiksi korkein hallinto-oikeus 9.4.2014 antamassaan tuomiossa, tiedostoviite. II FSK 911/12, tuomio: "[...] Ensinnäkin kilpailu on julkistettava yhdessä asiaa koskevien sääntöjen kanssa, minkä jälkeen kilpailuun osallistujien tulee ryhtyä asianmukaisiin toimenpiteisiin, joihin kilpailun luonteen vuoksi tulee sisältyä kilpailuelementti. Kilpailun, joka on tuloksena kilpailun osallistujien kilpailusta, päättyy tulosten julkistaminen ja usein palkintojen jako.Ei ole myöskään epäilystäkään [...] siitä, että kilpailun tulos liittyy läheisesti kilpailun osallistujien ja heidän kilpailunsa välisen suoran kilpailun vaikutukseen [...].

Rahapalkinnon luovuttaminen luonnollisille henkilöille

Kilpailussa voitetun palkintorahojen luovutus on saajalta veronalaista. Art. 30 sek. Tuloista (tuloista) suoritettavasta tuloverosta annetun lain 1 momentin 2 alakohta, ml. EU:n jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa saaduista kilpailujen, pelien ja keskinäisen vedonlyönnin voitoista tai bonusmyyntiin liittyvistä palkinnoista peritään kiinteämääräinen tulovero 10 % voitoista tai palkinnoista.

Palkinnosta vähennetään vero 10 % palkintosummasta ennen kuin maksaja suorittaa maksun. Samanaikaisesti vastaanottajasta tulee maksaja 12 artiklan mukaisesti. 41 sek. Tuloverolain 4 §:n mukaan, mikä tarkoittaa, että se on velvollinen suorittamaan veron perimiskuukautta seuraavan kuukauden 20. päivään mennessä asuinpaikan mukaan toimivaltaisen veroviraston tilille (jos se on luonnollinen henkilö) tai kotipaikan tai toimipaikan mukaan, jos maksaja ei ole sijoittautunut (jos maksaja ei ole luonnollinen henkilö).

Lisäksi maksaja on velvollinen lähettämään verovuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä PIT-8AR-ilmoituksen toimivaltaiselle verovirastolle (jos maksaja lopettaa toimintansa ennen tätä päivämäärää - tämä ilmoitus tulee toimittaa verotoimistoon mennessä tämän toiminnan lopetuspäivä).

Esimerkki 1.

XYZ Company järjesti kilpailun asiakkailleen - luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Kilpailu ei koskenut tieteen, kulttuurin, taiteen, journalismin ja urheilun aloja, eikä sitä julkistettu tiedotusvälineissä. Kilpailun sääntöjen mukaisesti palkinnot olivat seuraavat:

  • ensimmäisestä paikasta - 5 000 PLN;

  • toiselle sijalle - 3 000 PLN;

  • kolmannesta sijasta - 1 000 PLN.

Kilpailu arvottiin 30.9.2019. Samana päivänä kilpailun järjestäjä luovutti sääntöjen mukaisesti varoja kilpailun voittajille.

Järjestäjä oli velvollinen perimään kilpailun rahapalkintojen siirtämisestä kiinteämääräisen tuloveron, joka oli 10 % palkinnosta, eli yhteensä 800 PLN. Lokakuun 20. päivään mennessä kilpailun järjestäjä eli yritys XYZ on velvollinen maksamaan verovirastolle kannetun veron määrän.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Rahapalkinnon luovuttaminen ja verovapaus

Tuloverolaki sisältää vapautuksen kilpailujen voittojen verotuksesta, mikäli tietyt edellytykset täyttyvät. Art. ALV-lain 21 §:n 1 momentin 68 momentti on verovapaa:

  • joukkoviestimien (lehdistö, radio ja televisio) järjestämien ja lähettämien (ilmoittamien) kilpailujen ja pelien voittojen arvo;

  • kilpailuissa tieteen, kulttuurin, taiteen, journalismin ja urheilun aloilla;

  • jos näiden palkintojen kertaluonteinen arvo ei ylitä 2 000 zlotya.

Kyseisen tuloverovapautuksen soveltaminen edellyttää kilpailun lähettämisen (julkistamisen) lisäksi tiedotusvälineissä, että kilpailun järjestäjällä on joukkotiedotusvälineen asema (katso valtakunnallisen johtajan yksilöllinen tulkinta Verotiedot 2. maaliskuuta 2018, nro KDIP3-2.4011.393.2017.2.AK1).

Esimerkki 2.

Internet-portaali XYZ-yritys järjesti kilpailun luonnollisille henkilöille, jotka eivät harjoita liiketoimintaa. Tämä kilpailu koski ekologiaa ja ilmoitettiin verkkosivuilla, joten oletettiin, että kilpailussa myönnetyn palkinnon verovapauden soveltamiskriteerit täyttyivät. Kilpailun pääpalkinnon arvo oli 10 000 zlotya.

Rahapalkintoa maksaessaan XYZ Company on velvollinen perimään kiinteämääräisen tuloveron palkinnon ylittävästä summasta, joka on yli 2 000 PLN. Järjestäjä on velvollinen keräämään ja maksamaan tuloveroa 800 zlotya toimivaltaisen veroviraston tilille, mikä johtuu seuraavista laskelmista:

(10 000 PLN – 2 000 PLN) x 10 %.

Rahapalkinnon antaminen liiketoimintaa harjoittavalle yhteisölle

Rahapalkinnon luovuttamisesta elinkeinoelämää harjoittavalle henkilölle seuraa muun kuin maatalouden taloudellisesta toiminnasta saadun tulon verotusperiaatteen soveltaminen, joka määritellään 30 §:ssä. 9a kohta. Tuloverolain 1 ja 2 §. Näitä tuloja verotetaan yleisillä periaatteilla veroasteikon mukaan, elleivät verovelvolliset esitä kirjallista pyyntöä tai ilmoitusta toimivaltaiselle veroviraston johtajalle soveltaakseen tiettyihin tuloihin tuloverolain mukaisia ​​verotusmuotoja. luonnollisten henkilöiden toimesta. Liiketoiminnan tuotot ovat maksettavia määriä, vaikka niitä ei olisi tosiasiallisesti saatu, kun palautettujen tavaroiden arvoa ei ole huomioitu, myönnetyt alennukset ja alennukset. Yritystoiminnasta saadut tulot ovat myös saatujen luontoisetujen ja muiden vastikkeetta saatujen etujen arvo. Seurauksena on, että kilpailun voittaminen sekä rahana että luontoissuorituksina, jonka yritystoimintaa harjoittava yhteisö saa, kerryttää tästä toiminnasta verotuloa.

Mahdollisuus periä kiinteämääräinen tulovero elinkeinotoimintaa harjoittavan yhteisön kilpailussa saamista voitoista on poissuljettu pykälän säännösten nojalla. 44 sek. Tuloverolain 1 kohta 1. Veronmaksajat, jotka saavat tuloa 1 §:ssä tarkoitetusta yrityksestä. 14, on velvollinen maksamaan verovuoden aikana kutsutta tuloveroa 1 momentissa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti. 3 kohdan mukaisesti, jollei 2 kohdan määräyksistä muuta johdu. 3f-3h.

Yllä esitetyn kannan oikeellisuuden vahvistaa Verohallinnon johtajan 11.9.2017 antama yksittäinen tulkinta 0113-KDIPT3.4011.234.2017.1.SK, josta luemme seuraavaa: "Hakijalla kilpailun järjestäjänä, jonka voittaja oli elinkeinoelämää harjoittava luonnollinen henkilö, joka osallistui tähän kilpailuun (kilpailun aiheeseen liittyvän) elinkeinotoimintansa yhteydessä, ei ollut velvollinen perimään ja maksamaan kertaluonteinen tulovero voittajalle maksetun palkinnon perusteella. 30 sek. Tuloverolain 1 kohta 2. Maataloutta harjoittavan luonnollisen henkilön on verotettava itse hakijan järjestämään kilpailuun osallistumisesta saamansa tulot samoin edellytyksin kuin muut harjoittaman elinkeinotoiminnan tulot.”.

Yhteenvetona voidaan todeta, että palkinnon muotoon ja verotuksen määrään kilpailussa vaikuttavat voittajan asema (luonnollinen henkilö tai yritystoimintaa harjoittava henkilö) ja kilpailun luonne (kilpailuilmoituksen muoto ja ilmoitettu tieteenalat).