Siirtyminen veroreskontrasta kirjanpitoon - se kannattaa tietää

Verkkosivusto

Oikean verovelan määrän määrittämiseksi elinkeinotoimintaa harjoittavien on pidettävä asianmukaista kirjanpitoa laskentaperiaatteiden mukaisesti. Puolan oikeusjärjestelmä tarjoaa kaksi mahdollista kirjanpitomenetelmää - tulojen ja menojen verokirjan ja kirjanpitokirjan käytön. On huomattava, että ilmoitettujen verokirjojen välillä ei ole tiukkaa jakoa ja veronmaksajilla on mahdollisuus ja joskus jopa velvollisuus siirtyä lomakkeesta toiseen.

Siirtyminen veroreskontrasta kirjanpitoon

Kuten johdannossa todetaan, verovelvollisten on pidettävä kirjaa, jonka tarkoituksena on määrittää tulot tai tappiot, veropohja ja verovuonna maksettavan veron määrä. Kirjanpitolaissa mainittiin kriteeri, jonka mukaan kirjanpitoa ja milloin tulojen ja kulujen verokirjaa pitää pitää. Tämän lain säännösten mukaan velvollisuus siirtää tulot ja menot verokirjasta kirjanpitoon koskee luonnollista henkilöä, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiötä, luonnollisten henkilöiden avointa yhtiötä ja yhtiötä tilanteessa, jossa veron nettotulot ovat tavaroiden, tuotteiden ja rahoitustoimintojen myynti tiettynä vuonna on yli 2 000 000 euroa. Euron vaihtokurssi muunnetaan Puolan zlotyiksi Puolan keskuspankin ilmoittaman keskikurssin mukaan lokakuun ensimmäisenä pankkipäivänä sinä vuonna, joka edeltää tilikautta, josta alkaen sinun tulee tehdä kirjauksia kirjanpitoon.

Esimerkki 1.

Luonnollinen henkilö piti tuloista ja kuluista verokirjaa vuoden 2016 alusta. Yrittäjän nettotulo vuonna 2016 oli 2 200 000 euroa. Tämä tarkoittaa sitä, että vuodesta 2017 alkaen veronmaksaja oli velvollinen pitämään kirjanpitoa.

Esimerkki 2.

Yksityinen osakeyhtiö. saavutti 1 000 000 euron nettotulon vuonna 2016. Vaikka lakisääteinen kynnys ei ole ylittynyt, kaupallisten yritysten on aina pidettävä kirjanpitoaan.

Sen määrittämiseksi, onko olemassa velvollisuus siirtyä kirjanpitoon, on verrattava sarakkeen 9 "Tuotto yhteensä" tuloja. Siirtyminen verotulo- ja kulureskontrasta tapahtuu seuraavasta vuodesta alkaen edellä mainitun tulorajan ylittymisen jälkeen.

On myös huomioitava, että luonnolliset henkilöt, luonnollisten henkilöiden siviiliyhtiöt, avoimet yhtiöt ja yhtiöt voivat vapaaehtoisesti soveltaa kirjanpitolain säännöksiä seuraavan tilikauden alusta alkaen eli pitää kirjanpitoa, vaikka tuotot olisivat pienempiä kuin kirjanpitolainsäädäntö. Puolan valuutassa 2 000, 000 euroa. Tässä tilanteessa näiden tahojen on ilmoitettava tästä veroviraston toimivaltaiselle johtajalle ennen tilikauden alkua.

Velvollisuus sulkea tulojen ja kulujen verokirja

Jos raja ylittyy, alkaa pitää verokirjaa tähän asti pitänyt verovelvollinen

täysi kirjanpito ensi vuoden alusta. Aikaisemmin tulojen ja kulujen veroreskontra tulisi kuitenkin sulkea. Tätä tarkoitusta varten on tarpeen tehdä yhteenveto kaikista kirjan sarakkeista, suorittaa tavaroiden ja materiaalien fyysinen inventointi ja määrittää suoritetun toiminnan tulos.

Yksi tuloihin suoraan vaikuttavista tekijöistä on varaston arvo sen jakson alussa ja lopussa, jolle tulo määritellään. Fyysisen inventaarion laatimisvelvollisuus johtuu tulojen ja kulujen verokirjanpidon yksinkertaistamisesta. Fyysisen varaston laatiminen tulon määrittämisjakson alussa ja lopussa mahdollistaa varastojen muutoksen selvittämisen kaupankäyntitavaroiden ja materiaalien muodossa.

Tilikirjojen avaaminen

Verokirjasta kirjanpitoon siirtyvälle taloudelliselle yksikölle on määrätty useita toimintoja, jotka olisi suoritettava. Ensinnäkin sinun pitäisi:

  • tehdä inventaario yhtiön omaisuudesta ja rahoituslähteistä,

  • määritellä ja ottaa käyttöön dokumentaatio hyväksytyistä kirjanpitoperiaatteista;

  • laatia aloitussaldo hyväksytyn inventaarion perusteella;

  • avaa kirjanpitokirjat;

  • kirjaa taloudelliset toiminnot ja yleistää tulokset raporttien muodossa laskentaperiaatteiden mukaisesti.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Kuten esitetystä laskelmasta näkyy, ensimmäinen vaihe veroreskontrasta kirjanpitoon siirtymiseen liittyen on inventaarion laatiminen. Inventaariolla tarkoitetaan luetteloa yrittäjän vuoden alussa omistamasta omaisuudesta.

Kirjanpitoperiaatteiden (politiikan) tunnistamiseen ja täytäntöönpanoon tulisi sisältyä muun muassa seuraavat seikat:

  1. tilikausi ja sen raportointikaudet;

  2. varojen ja velkojen arvostusmenetelmät ja taloudellisen tuloksen määrittäminen;

  3. tapa pitää kirjanpitoa, mukaan lukien ainakin:
    järjestelmä tietojen ja niiden tiedostojen suojaamiseksi, mukaan lukien kirjanpitosetelit, kirjanpitokirjat ja muut niihin tehtyjen merkintöjen perustana olevat asiakirjat.

Toinen pakollinen elementti on avaavan taseen laatiminen. Tase on tietylle päivälle laadittu luettelo taloudellisista resursseista (varoista) ja niiden rahoituslähteistä (veloista). Varat ja velat edustavat taloudellisen yksikön samaa rikkautta eri näkökulmista. Siksi tasetta laadittaessa noudatetaan tasetasetuksen periaatetta, jonka mukaan varojen kokonaismäärän tulee olla yhtä suuri kuin velkojen kokonaismäärä.