Kassakonearviointi – kaikki mitä sinun tarvitsee tietää

Verkkosivusto

Uuden tyyppisen kassakoneen eli verkkokassan käyttöönotto yksinkertaisti merkittävästi hakuprosessia - myös sen verotusprosessia. Tämän ansiosta yrittäjän ei tarvitse muistaa rekisteröidä kassaa erityislomakkeilla verotoimistossa. Kun kassa on huoltoteknikon fiskaloitunut, yrittäjälle jää vain varmistaa verkkokassan verkkoyhteys. Toinen tärkeä veronmaksajien velvollisuus on kassakoneen tarkistus. Jos näin ei tehdä, seurauksena voi olla vakavia seurauksia. Katsotaanpa kassakoneen tarkastuksen määräajat ja mikä tarkalleen on riski tämän velvollisuuden laiminlyönnistä.

Milloin kassakone on tarkistettava?

Kassatarkastusvelvollisuus asetetaan yrittäjille arvonlisäverolaissa. Art. 111 sek. 3a kohdan 4 alakohdan mukaan verovelvolliset, jotka pitävät kirjaa kassakoneilla, ovat velvollisia toimittamaan kassakoneilleen asianmukaisen kassapalvelua harjoittavan yksikön pakollisen teknisen tarkastuksen. § 54 §:n mukaan Valtiovarainministerin kassaasetuksen 1 §:n mukaan kassakoneelle tehdään pakollinen tekninen tarkastus vähintään kahden vuoden välein. Tämä tarkoittaa, että se ei ole kertaluonteinen toimenpide.

Aika, josta alkaen kahden vuoden jakso lasketaan, on viimeisen teknisen katsastuspäivän päivämäärä. Ensimmäisen teknisen tarkastuksen tapauksessa kahden vuoden aika alkaa kuitenkin kassakoneen verotuspäivästä. Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 26. elokuuta 2015 päivätyllä kirjeellä IPPP2 / 4512-554 / 15-2 / MMa, josta voimme lukea seuraavaa:

„(...) kassakoneen ensimmäinen tekninen tarkastus on suoritettava viimeistään 2 vuoden kuluttua ensimmäisestä verotuksesta ja sekä ensimmäisen että jokaisen myöhemmän kassatarkastuksen suorittamisesta alkaa uusi kahden vuoden jakso seuraavaa pakollista varten. tarkastus (…)”. Kassakoneen tarkastus tulee tehdä vähintään 2 vuoden välein ja päivämäärä lasketaan verotuksen päivämäärästä.

Esimerkki 1.

Łukasz suoritti verkkokassan verotuksen 30. heinäkuuta 2019. Mihin asti hänen pitäisi tarkistaa kassa?

Koska kassakoneen tarkastus tulisi tehdä vähintään 2 vuoden välein, Łukaszin tulisi suorittaa se viimeistään 30.7.2021. Ennen tätä päivämäärää ei kuitenkaan ole esteitä kassatarkastuksen suorittamiselle.

Lainsäätäjä teki poikkeuksen kassatarkastuksen yleiseen termiin. Takseissa käytettävien kassalaitteiden osalta tarkastus on suoritettava vähintään myöhemmän laillistamisen edellyttäminä päivinä, jotka on määritelty erillisissä säännöksissä lakisääteisestä metrologisesta tarkastuksesta verovelvollisen kassakoneen kanssa yhteistyössä käyttämälle taksimittarille, mutta vähintään 25 kuukauden välein.

Lisäksi jos kassakonetta käytetään vuokra-, leasing- tai muun vastaavan sopimuksen perusteella, ensimmäinen pakollinen tekninen tarkastus tulee tehdä kassakoneen käyttöönoton jälkeen, ennen verotuspäivää. Puolan pitkittyneen COVID-19-epidemian vuoksi yrittäjät, jotka eivät pysty suorittamaan kassatarkastusta määräajassa, voivat jättää toimistolle hakemuksen kassatarkastuksen päivämäärän siirtämisestä. Hakulomake löytyy artikkelista: Kassatarkastuksen päivämäärän siirtäminen - miten hakea?

Veromoduulin vaihto ja kassakoneen tarkastus

Kassakoneen veromoduuli, jossa on paperi- tai sähköinen tallenne kopiosta tai verkkokassakoneen tapauksessa veromuisti, johon annetut kuitit tallennetaan, on rajoitettu kapasiteetti. Jos ne ovat täysin täynnä, yrittäjä ei voi antaa uusia verokuitit ja siten rekisteröidä myyntiä. Ratkaisu tällaisessa tilanteessa on vaihtaa veromoduuli / veromuisti tai vaihtaa kassa uuteen. Päätettäessä veromoduulin/veromuistin vaihdosta, kassakoneen pakollinen tekninen tarkastus tulee suorittaa enintään 2 vuoden kuluessa vaihtopäivästä. Uudelleen fiskalointi vaihdon jälkeen keskeyttää aiemman teknisen katsauksen.

Varsovan verokamarin johtaja vahvisti tällaisen kannan 14. maaliskuuta 2014 päivätyllä kirjeellä IPPP2 / 443-1391 / 13-2 / JW, josta voimme lukea: "(...) Kuvatuista tosiseikoista ja edellä mainituista määräyksistä johtuen on todettava, että kassakoneille on tehtävä pakollinen tekninen katsastus vähintään 2 vuoden välein. Siksi, koska kassakoneen veromoduulin vaihdon jälkeen tehtiin uuden veromoduulin fiskalointi (aktivointi) ja tämä seikka ilmoitettiin toimivaltaiselle verovirastolle, niin kassakone luovutettiin uudelleenkäyttöön, ts. liikevaihdon ja maksettavien verojen kirjaamiseen.

Siksi kassakoneen pakollinen tekninen tarkastus vaihdetulla veromoduulilla tulisi suorittaa vähintään 2 vuoden välein kassamoduulin vaihtopäivästä lukien (...). Siksi kassakoneen veromoduulin vaihto ja sen fiskalointi keskeyttää edellisen ennen moduulin vaihtoa suoritetun teknisen tarkastuksen kulun.”.

Esimerkki 2.

Aleksander ostaa myyntiä yksityishenkilöille verkkokassalla. Verkkokassan tarkastuksen määräaika on 1.6.2021. Kuitenkin 15.2.2021 kassan muisti oli täynnä. Mitä Aleksanderin pitäisi tällaisessa tilanteessa tehdä, jos hän ei halua vaihtaa 2 vuotta sitten ostamaansa kassakonetta?

Veromuistin täyttäminen tekee kuittien antamisen mahdottomaksi. Siksi Aleksanderin tulee välittömästi käyttää huoltoteknikkoa, joka vaihtaa veromuistin ja suorittaa fiskaloinnin uudelleen. Tämän ansiosta Alexanderin ei tarvitse tehdä tarkastusta kassasta 1.6.2021, koska uusi 2 vuoden pakollisen tarkastelujakson kausi alkaa uuden verotusmuistin verotuspäivästä. kassakone. Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Onko kassakoneen tarkastus tarpeen toiminnan keskeyttämisen aikana?

Yritystoimintaa keskeyttäessään yrittäjän ei tule myydä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että hän menettäisi mahdollisuuden käyttää kassakonetta ja olisi velvollinen purkamaan sen. Päinvastoin - hänellä on edelleen siihen liittyviä velvoitteita, kuten tekninen katsastus.

§ 54 §:n mukaan Valtiovarainministerin kassaasetuksen 5 §:n mukaan yrittäjä ei ole velvollinen tarkastamaan kassaa toiminnan keskeyttämisen aikana, jos hän ei myy. Tällaisessa tilanteessa kassakoneen pakollinen tarkastus on suoritettava toiminnan jatkamisen jälkeen ennen myyntikirjanpidon aloittamista.

Esimerkki 3.

Danuta keskeytti toimintansa vuoden 2020 alussa ja aikoo aloittaa sen uudelleen vasta 1.4.2021. Kuitenkin 1.2.2021 kassakoneen pakollisen tarkastuksen 2 vuoden määräaika umpeutuu. Onko Danuta tällaisessa tapauksessa velvollinen suorittamaan sen tämän määräajan kuluessa toimintansa keskeyttämisestä huolimatta?

Ei, vaikka kassakoneen pakollisen tarkastuksen 2 vuoden määräaika osuu 1.2.2021, Danuta saa tehdä sen vasta toiminnan aloittamisen jälkeen, ennen ensimmäistä kauppaa. 

Esimerkki 4.

Piotr keskeytti toimintansa 1.9.2020. Kassakoneen pakollisen tarkastuksen määräaika oli 15.1.2021. Toiminnan keskeyttämisen vuoksi Piotr ei suorittanut tarkastusta kyseiseen päivämäärään mennessä. Hän päätti 1.2.2021 myydä matkapuhelimen, joka on yrityksen käyttöomaisuus, yksityishenkilölle. Voiko herra Piotr antaa verokuitin myynnistä?

Koska kassakoneella ei ollut myyntipäivänä voimassa olevaa katsastusta, herra Piotr ei voi tehdä kauppaa. Ensinnäkin hänen tulee suorittaa kassatarkastus toiminnan keskeytymisestä huolimatta ja vasta sitten myydä käyttöomaisuus verotositella.

Kassan tarkastus määräajan ja sanktioiden jälkeen

Art. 111 sek. arvonlisäverolain 6 §:n mukaan verovelvollisen on palautettava kassakoneiden hankintaan käytetty vähennetty tai palautettu summa, jos hän lopettaa niiden käytön 3 vuoden kuluessa kirjaamisen alkamispäivästä tai ei ilmoita kassakonetta pakolliselle tekniselle viranomaiselle. asianomaisen yksikön suorittama tarkastus sovellettavan määräajan kuluessa sekä näiden määrien vähentämiseen liittyvien ehtojen rikkominen. Jos kassakoneen tarkastusta ei tapahdu määräajassa, yrittäjä on velvollinen palauttamaan kassakoneen ostoalennuksen. Tarkastuksen laiminlyönnistä seuraa ankara seuraamus, koska se johtaa verovelvollisen kassakoneiden hankintaan kuuluvan verohelpotuksen palauttamiseen. Velvollisuus syntyy sen kuukauden tai vuosineljänneksen viimeisen päivän lopussa, jolloin palautukseen oikeuttavat olosuhteet ovat syntyneet.

Tämä ei kuitenkaan ole ainoa yrittäjälle määrätty seuraamus kassatarkastuksen laiminlyönnistä. Art. 111 sek. Arvonlisäverolain 6a pykälän mukaan, jos kassakonetta ei ole toimitettu palvelua hoitavan toimivaltaisen tahon pakolliseen tekniseen tarkastukseen, veroviraston päällikkö määrää verovelvolliselle 300 PLN:n sakon. Yrittäjän on maksettava 300 zlotyn suuruinen sakko kassakoneen tarkastuksen laiminlyönnistä 14 päivän kuluessa sen määräämispäätöksen vastaanottamisesta ilman lisäpyyntöä.

Mikä on kassatarkastus?

Teknisen tarkastuksen suorittamiseksi verovelvollisen on ilmoitettava kassasta pääpalvelua tai kassapalvelua harjoittavalle yhteisölle. Valtiovarainministerin kassakoneasetuksen 2 §:n 22 kohdan mukaan pääsivustoa ylläpitävänä yhteisönä pidetään:

 • tietyntyyppisen kassakoneen kotimainen valmistaja, joka tarjoaa palveluaan;
 • yksikkö, joka hankkii tai maahantuo yhteisössä tietyntyyppisiä kassalaitteita ja hoitaa sen palveluja;
 • yksikkö, jolle sopimuksen mukaan on uskottu kassapalvelun hoitaminen

- jonka kotipaikka tai asuinpaikka tai pysyvä toimipaikka on pääsivuston organisaation ja ylläpidon osalta Puolan alueella.

Toisaalta kassapalvelua hallinnoiva yhteisö on kassapalvelua hoitava ja pääpalveluntarjoajan valtuuttama yrittäjä. Kassakonetta käyttäjälleen myyvä taho on velvollinen toimittamaan voimassa olevan luettelon palvelua harjoittavista valtuutetuista tahoista sekä osoitteet, joissa tietyntyyppiselle kassakoneelle suoritetaan huoltopalveluita (mukaan lukien kassakoneiden tekniset tarkastukset). § 55 §:n mukaisesti Valtiovarainministerin kassaasetuksen 1 §:n mukaan kassakoneen pakolliseen tarkastukseen kuuluu tarkistaa:

 • kassasinettien kunto ja lukumäärä sekä niiden kassakirjan merkinnän ja suoritettua palvelua koskevien asiakirjojen mukaisuus;
 • kassakoneen kotelon kunto;
 • kassakoneen tulostamien asiakirjojen luettavuus;
 • kassakoneen työohjelma ja muistinlukuohjelma sekä sähköisen kopion tallennuksella varustetuissa kassakoneissa - arkistointiohjelma, niiden versio kassakirjan ja palveludokumenttien merkintöjen noudattamisesta;
 • kassakoneen oikea toiminta, erityisesti veroasiakirjojen myöntämisen alalla, lukuun ottamatta sellaisten kassalaitteiden tarkastuksia, jotka eivät ole yrittäjän omistuksessa;
 • näytön oikea toiminta ostajalle;
 • akkujen tekninen kunto tai kassakoneen sisäinen virtalähde;
 • kassakellon asetusten oikeellisuus.

Kassatarkastuksen suorittaa:

 • merkinnän tekeminen kassakoneeseen sen tuloksesta;
 • online-kassakoneiden tapauksessa - teknisen tarkastuksen tallentaminen verotusmuistiin;
 • liittää rekisteriin jälkitarkastussuositukset ja kopio teknisen tarkastuksen suorittamisen vahvistavasta asiakirjasta, erityisesti tulosteen tarkastuksen vahvistavasta kassaraportista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että kassakoneen tarkastus on yrittäjän velvollisuus, joka hänen tulee muistaa, jottei joutuisi ylimääräisten seuraamusten ja sakkojen kohteeksi. Koko tarkastusprosessin suorittaa erikoistunut huoltoteknikko. Yrittäjän tulee vain muistaa varata aika kassatarkastukseen ennen soveltuvan määräajan umpeutumista.