Veroedustaja arvonlisäverotuksessa – milloin se tulee perustaa?

Palveluvero

Edustajan instituutio on kuvattu ja säännelty laissa hyvin laajasti. Tätä asiaa käsitellään pääasiassa siviililain määräyksissä. Toisaalta tässä artikkelissa käsitellään tietyntyyppistä veroedustajaa, joka on perustettu yksinomaan ALV-selvitystä varten. Missä tilanteissa arvonlisäveroedustaja on nimettävä?

Velvollisuus nimittää veroedustaja

Arvonlisäverolaki sisältää useita säännöksiä, jotka koskevat veroedustajan asioita. Tätä aihetta koskevat pohdinnat olisi aloitettava viittaamalla artiklan sanamuotoon. 18a kohta. arvonlisäverolain 1 §, jossa todetaan, että 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen. 15 sek. 1, jolla ei ole sääntömääräistä kotipaikkaa tai pysyvää toimipaikkaa jäsenvaltion alueella ja joka on velvollisuus rekisteröityä aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen nimeämään veroedustajan.

Kuitenkin, kuten Art. 18a kohta. 2 ylläLain mukaan verovelvollinen, jonka kotipaikka tai pysyvä toimipaikka on muun jäsenvaltion kuin maan alueella, voi nimetä veroedustajan.

Esitettyjen säännösten valossa veroedustaja on laitos, joka on tarkoitettu niille arvonlisäverovelvollisille, jotka eivät ole sijoittautuneet Puolaan ja ovat samalla toiminnan vuoksi velvollisia rekisteröitymään aktiivisiksi arvonlisäverovelvollisiksi. On kuitenkin huomattava, että tällaisen edustajan nimeämisvelvollisuuden laajuus vaihtelee ulkomaisen verovelvollisen alkuperämaasta riippuen. No, ne verovelvolliset, joiden kotipaikka on EU:n ulkopuolella, ovat velvollisia nimeämään edustajan, kun taas toiseen EU-maahan sijoittautuneet verovelvolliset voivat, mutta eivät tarvitse, nimetä edustajan.

Esimerkki 1.

Kiinalainen yrittäjä aikoo tehdä maksullisen tavaran toimituksen Puolassa. Se on arvonlisäveron alaista toimintaa. Tässä tapauksessa kiinalaisen yrittäjän on nimettävä veroedustaja.

Esimerkki 2.

Bulgarialainen yrittäjä aikoo tarjota maksullisia palveluita Puolassa. Tämä yrittäjä voi valinnaisesti nimittää veroedustajan arvonlisäveroa varten. Hän voi myös kieltäytyä tästä vaihtoehdosta. Arvonlisäveron osalta veroedustaja on laitos, joka on tarkoitettu verovelvollisille, jotka ovat verovelvollisia ja joilla ei ole rekisteröityä kotipaikkaa Puolassa.

Kuka voi ryhtyä veroedustajaksi arvonlisäverotuksessa?

On myös syytä korostaa, että jokaisesta ei voi ryhtyä veroedustajaksi, sillä laki asettaa lukuisia vaatimuksia, joita on täytettävä. Art. 18b kohta. Arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veroedustaja voi olla luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai oikeushenkilöllisyyttä vailla oleva organisaatioyksikkö, jos se yhdessä täyttää seuraavat ehdot:

 1. sen sääntömääräinen kotipaikka on maan alueella;

 2. on rekisteröity aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi ja pykälässä tarkoitetussa tapauksessa. 18d kohta. 1 - EU:n arvonlisäveronmaksajana;

 3. sillä ei ole viimeisten 24 kuukauden aikana ollut maksurästejä valtion talousarvion tuloja muodostavista yksittäisistä veroista, jotka ylittävät kunkin veron osalta 3 % yksittäisten verojen erääntyvien verovelkojen määrästä; rästien osuus veron määrästä määräytyy suhteessa erääntyneiden maksujen määrään siltä tilikaudelta, jota maksurästit koskevat;

 4. viimeisten 24 kuukauden ajalta luonnollinen henkilö, joka on verovelvollinen, ja verovelvollisten, jotka eivät ole luonnollisia henkilöitä - henkilö, joka on osakas siviili- tai kauppayhtiössä, joka ei ole oikeushenkilö, hallintoviranomaisen jäsen, pääkirjanpitäjä , ei ole laillisesti tuomittu 10. syyskuuta 1999 säädetyn lain nojalla verorikoksesta;

 5. on oikeutettu antamaan veroneuvontaa koskevien säännösten mukaista ammattimaista veroneuvontaa tai kirjanpitosäännösten mukaista kirjanpitopalvelua.

Muodollinen lisävelvoite on vaatimus nimetä edustaja kirjallisesti. Art. 18b kohta. Lain 4 §:n mukaan veroedustaja perustetaan kirjallisella sopimuksella, jonka tulee sisältää:

 1. sopimuspuolten nimet ja osoitteet sekä tunnistetiedot veroa, arvonlisäveroa tai vastaavaa veroa varten;

 2. osoite, jossa verotusasiakirjoja säilytetään ja säilytetään;

 3. veroedustajaksi perustetun yhteisön ilmoitus 1 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä. 1;

 4. valtuutuksen laajuus 11 §:ssä määritellyssä tapauksessa. 18c kohta. 1 piste 2;

 5. artiklassa tarkoitetussa tapauksessa 18d kohta. 1 §:n mukaan veroedustajan suostumus suorittaa omaan lukuunsa ja verovelvollisen hyödyksi ne verovelvollisen tehtävät ja toiminnot, joita varten hän on sijoittautunut.

Veroedustajaksi ryhtyvän yhteisön on täytettävä arvonlisäverolaissa säädetyt ehdot. Lisäksi edustajan nimeäminen on tehtävä kirjallisesti.

Veroedustaja, joka toimii verovelvollisen puolesta ja puolesta

Klassinen edustajan tapaus on yhteisö, joka toimii verovelvollisen puolesta ja puolesta. Kuten Art:n sisällöstä ilmenee. 18c kohta. arvonlisäverolain 1 §:n mukaan veroedustaja suorittaa sen verovelvollisen puolesta ja puolesta, jota varten se on perustettu:

 1. tämän verovelvollisen velvollisuudet veronselvityksen alalla, mukaan lukien veroilmoitusten laatiminen, 1 artiklassa tarkoitetut yhteenvetotiedot. 100 sekuntia 1 §:ssä tarkoitettujen kotimaisten liiketoimien yhteenvetotiedot. 101a kohta. 1 sekä verotusta koskevien asiakirjojen, mukaan lukien kirjanpito, säilyttämisessä ja säilyttämisessä;

 2. muu tavaroita ja palveluja koskevista verosäännöksistä johtuva toiminta, jos siihen on sopimuksessa lupa.

Tärkeää on, että veroedustaja on yhteisvastuussa verovelvollisen kanssa siitä verovelvollisuudesta, jonka edustaja maksaa tämän verovelvollisen puolesta. Tämä tarkoittaa, että veroedustaja voi olla vastuussa ulkomaisen verovelvollisen kaikista verorästistä.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Edustaja, joka toimii omissa nimissään ja verovelvollisen puolesta

Arvonlisäverolaissa säädetään myös toisesta edustuksen muodosta, nimittäin toimimisesta verovelvollisen puolesta, mutta hänen puolestaan. Art. arvonlisäverolain 18 d, jos on kyse verovelvollisesta, joka:

 1. hän tuo maan alueelle vain tavaroita, joiden määräpaikka on jonkin muun jäsenvaltion kuin maan alue, ja viennin maan alueelta toteuttaa näiden tavaroiden maahantuoja osana sisäistä kauppaa. yhteisön tavaroiden luovutukset ja

 2. ei ole rekisteröitynyt aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi

- veroedustaja suorittaa omasta lukuunsa ja verovelvollisen eduksi 11 §:ssä tarkoitetut verovelvollisen velvollisuudet. 18c kohta. 1 momentin 1 momentti ja - jos sopimuksessa niin määrätään - muu 1 §:ssä tarkoitettu verovelvollisen toiminta. 18c kohta. 1 piste 2.

Tästä syystä tämä erityinen edustusmuoto kattaa vain tapaukset, jotka koskevat tavaroiden tuontia Puolan tasavallan alueelle ja sen jälkeen ICS:n alueelle. Näissä olosuhteissa veroedustajasta tulee veronmaksaja siltä osin kuin hän toimii omasta puolestaan ​​päämiehen eduksi. Lisäksi, kuten Art. 99 sekuntia arvonlisäverolain 8a §:ssä mainitun verovelvollisen osalta. 15 muu kuin aktiiviseksi arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröitynyt, joka on nimennyt 2 §:ssä tarkoitetun veroedustajan. 18d kohta. 1, veroedustaja tekee omasta puolestaan ​​veroilmoitukset kuukausittain kutakin kuukautta seuraavan kuukauden 25. päivään mennessä (alv-13).

Art. 18d kohta. Arvonlisäverolain 2 §:n mukaan verovelvollinen (päämies) on yhteisvastuussa veroedustajan kanssa siitä verovelvollisuudesta, jonka veroedustaja suorittaa omasta puolestaan ​​tämän verovelvollisen hyväksi. Arvonlisäverolaissa säädetään kahdesta veroedustajan muodosta: toimiminen päämiehen puolesta ja puolesta sekä omasta puolestaan ​​ja päämiehen eduksi. Jälkimmäinen erityinen lomake on varattu vain ulkomaisille verovelvollisille, jotka eivät ole rekisteröityneet Puolaan arvonlisäverovelvollisiksi ja jotka tuovat maahan vain tavaroita, joiden määräpaikka on toisen EU-maan alue, johon vienti Puolan tasavallasta tapahtuu osana sisäistä veroa. -Yhteisön tavarantoimitukset. Siirryttäessä artikkeliemme yhteenvetoon kannattaa kiinnittää huomiota vain arvonlisäveroalalla vaadittavaan erityiseen edustukseen. Tämä toimielin on kattavasti säännelty arvonlisäverolain säännöksissä ja se osoittaa selkeästi, milloin tällainen edustaja on perustettava, mitä vaatimuksia edustajan tulee täyttää, mikä on hänen toiminta-alansa ja millaisia ​​edustusmuotoja voimme käsitellä.