Toimitilan muuttaminen asuinhuoneistoksi ja arvonlisäverokanta

Palveluvero

Asuntomarkkinoiden suuren kysynnän vuoksi yrittäjät päättävät yhä useammin muuttaa liiketiloja asunnoiksi. Mitä arvonlisäverokantaa tällaisesta muuntamisesta tulisi verottaa? Toimitilan muuttaminen asuinhuoneistoksi ja arvonlisäverokanta - vastaamme alla olevassa artikkelissa!

Kuinka paljon veroprosentti on rakentamisessa?

Art. 5 sek. Tavara- ja palveluverosta annetun lain (arvonlisäverolaki) 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin 1 momentin . verotetaan mm. tavaroiden toimittaminen maksua vastaan ​​ja palvelujen tarjoaminen maksua vastaan ​​maan alueella.

Art. Lain 5a kohta:"Tavarat ja palvelut, jotka ovat pykälässä tarkoitetun toiminnan kohteena. 5, lueteltu luokituksessa, joka vastaa yhdistettyä nimikkeistöä (CN) tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista 23 päivänä heinäkuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 (EYVL L 256) mukaisesti. 07.09.1987, s. 1, sellaisena kuin se on muutettuna - Euroopan unionin virallinen lehti puolalainen erikoispainos, luku 2, osa 2, s. 382, ​​sellaisena kuin se on muutettuna) tai virallisesta tilastosta annettujen määräysten perusteella annetuissa luokitteluissa , luokitellaan yhdistetyn nimikkeistön (CN) tai virallisesta tilastosta annettujen säännösten perusteella annettujen luokittelujen mukaan, jos näille tavaroille tai palveluille laissa tai sen perusteella annetuissa toimeenpanomääräyksissä säädetään jaksoista, nimikkeistä, alanimikkeistä tai koodeista yhdistetyn nimikkeistön (CN) tai tilastollisen luokitustunnuksen ".

Siksi on huomioitava, että kun on kysymys rakennuksen rakentamisen arvonlisäverokannasta, on tärkeää luokitella se oikein PKOB-tunnuksen mukaan. Rakennus on pätevä sen rakentavan yrittäjän toimesta.

Arvonlisäverolain 146aa §:n mukaan seuraavat verokannat ovat voimassa 1.1.2019 alkaen

  1. §:ssä tarkoitettua verokantaa. 41 sek. 1 ja 13, art. 109 kohta. 2 ja art. 110 on 23 %;
  2. §:ssä tarkoitettua verokantaa. 41 sek. 2, art. 120 kohta 2 ja 3 momentissa sekä lain liitteen 3 otsikossa on 8 %;
  3. 1 artiklassa tarkoitettu kiinteämääräinen veronpalautus. 115 sek. 2, on 7 %;
  4. §:ssä tarkoitettu kertakorvaus. 114 sek. 1 on 4 %.

Art. 41 sek. Arvonlisäverolain 12 §:n mukaan verokantaa 8 % sovelletaan:

  • toimitus,
  • rakennustyömaat,
  • kunnostus,
  • modernisointi,
  • lämpömodernisointi tai jälleenrakennus
  • tai konservointitöitä

rakennukset tai niiden osat, jotka kuuluvat sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvaan rakennusalaan.

Sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvalla rakennusalalla 12 artiklan mukaisesti. 41 sek. ALV-lain 12 a §:
tarkoitetaan asuinrakennuksia tai niiden osia, lukuun ottamatta liiketiloja, asuintiloja muissa rakennuksissa, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen jaksossa 12, ja tiloja, jotka on luokiteltu Puolan rakennuskohteiden luokitukseen luokkaan ex 1264 - vain terveysrakennukset hoitolaitokset, jotka tarjoavat majoituspalveluja sairaanhoidon ja sairaanhoidon, erityisesti vanhuksille ja vammaisille, sekä 11 §:ssä tarkoitettujen mikrolaitteistojen kanssa. Uusiutuvista energialähteistä 20.2.2015 annetun lain 2 § 19 (Lakilehti 2018, kohta 2389, sellaisena kuin se on muutettuna), niihin toiminnallisesti liittyvä, s. 12b".
Taiteen tarjoaminen. 41 sek. arvonlisäverolain 12 b §:ssä säädetään, että momentissa tarkoitetun sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvalle rakennusalalle 12a ei sisällä:
"Kotitalot, joiden käyttöpinta-ala on yli 300 m2,
asuintilat, joiden käyttöpinta-ala on yli 150 m2”.

Art. 41 sek. ALV-lain 12 c §:"Kun kyseessä on asuntorakentaminen, jonka pinta-ala ylittää kohdassa määritellyt rajat 12b 1 momentissa tarkoitettua verokantaa. 2 momenttia sovelletaan vain siihen osaan veropohjasta, joka vastaa sosiaaliasunto-ohjelman piiriin kuuluvan rakentamiskelpoisen käyttöalan osuutta kokonaiskäyttöalasta, jollei 2 momentista muuta johdu. 12 piste 2".

Edellä mainitut säännökset huomioon ottaen on todettava, että rakennuspalvelujen arvonlisäverokanta on pääsääntöisesti 23 %. Tietyissä tapauksissa verovelvollinen voi soveltaa asuinrakennusta rakentaessaan 8 %:n edullista arvonlisäverokantaa.

Toimitilojen muuttaminen asuintilaan - mikä verokanta tulisi ottaa käyttöön?

Veroprosentti riippuu tietyn rakennuskohteen kelpoisuudesta. Määritelmän mukaan asuntokohde on Puolan rakennuskohteiden luokituksessa pykälässä 11 luokiteltuja vakinaisia ​​asuinrakennuksia. Samalla on huomioitava, että rakennuslain mukaisesti:

"Jälleenrakentamisella tarkoitetaan rakennustöiden suorittamista, joiden seurauksena olemassa olevan rakennusrakenteen toiminnalliset tai tekniset parametrit muuttuvat, lukuun ottamatta sellaisia ​​tunnusomaisia ​​parametreja kuin: kuutio, rakennuksen pinta-ala, korkeus, pituus, leveys tai kerrosten lukumäärä;
rakennustyöt on ymmärrettävä rakentamisena sekä rakennuskohteen jälleenrakentamisesta, kokoamisesta, saneeraamisesta tai purkamisesta koostuvat työt."

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Esimerkki 1.

Veronmaksajalla on toimistorakennus, jota hän ei tällä hetkellä tarvitse liiketoiminnassaan. Tämän seurauksena yrittäjä päätti muuttaa sen pieniksi asunnoiksi. Siksi veronmaksaja ihmettelee, miten muuntamisen yhteydessä hankkimiaan palveluja pitäisi verottaa.

On huomioitava, että 8 %:n arvonlisäverokanta koskee sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvia asuntorakennuspalveluja.

Edellä olevien määräysten valossa on otettava huomioon, että rakennusrakenteen (tai sen osan) saneeraukseen liittyvien rakentamispalvelujen oikean arvonlisäverokannan määrittämiseksi on perusteltua viitata rakennuksen tilaan. rakenne (sen osa), jonka on määrä olla tulos investoinnista.
Meidän tapauksessamme tuloksena on sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvien pienten asuntojen rakentaminen.

On syytä mainita, että erilainen tulkinta johtaisi arvonlisäverokannan perusteettomaan eroamiseen esimerkiksi asuinrakennuksen rakentamiseen liittyvän investoinnin ja muun kuin asuinrakennuksen saneerausinvestoinnin osalta, mikä johtaisi asuinrakennuksen rakentaminen.
Näin ollen, jos rakennuskohteesta tulee peruskorjauksen seurauksena sosiaalisen asuntoohjelman piiriin kuuluvia asuinrakennuksia, sovelletaan 8 prosentin etuusprosenttia.

On myös mainittava, että luokituksen ja käyttötarkoituksen muutoksen tulee näkyä asiaankuuluvissa asiakirjoissa (esim. tehdyissä rakennusurakkasopimuksissa, rakennuslupapäätöksessä).

Yhteenvetona voidaan todeta, että yrittäjälle tehdyt kunnostustyöt verotetaan 8 %:n verokannan mukaan. Tässä tapauksessa jälleenrakennus liittyy asuinrakennukseen.