Yksinkertainen osakeyhtiö 1.3.2021 alkaen.

Palveluliiketoiminta

Osakeyhtiön perustamiseen vaaditaan korkea osakepääoma. Samaan aikaan startup-yrityksillä ei yleensä ole omaa taloudellista taustaa – ne hankkivat varoja teknologian kehittämiseen sijoittajilta. Näitä kokonaisuuksia silmällä pitäen kehitettiin laki, joka esitteli yksinkertaisen osakeyhtiön - PSA:n. Yksinkertainen osakeyhtiö – esittelemme tärkeimmät tiedot PSA:sta ja selitämme kuinka se perustetaan.

Yksinkertainen osakeyhtiö - perustiedot

Kuten voit lukea kehitysministeriön verkkosivuilta, yksinkertainen osakeyhtiö perustettiin "vahvistamaan startup-yritysten kehitystä Puolassa, lisäämään niiden kilpailukykyä ja estämään puolalaisten ideoiden vientiä ulkomaille". Tämä kaava yhdistää markkinoilla jo toimivien yritysten eli osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden edut. Uudentyyppiselle pääomayhtiölle on ominaista mm. aloittamiseen tarvittava vähimmäispääoma (1 zloty). Yritykset, joilla ei ole vähimmäispääomaa tai joilla on merkkipääoma, tunnetaan jo Euroopan markkinoilla. Ne toimivat esimerkiksi seuraavissa maissa:

 • Iso-Britannia - LTD (sp.z o.o.) ilman osakepääomaa,
 • Alankomaat - B.V (sp.z o.o.) ilman osakepääomaa,
 • Ranska - SAS (yksinkertaistettu osakeyhtiö), SARL (sp.z o.o.), jonka osakepääoma on 1 euroa,
 • Saksa - UG (alatyyppi sp.z o.o.), jonka osakepääoma on 1 euroa,
 • Tšekki - SRO (sp.z o.o.), jonka osakepääoma on 1 Tšekin kruunu.

Yksinkertaisen osakeyhtiön perustaminen on mahdollista 1.3.2021 alkaen. Yrityksen uusi kaava on saada uusista teknologioista kiinnostuneet yrittäjät lopettamaan yritysten perustaminen ulkomaille ja käyttämään kotimarkkinoilla tarjottavaa ratkaisua. Kehitysministeriö haluaa myös varmistaa, että yrittäjät maista, joissa ei ole puolalaista yksinkertaista osakeyhtiötä, harkitsevat sellaisen perustamista maahamme.

Kuinka perustaa yksinkertainen osakeyhtiö?

Erot PSA:n ja osakeyhtiön välillä ja osakeyhtiö näkyvät monella tasolla. Yksinkertaisen osakeyhtiön voi perustaa yksi tai useampi henkilö (osakkeenomistaja). Hänen sopimuksensa voidaan tehdä:

 • sähköisesti - täytä vain ICT-järjestelmässä oleva lomake (S24-portaalissa); tämä tapa perustaa yhtiö on erittäin nopea - se kestää enintään 24 tuntia, mutta silloin osakkeet voidaan kattaa vain käteisellä,
 • notaarin vahvistaman asiakirjan muodossa - tämä on ei-käteismaksuille tarvittava muoto; jos osakkeenomistajat suorittavat luontoissuorituksia työn tai palvelun muodossa, sopimuksessa on mainittava niiden suorittamisen tyyppi ja aika.
 • Kun kyseessä on yksinkertainen osakeyhtiö, yhtiöjärjestyksen ankaruus ei päde. Tämä tarkoittaa, että sopimus voi sisältää vaadittujen osien lisäksi myös muita määräyksiä. Toisin kuin osakeyhtiö ja osakkeisiin, PSA:lle ei tarvitse suorittaa vähimmäisosakepääoman, eli 1 zlotyn, ylittävää maksua ennen rekisteröintiä.
 • 1.3.2021 voimaan tuleva laki lain muuttamisesta - kauppayhtiölaki ja eräät muut lait antaa perustajille ja osakkeenomistajille valinnanvaraa yhtiön toimielinten perustamisessa. On kaksi mahdollisuutta:
 • hallituksen nimittäminen valinnaisen hallintoneuvoston kanssa,
 • hallituksen nimittäminen.

PSA:n perustaminen edellyttää myös merkintää kansalliseen tuomioistuinrekisteriin. Hakemus toimitetaan yhtiön kotipaikan mukaan toimivaltaiselle maistraatille.
Hallitus tai hallitus vastaa yhtiön velvoitteista. Tässä asiassa lainsäätäjä on ottanut käyttöön osakeyhtiöön sovellettavia ratkaisuja. - PSA:n velvoitteista syntyy yhteisvastuu, jos ulosotto yhtiötä vastaan ​​on tehoton.

Yksinkertaisen osakeyhtiön kiinteistörakenne

Monet erot olemassa olevien osakeyhtiöiden välillä ja osakeyhtiöt sekä PSA näkyvät kiinteistörakenteessa. Osakeyhtiön tapauksessa vähimmäisosakepääoma on 5 000 PLN. Osakeyhtiölle se on jopa 100 000 zlotya. Miten käy yksinkertaisessa osakeyhtiössä? Vähimmäisosakepääoma on 1 PLN. Pääoman määrän muuttaminen ei edellytä yhtiöjärjestyksen muutoksia, ja lain muuttamisesta annettu laki - kauppayhtiölaki ja eräät muut lait sallivat jokaisen osuuden (ns. nimettömät osakkeet) - sekä rahana että yhtiöjärjestyksenä. työmuoto tai palvelu. Maksut tulee suorittaa 3 vuoden kuluessa (ellei yhtiöjärjestyksessä määrätä, että maksut on suoritettava aikaisemmin).

Kyky osallistua työn tai palvelun muodossa on yksi PSA:n tunnusmerkeistä. Startup-yritysten kohdalla tieto on erittäin arvokasta. Se on usein alullepanijoiden ainoa ja tärkein pääoma, joka puolestaan ​​voi toteuttaa ideoitaan vain sijoittajien tarjoamilla varoilla.

Velkojien etujen suojelemiseksi yksinkertaisen osakeyhtiön tapauksessa otettiin käyttöön tiukat säännöt maksujen suorittamisesta osakkeenomistajille. Tehdyistä maksuista saatavat varat voidaan maksaa, mutta yksi edellytyksistä on, että suoritetut maksut eivät saa johtaa yrityksen maksukyvyttömyyteen ja siten vahingoittaa velkojia.

Lue, mitä yksinkertainen osakeyhtiö on seuraavista artikkeleista:
- Yksinkertainen osakeyhtiö - vallankumous yritysmaailmassa?
- Uudenlainen pääomayhtiö - yksinkertainen osakeyhtiö

Yksinkertaisen osakeyhtiön osakkeet ja osakkeenomistajien oikeudet

Lain muutoslaki - kauppayhtiölaki ja eräät muut lait määräävät, että PSA:n osakkeet ovat dematerialisoituja osakkeita. Se tarkoittaa vain, että ne eivät ole asiakirjan muodossa. Samalla osakkeet on merkittävä osakasluetteloon. Rekisteriä voidaan pitää mm notaari, ulkomainen sijoitusyhtiö, välitystoimintaa harjoittavat pankit tai National Depository for Securities S.A. Tämän ratkaisun sanelee toisaalta halu minimoida PSA:n hoitamiseen liittyvät kustannukset ja toisaalta osakkeenomistajien suojeleminen (henkilöiden tunnistaminen rekisteriin tehdyillä merkinnöillä). Osakkeiden myynnin tulee tapahtua asiakirjan muodossa, mutta osakkeiden myynti sähköpostitse on sallittua.

Pian voimaan tulevien määräysten mukaisesti osakkeenomistajat voivat päättää osakkeiden etuoikeudesta. Esimerkiksi joillakin osakkeilla voi olla ääni- tai osinkoetuoikeus. Yksinkertaisessa osakeyhtiössä voidaan antaa myös uusia osakkeita. Tällöin jokaisella PSA:n osakkeenomistajalla on lakisääteinen merkintäetuoikeus. Se tarkoittaa vain sitä, että osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia uusia osakkeita. Valituille osakkeenomistajille voidaan myöntää myös yksittäisiä oikeuksia. Näitä ovat mm oikeus nimittää ja erottaa hallituksen tai hallintoneuvoston jäseniä. Osakkeenomistajilla on myös oikeus pyytää tietoja yhtiöstä.

Jokaisella osakkeenomistajalla on myös oikeus erota yhtiöstä. Sitä on mahdollista käyttää, kun osakkeenomistajan etu (yhtiö tai muut osakkeenomistajat) loukkaa. Osakkeenomistajat, jotka omistavat yli 50 prosenttia. osakkeita, voi hakea tuomioistuimelta vähemmistöosakkeenomistajan erottamista yhtiöstä. Osakkeenomistajat voivat käyttää tätä oikeuttaan, kun se heidän mielestään on tarpeen sulkea pois. Yllä oleva määräysrakenne ei ole sattumaa - yksinkertaisen osakeyhtiön nimittäjistä ovat yleensä henkilöt, jotka tuntevat toisensa hyvin ammatillisesti tai henkilökohtaisesti. Heidän suhteillaan puolestaan ​​voi olla myönteinen tai negatiivinen vaikutus yrityksen toimintaan.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yksinkertaisen osakeyhtiön purkaminen ja purkaminen

Yksinkertainen osakeyhtiö voidaan purkaa, kun on olemassa mm. yhtiöjärjestyksessä määrätyistä syistä tai on tarpeen julistaa se konkurssiin. Ratkaisu voidaan tehdä kahdella tavalla:

 • likvidaatio,
 • niin kutsuttu Yrityksen "yksinkertaistettu" purkaminen.

Selvitystilanteessa menettelyä kehitettiin osakeyhtiöön sovellettavien ratkaisujen pohjalta. Yhtiön selvittäjät (hallituksen tai hallituksen jäsenet) vastaavat yhtiön edustamisesta ja siten kaikkien sen asioiden hoitamisesta, mukaan lukien erityisesti oikeutettujen saatavien perintä.

Toinen tapa purkaa yksinkertainen osakeyhtiö on uusi - se ei toimi osakeyhtiöiden ja osakeyhtiöiden tapauksessa. Tämä menetelmä tiivistyy siihen, että nimetty osakkeenomistaja ottaa kiinteistön haltuunsa. Se on mahdollista, kun yhtiökokous tekee päätöksen 3/4 äänten enemmistöllä osakkeenomistajien, jotka omistavat vähintään 1/2 osakkeiden kokonaismäärästä, läsnä ollessa ja kun rekisterituomioistuin hyväksyy tällaisen ratkaisun. Rekisterinpitäjän tarvitsema suostumus on sen estämiseksi, että yhtiön velkojalle (tai velkojille) aiheutuu vahinkoa.

Kuka voi perustaa yksinkertaisen osakeyhtiön?

Periaatteessa yksinkertainen osakeyhtiö kehitettiin innovaatiotoimintaa ja sen erityistarpeita ajatellen. Käytännössä lainsäätäjä ei kuitenkaan asettanut rajoituksia - tämä tarkoittaa, että jokainen yrittäjä, joka näkee sen potentiaalia, voi päättää sen perustamisesta. Toimialalla, jolla hän aikoo toimia, ei ole väliä. PSA:n suurimmat edut tarjotaan yrittäjille, jotka välittävät:

 • nopea ja yksinkertainen yrityksen rekisteröinti,
 • sähköisten viestintävälineiden täysimääräinen käyttö päätöksenteossa,
 • joustava pääomarakenne.

Samaan aikaan PSA on suunniteltu siten, että se voidaan milloin tahansa muuttaa mihin tahansa kaupalliseen yhtiöön, esimerkiksi osakeyhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi, avoimeksi yhtiöksi tai osakeyhtiöksi. Helpon muuntamisen mahdollisuus tulee olemaan erityisen tärkeä niille startupeille, joiden idea osoittautuu napakymppiksi.