Siirtohinnoitteludokumentaation kynnysarvot – kenelle?

Verkkosivusto

Siirtohintojen dokumentointikynnykset viittaavat Puolassa ulkomailla asuvan verovelvollisen saamiin tuloihin ja kustannuksiin. Kuinka ne määritetään ja kuka on velvollinen laatimaan veroasiakirjoja? Vastaus näihin ja muihin kysymyksiin on artikkelissa.

Miten siirtohinnoittelun dokumentointirajat asetetaan? - lähipiiritapahtumat

Muutetut siirtohinnoittelusäännöt ovat olleet voimassa vuodesta 2017 lähtien. Uudet määräykset ovat monimutkaisempia ja yksityiskohtaisempia. Ensimmäistä kertaa vuonna 2018 monien veronmaksajien oli laadittava siirtohinnoitteludokumentaatio. Kuitenkin ne, jotka ovat valmistellut sitä tähän mennessä ja toteuttaneet sitä vuodelle 2017, yllättävät sen nykyisen kattavuuden.

Kuka on velvollinen laatimaan veroasiakirjat?

Art. 9a kohta. 15. helmikuuta 1992 yhteisöverosta annetun lain (eli vuoden 2017 lain 2343 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna), jäljempänä CIT-laki, 1 §:n mukaan verovelvolliset:

 1. jonka kirjanpitosäännöissä tarkoitetut kirjanpitokirjan perusteella määritetyt tuotot tai kulut ylittivät verovuotta edeltävänä vuonna 2 000 000 euroa:
  a. liiketoimien tekeminen lähipiiriin kuuluvien yritysten kanssa verovuonna §:n mukaisesti. 11 sek. 1 ja 4, joilla on merkittävä vaikutus heidän tulonsa (tappion) määrään tai
  b. kirjataan verovuonna kirjanpitoon muut tapahtumat, joiden ehdoista on sovittu (tai määrätty) pykälän 1 momentin mukaisten lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. 11 sek. 1 ja 4, joilla on merkittävä vaikutus heidän tulojensa (tappioiden) määrään
  tai
 2. saamisen maksaminen suoraan tai välillisesti haitallista verokilpailua soveltavalla alueella tai maassa asuvalle yhteisölle, kotipaikalle tai johtokunnalle, joka johtuu liiketoimesta tai muusta kirjanpitoon kirjatusta tapahtumasta, jos kokonaismäärä (tai sen vasta-arvo) sopimuksesta johtuva tai verovuonna maksettavien etuuksien kokonaismäärä on tosiasiallisesti maksettu verovuonna yli 20 000 euroa, tai
 3. sisältää haitallista verokilpailua soveltavalla alueella tai maassa asuvan yhteisön kanssa, jonka kotipaikka tai johtokunta on:
  a. yhtiöjärjestys, joka ei ole oikeushenkilö, jos osakkaiden suorittamien lahjoitusten yhteisarvo ylittää 20 000 euroa tai
  b. yhteisyrityssopimus tai muu vastaavanlainen sopimus, jossa sopimuksessa määritelty yhteisyrityksen arvo, jos tätä sopimuksessa määriteltyä arvoa ei ole, sopimuksen tekopäivänä odotettavissa oleva arvo ylittää 20 000 euroa,

- on velvollinen laatimaan veroasiakirjat näistä liiketoimista tai muista tapahtumista, jäljempänä "veroasiakirjat".

Art. 9a kohta. Arvoverolain 1 a §:ssä tarkoitetut verovelvolliset. 1 momentin 1 kohdan mukaan on velvollinen laatimaan veroasiakirjat myös sitä verovuotta seuraavalta verovuodelta, jolta heidän oli laadittava veroasiakirjat, riippumatta siitä, kuinka suuri veroasiakirja oli laadittava sinä verovuonna, jolta heidän oli laadittava veroasiakirjat, tulot tai aiheutuneet kulut kirjanpitosäännösten mukaisesti.

Liiketoimet tai muut tapahtumat, joilla on merkittävä vaikutus verovelvollisen tulon (tappion) määrään

Art. 9a kohta. Arvoverolain 1d §:ssä tarkoitetuista liiketoimista tai muista tapahtumista, joilla on merkittävä vaikutus verovelvollisen tulon (tappion) määrään. 1 momentin 1 alakohdan 1 momentin 1 momentin mukaan liiketoimia tai muita samantyyppisiä tapahtumia, joiden yhteisarvo verovuonna ylittää 50 000 euroa, paitsi jos on kyse verovelvollisista, joiden kirjanpitosäännösten mukaiset tulot ovat saaneet verovuonna verovuosi ylitti vastaavan:

 • 2 000 000 euroa, mutta enintään 20 000 000 euroa - tällaiset liiketoimet tai muut tapahtumat ovat liiketoimia tai muita samantyyppisiä tapahtumia, joiden arvo verovuonna ylittää 50 000 euroa vastaavan määrän plus 5 000 euroa jokaista 1 000 000 euroa kohden yli 2 000 000 euron tuloista;
 • 20 000 000 euroa, mutta enintään 100 000 000 euroa - tällaiset liiketoimet tai muut tapahtumat ovat liiketoimia tai muita samantyyppisiä tapahtumia, joiden arvo verovuonna ylittää 140 000 euroa vastaavan määrän plus 45 000 euroa jokaista 10 000 000 euroa kohden. tulot yli 20 000 000 euroa;
 • 100 000 000 euroa - tällaiset liiketoimet tai muut tapahtumat ovat samanlaisia ​​liiketoimia tai muita tapahtumia, joiden arvo verovuonna ylittää 500 000 euroa vastaavan määrän.

Art. 9a kohta. Arvoverolain 1e momentissa tarkoitetun verovelvollisen tulon (tappion) määrään merkittävästi vaikuttavista liiketoimista tai muista tapahtumista. 1 momentin 1 momentti lasketaan myös verovuoteen:

 • yhtiösopimus, joka ei ole oikeushenkilö ja jossa osakkaiden osuuksien yhteisarvo on yli 50 000 euroa tai
 • yhteisyrityssopimus tai muu vastaavanlainen sopimus, jossa sopimuksessa määritelty yhteisyrityksen arvo, ja tämän sopimuksessa määrätyn arvon puuttuessa, sopimuksen tekopäivänä odotettavissa oleva arvo ylittää vastaavan 50 000 euroa.

Art. 9a kohta. Arvoverolain 4 a §:n mukaan veroviranomainen voi vaatia verovelvollista laatimaan ja esittämään veroasiakirjat sellaisista liiketoimista tai muista tapahtumista, joiden arvo ei ylitä 1 momentissa säädettyjä rajoja. 1 d tai 1e, jos olosuhteet osoittavat, että niiden arvo on todennäköistä aliarvioida veroasiakirjojen laatimisvelvollisuuden välttämiseksi. Pyynnössä tulee mainita olosuhteet, jotka osoittavat kaupan arvon tai muiden tapahtumien arvon aliarvioinnin todennäköisyyden. Veronmaksaja on velvollinen laatimaan ja toimittamaan veroasiakirjat 30 päivän kuluessa tällaisen pyynnön toimittamisesta.

Edellä esitettyjen säännösten valossa on selvää, että siirtohinnoitteluasiakirjojen laatimisvelvoitteen syntyminen edellyttää, että seuraavat ehdot täyttyvät. Ensinnäkin meidän on käsiteltävä tapahtumaa tai muuta tapahtumaa. Toinen ehto - liiketoimen tai muun tapahtuman on tapahduttava lähipiiriin kuuluvien osapuolten välillä. Kolmas ehto - yhden tyyppisen liiketoimen tai muun tapahtuman tulee vaikuttaa merkittävästi verovelvollisen tulon (tappion) määrään, eli ylittää pykälässä tarkoitetun vähimmäisrajan. 9a kohta. Arvoverolain 1 d §:n mukaan liiketoimien tai muiden samantyyppisten tapahtumien yhteisarvo ylittää 50 000 euroa.

Edellä mainitut säännökset herättivät monia epäilyksiä veronmaksajien keskuudessa. Heillä oli ongelma dokumentointikynnysten määrittämisessä yhden tyyppisille tapahtumille. Yrittäjät eivät tienneet, eikä lainsäätäjä selittänyt, mitä tarkoitetaan yhdellä yhdentyyppisellä liiketoimella. Edellä mainitut veronmaksajien epäilykset saivat valtiovarainministerin antamaan yleistulkinnalle 24.1.2018, numero DCT.8201.1.2018.

Valtiovarainministerin yleinen tulkinta siirtohintojen dokumentoinnin kynnysarvoista - mitä se sisältää?

Tämä tulkinta selittää seuraavaa:

 • menetelmä, jolla määritetään dokumentointikynnykset yhdentyyppisille tapahtumille / muille samantyyppisille tapahtumille,
 • tapa määrittää dokumentointikynnykset erilaisten etuyhteydessä olevien tahojen kanssa tehtyjen liiketoimien osalta,
 • velvollisuus laatia veroasiakirjat,
 • menetelmä yhden tyyppisen tapahtuman määrittämiseksi.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Yhden tyyppiset tapahtumat ja tapahtumat

Tulkinnassa todetaan, että "yksi laji" koskee sekä "muita tapahtumia" että "transaktioita". Tämä tarkoittaa sitä, että jos verovelvollinen toteuttaa yhteisön tai lähipiiriin kuuluvien yhteisöjen kanssa yhdentyyppisiä liiketoimia, joiden arvo yhteensä ylittää pykälässä tarkoitetun kynnyksen. 9a kohta. Arvoverolain 1 d pykälä, joka velvoittaa ne laatimaan veroasiakirjat (joka määräytyy yksilöllisesti riippuen verovelvollisen edellisenä verovuonna saamien tulojen määrästä kirjanpitosäännöksissä tarkoitetulla tavalla) ja samanaikaisesti muita samantyyppisiä liiketoimia, arvo joista ei ylitä edellä mainittua kynnysarvoa, verovelvollisella on velvollisuus laatia asiakirjoja vain niistä yhdentyyppisistä liiketoimista, jotka ylittävät lakisääteisen kynnyksen.

Näin ollen pykälässä tarkoitettujen liiketoimien tai muiden tapahtumien arvoon liittyvä dokumentointikynnys. 9a kohta. Arvoverolain 1 d momenttia tulisi soveltaa erikseen jokaiseen liiketoimityyppiin tai jokaiseen muuhun tapahtumatyyppiin. Näin ollen, jos tietyntyyppisen liiketoimen (muut tapahtumat) arvo ei ylitä tätä kynnysarvoa, verovelvollisen ei tarvitse laatia veroasiakirjoja tämän tyyppisestä liiketoimesta (muut tapahtumat).Toisin sanoen verovelvollisen ei tarvitse laskea yhteen erityyppisten liiketoimien tai erityyppisten muiden tapahtumien arvoja veroasiakirjojen laatimisvelvollisuuden määrittämiseksi.

Yhteenvetona voidaan todeta, että verolakien säännösten mukaan liiketoimen tai muun tapahtuman merkityksen määrittäminen veroasiakirjojen laatimisvelvollisuuden kannalta tulisi tehdä yhdentyyppisten liiketoimien tai muiden samantyyppisten tapahtumien osalta.

Siirtohinnoitteludokumentaation kynnysarvot erilaisten toisiinsa liittyvien entiteettien kanssa tapahtuville tapahtumille - havainnot

Veroasiakirjojen laatimisvelvoitteen määrittämiseksi verovelvollisen on viitattava 1999/2004 3 momentissa määriteltyihin liiketoimikynnyksiin. 9a kohta. Arvoverolain 1 d momentin mukaan arvo on yksittäisten lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa tehtyjen yhdentyyppisten tai toisentyyppisten liiketoimien arvon summa, ei yhden tietyn lähipiiriin kuuluvan yhteisön kanssa tehdyn yhdentyyppisen liiketoimen arvo.

Näin ollen, jos verovelvollinen on tehnyt yhdentyyppisen liiketoimen useiden toisiinsa liittyvien tahojen kanssa, sen selvittämiseksi, onko se asiakirjavelvollisuuden alainen, verovelvollisen on viitattava tällaisen yhdentyyppisen liiketoimen kokonaisarvoon kaikkien siihen liittyvien tahojen kanssa. 1 momentissa tarkoitettuun dokumentointirajaan. 9a kohta. Arvoverolain 1 d. Yllä oleva huomioon ottaen samantyyppisen samanlaisen liiketoimen tekeminen erilaisten toisiinsa liittyvien entiteettien kanssa ei tarkoita, että kyseessä ei olisi yksi, vaan useampi samantyyppinen liiketoimi.

Yllä oleva on seurausta artiklan 1 sanamuodosta. 9a kohta. Arvoverolain 1d kohta, jossa ei missään mainita, että dokumentointiraja tulisi laskea erikseen kullekin asiaan liittyvälle taholle. Tätä säännöstä sovelletaan myös käsitteeseen yhdenlaisia ​​liiketoimia tai muita samanlaisia ​​tapahtumia. Tietysti samantyyppinen liiketoimi, joka suoritetaan samanlaisin ehdoin erilaisten toisiinsa liittyvien yksiköiden kanssa, ei lakkaa olemasta yksi tietyntyyppinen liiketoimi.

Art. 9a kohta. Arvoverolain 1 momentin 1 momentin mukaan verovelvolliset, joiden kirjanpitosäännöissä tarkoitetut tulot tai kulut, jotka on määritetty pidetyn kirjanpidon perusteella, ylittivät verovuotta edeltävänä vuonna 2 000 000 euroa:

 • liiketoimien tekeminen lähipiiriin kuuluvien yksiköiden kanssa verovuonna §:n mukaisesti. 11 sek. 1 ja 4, joilla on merkittävä vaikutus heidän tulonsa (tappion) määrään tai
 • muiden tapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon, joiden ehdoista on sovittu (tai määrätty) pykälän 2 momentin mukaan lähipiiriin kuuluvien tahojen kanssa. 11 sek. 1 ja 4, joilla on merkittävä vaikutus heidän tulonsa (tappion) määrään.

Yhden tyyppisen tapahtuman perustaminen

Veronmaksajilla on usein vaikeuksia määrittää, ovatko he tekemisissä yhden tyyppisen liiketoimen kanssa. Valtiovarainministeri korosti, että verovelvollisen velvollisuus on tunnistaa oikein yhden tyyppinen liiketoimi tai eräänlainen muu tapahtuma. Jos kaupan siirtohinnoittelun kannalta merkittävät pääparametrit (kuten esimerkiksi merkittävät toiminnot, varat, riskit sekä hinnanlaskentatapa, merkittävät maksuehdot jne.) ovat samanlaiset, yksittäiset kassavirrat tulee yhdistää yhteen tapahtumatyyppiin (tai yhden tyyppiseen tapahtumaan). Ei ole hyväksyttävää jakaa keinotekoisesti yhden tyyppisiä liiketoimia (tai yhden tyyppisiä tapahtumia) useisiin pienempiin näennäisiin liiketoimiin, jotta vältettäisiin 17 artiklassa tarkoitettu veroasiakirjojen laatimisvelvollisuus. Arvoverolain 9 a §.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Näin ollen yhdentyyppisiä liiketoimia ja muita samantyyppisiä tapahtumia tulisi arvioida yksilöllisesti ottaen huomioon tietyn verovelvollisen toiminnan erityisluonne. Oletus, että pykälässä tarkoitetun veroasiakirjan laatimisvelvollisuuden edellytyksenä oleva raja-arvo. Arvoverolain 9a §:n mukaan vain tietyn yksittäisen liiketoimen arvo, jossain määrin irrotettuna toisiinsa liittyvien toimijoiden välisestä kokonais(tyyppi)suhteesta, voisi johtaa kyseisen velvoitteen kiertämiseen ja sen seurauksena verotuksen puuttumiseen. toisiinsa liittyvien yksiköiden välisten suhteiden avoimuutta.

Valtiovarainministerin näkemyksen mukaan tämän tulkinnan kohteena ei ole määritellä yhdentyyppisiä liiketoimia tai muita samantyyppisiä tapahtumia. Tietyn verovelvollisen ja lähipiiriin kuuluvien tahojen koko suhteen jakaminen yksittäisiin yksittäisiin liiketoimiin tai muihin samantyyppisiin tapahtumiin edellyttää yksilöllistä lähestymistapaa, joka perustuu tiettyyn tosiasialliseen tilaan, joka näkyy lähdeasiakirjoissa veromenettelyn, verotarkastuksen tai tarkastustoiminnan aikana.

Lisäksi tulkinnassa todettiin, että riippumatta siitä, että yhden tyyppiset tai yhdentyyppiset tapahtumat ovat dokumentointivelvollisuuden alaisia, niiden tulisi olla - liittyen pykälän 1 momenttiin. Arvoverolain 11 § - perustettu markkinaehtoperiaatteen mukaisesti.

Kysymys yllä olevasta valtiovarainministerin tulkinnasta on arvioitava erittäin myönteisesti. Tämä selitti veronmaksajille, kuinka veroviranomaiset tulkitsevat siirtohinnoittelusäännöksiä.

Yllä olevassa artikkelissa kuvataan verovelvollisten yhtiöveroasiakirjojen laatimista, mutta tältä osin henkilöverolain säännökset ovat samat.