Ennakonpidätyksen palautushakemuksen jättömenettely - hyvä tietää!

Palveluvero

23.10.2018 tehty muutos, joka otettiin käyttöön 1.1.2019 §:ssä. Yritysverolain 26 §, sis. uusi tapa maksaa lähdevero. Tilanteessa, jossa maksajan verovuonna samalle verovelvolliselle suoritettujen maksujen määrät ylittävät 2 000 000 zlotya, maksajat veloittavat kiinteämääräisen tuloveron pykälässä määritellyn verokannan mukaisesti. 21 sek. 1 tai Art. 22 sek. 1 CIT, ottamatta huomioon mahdollisuutta soveltaa 1 artiklan mukaisia ​​poikkeuksia. 21 sek. 3 ja art. 22 sek. 4 CIT tai oikeus alentaa verokantaa kansainvälisen sopimuksen perusteella. Yllä olevaa sääntöä sovelletaan 2 000 000 PLN:n ylijäämään. Näin ollen veronkanto ilman mahdollisuutta soveltaa edellä mainittua asiaa koskevasta kansainvälisestä sopimuksesta johtuvia poikkeuksia tai alennettua verokantaa sovelletaan vain yli 2 miljoonan zlotyn ylijäämään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että verotaakka olisi lopullinen, sillä laissa otetaan käyttöön mahdollisuus hakea tällä tavalla maksetun veron palautusta. Ennen kuin verovelvollinen (maksaja) tekee päätöksen veronpalautuksen hakemisesta, hänen on päätettävä, minkä säännösten perusteella he tekevät sen. Käytännössä oikeudellisten määräysten virheellinen pätevyys tarkoittaa palauttamisesta kieltäytymistä. Ensinnäkin on huomautettava, että veronpalautus voi tapahtua joko §:n nojalla. Yritysverolain (CIT) 28b §:n mukaan tai veroasetuksen säännösten perusteella.

Verohallinnon näkemyksen mukaan säännökset maksettujen saatavien (lähdevero) perusteella tapahtuvasta veronpalautuksesta ovat voimassa. 28b CIT ovat veroasetuksen säännöksiä, jotka koskevat liikaa maksua ja sen palauttamista. Tästä johtuen maksettujen saamisten veronpalautusmenettelyssä (lähdevero) sovelletaan veroasetuksen säännöksiä vain siltä osin kuin sitä ei ole säännelty yhteisöverolain säännöksissä. Tästä syystä veroviranomaiset tunnustavat, että kaikissa tapauksissa, joissa samalta verovelvolliselta tiettynä verovuonna peritty lähdevero ei ylitä 2 000 000 zlotya, kun se kannettiin 1995/2004 8 momentin perusteella. 26 sek. 1 CIT, yhteisöillä on oikeus hakea lähdeveron palautusta verolain säännösten mukaisesti.

Kuitenkin tapauksissa, joissa lähdevero on kannettu 12 artiklan mukaisesti. 26 sek. 2e CIT eli kun samalta verovelvolliselta perityn veron määrä tiettynä verovuonna ylittää 2 000 000 zlotya, yhteisöillä on oikeus jättää palautushakemus CIT-lain säännösten mukaisesti eli 1999/2003 säännösten mukaisesti. . tämän lain 28 b §. Ennakonpidätyksen palautuksen hakemisprosessi voi tuntua monimutkaiselta, mutta siihen kannattaa tutustua.

Kuka voi hakea veronpalautusta?

Veronpalautushakemuksen voi jättää:

 • verovelvollinen, mukaan lukien 1 momentissa tarkoitettu verovelvollinen. 3 sek. 2 CIT,
 • maksaja, joka maksoi veron omista varoistaan ​​ja kantoi veron taloudellisen taakan.

Tässä tilanteessa maksaja voi hakea veronpalautusta vain, jos veroa ei ole peritty verovelvolliselta eli maksaja on maksanut sen omista varoistaan. Se johtuu suoraan Art. 28b kohta. 2 CIT ja art. Veroasetuksen 75 § 2 §. Edellytyksenä maksajan lähdeveronpalautuksen hakemiselle on tämän veron taloudellinen taakka maksajalle, eli lähdeveron maksun on todellakin suoritettava maksajan varoista.

Ennakonpidätyksen palautushakemuksen jättämismenettely - hakemus ja hakemukseen liitetyt asiakirjat

Veronpalautushakemuksessa tulee olla vakuutus hakemuksessa esitettyjen tosiseikkojen ja hakemuksen liitteenä olevien asiakirjojen alkuperäisen mukaisuudesta. Velvollisuus ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun ilmoituksen toimittamiseen on myös menettelyn myöhemmässä vaiheessa esitettyjen muiden tosiseikkojen ja toimitettujen lisäasiakirjojen osalta. Lisäksi veronpalautushakemukseen on liitettävä asiakirjat, joiden avulla voidaan määrittää sen laillisuus, erityisesti:

 • verovelvollisen asuintodistus,
 • pankkisiirtoasiakirjat tai muut asiakirjat, joista käy ilmi veronmaksuun liittyvien saamisten selvitys- tai siirtotapa,
 • asiakirjat saatavien maksuvelvollisuudesta,
 • verovelvollisen ilmoitus siitä, että 3 momentissa tarkoitetut ehdot täyttyvät. 21 sek. 3 piste 4 lit. b, sek. 3a ja 3c tai artikkeli. 22 sek. 4 pistettä 4 CIT,
 • verovelvollisen lausunto siitä, että siinä toiminnassa, jonka yhteydessä veronpalautushakemus jätetään, verovelvollinen on verovelvollinen, sekä verovelvollisen lausunto siitä, että yhtiö tai ulkomainen toimipaikka on maksettujen saamisten todellinen omistaja ,
 • verovelvollisen ilmoitus siitä, että hän harjoittaa verovelvollisen kotimaassa varsinaista taloudellista toimintaa, johon tulo liittyy, kun saatava on saatu elinkeinotoiminnan yhteydessä, kun taas arvonlisäverolain tarjoaminen. 24a kohta. 18 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin,
 • Hakijan perustelu siitä, että vaatimusten kohteena olevat ehdot täyttyvät.

Ulkomaista yksikköä arvioitaessa todellisen taloudellisen toiminnan harjoittamisen kannalta otetaan huomioon erityisesti, onko:

 • ulkomaisen yksikön rekisteröinti liittyy sellaisen yrityksen olemassaoloon, jossa yksikkö harjoittaa varsinaista taloudellisen toiminnan muodostavaa toimintaa, mukaan lukien erityisesti se, onko yksiköllä tiloja, pätevää henkilöstöä ja harjoitettavassa liiketoiminnassa käytettävää kalustoa,
 • ulkomainen yksikkö ei luo rakennetta, joka toimii taloudellisista syistä riippumatta,
 • ulkomaisen yksikön harjoittaman toiminnan laajuuden ja tämän yksikön tosiasiallisesti omistamien tilojen, henkilöstön tai laitteiden välillä on suhteellinen suhde,
 • tehdyt sopimukset ovat taloudellisen todellisuuden mukaisia, niillä on taloudellinen perustelu eivätkä ne ole ilmeisen ristiriidassa kyseisen yksikön yleisten taloudellisten etujen kanssa,
 • ulkomainen yksikkö suorittaa itsenäisesti taloudellisia perustoimintojaan omilla resursseillaan, mukaan lukien paikan päällä oleva johtohenkilöstö.

Aloita ilmainen 30 päivän kokeilujakso ilman ehtoja!

Palautusmenettely

Pääsääntöisesti veroviranomainen tekee päätöksen, jossa se täsmentää palautuksen määrän. Jos veronpalautushakemus ei kuitenkaan ole epäselvä, veroviranomainen palauttaa viipymättä hakemuksessa mainitun määrän ilman päätöstä. Veronpalautus tapahtuu ilman aiheetonta viivytystä, viimeistään 6 kuukauden kuluessa veronpalautushakemuksen vastaanottamisesta. Veronpalautushakemus jätetään sähköisessä muodossa. Veronpalautus maksetaan hakijan pankkitilille. Mikäli veronpalautus tehdään hakijan tilille maan ulkopuolella, vähennetään palautettava määrä palautuksen kululla. Veronpalautusasioissa toimivaltainen veroviranomainen, kun kyseessä ovat 11 §:ssä luetellut verovelvolliset. 3 sek. 2 CIT on ulkomaisten henkilöiden verotuksesta vastaavan veroviraston päällikkö.

Mahdollisuus tarkistaa hakemus veroviranomaisen toimesta

Veroviranomainen voi pidentää ilmoitettua veronpalautuksen määräaikaa, kunnes veronpalautushakemuksen tarkistaminen osana verotarkastusta, tulli- ja verotarkastusta tai veromenettelyä on saatu päätökseen, jos:

 • hallussa olevat tiedot viittaavat suurella todennäköisyydellä, että palautus on perusteeton,
 • mahdollisuudet saada tietoja, jotka vahvistavat kansallisen lainsäädännön säännösten mukaisen palautuksen laillisuuden, on käytetty.

Veronpalautushakemuksen oikeellisuuden tarkistamiseen voi kuulua myös verotarkastuksen suorittaminen verovelvollisen asuinmaan alueella verotuksellisesti.