Myyjän (velkojan) suorittama luottotappioiden helpottaminen

Palveluvero

Jokaisen yrittäjän on analysoitava liiketoimintansa saatavat ja velat. Valitettavasti monet urakoitsijat maksavat myöhässä, toiset pian määräajan jälkeen ja toiset eivät suorita maksua tai suorittavat sen monta kuukautta laskun lähettämisen jälkeen. Yrittäjän on myyntilaskua laatiessaan näytettävä tietystä laskusta maksettava vero sillä tilityskaudella, jolla myynti tapahtui, joten hänen on maksettava tämä vero tai osa siitä (riippuen ostoihin liittyvien verovähennysten määrästä) usein ennen maksun vastaanottaminen tietystä laskusta. Onko siis olemassa ratkaisua, joka tukee yrittäjiä aiemmin maksamattoman laskun arvonlisäveron suhteen? Mikä on huonojen velkojen helpotusmenettely?

Huonon velan helpotusmenettely

Yrittäjä, joka harjoittaa yritystoimintaa ja on arvonlisäverovelvollinen pykälän mukaan. Arvonlisäverolain 89a 1 momentin mukaan on oikeus oikaista tavaroiden tai palvelujen kotimaan myynnin jaksolla esitetty myyntivero sellaisten tavaroiden tai palveluiden myyntilaskuista, joiden perimättömyys on todistettu (todistettu). Myyntiveron oikaisun lisäksi pienennetään myös tietyn myytävän arvonlisäveron veropohjaa. Huomioithan, että korjaus voi koskea sitä laskun osaa, joka on todettu perimiskelvottomaksi.

Kuitenkin Art. 89a 2 kohdassa lainsäätäjä selittää, että saatava (maksamattomista laskuista johtuvat saatavat) katsotaan periksikelvottomaksi, kun saatavaa ei ole suoritettu tai se on myyty missä tahansa muodossa 150 päivän kuluessa sen sopimuksessa määrätystä maksupäivästä tai lasku.

Myyjän alennuksen käyttöehdot

Yrittäjällä, joka on tehnyt myynnin, laatinut laskun ja joka ei ole saanut erääntynyttä summaa 150 päivän kuluessa annetussa laskussa mainitun maksuajan päättymisestä, on oikeus oikaista määrä tästä laskusta johtuvalla verolla vähennettynä. , sekä itse veropohja, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • tavaroiden vastaanottaja on aktiivinen arvonlisäveron maksaja yritys, joka ei ole saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilassa,
 • 1 kohdassa tarkoitetun veroilmoituksen antamispäivää edeltävänä päivänä, jossa korjaus on tehty:

  • myyjä ja velallinen (vastaanottaja) ovat aktiivisia arvonlisäveron maksajia,
  • velallinen ei ole saneeraus-, konkurssi- tai selvitystilassa,
 • 2 vuotta ei ole kulunut myyntiä todistavan laskun julkaisupäivästä laskettuna sen vuoden lopusta, jolloin se on laadittu.

Luotonantajan soveltama luottotappioiden vähentäminen

Yrittäjä, joka ei ole saanut maksua myyntilaskusta (laskuista) 150 päivän kuluessa (laskettuna laskussa mainitusta maksupäivämäärästä), voi tehdä oikaisun eli alentaa veron perustetta ja arvonlisäveroa, joka johtuu edellä mainitusta maksamatta jättämisestä. laskut arvonlisäveroilmoituksessa siltä ajalta, jolloin näiden laskujen peruuttamattomuus katsotaan todennäköiseksi, eli siltä kuukaudelta tai vuosineljännekseltä, jolloin edellä mainitut 150 päivää vanhenevat.

On erittäin tärkeää, että arvonlisäveropohjan oikaisun ja luovutetun ALV:n sisältävän arvonlisäveroilmoituksen jättämispäivään mennessä tämän oikaisun kattamat maksamattomat laskut:

 1. ei ole ratkaistu,

 2. ei myyty missään muodossa.

Lisäksi velkavähennyksen saaneen yrittäjän on ilmoitettava oikaisusta veroviraston asianomaiselle päällikölle toimitetun arvonlisäveroilmoituksen ohella sekä oikaisun määrä ja velallisen tiedot.

Maksamattomien laskujen selvitys velalliselle 150 päivän kuluttua

Saattaa käydä niin, että myyjän arvonlisävero-oikaisun ja maksamattomista laskuista johtuvan veropohjan sisältävän arvonlisäveroilmoituksen jättämisen jälkeen saatavat on suoritettu tai myyty.

Tällaisessa tilanteessa myyjä on velvollinen korottamaan veropohjaa ja selvityksessä maksettavan veron määrää siltä ajalta, jolloin maksu suoritettiin tai myytiin.

Jos maksettava määrä on maksettu vain osittain, veropohjaa ja maksettavan veron määrää korotetaan siltä osin.

Esimerkki 1.

Wiesław laati 4 myyntilaskua, joiden maksuaika oli 15.12.2016, 3 laskua aktiivisille arvonlisäverovelvollisille ja yksi luonnolliselle henkilölle, joka ei harjoittanut toimintaa. Kaikkia laskuja ei ole maksettu. 150 päivän määräaika päättyi 16. toukokuuta 2017, ja sinä päivänä Wiesław ei myöskään saanut maksua. Yhdelle ensimmäisestä laskusta johtuvalle summalle hän löysi jonkun halukkaan ja myi sen. Yllä olevan perusteella herra Wiesław:

 1. on oikeus arvonlisäveroilmoitukseen 05/2017. oikaise kahdesta maksamattomasta myyntilaskusta johtuvaa veropohjaa ja arvonlisäveroa,

 2. laskuun liittyen erääntynyt summa on myyty, herra Wiesław ei ole oikeutettu hyödyntämään luottotappioiden helpotusta,

 3. yksityishenkilölle laaditun laskun osalta hänellä ei myöskään ole oikeutta luottotappionhuojennukseen.

Esimerkki 2.

Herra Stanisław laati 2 myyntilaskua, joissa:

 1. yksi lasku on lähetetty 14.11.2016. aktiiviselle arvonlisäveron maksajalle,

 2. toinen lasku on lähetetty 15.6.2015. aktiiviselle arvonlisäveron maksajalle.

Kuten kävi ilmi, herra Stanisław voi hyödyntää luottotappioiden helpotusta vain toisen laskun osalta vuoden 2017 loppuun mennessä. Stanisław tarkisti edellisenä päivänä arvonlisäveroilmoituksen, joka sisälsi arvonlisäveron korjauksen ja perusteen, yksikön, jolle ensimmäinen lasku oli lähetetty, ja kävi ilmi, että se oli ALV-vapaa verovelvollinen (hän ​​rekisteröityi ALV- vapautettu yhteisö). Kun otetaan huomioon edellä mainitut ehdot, Stanisław ei voi hyötyä arvonlisäveron korjauksesta ja maksamattomista laskuista johtuvasta perusteesta.