Laskun jokaisen kohteen esittäminen ALV-rekisterissä - onko se välttämätöntä?

Palveluvero

Veronmaksajat olivat huolissaan vuodelta 2017 tehdyistä muutoksista. 109 kohta. arvonlisäverolain 3 §. Tässä säännöksessä todetaan, että arvonlisäverokirjanpitoa on pidettävä siten, että se sisältää tiedot, jotka ovat tarpeen ilmoituksen asianmukaisen laatimisen kannalta. Mitkä tiedot ovat pakollisia lain muutosten jälkeen? Lue artikkeli ja selvitä, onko jokaisen laskun esittäminen ALV-rekisterissä tarpeen ja kuinka yksityiskohtainen rekisterin tulee olla!

Pakollinen kirjanpito arvonlisäveroa varten

Aktiivisten arvonlisäverovelvollisten kirjanpitoa ovat ALV-ostorekisteri ja ALV-myyntirekisteri. Tämä rekisteri on eritelty edellä mainitussa pykälässä ja siinä on tarpeellista kirjata asianmukaisesti tavara- ja palveluvero. Tätä varten tarvittava asiakirja on puolestaan ​​arvonlisäveroilmoitus. Se näyttää myyntiveron (tavaroiden ja palveluiden myynnistä johtuvan) ja ostoihin sisältyvän veron eli ostolaskuista johtuvan veron. Huomio!
Art. Veroasetuksen 193a §:n mukaan yrittäjän on toimitettava Verovirastolle määräajoin ns. Yhdenmukaiset valvontatiedostot verokirjanpidossa tietokoneohjelmien avulla. Lisää tästä artikkelissa: Uniform Control File - Good to Know

Jokaisen laskun kohteen esittäminen arvonlisäverovelvollisten rekisterissä ja lain muutokset

Lainsäätäjän määräämä säännös koskee pääasiassa aktiivisia arvonlisäveron maksajia. Kuten jo mainittiin, he ovat velvollisia pitämään rekisteriä, joka sisältää veroilmoitusten ja yhteenvetotietojen asianmukaisen laatimisen edellyttämät tiedot. Lain (arvonlisäverolain 109 §:n 3 momentti) mukaan arvonlisäverovelvollisten rekisterien tulee sisältää ensisijaisesti tiedot, jotka ovat tarpeen sen selvittämiseksi:

  • verotuksen kohde ja peruste,

  • myyntiveron määrä (mukaan lukien myyntiveron korjaukset),

  • ostoihin sisältyvän veron määrä sekä tämän veron oikaisut,

  • toimistolle maksettava tai viran puolesta palautettava määrä,

  • muut tapahtuman tunnistamiseen käytettävät tiedot - mukaan lukien verovelvollisen vero- tai arvonlisäverotarkoituksiin käyttämä numero.

Yllä olevaan säännökseen viitaten yrittäjä on velvollinen pitämään kirjanpitoa siten, että se sisältää kaikki edellä mainitut tiedot. Viimeinen kohta on kuitenkin muodostunut ongelmaksi - laissa ei täsmennetä, mitä ilmaisu "muut tunnistetiedot" tarkoittaa. Esitettiin, että jokainen laskun kohta olisi esitettävä erikseen ALV-rekisterissä. Vain Bydgoszczin verokamarin johtajan yksittäinen tulkinta vuodesta 2016 auttoi ratkaisemaan asian.

ALV-rekisterit – mitä tietoja niiden tulee sisältää?

Veroviranomainen päätti, että verovelvollisella on osana pidettävää arvonlisäverovelvollista rekisteriä velvollisuus sisällyttää siihen tiedot, joiden perusteella liiketoimi voidaan tunnistaa, mukaan lukien numero, jolla verovelvollinen tunnistetaan. Tämä tarkoittaa, että vuodesta 2017 alkaen yrittäjän tulee kirjata tuotoksen ja ostoihin sisältyvän veron perustietojen lisäksi lisätiedot. Näin on silloin, kun liiketoimia tehdään taloudellista toimintaa harjoittavien yksiköiden kanssa - sekä kotimaisten että ulkomaisten. Tämän jälkeen vastapuolten käyttämät liiketoimet ja verotunnisteet tulee kirjata arvonlisäverorekistereihin.

Alv-rekisteriin ei kuitenkaan tarvitse esittää jokaista laskun kohtaa. Riittää, kun sisällytetään urakoitsijoiden tiedot. Verotunnisteen lisäksi laskun numeron ja myyntipäivän tulee olla pakollisia tässä. Tämä mahdollistaa tapahtuman täydellisen tunnistamisen.

Yllä olevan tulkinnan esitti Bydgoszczin verokamarin johtaja yksilöllisenä tulkinnana, viite nro. 0461-ITPP1.4512.761.2016.1.MN, 8. joulukuuta 2016 alkaen:

(...) Näin ollen on katsottava oikeaksi Hakijan kantaa, jonka mukaan kirjanpidossa pykälän uuden sanamuodon voimaantulon jälkeen. 109 kohta. Lain 3 §:n mukaan jokaista laskun erää (myynti ja osto) ei tarvitse esittää. Yksittäisten liiketoimien tunnistamiseen riittää, että myynti- ja ostotietueisiin sisällytetään kaupan osapuolten tiedot, mukaan lukien numero, jonka avulla toimeksisaaja tunnistetaan vero- tai arvonlisäverotuksessa, sekä lasku numerot ja niiden myyntipäivät, jotka mahdollistavat kaupan täydellisen tunnistamisen (. ..).

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuoden 2017 alusta voimaan tullut muutos ei tuonut veronmaksajille suuria muutoksia. Veroviranomaiset rauhoittivat yrittäjiä, joilla oli syytä huoleen. Epäilemättä jokaisen laskun esittäminen arvonlisäverovelvollisten rekisterissä olisi vakava vaiva. Optimistisempi versio kuitenkin vahvistui, että tapahtuman täydellisen tunnistamisen kannalta on perustietojen lisäksi tarpeellista merkitä kirjanpitoon myös verovelvollisen tunnistava numero, laskun numero ja myyntipäivä.